Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit LNV Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid[Regeling vervallen per 30-12-2006.]

Geldend van 20-10-2004 t/m 29-12-2006

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 juli 2004, nr. TRCJZ/2004/4785, houdende verlening van mandaat en machtiging aan Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (Mandaatbesluit LNV Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-12-2006]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de verlening van subsidies aan organisaties werkzaam op het terrein van milieu, kwaliteit, gezondheid en welzijn van dieren tot een bedrag van ten hoogste € 340.000,– per organisatie;

  • b. besluiten als bedoeld in artikel 24, vijfde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, alsmede de terinzagelegging van concepten van dergelijke besluiten, een en ander voor zover het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in mandaat is genomen en voor zover het besluit niet van politieke betekenis is;

  • c. het sluiten van overeenkomsten ten behoeve van extern onderzoek naar geregistreerde of te registreren diergeneesmiddelen;

  • d. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • e. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2 [Vervallen per 30-12-2006]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de Chief Veterinary Officer en de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3 [Vervallen per 30-12-2006]

Het hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4 [Vervallen per 30-12-2006]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3, luidt:

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Plaatsvervangend Directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Chief Veterinary Officer,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

De Plaatsvervangend Chief Veterinary Officer,’,

onderscheidenlijk

‘De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

Het Hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen,’.

Artikel 5 [Vervallen per 30-12-2006]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 september 2003, nr. TRCJZ/2003/8477 (Stcrt. 2003, 192), houdende de machtiging van ambtenaren van de directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden, wordt ingetrokken.

Artikel 6 [Vervallen per 30-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 juni 2004.

Artikel 7 [Vervallen per 30-12-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juli 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp