Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk protocol letselongevallen Defensie

Geldend van 07-11-2004 t/m heden

Tijdelijk protocol letselongevallen Defensie

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit protocol wordt verstaan onder:

 • a. ongeval: elk voorval waarbij dodelijk of ernstig lichamelijk of geestelijk letsel is veroorzaakt;

 • b. ernstig lichamelijk of geestelijk letsel: lichamelijk of geestelijk letsel dat naar verwachting ernstige invaliditeit tot gevolg heeft.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit protocol is van toepassing op de binnen het Ministerie van Defensie te volgen procedure na het plaatsvinden van een ongeval waarbij het Ministerie van Defensie betrokken is.

Artikel 3. Hulpverlening

Hulpverlening en maatregelen ter beperking van schade worden terstond na het ongeval ter hand genomen. Behoudens voor zover noodzakelijk om uitvoering te geven aan het in de eerste volzin bepaalde, alsmede behoudens urgent operationeel optreden door de krijgsmacht, wordt in afwachting van onderzoek van het ongeval de situatie ter plaatse van het voorval niet gewijzigd.

Artikel 4. Melding

 • 1 Elk ongeval wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de commandant dan wel het diensthoofd binnen wiens verantwoordelijkheidsgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, alsmede aan de Chef Defensiestaf. Op de melding zijn de Aanwijzingen van de Secretaris-Generaal inzake de melding van bijzondere gebeurtenissen, inzake de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie en inzake de melding van stralingsongevallen van toepassing. Met inachtneming van die aanwijzingen wordt de politieke, ambtelijke en militaire leiding onverwijld omtrent het ongeval geïnformeerd. Elk ongeval wordt door de betrokken commandant dan wel het betrokken diensthoofd zo spoedig mogelijk gemeld aan de Koninklijke marechaussee.

 • 2 Het verantwoordelijke beleidsterrein draagt zorg voor het in samenspraak met de Maatschappelijke Dienst Defensie onverwijld en adequaat informeren van de nabestaanden dan wel de directe verwanten van degenen wie een ongeval is overkomen.

Artikel 5. Commissie van onderzoek

 • 1 Terstond na de melding van het ongeval wordt door de Chef Defensiestaf binnen het verantwoordelijke beleidsterrein dan wel in geval van betrokkenheid van meer dan één beleidsterrein, binnen het door hem aan te wijzen beleidsterrein, een commissie van onderzoek ingesteld die tot taak heeft de feitelijke toedracht en de oorzaken en achterliggende factoren van het ongeval vast te stellen, zulks met het doel daaruit lessen te leren ter vergroting van de veiligheid in de toekomst. De commissie kan aan haar bevindingen aanbevelingen verbinden.

 • 2 De commissie van onderzoek bestaat uit een voorzitter die deskundig is op het gebied van onderzoek van ongevallen, een secretaris, en, afhankelijk van de aard van het ongeval, uit materiedeskundige leden zoals deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden, operationele aspecten, materieel-technische aspecten en onderhoudstechnische aspecten.

 • 3 De commissie van onderzoek start haar werkzaamheden direct na haar benoeming.

 • 4 De commissie van onderzoek voert het onderzoek uit overeenkomstig de van toepassing zijnde of door de Chef Defensiestaf van toepassing verklaarde voorschriften.

 • 5 Op het door de commissie van onderzoek ingestelde onderzoek is de Aanwijzing van de Secretaris-Generaal inzake de Eenvormige procedure voor het instellen van huishoudelijke onderzoeken onverkort van toepassing.

 • 6 De Chef Defensiestaf kan de in het eerste lid bedoelde instelling van een commissie achterwege laten indien naar zijn oordeel uit het onderzoek geen lessen ter vergroting van de veiligheid zijn te leren.

 • 7 De Chef Defensiestaf kan voor het onderzoek van voorvallen waarbij ander letsel dan ernstig lichamelijk of geestelijk letsel is veroorzaakt, een commissie als bedoeld in het eerste lid instellen indien naar zijn oordeel uit dat onderzoek lessen ter vergroting van de veiligheid zijn te leren.

Artikel 6. Vastleggen feitelijke toedracht

 • 1 Indien de commissie van onderzoek dan wel de Tijdelijke commissie ongevallenonderzoek Defensie niet binnen enkele uren na het plaatsvinden van het ongeval ter plaatse kan zijn en ook de Koninklijke marechaussee niet binnen die tijd ter plaatse kan zijn, draagt de ter plaatse aanwezige commandant of het ter plaatse aanwezige diensthoofd van het bij het ongeval betrokken personeel er zorg voor dat, tenzij er sprake is van een sterke aanwijzing van een strafbaar feit, de feitelijke toedracht van het ongeval zoals die blijkt uit waarnemingen van bij het ongeval betrokkenen en getuigen, schriftelijk wordt vastgelegd. Het hier bedoelde vastleggen van de feitelijke toedracht dient niet tot het vaststellen van schuld of aansprakelijkheid van enig persoon wegens het ongeval.

 • 2 De schriftelijke verklaringen van bij het ongeval betrokkenen en getuigen worden aan de commissie van onderzoek en aan de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie ter hand gesteld.

Artikel 7. Werkwijze commissie van onderzoek

 • 1 De commissie van onderzoek bezoekt in beginsel zo spoedig mogelijk de plaats van het ongeval teneinde de toedracht van het ongeval te achterhalen.

 • 2 Verklaringen van bij het ongeval betrokkenen en getuigen, alsmede eigen waarnemingen van de commissie worden schriftelijk vastgelegd.

 • 3 De commissie streeft ernaar het onderzoek binnen acht weken na het tijdstip van het ongeval af te ronden.

 • 4 Indien het onderzoek niet binnen acht weken kan worden afgerond, rapporteert de commissie in een tussenrapportage omtrent de voortgang van het onderzoek aan de Chef Defensiestaf alsmede aan de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie. De Chef Defensiestaf draagt zorg voor het informeren daaromtrent van de politieke en ambtelijke leiding alsmede het betrokken beleidsterrein en ziet toe op het onverwijld en adequaat informeren door het betrokken beleidsterrein in samenspraak met de Maatschappelijke Dienst Defensie van de nabestaanden van de bij het ongeval omgekomen persoon dan wel de bij het ongeval betrokken persoon of diens directe verwanten.

 • 5 Indien de commissie tijdens haar onderzoek van het ongeval tot het oordeel komt dat veiligheidsbevorderende maatregelen noodzakelijk zijn, deelt zij dat mede aan het betrokken beleidsterrein.

Artikel 8. Eindrapport

 • 1 De commissie van onderzoek legt de feitelijke toedracht en de oorzaken en achterliggende factoren van het ongeval alsmede haar conclusies en aanbevelingen neer in een rapport.

 • 2 Indien de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie het ongeval niet in onderzoek heeft genomen, zendt de commissie van onderzoek alvorens eindrapport uit te brengen, het rapport, behoudens de gegevens die als gerubriceerd of vertrouwelijk zijn aangeduid, als vertrouwelijk concept aan diegenen wier verklaringen zijn gebruikt in het rapport alsmede aan de nabestaanden van de bij het ongeval betrokken personen. Betrokkenen kunnen schriftelijk commentaar leveren gedurende een termijn van twee weken, die aanvangt met ingang van de dag na die waarop het conceptrapport is verzonden. De commissie kan deze termijn ten hoogste een maal met twee weken verlengen.

 • 3 In het in het tweede lid bedoelde geval brengt de commissie van onderzoek eindrapport uit aan de Chef Defensiestaf. De Chef Defensiestaf draagt zorg voor onverwijlde doorgeleiding van het eindrapport naar de politieke en ambtelijke leiding alsmede het betrokken beleidsterrein, en ziet toe op het onverwijld en adequaat informeren door het betrokken beleidsterrein in samenspraak met de Maatschappelijke Dienst Defensie van de nabestaanden van de bij het ongeval betrokken persoon dan wel de bij het ongeval betrokken persoon of diens directe verwanten. De commissie van onderzoek zendt afschrift van haar eindrapport aan de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie.

 • 4 Indien de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie het ongeval in onderzoek heeft genomen, zendt de commissie van onderzoek haar bevindingen aan de Tijdelijke Commissie Ongevallenonderzoek Defensie.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van een door de Minister van Defensie te bepalen tijdstip.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk protocol letselongevallen Defensie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap