Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)[Regeling vervallen per 31-08-2005.]

Geldend van 29-07-2005 t/m 30-08-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 augustus 2004, nr. VGB/P&L 2501744, houdende een wijziging van de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

richtlijn nr. 2004/13/EG van de Commissie van de Europese Unie van 29 januari 2004 (PbEU L 27) tot wijziging van richtlijn nr. 2002/16/EG betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

richtlijn nr. 2004/14/EG van de Commissie van de Europese Unie van 29 januari 2004 (PbEU L 27) tot wijziging van richtlijn nr. 93/10/EEG inzake materialen en voorwerpen van folie van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen;

– de artikelen 2 en 5 van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet).

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 31-08-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet).]

Artikel II [Vervallen per 31-08-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet).]

Artikel III [Vervallen per 31-08-2005]

  • 1 Deze regeling treedt voor artikel I in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en voor artikel II met ingang van 29 juli 2005.

  • 2 In afwijking van het eerste lid mag geregenereerde cellulose die bestemd is om met levensmiddelen in aanraking te komen en die voldoet aan de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet), zoals die onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van artikel II van deze regeling luidde, nog worden verhandeld tot 29 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst