Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidiëring proeftuinen herontwerp beroepsonderwijs studiejaar 2004 - 2005[Regeling vervallen per 16-09-2008.]

Geldend van 16-09-2004 t/m 15-09-2008

Regeling subsidiëring proeftuinen herontwerp beroepsonderwijs studiejaar 2004 - 2005

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Gelet op:

Besluit

Paragraaf 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 16-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. instelling:

  een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de wet, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 van de wet, en de hogeschool Haarlem, bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet;

 • d. procesmanagement:

  het gemeenschappelijk procesmanagement, bedoeld in artikel 18, dat belast is met de taken, genoemd in de artikelen 10 en 14 van deze regeling;

 • e. proeftuin:

  een beroepsopleiding in ontwikkeling op het niveau van beroepsopleidingen bedoeld in artikel 7.2.2., eerste lid, van de wet;

 • f. kenniscentrum:

  het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in artikel 1.5.1 van de wet, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de kwalificatieprofielen voor de opleiding van de betreffende proeftuin;

 • g. kwalificatieprofiel: het kwalificatieprofiel houdende een omschrijving van het geheel van eindtermen op het niveau van artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken om in beroeps-, leer- en maatschappelijke situaties op adequate wijze te kunnen handelen.

Artikel 2. Doelomschrijving [Vervallen per 16-09-2008]

 • 1 Het doel van deze regeling is het bevorderen dat twee soorten proeftuinen in het middelbaar beroepsonderwijs worden ontwikkeld en uitgetest.

 • 2 De soorten proeftuinen, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. de beroepsopleidingen, die tot doel hebben het ontwikkelen en uittesten van de uitvoerbaarheid van de nieuwe kwalificatieprofielen van het beroepsonderwijs en de daarop gebaseerde opleidingen in het kader van het herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs,

  • b. de brede assistentopleidingen, die tot doel hebben het ontwikkelen en uittesten van de nieuwe brede assistentopleidingen.

Paragraaf 2. Positie deelnemer [Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 3. Algemene waarborgen deelnemer aan proeftuinen [Vervallen per 16-09-2008]

Het bevoegd gezag geeft de deelnemer alvorens deze wordt ingeschreven in een opleiding in het kader van een proeftuin, voldoende informatie over de inhoud van de opleiding en de consequenties van het volgen van een opleiding in het kader van een proeftuin voor die deelnemer.

Artikel 4. Positie deelnemer [Vervallen per 16-09-2008]

De instelling die een proeftuin verzorgt, neemt, tenzij in deze regeling anders wordt bepaald, ten aanzien van die proeftuin in ieder geval in acht hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald ten aanzien van:

Artikel 5. Randvoorwaarden beroepsopleidingen [Vervallen per 16-09-2008]

Bij proeftuinen waarbij sprake is van het inschrijven van deelnemers voor onderwijs waarvoor de minister nog geen kwalificatieprofielen heeft vastgesteld, vindt inschrijving slechts plaats voorzover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de deelnemer ondervindt geen nadelige gevolgen van het experimentele karakter van de proeftuin,

 • b. in de onderwijsovereenkomst met de deelnemer is mede opgenomen dat, indien voor een proeftuin uiterlijk op het tijdstip, bedoeld in artikel 17, eerste lid, geen kwalificatieprofielen zijn vastgesteld, de deelnemer kan instromen in een verwante opleiding waarvoor eindtermen zijn vastgesteld, van een gelijke duur, een gelijk niveau, een gelijke leerweg en een gelijkwaardige beroepspraktijkvorming als de opleiding in het kader van de proeftuin,

 • c. indien bij een proeftuin een examen is gepland waarbij in aanvulling op de examinering van deelkwalificaties ook een integrale dan wel deelkwalificatie-overstijgende proeve van bekwaamheid wordt afgenomen bij deelnemers, dan geldt als voorwaarde, dat een integrale proeve van bekwaamheid slechts deel kan uitmaken van een proeftuin in zoverre deze aansluit bij artikel 7.4.3, eerste lid van de wet.

Artikel 6. Tijdstip onderwijs en examenregeling [Vervallen per 16-09-2008]

In het geval een deelnemer wordt ingeschreven voor een opleiding in het kader van een proeftuin waarvoor nog geen kwalificatieprofielen zijn vastgesteld, stelt de instelling, bedoeld in artikel 9, de onderwijs- en examenregeling voor de aanvang van het onderwijs in de proeftuin voorlopig vast en stelt deze definitief vast uiterlijk op 1 april 2005.

Artikel 7. Beëindiging proeftuinen [Vervallen per 16-09-2008]

Indien het belang van de deelnemer dit noodzakelijk maakt, kan de minister, na advies van het procesmanagement, besluiten dat een proeftuin aan een instelling wordt beëindigd. Deelnemers die zijn ingeschreven in deze proeftuin, worden door de instelling ingeschreven in een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2 van de wet, onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van deze regeling.

Paragraaf 3. Aanvraag, subsidie en verantwoording [Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 8. Subsidieaanvrager [Vervallen per 16-09-2008]

Subsidie wordt verleend aan instellingen die op grond van de wet worden bekostigd.

Artikel 9. Aanvragen [Vervallen per 16-09-2008]

 • 1 Instellingen dienen ten behoeve van een opleiding die uiterlijk op 1 oktober 2004 start, uiterlijk 24 september 2004 een aanvraag in voor een proeftuin bij het procesmanagement.

 • 2 Een aanvraag voor een proeftuin bevat tenminste informatie over:

  • a. de naam van de opleiding,

  • b. het niveau van de opleiding,

  • c. leerweg,

  • d. het kwalificatieprofiel,

  • e. het aantal studiebelastingsuren van het hele opleidingsprogramma en van het programma van het eerste jaar,

  • f. een beschrijving van de op te leveren producten,

  • g. de vervangende opleiding, bedoeld in artikel 5, onderdeel b,

  • h. een schriftelijke verklaring van het kenniscentrum, waaruit blijkt dat een voorstel tot het vaststellen van het kwalificatieprofiel, bedoeld in artikel 17, eerste lid, in ontwikkeling is, en

  • i. de beoogde producten en de resultaten van de proeftuin en de wijze waarop de instelling deze beschikbaar stelt voor derden, waaronder onder andere het betreffende kenniscentrum.

Artikel 10. Goedkeuring [Vervallen per 16-09-2008]

 • 1 Het procesmanagement keurt uiterlijk op 1 oktober 2004, op basis van door de minister bij afzonderlijke beschikking vast te stellen voorwaarden, aanvragen voor proeftuinen goed op basis van deze regeling. De voorwaarden, bedoeld in de vorige volzin, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. voldoende spreiding van de proeftuinen over de sectoren van de opleidingen,

  • b. voldoende spreiding van de proeftuinen over de niveaus van de opleidingen,

  • c. voldoende landelijke spreiding van de proeftuinen,

  • d. voldoende spreiding van de proeftuinen over inhoudelijke ontwikkelingsaspecten voor de opleidingen.

 • 2 Aanvragen voor proeftuinen worden door het procesmanagement alleen goedgekeurd, voorzover de proeftuinen een onderbouwde bijdrage leveren aan de doelen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van deze regeling en leiden tot optimalisering van de kwalificatiestructuur en het herontwerp moet leiden, dan wel tot brede assistentopleidingen.

 • 3 Het uitvoeren van een onderdeel van een proeftuin door een andere instelling dan die de proeftuin heeft toegewezen gekregen, geschiedt slechts op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen deze instellingen. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt in ieder geval geregeld dat:

  • a. de deelnemers uitsluitend worden ingeschreven bij de instelling die de proeftuin heeft toegewezen gekregen,

  • b. de instelling die de proeftuin heeft toegewezen gekregen, is verantwoordelijk voor het resultaat van de proeftuin.

Artikel 11. Berekening subsidiebedrag instellingen [Vervallen per 16-09-2008]

 • 3 Indien de instelling, bedoeld in artikel 9, eerste lid, een proeftuin verzorgt in samenwerking met een of meer andere instellingen, kunnen deze instellingen afspraken maken over de verdeling van de bekostiging waarop op grond van het eerste lid aanspraak wordt gevestigd.

Artikel 12. Berekening subsidiebedrag kenniscentra [Vervallen per 16-09-2008]

 • 2 Indien het kenniscentrum, bedoeld in het eerste lid, eindtermen ten behoeve van een kwalificatieprofiel ontwikkelt in samenwerking met een of meer andere kenniscentra, kunnen deze kenniscentra afspraken maken over de verdeling van de bekostiging waarop op grond van het eerste lid aanspraak wordt gevestigd.

Artikel 13. Verantwoording, sancties [Vervallen per 16-09-2008]

 • 1 De financiële verantwoording wordt opgenomen in de jaarrekening van de instelling, als bedoeld in artikel 2.5.3 van de wet.

Artikel 14. Activiteitenverslag [Vervallen per 16-09-2008]

Het procesmanangement geeft de instelling, in overleg met de minister, voor 1 december 2004 nadere aanwijzingen voor de inrichting van het activiteitenverslag, bedoeld in artikel 4:80 van de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 4. Onderwijs en examen [Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 15. Onderwijs en examen [Vervallen per 16-09-2008]

De instelling die een proeftuin verzorgt, neemt, tenzij in deze regeling anders wordt bepaald, ten aanzien van die proeftuin in ieder geval in acht hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald ten aanzien van:

Artikel 16. Registratie Centraal register [Vervallen per 16-09-2008]

De aanvraag voor een proeftuin op grond van artikel 9, eerste lid, van deze regeling, geldt mede als aanmelding voor registratie in het Centraal register. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd registreert de minister op het tijdstip van het vaststellen van het kwalificatieprofiel daartoe de opleiding in het Centraal register en geldt daarmee als registratie voor het register van het jaar 2004 - 2005.

Artikel 17. Vaststelling kwalificatieprofielen proeftuinen [Vervallen per 16-09-2008]

 • 1 Een kenniscentrum doet uiterlijk op 1 februari 2005 een voorstel aan de minister tot vaststelling van de kwalificatieprofielen, op basis waarvan proeftuinen functioneren.

 • 2 Indien een voorstel tot vaststelling van de kwalificatieprofielen op grond van lid 1 tijdig is ingediend stelt de minister uiterlijk op 1 maart 2005 de kwalificatieprofielen van de opleidingen en de daarbijbehorende codes in het kader van de proeftuinen vast.

Paragraaf 5. Voorschriften procesmanagement [Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 18. Procesmanagement [Vervallen per 16-09-2008]

 • 1 Er is een procesmanagement kwalificatiestructuur en een procesmanagement beroepsonderwijs, dat belast is met de taken, bedoeld in artikel 10 en 14.

 • 3 Het procesmanagement dient voor 1 januari 2005 een tussenrapportage en voor 1 september 2005 een eindrapportage in bij de minister inzake de voortgang van de proeftuinen.

 • 4 De rapportages, bedoeld in het tweede lid, behelzen tenminste een overzicht van:

  • a. het aantal proeftuinen dat is toegewezen;

  • b. de aard van de proeftuinen;

  • c. de op te leveren producten van de proeftuinen;

  • d. het aantal deelnemers dat op 1 oktober 2004 deelneemt aan de onderscheiden proeftuinen;

  • e. een risicoanalyse inzake de vraag of de eindtermen voor de proeftuinen tijdig kunnen worden vastgesteld.

 • 5 De minister kan bij beschikking nadere voorwaarden stellen inzake de in het tweede lid vermelde rapportages.

Paragraaf 6. Slotbepalingen [Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 19. Inwerkingtreding [Vervallen per 16-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20. Citeertitel [Vervallen per 16-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring proeftuinen herontwerp beroepsonderwijs studiejaar 2004 -2005.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. Rutte