Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen

Geldend van 29-09-2004 t/m heden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet buitenlandse schepen;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet buitenlandse schepen bepaalde worden aangewezen de ambtenaren die op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Wet havenstaatcontroleartikel 2 van de Regeling havenstaatcontrole zijn aangewezen, alsmede de ambtenaren, die ingevolge artikel 5 van de Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen zijn aangewezen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs