Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit kinderopvangtoeslag

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 18 oktober 2004, houdende regels over de tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang (Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 augustus 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/54428, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 7, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, 18, 34, 94, derde lid, 95, vierde lid, van de Wet kinderopvang;

De Raad van State gehoord (advies van 9 september 2004 no. W12.04.0408/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/64987, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • b. dagopvang: kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen;

 • c. buitenschoolse opvang: kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties;

 • d. maximum uurprijs: de maximaal voor kinderopvangtoeslag en voor tegemoetkomingen van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in aanmerking komende prijs per zestig minuten geboden kinderopvang;

 • e. kosten van kinderopvang: het aantal uren kinderopvang per kind, vermenigvuldigd met de voor die kinderopvang te betalen prijs, met inachtneming van het bedrag, bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, van de wet;

 • f. tegenwoordige arbeid: tegenwoordige arbeid als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onder a of b, van de wet.

Artikel 1a

Indien buitenschoolse opvang wordt geboden aan kinderen die basisonderwijs volgen waarvan de dagelijkse schooltijd verschillend is:

 • a. kan voor het eindtijdstip van de buitenschoolse opvang die voor de dagelijkse schooltijd plaatsvindt, worden uitgegaan van de dagelijkse schooltijd van de kinderen van wie de basisschool als laatste begint;

 • b. kan voor het aanvangstijdstip van de buitenschoolse opvang die na schooltijd plaatsvindt, worden uitgegaan van de dagelijkse schooltijd van de kinderen van wie de basisschool als eerste eindigt.

Hoofdstuk 2. De kinderopvangtoeslag

Paragraaf 1. Algemene berekeningsfactoren

Artikel 2

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt voor iedere kalendermaand afzonderlijk bepaald.

Artikel 3

 • 1 Indien meer dan één kind van een ouder gebruik maakt van kinderopvang, wordt voor de kinderopvangtoeslag onderscheid gemaakt tussen het eerste kind en de overige kinderen.

 • 2 Het kind met het hoogste aantal uren kinderopvang wordt voor de berekening van de hoogte van de kinderopvangtoeslag als eerste kind beschouwd.

 • 3 In het geval meer kinderen van een ouder een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang, wordt het kind met de hoogste kosten van kinderopvang als eerste kind beschouwd.

 • 4 In het geval meer kinderen van een ouder een zelfde aantal uren gebruik maken van kinderopvang met gelijke kosten van kinderopvang, stelt de inspecteur vast welk kind als eerste kind moet worden beschouwd.

Artikel 4

 • 1 De maximum uurprijs bedraagt voor:

  • a. dagopvang € 6,89;

  • b. buitenschoolse opvang € 6,42; en

  • c. gastouderopvang € 5,52.

 • 2 Indien de prijs per uur kinderopvang hoger ligt dan de maximum uurprijs wordt bij de bepaling van de hoogte van de kinderopvangtoeslag per kind in plaats van de prijs per uur kinderopvang de maximum uurprijs in aanmerking genomen.

Artikel 5

De maximum uurprijs, bedoeld in artikel 4, wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig:

 • a. 80% van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven en 20% van de consumentenprijsindex zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in het voorafgaande jaar, is geraamd; en

 • b. het verschil tussen de ontwikkeling van 80% van de loonvoet bedrijven en 20% van de consumentenprijsindex zoals deze voor het voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat jaar, was geraamd en de ontwikkeling van 80% van de loonvoet bedrijven en 20% van de consumentenprijsindex zoals deze voor het voorafgaande jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in dat voorafgaande jaar, nader is geraamd.

Artikel 5a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6

Voor de berekening van de kinderopvangtoeslag is de verdeling van de toetsingsinkomens in inkomensgroepen in de bij dit besluit behorende bijlage I opgenomen.

Artikel 7

De bedragen van de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen, bedoeld in artikel 6, worden aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen, zoals deze voor het betrokken jaar, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan in het voorafgaande jaar, is geraamd, waarbij onder ontwikkeling van de contractlonen wordt verstaan: het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde sector en de gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals dit door het Centraal Planbureau wordt bekendgemaakt.

Artikel 7a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 8

 • 1 De kinderopvangtoeslag wordt uitgedrukt in een percentage van de kosten van kinderopvang.

 • 2 De percentages, bedoeld in het eerste lid, worden vermeld in bijlage I.

 • 3 Indien het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 6, € 95.399 of meer bedraagt, ontvangt de ouder voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind, bedoeld in artikel 3, een kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte minder dan 33,3 procent van die kosten betreft.

 • 4 Indien het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 6, € 107.115 of meer bedraagt, ontvangt de ouder voor de kosten van kinderopvang van het eerste kind, bedoeld in artikel 3, een kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte 23,8 procent van die kosten betreft.

Artikel 8a

 • 1 Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedraagt voor ieder kind niet meer dan:

  • a. 230 uren per kalendermaand;

  • b. per berekeningsjaar:

   • 1°. 140 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren, voor dagopvang en gastouderopvang aan een kind in de leeftijd, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, gezamenlijk;

   • 2°. 70 procent van het aantal gewerkte uren, waarbij reistijd niet wordt aangemerkt als gewerkte uren, voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang aan een kind in de leeftijd, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, gezamenlijk;

   • 3°. de duur van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdelen c tot en met j, van de wet uitgedrukt in kalendermaanden, vermenigvuldigd met 230 uren per kalendermaand.

 • 2 Voor het aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt uitgegaan van het aantal uren van de ouder of partner die in dat berekeningsjaar het minste uren heeft gewerkt, gebruik heeft gemaakt van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus heeft gevolgd.

 • 3 Indien de ouder of partner op hetzelfde moment in een berekeningsjaar kan worden aangemerkt als ouder, bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel a of b, van de wet en als ouder, bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, onderdeel g of j, van de wet wordt voor het eerste lid, onderdeel b, uitgegaan van het subonderdeel dat leidt tot het meeste aantal uren als bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Bij de toepassing van het eerste lid wordt indien een ouder of zijn partner aanspraak op een kinderopvangtoeslag behoudt op grond van artikel 1.6, vijfde of zevende lid, van de wet, uitgegaan van het aantal uren dat een ouder of zijn partner voorafgaand aan de beëindiging van de arbeid als bedoeld in dat artikel verrichtte.

Paragraaf 2. Specifieke berekeningsfactor bij kinderopvangtoeslag voor ouder zonder partner [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk 3. Tegemoetkoming Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 22a [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 22b

Voor de aanspraak op kinderopvangtoeslag in een berekeningsjaar dat voorafgaat aan het lopende jaar blijft dit besluit, zoals dat luidde op 31 december van dat berekeningsjaar, van toepassing.

Artikel 23

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 24

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit kinderopvangtoeslag.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , a.i.,

G. Zalm

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage I. , behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

Kinderopvangtabel 2016

(gezamenlijk) toetsingsinkomen

tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang

   

eerste kind

tweede e.v. kind

lager dan

€ 18.176

93,0%

94,0%

€ 18.177

€ 19.386

93,0%

94,0%

€ 19.387

€ 20.595

93,0%

94,0%

€ 20.596

€ 21.806

93,0%

94,0%

€ 21.807

€ 23.017

92,5%

94,0%

€ 23.018

€ 24.226

91,8%

94,0%

€ 24.227

€ 25.437

90,8%

94,0%

€ 25.438

€ 26.643

90,0%

94,0%

€ 26.644

€ 27.946

89,2%

94,0%

€ 27.947

€ 29.246

88,4%

94,0%

€ 29.247

€ 30.548

87,3%

94,0%

€ 30.549

€ 31.849

86,7%

94,0%

€ 31.850

€ 33.152

85,7%

94,0%

€ 33.153

€ 34.453

84,8%

94,0%

€ 34.454

€ 35.786

84,0%

94,0%

€ 35.787

€ 37.121

83,1%

94,0%

€ 37.122

€ 38.455

82,3%

94,0%

€ 38.456

€ 39.789

81,4%

94,0%

€ 39.790

€ 41.125

80,3%

94,0%

€ 41.126

€ 42.460

79,8%

94,0%

€ 42.461

€ 43.794

78,8%

94,0%

€ 43.795

€ 45.128

78,1%

94,0%

€ 45.129

€ 46.586

77,0%

94,0%

€ 46.587

€ 49.445

75,2%

94,0%

€ 49.446

€ 52.304

74,3%

93,5%

€ 52.305

€ 55.165

72,9%

92,9%

€ 55.166

€ 58.026

70,3%

92,4%

€ 58.027

€ 60.884

67,6%

92,1%

€ 60.885

€ 63.745

64,9%

91,3%

€ 63.746

€ 66.604

62,1%

90,8%

€ 66.605

€ 69.464

59,3%

90,2%

€ 69.465

€ 72.326

56,7%

89,4%

€ 72.327

€ 75.184

54,0%

88,9%

€ 75.185

€ 78.046

51,3%

88,4%

€ 78.047

€ 80.906

48,4%

88,1%

€ 80.907

€ 83.763

45,7%

87,3%

€ 83.764

€ 86.623

43,1%

86,9%

€ 86.624

€ 89.540

40,3%

86,3%

€ 89.541

€ 92.470

37,8%

85,5%

€ 92.471

€ 95.398

35,4%

85,0%

€ 95.399

€ 98.326

32,8%

84,6%

€ 98.327

€ 101.255

30,2%

84,2%

€ 101.256

€ 104.184

27,5%

83,4%

€ 104.185

€ 107.114

24,8%

82,8%

€ 107.115

€ 110.042

23,8%

82,3%

€ 110.043

€ 112.970

23,8%

81,7%

€ 112.971

€ 115.899

23,8%

81,3%

€ 115.900

€ 118.828

23,8%

80,5%

€ 118.829

€ 121.756

23,8%

79,9%

€ 121.757

€ 124.685

23,8%

78,8%

€ 124.686

€ 127.613

23,8%

78,4%

€ 127.614

€ 130.542

23,8%

77,6%

€ 130.543

€ 133.473

23,8%

76,5%

€ 133.474

€ 136.400

23,8%

75,9%

€ 136.401

€ 139.329

23,8%

74,9%

€ 139.330

€ 142.257

23,8%

74,3%

€ 142.258

€ 145.187

23,8%

73,5%

€ 145.188

€ 148.116

23,8%

72,8%

€ 148.117

€ 151.044

23,8%

72,0%

€ 151.045

€ 153.972

23,8%

70,9%

€ 153.973

€ 156.900

23,8%

70,3%

€ 156.901

€ 159.830

23,8%

69,5%

€ 159.831

€ 162.758

23,8%

68,7%

€ 162.759

€ 165.687

23,8%

67,9%

€ 165.688

€ 168.617

23,8%

67,2%

€ 168.618

€ 171.545

23,8%

66,4%

€ 171.546

€ 174.474

23,8%

65,6%

€ 174.475

€ 177.402

23,8%

65,0%

€ 177.403

en hoger

23,8%

64,0%

Bijlage II. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang [Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage IIa. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang [Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage IIb. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang [Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage IIc. , behorende artikel 6, tweede lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang [Vervallen per 01-01-2007]