Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004

Geldend van 10-09-2004 t/m heden

Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 1999;

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Het vacatiegeld voor de adviescommissie bedraagt:

    • a. voor de leden: € 124,79 per dag,

    • b. voor de voorzitter en de fungerend plaatsvervangend voorzitter: tweemaal het bedrag, genoemd onder a.

  • 2 De leden respectievelijk de voorzitter dan wel de fungerend plaatsvervangend voorzitter, genoemd in het eerste lid, ontvangen per:

    • a. hoorzitting: een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, genoemd in onderdeel a respectievelijk bedoeld in onderdeel b van het eerste lid, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding van de hoorzitting en het uitbrengen van advies en van één dag voor het bijwonen van de hoorzitting.

    • b. bijgewoonde vergadering: een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, genoemd in onderdeel a respectievelijk bedoeld in onderdeel b van het eerste lid, met een maximum van twee vergaderingen per jaar.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2004.

Artikel 5

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen