Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Goedkeuringsbesluit rekenpercentage en gemiddeld percentage WAO per 1 januari 2005

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Goedkeuringsbesluit rekenpercentage en gemiddeld percentage WAO per 1 januari 2005

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 78, tweede lid, van de WAO;

Besluit:

Goedkeuring te verlenen aan het bijgevoegde besluit van het UWV van 27 september 2004 voor zover het betreft de vaststelling van het gemiddelde percentage en het rekenpercentage voor het jaar 2005 en aan de gerectificeerde bijlage van het bijgevoegde besluit van 22 oktober 2004, zoals bedoeld in artikel 78, tweede lid, onder a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Dit besluit wordt met bijlage in de Staatscourant geplaatst.

s-Gravenhage, 29 oktober 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus