Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit LNV loco secretaris-generaal[Regeling vervallen per 30-10-2008.]

Geldend van 23-07-2004 t/m 29-10-2008

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 juli 2004, nr. TRCJZ/2004/4699, houdende de toekenning van de titel loco secretaris-generaal aan mr. W.R.J. van den Hende en verlening van machtiging aan de loco secretaris-generaal (Mandaatbesluit LNV loco secretaris-generaal)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-10-2008]

Aan mr. W.R.J. van den Hende, Directeur Financieel-Economische Zaken, wordt de persoonlijke titel toegekend van loco secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2 [Vervallen per 30-10-2008]

 • 1 Mr. W.R.J. van den Hende is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot alle aangelegenheden van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarvan ondertekening door de Minister, de secretaris-generaal of een directeur-generaal is vereist, met uitzondering van de stukken en verklaringen welke naar aard en inhoud door de Minister persoonlijk moeten worden ondertekend.

 • 2 De machtiging, bedoeld in het eerste lid, heeft in ieder geval betrekking op:

  • a. beslissingen op bezwaar, voorzover

   • i. het besluit waartegen bezwaar is gemaakt in mandaat is genomen en

   • ii. de beslissing op bezwaar in mandaat wordt genomen door een ander dan degene die het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt heeft genomen;

  • b. besluiten met betrekking tot de verstrekking van subsidie;

  • c. besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • d. de algemeen verbindende voorschriften, bedoeld in artikel 31A van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

  • e. de besluiten inzake de intrekking van de vrijstellingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling vangstbeperking in verband met de nakoming van communautaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling vangstbeperking;

  • f. bekendmakingen als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling vangstbeperking;

  • g. het verlenen van mandaat of volmacht;

  • h. de ondertekening van convenanten;

  • i. rechtshandelingen naar burgerlijk recht.

Artikel 3 [Vervallen per 30-10-2008]

De ondertekening, bedoeld in artikel 2, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE SECRETARIS-GENERAAL,

(loco secretaris-generaal)’.

Artikel 4 [Vervallen per 30-10-2008]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a. Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 juli 1991, nr. J. 919313, houdende de toekenning van de titel van loco-Secretaris-Generaal aan mr. J.P. van Zutphen en de machtiging van mr. J.P. van Zutphen tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister dan wel de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1992, nr. J. 9210570, houdende de toekenning van de titel loco-Secretaris-Generaal aan ir. G.A. Koopstra en de machtiging van ir. G.A. Koopstra tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister dan wel de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5 [Vervallen per 30-10-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 30-10-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV loco secretaris-generaal.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman