Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Rode lijsten flora en fauna

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 november 2004, nr. TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van Rode lijsten flora en fauna

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Trb. 1979, 175);

Besluit:

Artikel 1

Als nationale lijst van verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige dier- en plantensoorten, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, worden de in de bijlage bij dit besluit opgenomen lijsten vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Rode lijsten flora en fauna.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlage, met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Den Haag, 4 november 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage

Rode Lijst Vogels

NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Verdwenen uit Nederland  

Duinpieper

Anthus campestris ssp. campestris

Goudplevier

Pluvialis apricaria ssp. apricaria

Griel

Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus

Hop

Upupa epops ssp. epops

Klapekster

Lanius excubitor ssp. excubitor

Lachstern

Gelochelidon nilotica ssp. nilotica

Ortolaan

Emberiza hortulana

Roodkopklauwier

Lanius senator ssp. senator

Zuidelijke bonte strandloper

Calidris alpina ssp. schinzii

   
Ernstig bedreigd  

Draaihals

Jynx torquilla ssp. torquilla

Dwergmeeuw

Hydrocoloeus minutus

Grauwe gors

Miliaria calandra ssp. calandra

Grauwe kiekendief

Circus pygargus

Kemphaan

Calidris pugnax

Korhoen

Lyrurus tetrix ssp. tetrix

Kuifleeuwerik

Galerida cristata ssp. cristata

Kwak

Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax

Velduil

Asio flammeus ssp. flammeus

Woudaap

Ixobrychus minutus ssp. minutus

   
Bedreigd  

Europese kanarie

Serinus serinus

Grauwe klauwier

Lanius collurio

Grote karekiet

Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus

Kwartelkoning

Crex crex

Noordse stern

Sterna paradisaea

Paapje

Saxicola rubetra

Pijlstaart

Anas acuta

Strandplevier

Charadrius alexandrinus ssp. alexandrinus

Tapuit

Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe

Watersnip

Gallinago gallinago ssp. gallinago

Zomertaling

Spatula querquedula

Zwarte stern

Chlidonias niger ssp. niger

   
Kwetsbaar  

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula ssp. hiaticula

Boomvalk

Falco subbuteo ssp. subbuteo

Dwergstern

Sternula albifrons ssp. albifrons

Grote lijster

Turdus viscivorus ssp. viscivorus

Grote stern

Thalasseus sandvicensis ssp. sandvicensis

Koekoek

Cuculus canorus ssp. canorus

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos

Patrijs

Perdix perdix ssp. perdix

Porseleinhoen

Porzana porzana

Ransuil

Asio otus otus

Roerdomp

Botaurus stellaris ssp. stellaris

Slobeend

Spatula clypeata

Snor

Locustella luscinioides ssp. luscinioides

Steenuil

Athene noctua ssp. vidallii

Torenvalk

Falco tinnunculus ssp. tinnunculus

Wielewaal

Oriolus oriolus

Wintertaling

Anas crecca ssp. crecca

Wulp

Numenius arquata ssp. arquata

Zomertortel

Streptopelia turtur ssp. turtur

   
Gevoelig  

Blauwe kiekendief

Circus cyaneus

Boerenzwaluw

Hirundo rustica ssp. rustica

Brilduiker

Bucephala clangula ssp. clangula

Buidelmees

Remiz pendulinus ssp. pendulinus

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla ssp. tridactyla

Engelse kwikstaart

Motacilla flava ssp. flavissima

Gele kwikstaart

Motacilla flava ssp. flava

Graspieper

Anthus pratensis ssp. pratensis

Graszanger

Cisticola juncidis ssp. cisticola

Grauwe vliegenvanger

Muscicapa striata ssp. striata

Grote mantelmeeuw

Larus marinus

Grutto

Limosa limosa ssp. limosa

Huismus

Passer domesticus ssp. domesticus

Huiszwaluw

Delichon urbicum ssp. urbicum

Keep

Fringilla montifringilla

Kleine zilverreiger

Egretta garzetta ssp. garzetta

Kleinst waterhoen

Zapornia pusilla ssp. intermedia

Kneu

Carduelis cannabina ssp. cannabina

Kraanvogel

Grus grus ssp. grus

Kramsvogel

Turdus pilaris

Matkop

Parus montanus ssp. rhenanus

Middelste zaagbek

Mergus serrator

Oehoe

Bubo bubo ssp. bubo

Oeverloper

Actitis hypoleucos

Raaf

Corvus corax ssp. corax

Ringmus

Passer montanus ssp. montanus

Roodhalsfuut

Podiceps grisegena ssp. grisegena

Roodmus

Carpodacus erythrinus ssp. erythrinus

Smient

Mareca penelope

Spotvogel

Hippolais icterina

Steltkluut

Himantopus himantopus

Tureluur

Tringa totanus ssp. britannica

Veldleeuwerik

Alauda arvensis ssp. arvensis

Visdief

Sterna hirundo ssp. hirundo

Wilde zwaan

Cygnus cygnus

Zeearend

Haliaeetus albicilla

Zwarte mees

Parus ater ssp. ater