Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2004, nr. SV/A&L/04/59729, tot vaststelling van het in artikel 8, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen bedoelde bedrag alsmede tot wijziging van enige regelingen in verband met de Wet einde toegang verzekering WAZ

Artikel II. Wijziging van de Regeling gemoedsbezwaarden Sociale verzekeringswetten

[Red: Wijzigt de Regeling gemoedsbezwaarden Sociale verzekeringswetten.]

Artikel III. Regeling fondsbelasting Wet REA

[Red: Wijzigt de Regeling fondsbelasting Wet REA.]

Artikel IV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus