Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Adviescommissie Benoemingen Politie

Geldend van 21-07-2004 t/m heden

Instellingsbesluit Adviescommissie Benoemingen Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op de voordrachten vanuit het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen en het OM-politieberaad;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Adviescommissie Benoemingen Politie, hierna te noemen: ACBP.

Artikel 2

 • 2 De shortlist wordt opgesteld op basis van een zogenaamde groslijst van kandidaten, die wordt aangeleverd door het hoofd van het bureau Landelijk Management Development politie en brandweer. De shortlist bevat zo mogelijk drie kandidaten.

Artikel 3

 • 1 De ACBP, waarvan de voorzitter en leden voor de duur van vier jaar worden benoemd, is als volgt samengesteld:

  • a. de heer dr. R. W. Welschen, onafhankelijk voorzitter;

  • b. de heer drs. H.J.J. Lenferink, korpsbeheerder van het regiopolitiekorps Hollands Midden, lid;

  • c. de heer mr. L. Ph. Den Hollander, hoofdofficier van justitie te Leeuwarden, lid;

  • d. de heer F. Wagenaar MPA, korpschef van het regiopolitiekorps Friesland, lid;

  • e. mevrouw drs. L.M.C. Ongering, plaatsvervangend directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid;

  • f. mevrouw drs. A.M. Miedema, hoofd van het bureau Landelijk Management Development politie en brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, secretaris.

 • 3 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet in de benoeming, opvolging en tussentijdse vervanging van de leden. Voor zover het de leden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b, c en d, betreft, geschiedt dit op voordracht van het Korpsbeheerdersberaad, respectievelijk het OM-politieberaad of de Raad van Hoofdcommissarissen.

Artikel 4

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van het ACBP en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent, of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 5

De commissie stelt zelf zijn werkwijze vast met inachtneming van hetgeen bij of krachtens wet over de kroonbenoemingen is gesteld.

Artikel 6

Op de leden van het ACBP is het Reisbesluit Binnenland van toepassing, evenals het Besluit vacatiegelden Adviescommissie benoemingen politie.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Benoemingen Politie.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 6 juli 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes