Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 28-10-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 september 2004, nr. WJZ 4058077, tot vaststelling van regels inzake subsidies lange termijn energieonderzoek (Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. het besluit: het Besluit EOS: lange termijn;

 • c. kennisimport:

  • daadwerkelijke samenwerking tussen een in Nederland gevestigde ondernemer of kennisinstelling en een buiten Nederland gevestigde partij die gezamenlijk onderzoek verrichten waarbij door de in Nederland gevestigde partij aantoonbaar kennis wordt opgedaan, afkomstig van zijn in het buitenland gevestigde wederpartij;

  • aankoop van rechten op het gebruik van kennis van een buiten Nederland gevestigde partij, door een in Nederland gevestigde ondernemer of kennisinstelling;

  • inhuur van deskundigheid van buiten Nederland;

  • instructie door kennishouders die buiten Nederland zijn gevestigd;

 • d. kennisimportthema: kennisimportthema zoals aangewezen in de onderzoeksprogramma’s, opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Als activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het besluit, die niet tot een project worden gerekend, worden aangewezen:

 • a. activiteiten met betrekking tot een kennisimportthema waarbij geen sprake is van kennisimport, tenzij het activiteiten betreft die noodzakelijk zijn om de kennisimport te laten bijdragen aan de versterking van de Nederlandse kennispositie;

 • b. activiteiten met betrekking tot sociaal-economisch onderzoek voor zover de subsidie voor de kosten van deze activiteiten 45 procent of meer van de subsidie is.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Als onderzoeksprogramma’s als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit, worden aangewezen de in de bij deze regeling behorende bijlage 1 opgenomen programma’s voor:

 • a. biomassa;

 • b. nieuw gas/schoon fossiel;

 • c. energie-efficiëntie in de industriële en agrarische sector;

 • d. gebouwde omgeving;

 • e. opwekking en netten.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 3 De in artikel 3, derde lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt voor een project inzake een combinatie van fundamenteel onderzoek en industrieel onderzoek vastgesteld op € 1.200.000.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2010]

Het in de artikelen 4, derde lid, van het besluit bedoelde uurtarief wordt vastgesteld op € 25.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2010]

De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van het besluit is ten hoogste 50 procent van de subsidie.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De tweede periode in 2005, bedoeld in artikel 6 van het besluit, na afloop waarvan de aanvragen worden behandeld, die in die periode zijn ontvangen, wordt vastgesteld op 1 juli 2005 tot en met 29 september 2005, 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 6 van het besluit, ontvangen in de in het eerste lid genoemde periode, wordt vastgesteld op € 9 000 000.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2010]

Het formulier, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit voor een aanvraag om subsidie, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als criteria als bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit worden voor duurzame energiehuishouding vastgesteld:

  • a. de mate waarin wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het desbetreffende onderzoeksprogramma;

  • b. de mate waarin het project een bijdrage levert aan een technologische doorbraak of innovatie ten opzichte van de huidige internationale stand van de techniek;

  • c. de mate waarin in het projectplan uitwerking is gegeven aan een strategische visie op het implementatietraject van de te verkrijgen onderzoeksresultaten en aan verwachtingen over toekomstige voortzetting van de ingezette onderzoekslijn;

  • d. de slaagkans van het project.

 • 2 Als criteria als bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit worden voor de versterking van de kennispositie van Nederland vastgesteld:

  • a. de mate waarin wordt bijgedragen aan de versterking van kennis, kunde of onderzoeksfaciliteiten in Nederland;

  • b. de doelmatigheid waarmee de door het project te verkrijgen kennis, kunde of onderzoeksfaciliteiten zal worden verspreid en benut op voet van non-discriminatie en tegen marktvoorwaarden.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2010]

De wegingsfactor, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van het besluit wordt als volgt vastgesteld:

 • a. van duurzame energiehuishouding op 2;

 • b. van de versterking van de kennispositie van Nederland op 1.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2010]

Het bedrag, bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van het besluit is € 15.000.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2010]

Het formulier, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van het besluit voor een aanvraag om een voorschot, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2010]

Het formulier, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het besluit voor een aanvraag om subsidievaststelling, is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking op met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, te weten de vestiging aan de Juliana van Stolberglaan 3, 2509 AC Den Haag (e-mailadres: info@senter.nl) en die aan de Catharijnesingel 59, 3503 RE Utrecht (e-mailadres: info@novem.nl).

Den Haag, 15 september 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem, te Den Haag en Utrecht.]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem, te Den Haag en Utrecht.]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Utrecht.]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Utrecht.]