Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld[Regeling vervallen per 01-01-2008.]

Geldend van 23-12-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2004, nr. GVM 2496206, houdende de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 5, 42, tweede lid, 49a, 50a en 56 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1

  • a. huiselijk geweld: elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard in de privé-situatie, waardoor schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het slachtoffer in de vorm van fysiek of psychisch letsel, anders dan kindermishandeling als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van de Wet op de jeugdzorg;

  • b. advies- en steunpunt: een loket dat telefonisch bereikbaar is voor deskundige adviezen, eerste gesprekken en doorverwijzing ingeval van huiselijk geweld;

  • c. centrumgemeente: een gemeente genoemd in bijlage 3 bij deze regeling;

  • d. GSB-gemeente: de gemeente Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, ’s-Gravenhage, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, ’s-⁠Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

 • 2 De door centrumgemeenten bekostigde advies- of steunpunten zijn toegankelijk voor iedereen die in Nederland woont.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De minister kan voor de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2007 aan een centrumgemeente eenmalig een meerjarige uitkering verlenen ten behoeve van:

  • a. de oprichting van een of meer advies- en steunpunten en de activiteiten die een advies- en steunpunt na oprichting verricht, en

  • b. de uitbreiding van een of meer advies- en steunpunten en de activiteiten die een advies- en steunpunt na uitbreiding verricht.

 • 2 De aanvraag voor een meerjarige uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt overeenkomstig bijlage 1 ingediend.

 • 3 Vóór 1 mei 2005 legt het college van burgemeester en wethouders van een centrumgemeente de gegevens over waarmee inzicht wordt geboden of een advies- en steunpunt na oprichting of uitbreiding voldoet aan de voorwaarden van artikel 3. Deze gegevens worden overeenkomstig het model in bijlage 2 ingediend.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een advies- en steunpunt voldoet na oprichting of uitbreiding aan de volgende voorwaarden:

  • a. het staat open voor iedere persoon die in aanraking komt met huiselijk geweld;

  • b. het is gericht op de gehele bij de centrumgemeente behorende regio;

  • c. het heeft op schrift vastgelegde samenwerkings- en doorverwijsafspraken met relevante organisaties en instellingen, met dien verstande dat in geval van kindermishandeling, als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van de Wet op de jeugdzorg, wordt doorverwezen naar het advies- en meldpunt kindermishandeling van het bureau jeugdzorg in de desbetreffende provincie of regio;

  • d. het voorziet in een registratie van contacten en doorverwijzingen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De meerjarige uitkering bedraagt 60% van de werkelijk gemaakte kosten die voor de oprichting of uitbreiding en aan de activiteiten van advies- en steunpunten in de periode 1 oktober 2004 tot 31 december 2007 worden besteed, doch niet meer dan het bedrag vermeld in kolom V van bijlage 3 bij deze regeling.

 • 2 Van de meerjarige uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt vóór 1 januari 2006 maximaal de som van de bedragen van kolom I en II van bijlage 3 aangewend voor kosten van oprichting en uitbreiding.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders van een centrumgemeente doet vóór 1 mei 2005, vóór 1 april 2006 en vóór 1 april 2007 verslag van de voortgang overeenkomstig het model in bijlage 4 voor de desbetreffende periode.

Artikel 6 [Vervallen per 23-12-2007]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de financiële verantwoording en vaststelling van op grond van de regeling verleende uitkeringen.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2008]

Indienen vóór 1 oktober 2004

Gegevens aanvrager

1. Naam centrumgemeente

2. Postadres

3. Postcode

4. Plaats

5. Naam contactpersoon

6. Telefoonnummer

7. Telefax

8. E-mail

9. Bank- of gironummer1

I

Ondergetekende doet hierbij op grond van artikel 2, tweede lid, van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld, een aanvraag voor een meerjarige uitkering.

De totaal geraamde kosten over de periode 2004–2007 bedragen2:

€ …………………

(de totaal aangevraagde uitkering3 bedraagt

€ …………………

 
 

de totale eigen bijdrage4 van de gemeente bedraagt

€ …………………

)

       

Voor het jaar 2004:5

€ …………………

(de aangevraagde uitkering bedraagt6

€ …………………,

 
 

de eigen bijdrage van de gemeente bedraagt

€ …………………

)

       

Voor het jaar 2005:

€ …………………

(de aangevraagde uitkering bedraagt

€ …………………,

 
       

Voor het jaar 2006:

€ …………………

(de aangevraagde uitkering bedraagt

€ …………………,

 
 

de eigen bijdrage van de gemeente bedraagt

€ …………………

)

       

Voor het jaar 2007:

€ …………………

(de aangevraagde uitkering bedraagt

€ …………………,

 
 

de eigen bijdrage van de gemeente bedraagt

€ …………………

)

       

II

Ondertekening door bevoegde(n) van de gemeente:

Datum: ………………………………

Plaats: ………………………………

na(a)m(en) en functie(s)

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2008]

Indienen vóór 1 mei 2005

Gegevens aanvrager

1. Naam centrumgemeente

2. Postadres

3. Postcode

4. Plaats

5. Naam contactpersoon

6. Telefoonnummer

7. Telefax

8. E-mail

9. Bank- of gironummer7

10. Nummer en datum beschikking tot verlening uitkering

Ondergetekende voldoet hierbij aan de verplichting, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld:

I. Begroting advies- en steunpunt huiselijk geweld

 

Kosten

Dekking

 
       
   

Uit bijdrage gemeente 8/9

Uit meerjarige uitkering

2004

     

• voorbereidingskosten

…………………

   

• exploitatiekosten

…………………

   

• totale kosten

…………………

……………………

……………………

       

2005

     

• voorbereidingskosten

…………………

   

• exploitatiekosten

…………………

   

• totale kosten

…………………

……………………

……………………

       

2006

     

• exploitatiekosten

…………………

……………………

……………………

       

2007

     

• exploitatiekosten

…………………

……………………

……………………

       

Totaal 2004–2007

…………………

……………………

……………………

II. Gevraagde meerjarige uitkering: 10

2004:

€ ……………………

   

2005:

€ ……………………

   

2006:

€ ……………………

   

2007:

€ ……………………

   
       

Totaal gevraagde meerjarige uitkering:

€ ……………………

III. Beschrijving advies- en steunpunten

Op de verschillende onderwerpen dient zoveel mogelijk beschrijvend en inhoudelijk te worden ingegaan. Er kan niet volstaan worden met aanduidingen in trefwoorden.11

Een aanvraag kan de oprichting of uitbreiding van meer dan één advies- en steunpunt huiselijk geweld betreffen. Per advies- en steunpunt volgt een beschrijving van (de stand van zaken) van:

1. De naam

2. De gemeente van vestiging en adres

3. Nieuw op te richten punt of uit te breiden punt

4. Zelfstandige stichting/aangehaakt bij

5. Beoogde startdatum/datum van uitbreiding

6. Het werkgebied (opsomming van gemeenten)

7. Doelstelling

8. Doelgroepen

9. Telefonische bereikbaarheid

10. Mogelijkheden voor eerste gesprekken

11. Samenwerkingsafspraken, waaronder de afspraken met het AMK12

12. Personeel: naar functie, opleidingen en aantal FTE’s

13. Deskundigheidsbevorderingsactiviteiten

14. Publiciteitscampagnes

15. Wijze van registratie

Ondertekening door bevoegden van de gemeente:

Datum: ………………………………

Plaats: ………………………………

Na(a)m(en) en functie(s)

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2008]

   

I

II

III

IV

V

             

Centrumgemeente

% 13

2004

2005

2006

2007

totaal

Alkmaar

2,53

22.770

37.950

60.720

75.900

197.340

Almere

2,28

20.520

34.200

54.720

68.400

177.840

Amersfoort

2,31

20.790

34.650

55.440

69.300

180.180

Amsterdam

7,41

66.690

111.150

177.840

222.300

577.980

Apeldoorn

2,89

26.010

43.350

69.360

86.700

225.420

Arnhem

4,11

36.990

61.650

98.640

123.300

320.580

Breda

4,03

36.270

60.450

96.720

120.900

314.340

Delft

1,73

15.570

25.950

41.520

51.900

134.940

Den Bosch

3,75

33.750

56.250

90.000

112.500

292.500

Den Haag

5,12

46.080

76.800

122.880

153.600

399.360

Den Helder

0,95

8.550

14.250

22.800

28.500

74.100

Dordrecht

2,41

21.690

36.150

57.840

72.300

187.980

Ede

1,29

11.610

19.350

30.960

38.700

100.620

Eindhoven

3,13

28.170

46.950

75.120

93.900

244.140

Emmen

2,74

24.660

41.100

65.760

82.200

213.720

Enschede

3,70

33.300

55.500

88.800

111.000

288.600

Gouda

1,46

13.140

21.900

35.040

43.800

113.880

Groningen

3,34

30.060

50.100

80.160

100.200

260.520

Haarlem

2,44

21.960

36.600

58.560

73.200

190.320

Heerlen

1,53

13.770

22.950

36.720

45.900

119.340

Helmond

1,18

10.620

17.700

28.320

35.400

92.040

Hilversum

1,50

13.500

22.500

36.000

45.000

117.000

Leeuwarden

3,66

32.940

54.900

87.840

109.800

285.480

Leiden

3,06

27.540

45.900

73.440

91.800

238.680

Maastricht

2,12

19.080

31.800

50.880

63.600

165.360

Nijmegen

2,96

26.640

44.400

71.040

88.800

230.880

Rotterdam

5,83

52.470

87.450

139.920

174.900

454.740

Spijkenisse

1,78

16.020

26.700

42.720

53.400

138.840

Tilburg

2,60

23.400

39.000

62.400

78.000

202.800

Utrecht

4,93

44.370

73.950

118.320

147.900

384.540

Venlo

2,89

26.010

43.350

69.360

86.700

225.420

Vlaardingen

1,24

11.160

18.600

29.760

37.200

96.720

Vlissingen

2,19

19.710

32.850

52.560

65.700

170.820

Zaanstad

1,92

17.280

28.800

46.080

57.600

149.760

Zwolle

2,97

26.730

44.550

71.280

89.100

231.660

 

100

899.820

1.499.700

2.399.520

2.999.400

7.798.440

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2008]

Model voor de periode vanaf 1 mei 2005 danwel de start- of uitbreidingsdatum van het advies- en steunpunt tot en met 31 december 2005

1e. de start- of uitbreidingsdatum van het advies- en steunpunt;

2e. het aantal telefonische contacten per maand met het advies- en steunpunt.

Model voor de periode vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006

1e. het aantal telefonische contacten* per maand van het advies- en steunpunt met:

 • slachtoffers;

 • plegers;

 • omstanders;

 • professionals;

 • andere betrokkenen;

2e. het aantal vervolgcontacten per maand van het advies- en steunpunt, onderverdeeld naar:

 • telefonische contacten;

 • face-to-facecontacten;

 • andere contacten;

3e. het aantal doorverwijzingen per maand naar:

 • een Advies- en meldpunt kindermishandeling;

 • een instelling voor vrouwenopvang;

 • overige hulpverlening;

 • de politie;

 • overig;

4e. een beschrijving van de activiteiten betreffende:

 • specifieke doelgroepen;

 • de telefonische bereikbaarheid;

 • mogelijkheden voor vervolggesprekken met het advies- en steunpunt;

 • samenwerkingsafspraken;

 • deskundigheidsbevordering;

 • publiekscampagnes;

 • de wijze van registratie.

ad * het gaat zowel om inkomende als uitgaande gesprekken. Een telefoongesprek dat iemand voert namens of over meerdere personen, bijvoorbeeld een aantal slachtoffers of omstanders, wordt als één telefonisch contact meegeteld.

Model voor de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007

1e. het aantal telefonische contacten* per maand van het advies- en steunpunt met:

 • slachtoffers;

 • plegers;

 • omstanders;

 • professionals;

 • andere betrokkenen;

2e. het aantal vervolgcontacten per maand van het advies- en steunpunt, onderverdeeld naar:

 • telefonische contacten;

 • face-to-facecontacten;

 • andere contacten;

3e. het aantal doorverwijzingen per maand naar:

 • een Advies- en meldpunt kindermishandeling;

 • een instelling voor vrouwenopvang;

 • overige hulpverlening;

 • de politie;

 • overig;

4e. een beschrijving van de activiteiten betreffende:

 • specifieke doelgroepen;

 • de telefonische bereikbaarheid;

 • mogelijkheden voor vervolggesprekken met het advies- en steunpunt;

 • samenwerkingsafspraken;

 • deskundigheidsbevordering;

 • publiekscampagnes;

 • de wijze van registratie;

5e. een beschrijving van de voorbereidingen die worden getroffen met het oog op de voortzetting van de activiteiten van het advies- en steunpunt na de stimuleringsperiode.

ad * het gaat zowel om inkomende als uitgaande gesprekken. Een telefoongesprek dat iemand voert namens of over meerdere personen, bijvoorbeeld een aantal slachtoffers of omstanders, wordt als één telefonisch contact meegeteld.

 • ^ [1]

  Van de centrumgemeente.

 • ^ [2]

  Bij het overleggen van de gegevens vóór 1 mei 2005 zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, conform bijlage 2 kan de gevraagde uitkering nog aangepast worden.

 • ^ [3]

  Maximaal het bedrag in kolom V van bijlage 3.

 • ^ [4]

  Tenminste 40% van het bedrag in kolom V van bijlage 3 of van de aangevraagde uitkering over de gehele periode. De eigen bijdrage van de gemeente behoeft niet ieder jaar 40% van de geraamde kosten in dat jaar te zijn. Het gaat er om dat over de gehele periode bezien de bijdrage van de gemeente tenminste 40% bedraagt.

 • ^ [5]

  Het kan zijn dat de geraamde kosten in 2004 pas geheel of ten dele in 2005 gemaakt worden, maar dat deze kosten wel uit de uitkering voor 2004 worden gedekt.

 • ^ [6]

  Het beschikbare gedrag per jaar voor de centrumgemeente staat vermeld in bijlage 3.

 • ^ [7]

  Van de centrumgemeente.

 • ^ [8]

  Bij uitbreiding van een advies- en steunpunt kan het hier (mede) gaan om reeds eerder toegewezen gemeentelijke bijdragen.

 • ^ [9]

  Hier kunnen begrepen zijn bijdragen van regiogemeenten/de provincie.

 • ^ [10]

  Het beschikbare bedrag in bijlage 3 of een lager bedrag.

 • ^ [11]

  Indien aanwezig meezenden projectbeschrijving.

 • ^ [12]

  Meezenden schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraken/convenant.

 • ^ [13]

  Verdeelsysteem beschikbare middelen, ontworpen door de Raad voor de financiële verhoudingen (Kamerstukken II, 1999–2000, 26 604/25 682, nr. 2).

  Dit verdeelsysteem is over de hele periode toegepast en wordt niet jaarlijks bijgesteld.

  Het uitkeringsbedrag kan worden gewijzigd, rekening houdend met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. De uitkering is voor 80% loongevoelig en 20% prijsgevoelig.