Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen)[Regeling materieel uitgewerkt per 21-04-2007.]

Geldend van 21-10-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2004, nr. TP-MO 4053351, houdende wijziging Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met het beschikbaar stellen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.]

Artikel II

Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen worden met de inwerkingtreding van dit besluit aangewezen als nummers van uitzonderlijke economische waarde. Deze aanwijzing vervalt zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. Op aanvragen die binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit bij het college zijn ingediend is de procedure van veilen van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 21 oktober 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst