Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Planning [...] in de gezondheidszorg over de periode 1982–2002

Geldend van 10-11-2004 t/m heden

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Planning van de voorzieningen in de gezondheidszorg over de periode 1982–2002

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 mei 2004, nr. rc-2004.01072/2);

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 oktober 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument

College sanering ziekenhuisvoorzieningen 1982–2002

Vastgestelde versie: oktober 2004

1. Inleiding

1.1. Verantwoording

Deze selectielijst is een selectielijst zoals bedoeld in art. 2, eerste lid van Archiefbesluit 1995. De lijst is opgezet als basisselectiedocument (BSD). Het grootste deel van het BSD bestaat uit handelingen, zoals beschreven in: W.A. Fijnheer, College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, Een institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van het CSZ 1982–2002.

Het BSD is het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie van archiefbescheiden van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (in het vervolg ‘CSZ’ te noemen). Het bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat of de neerslag zijn van het handelen van het CSZ op zijn werkterrein.

In dit BSD wordt de documentaire neerslag van de handelingen van het CSZ verdeeld in naar het Algemeen Rijksarchief over te brengen – en dus voor permanente bewaring in aanmerking komende – documentaire neerslag en op termijn te vernietigen documentaire neerslag.

Voorafgaand aan de feitelijke selectielijst worden in de inleiding kort enige aspecten van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) behandeld. Als eerste worden de hoofdlijnen van het taakgebied van het CSZ aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de doelstellingen van de criteria voor de selectie. Tenslotte volgt een aantal praktische aanwijzingen en opmerkingen ten behoeve van het gebruik van dit BSD.

1.2. Hoofdlijnen van het handelen van het CSZ

Het CSZ is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met rechtspersoonlijkheid. Zbo’s zijn een openbaar lichaam, net als bijvoorbeeld waterschappen. Ze vormen geen onderdeel van de rijksoverheid en zijn dus geen organen van de rijksoverheid. Het zijn zelfstandige overheidslichamen, net als het Rijk, de provincies en de gemeenten. In tegenstelling tot deze vormen van algemeen bestuur beperken de regelgevende bevoegdheden van de openbare lichamen zich tot de specifieke taken die hun wettelijk zijn toegekend of overgelaten.

Onder ziekenhuisvoorzieningen die een beroep op het College kunnen doen, vallen ziekenhuizen (geen academische of militaire), verzorgingshuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten, psychiatrische inrichtingen, ambulancediensten, Centrale posten voor het ambulancevervoer en vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren.

Het College voert vier taken uit:

 • Saneringsregeling ziekenhuisvoorzieningen

  Het College houdt toezicht op het saneringsproces en kan subsidie geven die (deels) voorziet in de financiële gevolgen van (gedeeltelijke) sluiting van ziekenhuisvoorzieningen. Vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren kunnen voor subsidie in aanmerking komen om de achteruitgang in hun inkomen op te vangen tijdens de periode die voorafgaat aan de (gedeeltelijke) sluiting.

 • Vervreemding onroerende zaken

  Vaak worden onroerende zaken afgestoten. Het College is dan betrokken bij de verkoopvoorbereiding, verhuur en dergelijke; de instelling verkoopt na goedkeuring door het College. Bij sluiting wordt de opbrengst betrokken bij de vaststelling van het liquidatiesaldo en daardoor meegenomen in de financiële afwikkeling van de sanering.

 • Saneringsregeling ambulancevervoer

  Bij het intrekken van een vergunning van een ambulancedienst of het wijzigen of opheffen van een vestigingsplaats van een Centrale post voor het ambulancevervoer kan het College subsidie geven die (deels) voorziet in de financiële gevolgen.

 • Werkzaamheden op verzoek van de minister waaronder CSZ ressorteert

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan het College vragen bijzondere, niet-wettelijke werkzaamheden uit te voeren of een regiefunctie te vervullen. De specifieke taak van het College wordt door de Minister omschreven en vastgesteld. De bevoegdheden hiervoor zijn vastgelegd in een protocol.

  De taken en handelingen van het CSZ en de context van die taken en handelingen staat beschreven in W.A. Fijnheer, College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, Een institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van het CSZ 1982–2002.

1.3. Selectiecriteria

Bij de selectie van handelingen is binnen het project PIVOT een aantal criteria onderscheiden dat op elk beleidsterrein of taakgebied van toepassing is (zie het schema op de volgende pagina). In het schema zijn alleen de criteria opgenomen voor handelingen waarvan de neerslag overgedragen dient te worden aan het Algemeen Rijksarchief. Deze handelingen worden gewaardeerd met ‘Bewaren’ (B), gevolgd door het nummer van het criterium. De neerslag van handelingen die niet aan die selectiecriteria voldoen, zal niet worden overgebracht en wordt gewaardeerd met ‘Vernietigen’ (V). De neerslag die uit deze handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen.

De in de lijst genoemde termijnen worden voor wat zaaksgewijs geordende archiefbescheiden betreft geacht in te gaan na beëindiging van de zaak waartoe de bescheiden behoren, te rekenen vanaf het jongste document in het dossier.

ALGEMENE SELECTIECRITERIA

Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en selecteren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces en de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet zondermeer consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

1.4. Gebruiksaanwijzing BSD

Ieder nummer in deze selectielijst is uniek. Het nummer in dit BSD correspondeert met het handelingsnummer in het RIO.

De handeling geeft de betreffende handeling van de betreffende actor aan.

De periode geeft aan van welk jaar tot welk jaar de handeling geldig is.

Het product geeft aan welke papieren neerslag uit de handeling voortkomt.

Bewaren/Vernietigen is de kolom die een waardering geeft aan de handeling. B wil zeggen dat krachtens de Archiefwet 1995 de betreffende documenten na afloop van de overbrengingstermijn, conform de normen van goede en geordende staat, naar het Algemeen Rijksarchief moeten worden overgebracht. V wil zeggen dat de neerslag na de aangegeven termijn vernietigd kan worden.

Criterium/termijn geeft aan volgens welk selectiecriterium te bewaren neerslag voor bewaring in aanmerking komt. De termijn geeft aan op welke termijn de neerslag van de betreffende handeling mag worden vernietigd.

Toelichting geeft extra uitleg in geval dit noodzakelijk mocht zijn.

1.5. Vaststelling BSD

Eind november 2003 is het ontwerp-BSD door de het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen aan de Staatssecretaris van OCW aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 4 december 2003 tot 30 januari 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de zorgdrager, het Ministerie van OCW en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 12 mei 2004 bracht de RvC advies uit (kenmerk rc-2004.01072/2), hetwelk – naast enkele tekstuele correcties – aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen van de ontwerp-selectielijst:

 • de waardering van handelingen 5 en 18 zijn gewijzigd van V 75 jaar naar V 10 jaar;

 • aan waardering van handeling 19 (V 6 jaar) is toegevoegd: met uitzondering van broncodes V 50 jaar;

 • aan waardering van handeling 31 (V 10 jaar) is toegevoegd: met uitzondering van statistieken en databanken (B 5);

 • aan waardering van handeling 32 (V 3 jaar) is toegevoegd: met uitzondering van een exemplaar van het eindproduct (B 5);

 • de waardering van handeling 40 is gewijzigd van V 5 jaar in B 5.

Daarop werd het BSD op 5 oktober 2004 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (C/S/04/2148) vastgesteld.

2. Selectielijst

2.1. Actor: College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen

1

Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het voorbereiden van de instelling van de organisatie voor de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1999–2002

Product: Correspondentie

Waardering: B 4

2

Handeling: Het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) en van commissies

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1999, 185) art. 2b, lid 3

Product: Agenda’s, verslagen

Waardering: Vergaderingen CSZ B 1, 2; Vergaderingen commissies V 5 jaar

3

Handeling: Het instellen van commissies voor bepaalde onderwerpen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1999, 185) art. 2b, lid 2

Product: Commissie Aanstelling Gemachtigden

Waardering: B 4

6

Handeling: Het opstellen en evalueren van nadere regels betreffende de werkwijze van het secretariaat

Periode: 2000–2002

Product: Bestuursreglement werkwijze CSZ (Stcrt. 2001, 148)

Waardering: B 4

7

Handeling: Het mandateren van verantwoordelijkheden van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) aan de directeur of andere personen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Bestuursreglement werkwijze CSZ (Stcrt. 2001, 148) art. 22

Product: Mandaatregeling

Waardering: V 5 jaar na vervanging

8

Handeling: Het opstellen van een begroting

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1999, 185) art. 2e

Product: Begroting, correspondentie

Waardering: V 7 jaar

9

Handeling: Het opstellen van een jaarrekening

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1999, 185) art. 2g

Product: Jaarrekening, correspondentie

Waardering: V 7 jaar

10

Handeling: Het opstellen van een jaarverslag

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1999, 185) art. 2f

Product: Jaarverslag, correspondentie

Waardering: B 3

11

Handeling: Het doen van investeringen en het aangaan of garanderen van geldleningen

Periode: 2000–2002

Product: Overeenkomsten, garanties, leningen

Waardering: V 10 jaar na beëindiging overeenkomst

12

Handeling: Het aangaan van (mantel)overeenkomsten

Periode: 2000–2002

Product: Overeenkomsten

Waardering: V 10 jaar na beëindiging overeenkomst

13

Handeling: het vaststellen van modellen voor formulieren die in het administratieve verkeer met derden moeten worden gebruikt

Periode: 2000–2002

Product: Formulieren

Waardering: V 6 jaar na vervanging

14

Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent het beheer van financiën, de lonen en andere vergoedingen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1999, 185) art. 2h

Product: Regels

Waardering: B 4

15

Handeling: Het voeren van het financieel beheer

Periode: 2000–2002

Product: Financiële bescheiden, grootboeken, bank- en giroafschriften

Waardering: V 7 jaar

16

Handeling: Het opstellen en evalueren van regels omtrent indienstneming en ontslag, alsmede het loon en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1999, 185) art. 2c, lid 2

Product: Regels

Waardering: V 6 jaar na vervanging

17

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1999, 185) art. 2c, lid 2

Periode: 2000–2002

Waardering: V 6 jaar na vervanging

18

Handeling: Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Periode: 2000–2002

Product: Personeelsdossiers, uitvoeringsregelingen, procedures

Waardering: V 10 jaar

19

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van een beleid betreffend automatisering en telecommunicatie

Periode: 2000–2002

Waardering: V 6 jaar

20

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid

Periode: 2000–2002

Waardering: V 10 jaar

21

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen

Periode: 2000–2002

Waardering: V 10 jaar na vervreemding/afbraak

22

Handeling: Het uitvoeren van het huisvestingsbeleid en (gebruiks-)goederenbeheer

Periode: 2000–2002

Waardering: V 5 jaar

23

Handeling: Het voorbereiden, mede vaststellen en evalueren van het beleid betreffende het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ)

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: o.a. beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Waardering: B 1

24

Handeling: Het op uitvoerbaarheid toetsen van beleidsvoornemens of voorgenomen wet- en regelgeving welke na invoering van invloed kunnen zijn op het functioneren van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ)

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Correspondentie, uitvoeringstoets

Waardering: B 1

25

Handeling: Het stellen van nadere regels met betrekking tot de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1999, 185), artikel 18b, lid 5 en lid 11;

Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg (Stb. 2000, 124) art. 2, lid 5 en art. 4, lid 2;

Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg (Stb. 2002, 107) art. 7a

Product: Regelgeving

Waardering: B 1

26

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de taakuitoefening van de gemachtigde

Periode: 2000–2002

Grondslag:

Product: Regels met betrekking tot de Taakuitoefening van de Gemachtigde van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, 26 januari 2000

Waardering: V 5 jaar na vervanging

27

Handeling: Het voeren van periodiek extern overleg

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Verslagen

Waardering: B 3

28

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) berust

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Verslagen

Waardering: B 1

29

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) berust

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Verslagen

Waardering: V 5 jaar

30

Handeling: Het verstrekken van informatie aan de minister waaronder volksgezondheid ressorteert betreffende de uitvoering van de taak

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1999, 185), artikel 2l, lid 2

Product: Correspondentie

Waardering: V 10 jaar

31

Handeling: Het verzamelen en verstrekken van statistische gegevens betreffende de sanering

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Statistieken, databanken

Waardering: V 10 jaar met uitzondering van statistieken en databanken (B 5)

32

Handeling: Het geven van voorlichting betreffende het werkterrein van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ)

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Nieuwsbrieven, folders

Waardering: V 3 jaar met uitzondering van een exemplaar van het eindproduct (B 5)

33

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het werkterrein van het CSZ

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Correspondentie

Waardering: V 3 jaar

34

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de verrichtingen van het CSZ volgens de Wet openbaarheid van bestuur

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet openbaarheid van bestuur 1991, art. 5–8 (Stb. 1991, 703) en Regeling uitvoering Wet openbaarheid van bestuur (Stcrt. 1993, 246)

Product: Correspondentie

Waardering: V 5 jaar

35

Handeling: Het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Correspondentie

Waardering: V 5 jaar

37

Handeling: Het aanwijzen van een gemachtigde

Periode: 2000–2002

Grondslag: Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg (Stb. 2000, 124), art. 3.1

Product: Aanwijzing

Waardering: V 5 jaar na beëindiging casus

38

Handeling: Het vaststellen van de financiële gevolgen van de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1999, 185), artikel 18b, lid 2

Product: Correspondentie

Waardering: V 20 jaar na beëindiging casus

39

Handeling: Het verstrekken van subsidie ter voorziening in de financiële gevolgen van de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1999, 185), artikel 18b, lid 3

Product: Subsidieverstrekking

Opmerking: V 20 jaar na beëindiging casus

40

Handeling: Het beschikken op bezwaarschriften en beroepsprocedures ingediend tegen beschikkingen van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) inzake het vaststellen van subsidies aan ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 2000–2002

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Beschikkingen

Opmerking: B 5

41

Handeling: Het houden van toezicht op de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1999, 185), artikel 18b, lid 11

Product: Correspondentie

Waardering: V 20 jaar na beëindiging casus

42

Handeling: Het opstellen van (jaar-)rapportages over een casus door de gemachtigde

Periode: 2000–2002

Grondslag: Regels met betrekking tot de taakuitoefening van de gemachtigde van het CSZ, art. 8, lid 1 (januari 2000)

Product: Rapportages

Waardering: B 3

43

Handeling: Het voeren van jaargesprekken met gemachtigden

Periode: 2000–2002

Grondslag: Regels met betrekking tot de taakuitoefening van de gemachtigde van het CSZ, art. 14 (januari 2000)

Product: Rapportages

Waardering: V 5 jaar na vervanging

44

Handeling: Het voeren van evaluatiegesprekken met gemachtigden

Periode: 2000–2002

Grondslag: Regels met betrekking tot de taakuitoefening van de gemachtigde van het CSZ, art. 13 (januari 2000)

Product: Verslagen

Waardering: V 5 jaar na vervanging

46

Handeling: Het beoordelen van besluiten inzake het verhuren, vervreemden of aan enig beperkt recht onderwerpen van onroerende zaken van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 3. Bouwvergunningen (Stb. 1999, 185), artikel 17a lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V 7 jaar

48

Handeling: Het verstrekken van subsidie bij wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van een centrale post voor het ambulancevervoer en in geval van vergunningsintrekking bij sanering van ambulancevervoer

Periode: 2000–2002

Grondslag: Wet ambulancevervoer (Stb. 1999, 185), artikel 12a

Product: Subsidieverstrekking

Waardering: V 10 jaar na beëindiging casus

49

Actor: College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ)

Handeling: Het door een deskundige laten analyseren van probleemsituaties bij ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 2000–2002

Product: Rapporten, correspondentie

Waardering: Rapporten B; Correspondentie V 10 jaar

50

Handeling: Het verrichten van specifieke, niet-wettelijke werkzaamheden of het voeren van een regiefunctie op wens van de minister waaronder volksgezondheid ressorteert

Periode: 2000–2002

Product: Correspondentie

Waardering: Rapporten B; Correspondentie V 10 jaar

2.2. Actor: Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen

1

Handeling: Het leveren van een bijdrage aan het voorbereiden van de instelling van de organisatie voor de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1981–1999

Product: Correspondentie

Waardering: B 4

2

Handeling: Het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen en van commissies

Periode: 1982–1999

Grondslag: Regels met betrekking tot de werkwijze van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, art. 11 en 13

Product: Agenda’s, verslagen

Waardering: Vergaderingen Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen B 1, 2; Vergaderingen commissies V 5 jaar

5

Handeling: Het aanstellen, schorsen en ontslaan van een secretaris

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 10;

Regels met betrekking tot de werkwijze van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (mei 1994), art. 7

Product: Beschikking

Waardering: V 10 jaar

6

Handeling: Het opstellen en evalueren van nadere regels betreffende de werkwijze van het secretariaat

Periode: 1994–1999

Product: Regels met betrekking tot de werkwijze van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, mei 1994

Waardering: B 5

8

Handeling: Het opstellen van een begroting

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 16

Product: Begroting, correspondentie

Waardering: V 7 jaar

9

Handeling: Het opstellen van een jaarrekening

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 16

Product: Jaarrekening, correspondentie

Waardering: V 7 jaar

10

Handeling: Het opstellen van een jaarverslag

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 16

Product: Jaarverslag, correspondentie

Waardering: B 3

11

Handeling: Het doen van investeringen en het aangaan of garanderen van geldleningen

Periode: 1994–1999

Product: Overeenkomsten, garanties, leningen

Waardering: V 10 jaar na beëindiging overeenkomst

12

Handeling: Het aangaan van (mantel)overeenkomsten

Periode: 1994–1999

Product: Overeenkomsten

Waardering: V 10 jaar na beëindiging overeenkomst

14

Handeling: Het stellen van nadere regels omtrent het beheer van financiën, de lonen en andere vergoedingen

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 16

Product: Regels

Waardering: B 4

15

Handeling: Het voeren van het financieel beheer

Periode: 1982–1999

Product: Financiële bescheiden, grootboeken, bank- en giroafschriften

Waardering: V 7 jaar

16

Handeling: Het opstellen en evalueren van regels omtrent indienstneming en ontslag, alsmede het loon en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 10

Product: Regels

Waardering: V 6 jaar na vervanging

17

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 10

Periode: 1982–1999

Waardering: V 6 jaar na vervanging

18

Handeling: Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Periode: 1982–1999 1999

Product: Personeelsdossiers, uitvoeringsregelingen, procedures

Waardering: V 10 jaar

19

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van een beleid betreffend automatisering en telecommunicatie

Periode: 1982–1999

Waardering: V 6 jaar

20

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid

Periode: 1982–1999

Waardering: V 10 jaar

21

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen

Periode: 1982–1999

Waardering: V 10 jaar na vervreemding/afbraak

22

Handeling: Het uitvoeren van het huisvestingsbeleid en (gebruiks-)goederenbeheer

Periode: 1982–1999

Waardering: V 5 jaar

23

Handeling: Het voorbereiden, mede vaststellen en evalueren van het beleid betreffende de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: O.a. beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties

Waardering: B 1

26

Handeling: Het stellen van regels met betrekking tot de taakuitoefening van de gemachtigde

Periode: 1982–1999

Grondslag: Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1981, 386), art. 5.3

Waardering: V 5 jaar na vervanging

27

Handeling: Het voeren van periodiek extern overleg

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Verslagen

Waardering: B 3

28

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat bij de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen berust

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Verslagen

Waardering: B 1

29

Handeling: Het deelnemen aan advies- en overlegcommissie waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen berust

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Verslagen

Waardering: V 5 jaar

30

Handeling: Het verstrekken van informatie aan de minister waaronder volksgezondheid ressorteert betreffende de uitvoering van de taak

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 1. Algemeen (Stb. 1971, 268) art. 2, lid 18

Product: Correspondentie

Waardering: V 10 jaar

31

Handeling: Het verzamelen en verstrekken van statistische gegevens betreffende de sanering

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Statistieken, databanken

Waardering: V 10 jaar met uitzondering van statistieken en databanken (B 5)

32

Handeling: Het geven voorlichting van voorlichting betreffende het werkterrein van het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ)

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Nieuwsbrieven, folders

Waardering: V 3 jaar met uitzondering van een exemplaar van het eindproduct (B5)

33

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende het werkterrein van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Correspondentie

Waardering: V 3 jaar

34

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende de verrichtingen van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen volgens de Wet openbaarheid van bestuur

Periode: 1982–1999

Grondslag: Wet openbaarheid van bestuur 1991, art 5-8, Stb. 1991/703 en Regeling uitvoering Wet openbaarheid van bestuur, Stcrt 1993/246

Product: Correspondentie

Waardering: V 5 jaar

35

Handeling: Het behandelen van klachten van individuele burgers, bedrijven en instellingen

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Correspondentie

Waardering: V 5 jaar

36

Handeling: Het beslissen omtrent de uitkering en het toezicht op de sanering

Periode: 1982–1997

Grondslag: Wet Ziekenhuisvoorzieningen § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) art. 18b, lid 4

Product: Beschikking

Waardering: V 10 jaar na beëindiging casus

37

Handeling: Het aanwijzen van een gemachtigde

Periode: 1982–1999

Grondslag: Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1981, 386), art. 5.2

Product: Aanwijzing

Waardering: V 5 jaar na beëindiging casus

39

Handeling: Het verstrekken van subsidie ter voorziening in de financiële gevolgen van de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1998–1999

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1997, 580), artikel 18b, lid 2

Product: Subsidieverstrekking

Waardering: V 10 jaar na beëindiging casus

40

Handeling: Het beschikken op bezwaarschriften en beroepsprocedures ingediend tegen beschikkingen van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen inzake het vaststellen van subsidies aan ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1982–1999

Bron: Algemene handelingen ARA

Product: Beschikkingen

Waardering: B 5

41

Handeling: Het houden van toezicht op de sanering van ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1998–1999

Grondslag: Wet ziekenhuisvoorzieningen § 6. Financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1997, 580), artikel 18b, lid 10

Product: Correspondentie

Waardering: V 10 jaar na beëindiging casus

42

Handeling: Het opstellen van (jaar)rapportages over een casus door de gemachtigde

Periode: 1982–1999

Product: Rapportages

Waardering: B 3

43

Handeling: Het voeren van jaargesprekken met gemachtigden

Periode: 1982–1999

Product: Rapportages

Waardering: V 5 jaar na vervanging

44

Handeling: Het voeren van evaluatiegesprekken met gemachtigden

Periode: 1982–1999

Product: Verslagen

Waardering: V 5 jaar na vervanging

45

Handeling: Het adviseren van de minister waaronder volksgezondheid ressorteert over de verkoop van onroerende zaken

Periode: 1982–1999

Grondslag: Jaarverslag 1999 Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, pagina 12

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

47

Handeling: Het adviseren van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) over de financiële gevolgen van de sanering van ambulancehulpverlening

Periode: 1986–1999

Grondslag: Jaarverslag 1999 Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, pagina 9

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

49

Actor: Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen

Handeling: Het door een deskundige laten analyseren van probleemsituaties bij ziekenhuisvoorzieningen

Periode: 1982–1999

Product: Rapporten, correspondentie

Waardering: Rapporten B; Correspondentie V 10 jaar

50

Handeling: Het verrichten van specifieke, niet-wettelijke werkzaamheden of het voeren van een regiefunctie op wens van de minister waaronder volksgezondheid ressorteert

Periode: 1982–1999

Product: Correspondentie

Waardering: Rapporten B; Correspondentie V 10 jaar

2.3. Actor: Commissie Aanstelling Gemachtigden

4

Handeling: Het geven van advies aan het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) inzake toelating tot de kring der gemachtigden

Periode: 2001–2002

Grondslag: Bestuursreglement werkwijze CSZ (Stcrt. 2001, 148), art. 20, lid 1.

Product: Toelatingsadvies

Waardering: V10 jaar