Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

IKAP-regeling Rechterlijke Macht

Geldend van 29-07-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 26 juli 2004, nr. 5296620/804, houdende regels inzake individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP) voor de sector Rechterlijke Macht

Artikel 1

  • 1 De IKAP-Regeling rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing op de rechterlijke ambtenaren die zijn aangesteld of aangewezen voor het vervullen van een volledige of gedeeltelijke taak en de rechterlijke ambtenaren in opleiding met dien verstande dat:

    • a. onder ambtenaar wordt verstaan: rechterlijk ambtenaar en rechterlijk ambtenaar in opleiding;

    • b. onder bevoegd gezag wordt verstaan: functionele autoriteit;

    • c. onder sector Rijk wordt verstaan: sector Rechterlijke Macht;

    • d. onder arbeidsduur, bezoldiging, salaris, onderscheidenlijk vakantie-uitkering wordt verstaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner