Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing productiegebieden 2004[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 15-08-2004 t/m 31-12-2005

Besluit aanwijzing productiegebieden 2004

De voorzitter van het Productschap Vis heeft,

gelet op artikel 4 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 (Vo.Bo. 03-05- 2002, afl. 26, VIS 33), in overeenstemming met de directeur van het dienstonderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van de Voedsel en Waren Autoriteit, op 13 augustus 2004 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit worden de begripsbepalingen genoemd in artikel 1 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 overgenomen en wordt voorts verstaan onder:

Verordening

:

de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000;

Kolom

:

een kolom van Bijlage I bij dit besluit;

Kokkels

:

tweekleppige weekdieren van de soort Cerastoderma edule;

Pecten

:

tweekleppige weekdieren van de soort Pecten maximus (Sint-Jakobsschelp) of Pecten jacobaeus (Grote Kamschelp);

Compartiment

:

Een deel van een productiegebied, begrensd door de in Bijlage II genoemde coördinaten en grenzen, dat door hydrografísche omstandigheden als een apart gebied beschouwd kan worden en kan worden gesloten of gedeclasseerd en/of waar bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen.

Kombergings Gebied

:

Een deel van een productiegebied, begrensd door een of meer wantijen, dat door hydrografische omstandigheden als een apart gebied beschouwd kan worden en kan worden gesloten en/of waar bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen. In de Waddenzee worden als zodanig beschouwd het kombergingsgebied van de Vliestroom en het kombergingsgebied van het Marsdiep.;

Basislijn

:

(nul-meter) lijn van de Nederlandse kust is de lijn die voorkomt op de meest recente grootschalige kaart van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie en voortvloeit uit de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee 1985;

12-mijlszone

:

de maritieme grens (12 zeemijlen zeewaarts vanaf de basislijn) die voorkomt op de meest recente uitgave van de middelgroot- en grootschalige kaarten van de Noordzee van de Dienst der Hydrogrfie;

Nederlands Continentaal Plat (NCP)

:

de grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland, welke samenvallen met de grens van de territoriale zee van Nederland (12- mijlszone) en de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat, als bedoeld in het Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone (KB van 13 maart 2000, Stb. 167).

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Als productiegebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in de eerste kolom van Bijlage I, binnen de grenzen zoals aangegeven in de tweede kolom van Bijlage I en met uitzondering van de deelgebieden zoals omschreven in de derde kolom van Bijlage I.

  • 2 Een in de eerste kolom van Bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen ten aanzien van de achter het desbetreffende productiegebied in de vierde kolom van Bijlage I vermelde soorten tweekleppige weekdieren.

  • 3 Een in de eerste kolom van Bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen in de achter het desbetreffende productiegebied in de vijfde kolom van Bijlage I vermelde categorie.

  • 4 De compartimenten en kombergingsgebieden van de in de eerste kolom van Bijlage I genoemde productiegebieden zijn aangewezen in Bijlage II.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 augustus 2004,

  • 2 Het Besluit aanwijzing produktiegebieden 1995 van 31 juli 1995 wordt ingetrokken.

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

Bijlage I. bij besluit aanwijzing productiegebieden 2004 [Vervallen per 01-01-2006]

Lijst van de erkende nederlandse productiegebieden

Gebied

Grenzen

categorie

Uitgezonderd

Soort

 

Visserijzone

De basislijn van de territoriale zee van Nederland;

de grens die geldt voor de afbakening van het Nederlandse deel van het continentale plat onder de Noordzee.

de gebieden in een straal van 1500 m vanaf de mond van de haven van IJmuiden en vanaf de Maasmond;

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Katwijk en Scheveningen en vanaf het lozingspunt van de rioolpersleiding van’s-Gravenhage.

Alle soorten tweekleppige weekdieren inclusief pecten

A

Gebied

Grenzen categorie

Uitgezonderd

Soort

 

Waddenzee en Eems

voor de Westereems: de lijn gaande van de lichttoren van Borkum naar de Eemder- of Grote Kaap op Rottumeroog voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt;

de havens van Eemshaven, Noordpolderzijl, Lauwersoog, Harlingen, Kornwerderz and, Den Oever, Den Helder, ‘t Horntje, Outeschild, Oost Vlieland, West- Terschelling, Nes en Schiermonnikoog;

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

A

 

voor het Schild, de Lauwers, het Friesche Gat, het Pinkegat het Amelandergat, het Vlie, het Eierlandsche Gat en het Texelse Gat: de basislijn van de territoriale zee van Nederland;

voor de Eems: de lijn gaande van de lichttoren van Knock naar de kerktoren van Holwierde, voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt.

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Eemshaven, Harlingen en Den Helder; de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van de havens van Noordpolderzijl, Lauwersoog, Komwerderzand, Den Oever, ‘t Homtje, Oudeschild, Oost- Vlieland, West-Terschelling, Nes en Schiermonnikoog;

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de lozingspunten van de vuilwaterpersleiding bij Hoogkerk en het gemaal 'De Helsdeur" (bij Den Helder);

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten Zwarte Haan en Roptazijl in Friesland, vanaf de gemalen bij De Cocksdorp, Krassekeet, Dijkmanshuizen en de Schans op Texel, vanaf de lozingspunten ten westen van de jachthaven op Vlieland, Nieuwe Sluis en Liessluis op Terschelling en Leidam (in het Mollengat) op Ameland;

   

Gebied

Grenzen categorie

Uitgezonderd

Soort

 

Zeegat van Goeree

de Haringvlietsluizen;

de haven van Stellendam;

alle soorten tweekleppige weekdieren inclusief pecten

A

de basislijn van de territoriale zee van Nederland

het gebied in een straal van 100 m vanaf de mond van de haven van Stellendam;

   
 

de gebieden in een straal van 500 m vanaf de lozingspunten,

   

Brouwershavensche Gat

de Brouwersdam en Brouwerssluis; de basislijn van de territoriale zee van Nederland

---

alle soorten tweekleppige weekdieren inclusief pecten

A

Grevelingenmeer

de Grevelingendam en Grevelingernsluis; de Brouwersdam en Brouwerssluis.

de havens van Bruinisse, Aque Delta, brouweshaven, Den Osse, Scharendijke, Port Zélande, Ouddorp en Herkingen;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van de havens van Bruinisse, Aqua Delta, Brouweshaven, Den Osse, Scharendijke, Port Zélande, ouddorp en Herkingen;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf het gemaal ‘Dreischor’ (bij Dreischor) en vanaf de lozingspunten ‘Kilhaven’ (Kop van Goeree), ‘De Drie Polders’ (bij Herkingen), en ‘Battenoord’ (bij Battenoord).

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

A

Gebied

Grenzen categorie

Uitgezonderd

Soort

 

Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Krammer en Krabbenkreek

de Grevelingensluis en Grevelingendam; de KrammersIuizen en Philipsdarn; de Bergsediepsluis en Oesterdam; de Zandkreeksluis; de Stormvloedkering en Roompotsluis.

de havens van Bruinisse, Sint Philipsland, Sint Annaland, Stavenisse (inclusief het havenkanaal van Stavenisse), Yerseke, Wemeldinge, Kats, Colijnsplaat, Sophiahaven (Roompot Marina), Burghsluis en Zierikzee (inclusief het havenkanaal van Zierikzee);

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van de havens van Bruinisse, Sint Philipsland, Sint Annaland, Yerseke, We meldinge, Kats, Colijnsplaat, Sophiahaven (Roompot Marina) en Burghsluis; de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van het havenkanaal van Stavenisse en het Kanaal door Zuid-Beveland;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten Kamersluizen, gemaal 'De Lijster' (op Sint-Philipsland), 'De Noord' (bij Sint Maartensdijk), gemaal 'Loohoek' (bij Poortvliet), 'J.A. v.d. Graaff (bij Krabbendijke), gemaal 'P.J.J. Dekker' (bij Wemeldinge), Goessche Sas, 'Plompe Toren', gemaal 'Prommeisluis' (bij Kerkwewe), gemaal 'Duiveland' (bij Ouwerkerk) en rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Mastgat' (bij Oosterland);

de geul langs de Korringaweg te Yerseke;

de door de voorzitter erkende verwatergebieden en heruitzettingsgebieden.

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

A

Gebied

Grenzen categorie

Uitgezonderd

Soort

 

Westerschelde- Oost

de lijn gaande van de haven Kruiningen naar de haven Perkpolder; de lijn gaande van de Ellewoutsdijk naar Eendragt.

de havens van Perkpolder, Hoedekenskerke, Hansweert en Kruiningen;

het Kanaal door Zuid-Beveland;

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Perkpolder, Hansweert en Kruiningen;

het gebied in een straal van 300 m vanaf de mond van het Kanaal door ZuidBeveland;

het gebied rondom het lozingspunt van het gemaal Campen, omvattende het gedeelte van de Platen van Hulst dat ligt tussen de lijn gaande van de hoek van de Kamperse Dijk, loodrecht op de laagwaterlijn en de daaraan evenwijdige lijn op een afstand van 1 km in noordoostelijke richting;

het gebied rondom het lozingspunt van het gemaal Maelstede, omvattende de Biezelingsche Ham;

het gebied in een straal van 100 m vanaf het lozingspunt van de rioolwaterzuivering Willem-Annapolder.

Kokkels

A

Gebied

Grenzen categorie

Uitgezonderd

Soort

 

Westerschelde- West

de lijn gaande van de Ellewoutsdijk naar Eendragt; de lijn gaande van de lichttoren van Westkapelle op Walcheren naar het punt van de Belgische grens aan de zee bij de Zwin.

de havens van Terneuzen, Braakmanhaven, Breskens, Vlissingen en Vlissingen-Oost (Sloehaven);

de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Terneuzen, Braakmanhaven, Breskens, Vlissingen en Vlissingen-Oost (Sloehaven);

het gebied in een straal van 300 m vanaf de mond van het Kanaal Terneuzen-Gent;

de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten 'Oeheense Kreek' (bij Terneuzen), Nummer Een' (bij Slijkplaat), 'Nieuwe Sluis' (ten westen van Breskens), gemaal 'Cadzand' (bij Cadzand-Bad), gemaal 'Zuidersluis' (bij Ritthem), 'Borssele' (bij Borssele), 'Hellewoud' (bij Ellewoutsdijk) en de uitwaterende sluis (bij Ellewoutsdijk).

alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten

A

Bijlage II. bij besluit aanwijzing productiegebieden 2004 [Vervallen per 01-01-2006]

Lijst van compartimenten in de erkende nederlandse productiegebieden

Gebied

Compartiment

Grenzen compartiment

 

Visserijzone

Voordelta, binnen de 12 mijlszone

De Nederlands-Belgische (zee)grens vanaf het Zwin tot aan de begrenzing van de 12 mijlszone, de buitengrens van de 12 mijlszone tot de lijn recht op de rode lichten van de noordelijke steekdam van de inloop van de Nieuwe waterweg, en vervolgens recht op deze steekdam tot de kust, behoudens de productiegebieden: Brouwershavense Gat en Goerese Gat.

[geen kaartje]

 

Noordzeekust, binnen de 12 mijlszone

een lijn rechtstandig vanaf de noordelijke strekdam van de inloop van de Nieuwe Waterweg tot de 12 mijlszone, de 12 mijlszone tot een lijn oostwaarts op de vuurtoren van Kijkduin

 
 

Waddeneilanden, binnen de 12 mijlszone

een lijn westwaarts vanaf de vuurtoren van Kijkduin tot de 12 mijlszone, de buitengrens van de 12 mijlszone tot aan de Nederlands-Duitse grens in de Eemsmonding, de Nederlands-Duitse grens tot aan de basislijn in de Eems.

 
 

Nederlands continentale plat binnen de 12 mijls zone

de buitenste begrenzing van het Nederlandse continentale plat, de buitengrens van de 12 mijls zone

 

Gebied

Compartiment

Grenzen compartiment

 

Waddenzee en Eems, deel Westelijke Waddenzee

bacteriologisch

Wad Noord (I)

noordgrens: de Zuidkust van Terschelling.

Bijlage 140945.png
   

oostgrens: de lijn gaande van de Friese kust (toren van de Nieuwe Bildtpolder) naar de meest oostelijke punt van Terschelling.

 
   

westgrens: een lijn die loopt van de toren van West-Terschelling via de groene ton K3 in het Kimstergat naar de oostelijke pier van de haven van Harlingen.

 
   

zuidgrens: kust van Friesland.

 
 

Wad Midden (II)

noordwest grens: een lijn die loopt van de toren van West-Terschelling via de zuidkust van Vlieland naar de toren van Cocksdorp op Texel.

 
   

noordoost grens: Een lijn die loopt van de toren van West- Terschelling via de groene ton K3 in het Kimstergat naar de oostelijke pier van de haven van Harlingen.

 
   

zuidwest grens: een lijn die loopt van het westelijke havenhoofd van Kornwerderzand, via de groene ton D23 in de Doove Balg, naar de rode ton S040 in het Scheurrak/Omdraai en vandaar naar de toren van Cocksdorp op Texel.

 
   

oostgrens: de kust van Friesland en de Afsluitdijk.

 
 

Wad Zuid (III)

Noordoost grens: een lijn die loopt van het westelijke havenhoofd van Kornwerderzand, via de groene ton D23 in de Doove Balg, naar de rode ton S040 in het Scheurrak/ Omdraai en vandaar naar de toren van Cocksdorp op Texel.

 
   

overige grenzen: de afsluitdijk, tussen de dijken van Noord- Holland en Texel een lijn lopend van Den Helder naar Texel (over het Marsdiep).

 

Gebied

Komberginsgebied

Grenzen komberginsgebied (coördinaten weergegeven in kaartdata WGS 84)

Waddenzee en Eems, deel Westelijke Waddenzee

toxinevormende algen en biotoxine

Vliestroom

de kust van Texel benoorden de lijn 53 08.15 NB de basislijn tussen Texel en Vlieland.

Bijlage 140946.png
   

de zuidkust van Vlieland.

 
   

de basislijn tussen Vlieland en Terschelling.

 
   

de zuidkust van Terschelling tot de Noordkaap op Oost-Terschelling, vanaf de Noordkaap op Oost-Terschelling, vanaf de Noordkaap een lijn pal zuidwaarts tot de Friese kust tot de lijn 53 08.15 NB en vervolgens over deze lijn westwaarts naar de kust van Texel.

 
 

Marsdiep

de kust van Noord Holland tussen de Afsluitdijk en Den Helder.

 
   

de basislijn tussen Den Helder en Texel.

 
   

de kustlijn van Texel tot de lijn 53 08.15 NB over de lijn oostwaarts naar de Friese kust.

 
   

De Friese kust en de Afsluitdijk.

 

Gebied

Compartiment

Grenzen compartiment

 

Waddenzee en Eems, deel Oostelijke Waddenzee

Friese Wad

de lijn gaande van de Friese kust (toren van de Nieuwe Bildtpolder) naar de Noordkaap op Terschelling.

Bijlage 140947.png
   

de basislijn tussen Terschelling naar Ameland.

 
   

de zuidkust van Ameland, een gedeelte van de basislijn tussen Ameland en Schiermonnikoog tot een punt in het Westgat, vervolgens via de Zoutkamperlaag naar het groene havenlicht van de haven van Lauwersoog.

 
   

de Friese kust.

 
 

Groninger Wad

de lijn gaande vanaf het groene havenlicht van de haven van Lauwersoog via een punt in de Zoutkamperlaag naar een punt in het Westgat op de basislijn tussen Ameland en Schiermonnikoog.

 
   

de zuidkust van Schiermonnikoog.

 
   

de basislijnen tussen Schiermonnikoog en de Nerderlands-Duitse (zee)grens, vervolgens genoemde grens, een punt haaks op deze grens op het groene havenlicht van de Eemshaven.

 
   

de Groninger kust.

 
 

Eems-Dollard

de lijn gaande vanaf het groene havenlicht van de Eemshaven naar een punt dat haaks staat op de Nederland- Duitse (zee)grens, vervolgens genoemde grens tot de Groninger kust en daarna genoemde kustlijn volgend.

 

Gebied

Compartiment

Grenzen compartiment

 

Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Krammeren Krabbenkreek bacteriologisch

A (Hammen I )

damaanzet Noord: 51.40,0934NB/3.43, 4904OL

Colijnsplaat westhavenlicht: 51.36, 2303NB/3.50, 79997OL

dijk Noord-Beveland damaanzet Zuid: 51.36, 0432NB/3.40, 9124OL

stormvloedkering damaanzet Noord: 51.40, 0934NB/3.43, 4904OL,

Bijlage 140949.png
 

B (Hammen II)

dijk Schouwen-Duiveland Zierikzee, licht havenhoofd: 51.37, 8974NB/3.53, 3917OL

Zeelandbrug Noord: 51.37, 1984NB/3.54, 1067OL

Zeelandbrug Zuid: 51.36, 0643NB/3.52, 5517OL

Colijnsplaat westhavenlicht: 51.36, 2303NB/3.50, 9997OL

 
 

C (Oosterschelde midden) Uitgezonderd de door de voorzitter erkende verwatergebieden en heruitzettingsgebieden

Zeelandbrug Noord: 51.37, 1984NB/3.54, 1067OL

Stavenisse: 51.35, 9514NB/4.01, 7799OL

dijk Tholen Gorishoek: 51.3, 5143NB/4.04, 6021OL

Yerseke: 51.30, 0402NB/4.03, 3871OL

dijk Zuid-Beveland Kattendijke: 51.31, 7702NB/3.57, 5159OL

Zeelandbrug Zuid: 51.36, 0643NB/3.52, 5517OL

 
 

F (Zandkreek)

Colijnsplaat westhavenlicht: 51.36, 2303NB/3.50, 9997OL

Zeelandbrug Zuid: 51.36, 0643NB/3.52, 5517OL

Kattendijke: 51.3, 7702NB/3.57, 5159OL

dijk Noord-Beveland

 
 

G (Gouweveer/Ouwerkerk)

Zierikzee Licht havenhoofd: 51.37, 8974NB/3.53, 3917OL

dijk Schouwen-Duiveland Viane: 51.37, 2414NB/4.01, 05 19OL

Stavenisse: 51.35, 9514NB/4.01, 7799OL

Zeelandbrug Noord: 51.37, 1984NB/3.54, 1067OL

 
 

H (Noordelijke tak) Uitgezonderd de door de voorzitter erkende verwatergebieden en heruitzettingsgebieden

Viane: 51.37, 2414NB/4.01, 0519OL

dijk Schouwen-Duiveland Grevelingendam, Philipsdarn dijk Sint Philipsland dijk Tholen Stavenisse: 51.35, 9514NB/4.01, 7799OL

 

Gebied

Compartiment

Grenzen compartiment (coördinaten weergegeven in kaartdata WGS 84)

Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Krammer en Krabbenkreek bacteriologisch

D (Kom I)

Uitgezonderd de door de voorzitter erkende verwatergebieden en heruitzettingsgebieden

Gorishoek sectorlicht: 51.31, 5143NB/4.04, 6021OL

dijk Tholen

punt op dijk Tholen: 51.3, 4543NB/ 4.06,4052OL

Bijlage 140950.png
 

E (Kom II)

Uitgezonderd de door de voorzitter erkende verwatergebieden en heruitzettingsgebieden

punt op dijk Rilland: 51.26, 2992NB/4, 10, 1164OL

dijk Zuid-Beveland

Yerseke: 51.30, 0402NB/4.03, 3871OL

punt op dijk Rilland: 51.26, 2992NB/4, 10, 1164OL

dijk Tholen de oesterdam dijk Zuid-Beveland punt op dijk Tholen: 51.31, 4543NB/ 4.06, 4052OL

 

Gebied

Compartiment

Grenzen compartiment

 

Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Krammer en Krabbenkreek

toxinevormende algen en biotoxine

Oost

de lijn gaande van het westelijke havenlicht van de haven van Colijnsplaat tot aan het licht op het havenhoofd te Zierikzee.

de kust van Schouwen-Duiveland.

de Philipsdam.

de kusten van Sint Philipsland en Tholen.

de Oesterdam en de kust van Zuid Beveland.

de Zandkreekdam en de kust van Noord- Beveland.

Bijlage 140951.png
 

West

de Oosterscheldekering.

 
   

de Kust van Schouwen-Duiveland.

 
   

de lijn van het licht op het havenhoofd van Zierikzee tot aan het westelijk havenlicht van de haven van Colijnsplaat.

 
   

de kust van Noord Beveland