Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst JUSTIS

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van 21 juli 2004, nr. DDS 5298881, tot instelling van de baten-lastendienst Dienst JUSTIS

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Dienst JUSTIS

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst JUSTIS

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm