Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (aanwijzen [...] Volksgezondheid, Welzijn en Sport als bevoegde minister)[Regeling vervallen per 13-12-2014.]

Geldend van 16-07-2004 t/m 12-12-2014

Besluit van 6 juli 2004 tot wijziging van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (aanwijzen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als bevoegde minister)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 25 mei 2004, nr. WJZ 4033858, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2004, nr. W10.04.0212/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 1 juli 2004, nr. WJZ 4041996, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 13-12-2014]

[Red: Wijzigt het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur.]

Artikel II [Vervallen per 13-12-2014]

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit gaan de in artikel 1, tweede lid, van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur bedoelde bevoegdheden, alsmede de uit het besluit en de daarop gebaseerde beschikkingen voor de bevoegde minister voortvloeiende rechten en verplichtingen ten aanzien van de kennisprojecten

  • Molecular imaging of ischemic heart disease;

  • Cyttron: a window on the molecular machinery of life;

  • Neuro-bsik mouse phenomics en

  • Trauma related neurological disorders

over van de Minister van Economische Zaken op de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel III [Vervallen per 13-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juli 2004

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de vijftiende juli 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner