Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (aanpassing procedures)

Geldend van 15-06-2004 t/m heden

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie in zijn hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk;

Gelet op artikel 4a, achtste lid, en 59 van de Paspoortwet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001.]

Artikel III

Artikel 30, vierde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 geldt uitsluitend ten aanzien van houders die na inwerkingtreding van deze regeling een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort hebben aangevraagd.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juni en werkt terug tot en met:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, de CuraƧaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf