Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling herziening basispremie 2004 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 26-06-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2004, nr. SV/F&W/04/39651, houdende herziening van de basispremie op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 2004

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 77, tweede lid, en 77a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1. Herziening basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus