Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit 2004 CWI[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 27-11-2008 t/m 31-12-2008

Mandaatbesluit 2004 CWI

De Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,

Besluit:

Artikel 1. Algemeen mandaat leden Raad van bestuur [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekend maken van alle besluiten, met uitzondering van bij of krachtens wet te stellen regels: ieder lid van de Raad van bestuur.

Artikel 2. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekend maken van primaire beslissingen op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945: de Landelijk manager Juridische Zaken, de teamleiders Juridische Zaken, de hoofden Juridische Zaken en locatiehoofden Juridische Zaken.

Artikel 3. Wet melding collectief ontslag [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekend maken van primaire beslissingen op grond van de Wet melding collectief ontslag: Landelijk manager Juridische Zaken en hoofden Juridische Zaken.

Artikel 4. Wet arbeid vreemdelingen, Indicatiestelling en verklaringen [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen, bekend maken van primaire beslissingen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, de Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting CWI en de afgifte van verklaringen in het kader van fiscale subsidieregelingen, behoudens verklaringen in het kader van de Wet Vermindering afdracht loonbelasting: de Landelijk manager Juridische Zaken, het Hoofd Bureau Juridische Zaken en coördinatoren TWV.

Artikel 5. Mandaat Archiefwet 1995 [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en uitvoeren van alle beslissingen die betrekking hebben op de vernietiging van archiefbescheiden op grond van de Archiefwet 1995: de manager Facilitair management en de manager van de unit documentaire informatievoorziening.

Artikel 6. Wet openbaarheid van bestuur [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen, bekend maken en uitvoeren van primaire beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur: de secretaris van de Raad van bestuur.

Artikel 7. Overige primaire beslissingen [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur mandateert en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekend maken van primaire beslissingen die niet op grond van een van de voorgaande artikelen zijn gemandateerd: districtsmanagers, managers van een Centrum voor Werk en Inkomen, teamcoördinatoren van een Centrum voor Werk en Inkomen, de Landelijk manager Juridische Zaken, de teamleiders Juridische Zaken, de hoofden Juridische Zaken en locatiehoofden Juridische Zaken.

Artikel 8. Bestuursrechtelijke en civielrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures [Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De Raad van bestuur mandateert, geeft volmacht en machtigt tot het voorbereiden, nemen en bekend maken van de beslissing op bezwaar, het nemen van alle beslissingen in en het voeren van bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures en civielrechtelijke procedures, zowel eisend en verwerend, met inbegrip van het toekennen van schadeloosstellingen in het kader of ter voorkoming daarvan: de Landelijk manager Juridische Zaken, teamleiders Juridische Zaken, het hoofd Bedrijfsjuridisch advies en bedrijfsjuridisch medewerkers.

  • 2 In aanvulling op het bepaalde in het eerste artikellid mandateert, geeft volmacht en machtigt de Raad van bestuur het voorbereiden, nemen en bekend maken van de beslissing op bezwaar inzake de WSW: de Districtshoofden Juridische Zaken en Locatiehoofden Juridische Zaken.

  • 3 Een beslissing op bezwaar wordt niet genomen door degene die betrokken was bij het nemen van de primaire beslissing.

  • 4 In aanvulling op het bepaalde in het eerste artikellid mandateert en machtigt de Raad van bestuur districtsmanagers en managers van een Centrum voor Werk en Inkomen tot het starten en voeren van bezwaarprocedures voor zover de beslissing waartegen het bezwaar zich richt betrekking heeft op de sociale zekerheidswetgeving, de Arbeidsomstandighedenwet, gemeentelijke verordeningen, heffingen en belastingen.

  • 5 De bevoegdheid tot het toekennen van schadeloosstellingen als bedoeld in het eerste artikellid, is per geschil beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,– voor de Landelijk manager Juridische Zaken en het hoofd Bedrijfsjuridisch advies.

Artikel 9. Ondermandaat [Vervallen per 01-01-2009]

De manager van een Centrum voor Werk en Inkomen is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de teamcoördinatoren en/of medewerkers van een Centrum voor Werk en Inkomen op zijn vestiging, het Uitvoeringsinstituut werknemers-verzekeringen of burgemeester en wethouders van de gemeenten voorzover dit in het kader van integrale dienstverlening door deze organisaties binnen de keten Werk en inkomen, door hem wenselijk wordt geacht.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en burgemeester en wethouders van de gemeenten zijn bevoegd het in het eerste lid bedoelde ondermandaat door te verlenen aan hun medewerkers.

Ondermandaat anders dan bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de Raad van bestuur.

Artikel 10. Acceptatie mandaatverlening door derden [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad van bestuur accepteert mandaatverlening door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of burgemeester en wethouders van de gemeente voorzover dit in het kader van integrale dienstverlening door deze organisaties binnen de keten Werk en inkomen, aan CWI is verstrekt.

De Raad van bestuur verleent ondermandaat aan de manager van een Centrum voor Werk en Inkomen met inachtneming van de kaders van het hem in het eerste lid verleende mandaat.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel [Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Het Mandaatbesluit CWI, laatstelijk gewijzigd met besluit van 18 februari 2003 (Staatscourant 18 maart 2003, nummer 54), wordt ingetrokken.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

  • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit 2004 CWI.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 19 oktober 2004

De Centrale organisatie werk en inkomen,

R. de Groot

voorzitter Raad van bestuur