Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling wijziging bijlagen Richtlijn 76/768/EEG (cosmetische producten 2)[Regeling vervallen per 11-07-2013.]

Geldend van 29-10-2004 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 oktober 2004, nr. VGP/P&L 2521840, houdende de uitvoering van richtlijn nr. 2004/93/EG tot aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2004/93/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 september 2004 (PbEU L 300) tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III bij die richtlijn aan de technische vooruitgang, op artikel 3, tweede lid, onder b en c van het Warenwetbesluit kosmetische produkten, alsmede op artikel 8, tweede lid, onder a en b van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-07-2013]

De wijzigingen van bijlagen II en III bij richtlijn 76/768/EEG opgenomen in de bijlage bij richtlijn 2004/93/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 september 2004 (PbEU L 300), treden in werking met ingang van 15 oktober 2004, met dien verstande dat producten die voldoen aan de genoemde bijlagen zoals die luidden voordat zij werden gewijzigd door richtlijn 2004/93/EG tot 1 januari 2005 in de handel mogen worden gebracht en tot 1 april 2005 aan de eindverbruiker mogen worden verkocht of geleverd.

Artikel 2 [Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst