Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (verlenging tijdelijkheid verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd)

Geldend van 01-09-2004 t/m heden

Wet van 24 juni 2004 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000, te verlengen tot vijf jaar;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel II

Deze wet is van toepassing, indien de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000, is aangevraagd na het tijdstip waarop deze wet in werking is getreden.

Artikel III

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 juni 2004

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie ,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de zesde juli 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner