Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving[Regeling vervallen per 23-12-2004.]

Geldend van 01-10-2004 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2004, nr. AVB/AIS/04 62136, houdende aanwijzing van een ambtenaar als bevoegd tot het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van SZW-wetgeving (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 24, 34, eerste lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998 en 10:5, eerste lid, Arbeidstijdenwet;

Besluit:

§ 1. Aanwijzing boeteoplegger [Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1:1 [Vervallen per 23-12-2004]

Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie wordt aangewezen als de ambtenaar bedoeld in:

§ 2. Wijziging en intrekking andere regelgeving [Vervallen per 23-12-2004]

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving [Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 2:1 [Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving.]

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004 [Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 2:2 [Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004.]

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 23-12-2004]

Inwerkingtreding [Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 3:1 [Vervallen per 23-12-2004]

Citeertitel [Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 3:2 [Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving.

Den Haag, 9 september 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus