Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling pilots schakelklassen[Regeling vervallen per 23-01-2014.]

Geldend van 25-11-2005 t/m 22-01-2014

Regeling pilots schakelklassen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende i.o.m. de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling verstaat onder:

Pilot schakelklas:

 • a. Een klas verbonden aan een basisschool waarin leerlingen met extra grote taalachterstand gedurende het schooljaar 2005 - 2006 intensief taalonderwijs ontvangen met als doel na dat schooljaar weer deel te nemen aan het reguliere onderwijs, of:

 • b. Het gedurende het schooljaar 2005 - 2006 gedurende een aantal keren per week aanbieden van extra taalonderwijs tijdens een verlengde schooldag. De leerlingen volgen in dit schooljaar tenminste 400 uur lessen taalonderwijs tijdens het verlengde deel van de schooldag. De taallessen tijdens de verlengde schooldag worden verzorgd door een leraar, eventueel in combinatie met een onderwijsassistent.

Artikel 2. Doel van de regeling [Vervallen per 23-01-2014]

De minister verstrekt éénmalig een specifieke uitkering aan gemeenten om een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een pilot schakelklas op te stellen, om voorbereidingen te treffen voor de totstandkoming van een pilot schakelklas en voor de daadwerkelijke uitvoering van een pilot schakelklas.

Artikel 3. Doelgroep [Vervallen per 23-01-2014]

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige specifieke uitkering indien zij zijn genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 4. Aangifte voor het in aanmerking komen van de specifieke uitkering [Vervallen per 23-01-2014]

De specifieke uitkering wordt slechts verstrekt indien een gemeente, genoemd in de bijlage vóór 15 december 2004 bij het Ministerie van OCW, directie primair onderwijs, afdeling Onderwijs en Omgeving, postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, schriftelijk heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de specifieke uitkering. Daarbij verklaart zij vóór 1 maart 2005 het plan van aanpak, zoals genoemd in artikel 5, bij het Ministerie van OCW in te zullen dienen.

Artikel 5. Plan van aanpak [Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Het plan van aanpak dient in elk geval de volgende elementen te bevatten:

  • a. de namen en het BRIN-nummer van de basisschool waar de pilot schakelklas aan zal worden verbonden;

  • b. de door de gemeente te hanteren selectiecriteria op basis waarvan het bevoegd gezag van de in a. bedoelde basisschool leerlingen zal selecteren die in aanmerking komen voor deelname aan een pilot schakelklas;

  • c. de doelstellingen en te bereiken resultaten op hoofdlijnen;

  • d. een activiteitenplanning inclusief een overzicht van de taakverdeling tussen gemeente, het bevoegd gezag van de in onderdeel a. bedoelde basisschool en relevante andere betrokkenen;

  • e. een begroting, waarin op hoofdlijnen wordt beschreven welke kosten gemoeid zijn met de geformuleerde activiteiten;

  • f. de wijze waarop de voortgang van de activiteiten wordt gevolgd en de resultaten worden beschreven.

 • 2 Het plan van aanpak dient in samenspraak met Sardes te Utrecht of Zunderdorp Advies te Den Haag te worden opgesteld.

 • 3 Het plan van aanpak dient vóór 1 maart 2005 bij de afdeling, genoemd in artikel 4, ter goedkeuring te worden ingediend.

 • 4 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap laat vóór 1 april 2005 aan de desbetreffende gemeente weten of het plan van aanpak aan de in het eerste lid gestelde criteria voldoet.

 • 5 Indien het plan van aanpak nog niet voldoet aan de criteria, krijgt de gemeente tot 1 mei 2005 de gelegenheid het plan van aanpak conform de door de Minister te geven aanwijzingen bij te stellen.

 • 6 Plannen van aanpak die na aanwijzingen van de minister nog niet aan de criteria voldoen zullen worden afgewezen. Gemeenten worden hiervan vóór 1 juni 2005 in kennis gesteld.

 • 7 Nadat het plan van aanpak door de minister is goedgekeurd kan de betreffende gemeente een pilot schakelklas voor het schooljaar 2005 - 2006 starten.

Artikel 6. Informatieplicht [Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De gemeente die op grond van deze regeling een specifieke uitkering ontvangt werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

 • 2 De gemeente draagt er zorg voor dat de bevoegde gezagsorganen van de scholen waaraan een pilot schakelklas is verbonden aan de in artikel 5, tweede lid, genoemde instanties alle gevraagde bescheiden ter inzage geven en inlichtingen verstrekken, die van belang zijn voor de opstelling van het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Verantwoording [Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De gemeente is verantwoordelijk voor de implementatie van een pilot schakelklas en de realisatie van de in het plan van aanpak opgenomen doelstellingen.

 • 2 Uiterlijk 1 februari 2006 zendt de gemeente een tussenrapportage aan het Ministerie van OCW, t.a.v. de directie primair onderwijs, afdeling Onderwijs en Omgeving, postbus 16375, 2500 BJ Den Haag, waaruit blijkt in hoeverre de in het plan van aanpak geformuleerde doelstellingen en tussenresultaten zijn gerealiseerd.

 • 3 Uiterlijk 1 november 2006 zendt de gemeente een financiële verantwoording vergezeld van een accountantsverklaring aan de Centrale Financiële Instellingen van het Ministerie van OCW, t.a.v de adeling CFI/BGS/UGE, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer, waaruit blijkt dat de specifieke uitkering overeenkomstig deze regeling is besteed alsmede een eindrapportage waaruit blijkt in hoeverre de in het plan van aanpak geformuleerde doelstellingen en resultaten zijn gerealiseerd.

 • 4 De minister vordert de specifieke uitkering geheel of gedeeltelijk terug indien uit de financiële verantwoording niet blijkt dat deze is besteed in overeenstemming met deze regeling.

Artikel 8. Toekenning specifieke uitkeringen, tijdvak en betaalbaarstelling [Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De minister verstrekt een specifieke uitkering ter grootte van €  80.000,- aan de in de bijlage genoemde gemeenten voorzover zij vóór 1 december 2004 hebben aangegegeven dat zij hiervoor in aanmerking willen komen.

 • 2 Het eerste deel van de specifieke uitkering ter grootte van €  25.000,- wordt betaalbaar gesteld in december 2004. Het tweede deel van de specifieke uitkering ter grootte van €  55.000,- wordt betaalbaar gesteld in juli 2005.

Artikel 9. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde [Vervallen per 23-01-2014]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 2 toegekende bedragen verlaagd tot het bedrag van de specifieke uitkering dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal aanvragers aan wie een specifieke uitkering is toegekend en van de hoogte van de toegekende bedragen.

Artikel 10. Afwijkingen ten aanzien van Meppel [Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 In artikel 1, onderdeel a, in plaats van ‘het schooljaar 2005–2006’, gelezen: de periode van 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006.

 • 2 In artikel 4, in plaats van ‘vóór 1 maart 2005’, gelezen: vóór 15 september 2005.

 • 3 In artikel 5:

  • 1°. In het derde lid, in plaats van ‘1 maart 2005’, gelezen: 15 september 2005.

  • 2°. In het vierde lid, in plaats van ‘1 april 2005’, gelezen: 30 november 2005.

  • 3°. In het vijfde lid, in plaats van ‘1 mei 2005’, gelezen: 15 december 2005.

  • 4°. In het zesde lid, in plaats van ‘1 juni 2005’, gelezen: 1 januari 2006.

  • 5°. In het zevende lid, in plaats van ‘het schooljaar 2005–2006’, gelezen: de periode 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006.

 • 5 In artikel 8 :

  • 1°. In het tweede lid, in plaats van ‘december 2004’, gelezen: december 2005.

  • 2°. In het tweede lid, in plaats van ‘juli 2005’, gelezen: januari 2006.

  • 3°. In het derde lid, in plaats van ‘1 maart 2005’, gelezen ‘15 september 2005’ en in plaats van‘1 juni 2005’, gelezen: 1 januari 2006.

Artikel 11. Inwerkingtreding [Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele Katern waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel [Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pilots schakelklassen.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage [Vervallen per 23-01-2014]

Onder verwijzing naar artikel 3

Grote gemeenten [Vervallen per 23-01-2014]

 • Amsterdam (2 pilots)

 • Rotterdam (2 pilots)

 • Den Haag (2 pilots)

 • Utrecht (2 pilots)

Middelgrote gemeenten [Vervallen per 23-01-2014]

 • Amersfoort

 • Arnhem

 • Breda

 • Den Bosch

 • Deventer

 • Eindhoven

 • Enschede

 • Emmen

 • Haarlem

 • Heerlen

 • Helmond

 • Leeuwarden

 • Leiden

 • Zoetermeer

 • Zwolle

Kleine steden en plattelandsgemeenten [Vervallen per 23-01-2014]

 • Achtkarspelen

 • Ede

 • Hoogeveen

 • Katwijk

 • Meppel

 • Roermond

 • Stadskanaal (2 pilots, mede namens 9 regio gemeenten)

 • Sneek

 • Velsen

 • Vlaardingen

 • Vlissingen