Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit klankbordgroep oprichting Centrum infectieziekten[Regeling vervallen per 06-02-2009.]

Geldend van 24-10-2004 t/m 05-02-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 oktober 2004, nr. PG/ZP 2.524.398, tot instelling van een klankbordgroep oprichting Centrum infectieziekten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-02-2009]

Er is een klankbordgroep bestaande uit leden die beschikken over expertise en ervaring op het terrein van de infectieziekten. De klankbordgroep heeft als taak het geven van commentaar op en het leveren van advies over de uitwerking van de taken en de werkwijze van het in te stellen Centrum infectieziekten en een te realiseren voorziening voor overleg met experts en bestuurders. De klankbordgroep beziet vooral de wisselwerking van het Centrum infectieziekten met het beleid, de wetenschap en de afstemming met de relevante uitvoeringsorganisaties.

Artikel 2 [Vervallen per 06-02-2009]

De klankbordgroep adviseert aan de plaatsvervangend Directeur-Generaal Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3 [Vervallen per 06-02-2009]

De klankbordgroep is als volgt samengesteld:

 • a. dhr. drs. F.A.M. Kerckhaert (burgemeester Hengelo), voorzitter;

 • b. dhr. mr. F. de Bruin (VWS/PG), secretaris;

 • c. dhr. dr. G.J.H.M. Ruijs (NVMM);

 • d. dhr. prof. dr. P. Speelman (AMC);

 • e. dhr. prof. dr. P.J. van den Broek (LUMC);

 • f. dhr. prof. dr. ir. H.A. Verbrugh (EMC);

 • g. mw. dr. J.A.R. van den Hoek (GG&GD Amsterdam);

 • h. dhr. prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus (EMC);

 • i. dhr. prof. dr. J.W.M. van der Meer (UMCN);

 • j. dhr. prof. dr. R.A. Coutinho (UvA, GG&GD Amsterdam);

 • k. mw. dr. M.P.G. Koopmans (RIVM);

 • l. dhr. dr. A. Gielkens (CIDC);

 • m. dhr. prof. dr. E.J. Ruitenberg (VU);

 • n. dhr. J.F. Broekmans, arts (KNCV);

 • o. dhr. drs. A.J.J.T. Coenen (SOA);

 • p. dhr. G.G.H. Coumans, arts (GGD Rivierenland);

 • q. dhr. R.H. de Vries (GHOR).

Artikel 4 [Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004. Dit besluit vervalt op het moment dat bij besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Centrum infectieziekten is opgericht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

R. Bekker