Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Geldend van 26-08-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2004, Directie AAM, nr. AAM/BR/04/68435, houdende voorzieningen in verband met de opheffing van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 27, derde lid, en 127, vierde lid, van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanwijzing persoon belast met afwikkeling [Vervallen per 26-08-2015]

Hoofdstuk 2. Overgang vermogen en publiekrechtelijke rechten en verplichtingen

Artikel 3. Vermogen en Personeel

  • 1 Alle vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn overgegaan op de Staat (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

  • 2 In afwijking van het eerste lid zijn de rechten en verplichtingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die voortvloeien uit een collectieve arbeidsovereenkomst of regeling van arbeidsvoorwaarden dan wel enige andere algemene regeling, jegens werknemers die voor 1 november 2004 in haar dienst zijn geweest, alsmede de rechten en verplichtingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die voortvloeien uit een overeenkomst met een werknemer die voor 1 november 2004 in haar dienst is geweest, overgegaan op het UWV of haar rechtsvoorgangers.

  • 3 Het tweede lid is eveneens van toepassing ten aanzien van andere civielrechtelijke rechten en verplichtingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in haar kwaliteit van werkgever.

Artikel 4. Deelnemingen [Vervallen per 26-08-2015]

Artikel 5. Personeel [Vervallen per 26-08-2015]

Artikel 6. Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen

Een besluit van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie geldt als een besluit van de minister, tenzij het een onderwerp betreft als bedoeld in de artikel 3, tweede lid, in welk geval het geldt als een besluit van het UWV.

Hoofdstuk 3. Overgang procedures

Artikel 7. Civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen [Vervallen per 26-08-2015]

Artikel 8. Arbeidsgeschillen

In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen met betrekking tot onderwerpen als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, waarin de Arbeidsvoorzieningsorganisatie partij is, treedt het UWV in haar plaats, zonder dat daarvoor een betekening nodig is.

Artikel 9. Bezwaarschriften [Vervallen per 26-08-2015]

Artikel 10. Beëindiging procedures [Vervallen per 26-08-2015]

Hoofdstuk 4. Financiële afwikkeling

Artikel 11. Rekening en verantwoording [Vervallen per 26-08-2015]

Artikel 12. Afwikkeling door het UWV

  • 1 De Staat draagt in 2015 eenmalig middelen over aan het UWV en voor de werkgeverstaken die op grond van deze regeling aan het UWV of haar rechtsvoorgangers zijn opgedragen vanaf 2015 en volgende jaren.

  • 2 De middelen, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld op € 10.082.002,–.

  • 3 Overige aanspraken van derden en financiële verplichtingen die op 1 januari 2015 bestonden of voortvloeien uit voor die datum verstrekte opdrachten of aangegane verplichtingen, die verband houden met de afwikkeling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, gaan over op het UWV.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 13. Overdracht archief [Vervallen per 26-08-2015]

Artikel 14. Intrekking regeling [Vervallen per 26-08-2015]

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2004.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A.J. de Geus