Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen[Regeling vervallen per 26-08-2014 met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2005 t/m 01-01-2014

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën van 30 september 2004, nr. FEZ/AVU/2004/65660, tot instelling van de baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 26-08-2014]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen.

Artikel 2 [Vervallen per 26-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 26-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Inspectie Werk en Inkomen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2004

De

Minister van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A.J. de Geus

De

Minister

van Financiën ,

G. Zalm