Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling Transumo 2004–2010[Regeling vervallen per 16-01-2010.]

Geldend van 28-07-2004 t/m 15-01-2010

Regeling houdende subsidiëring van Transitie Duurzame Mobiliteit (Subsidieregeling Transumo 2004–2010)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 16-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Transumo: de stichting Transumo, statutair gevestigd te Rotterdam;

 • c. projectplan: programma ‘Betere Mobiliteit voor Morgen en 2010’, en de aanpassingen die op grond van artikel 4 worden aangebracht;

 • d. aanbevelingen van de Commissie van Wijzen: aanbevelingen van de Commissie van Wijzen ICES/KIS zoals geformuleerd in haar advies van 12 februari 2004.

Artikel 2 [Vervallen per 16-01-2010]

 • 1 De minister kan op aanvraag aan Transumo een subsidie verlenen voor het uitvoeren van het projectplan voor de periode 16 januari 2004 tot en met 15 januari 2010 met inachtneming van artikel 3.

 • 2 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3 [Vervallen per 16-01-2010]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde subsidie wordt voor twee tijdvakken verleend en bedraagt in totaal ten hoogste 50% van de totale projectkosten van € 60.000.000,– met een maximum van € 30.000.000,– inclusief BTW. Het eerste tijdvak betreft een bedrag van ten hoogste € 10.000.000,– voor de eerste twee jaar van de looptijd van het project. Het tweede tijdvak betreft een bedrag van ten hoogste € 20.000.000,– voor de resterende looptijd.

 • 2 De subsidieverlening voor het tweede tijdvak wordt op aanvaag in elk geval niet verleend:

  • a. indien de minister op basis van de in artikel 4, tweede lid, bedoelde evaluatie tot het oordeel komt dat de aanbevelingen van de Commissie van Wijzen niet genoegzaam zijn geïmplementeerd, of

  • b. de minister geen goedkeuring van de Europese Commissie heeft verkregen in geval van overschrijdingen van financiële drempels voor bijdragen van ondernemers als bedoeld in de beschikking van de Europese Commissie inzake het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur van 7 augustus 2002 (SG (2002) d/231125).

Artikel 4 [Vervallen per 16-01-2010]

 • 1 Transumo maakt een aangepast projectplan binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening voor het in artikel 3 bedoelde eerste tijdvak, neemt hierbij de hierop betrekking hebbende aanbevelingen van de Commissie van Wijzen in acht, en voert de overige aanbevelingen van de Commissie van Wijzen door tijdens het eerste tijdvak van de subsidieverlening.

 • 2 Na het eerste tijdvak van de subsidieverlening vindt een evaluatie plaats. Deze heeft betrekking op de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie van Wijzen ICES/KIS. Transumo verleent haar medewerking aan deze evaluatie.

 • 3 Drie jaar na de start van het projectplan wordt de uitvoering van het projectplan geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie.

 • 4 In aanvulling op de in afdeling 4.2.6. van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden voor het intrekken of het ten nadele van Transumo wijzigen van de subsidieverlening, kan voor de minister ook een grond zijn:

  • a. het in het aangepaste projectplan naar het oordeel van de minister niet genoegzaam geïmplementeerd zijn van de hierop betrekking hebbende aanbevelingen van de Commissie van Wijzen;

  • b. de resultaten van de tussentijdse evaluatie, bedoeld in het derde lid, of

  • c. het niet verkrijgen van goedkeuring van de Europese Commissie in geval van overschrijdingen van financiële drempels voor bijdragen van ondernemers als bedoeld in de beschikking van de Europese Commissie inzake het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur van 7 augustus 2002 (SG (2002) d/231125).

Artikel 5 [Vervallen per 16-01-2010]

 • 2 Het in artikel 14 van dit besluit bedoelde activiteitenplan met bijbehorende begroting wordt jaarlijks vóór 1 november ingediend bij de minister.

Artikel 6 [Vervallen per 16-01-2010]

 • 1 Transumo verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de uitvoering van het projectplan.

 • 2 Transumo informeert uit eigener beweging de minister tijdig over dreigende overschrijdingen van financiële drempels voor bijdragen van ondernemers als bedoeld in de beschikking van de Europese Commissie inzake het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur van 7 augustus 2002 (SG (2002) d/231125).

 • 3 De minister kan Transumo in de beschikking tot subsidieverlening andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 7 [Vervallen per 16-01-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 januari 2004.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 16 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 8 [Vervallen per 16-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Transumo 2004–2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs