Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit personenvervoer 2000 (invoering vereiste vakbekwaamheid taxibestuurder)

Geldend van 01-07-2004 t/m heden

Besluit van 2 juni 2004, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van het vereiste van vakbekwaamheid voor de taxibestuurder

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 december 2003, nr. HDJZ/S&W/2003-2841, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 104 van de Wet personenvervoer 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 2 februari 2004, nr. W09.03.0525/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 mei 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-1178, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit personenvervoer 2000.]

Artikel II

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juni 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vijftiende juni 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner