Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie [...] periode vanaf 1945 (Dienst Kadaster en Openbare Registers)[Regeling vervallen per 22-05-2015.]

Geldend van 26-06-2004 t/m 21-05-2015

Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie over de periode vanaf 1945 (Dienst Kadaster en Openbare Registers)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2004, nr. arc-2003.6426/5);

Besluit:

Artikel 2 [Vervallen per 22-05-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 mei 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument voor de archiefbescheiden op het beleidsterrein geo-informatie vanaf 1945 [Vervallen per 22-05-2015]

Zorgdragers: Minister van VROM, Minister van Financiën, Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers

Verantwoording van de selectie [Vervallen per 22-05-2015]

Totstandkoming van het basisselectiedocument [Vervallen per 22-05-2015]

Dit ontwerp-basisselectiedocument is gebaseerd op: E.A.T.M. Schreuder, Ruimtelijke ordening en geo-informatie. Rapport institutioneel onderzoek naar de handelingen van de rijksoverheid op het terrein van de ruimtelijke ordening en van geo-informatie, 1945–1999. PIVOT-rapport 120, Den Haag 2002. Op basis van dit rapport zijn twee basisselectiedocumenten (BSD’s) gemaakt: een betreffende ruimtelijke ordening en een betreffende geo-informatie.

Het voorliggende basisselectiedocument betreft de handelingen van de actoren onder de zorg van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van Financiën en de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op het terrein geo-informatie.

Met het rapport institutioneel onderzoek (RIO) en het basisselectiedocument (BSD) implementeren de algemene rijksarchivaris en de vertegenwoordigers van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de afspraken die bij convenant van 25 juni 1995 tussen de algemene rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn gemaakt. De eerste stap van de implementatie is de waardering van de neerslag van de handelingen, op basis waarvan bepaald kan worden welke neerslag voor permanente bewaring in het Nationaal Archief in aanmerking komt en welke neerslag op termijn vernietigd kan worden. Deze eerste stap is in het basisselectiedocument (BSD) vastgelegd.

Met de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers zijn aparte afspraken gemaakt over de integratie van de handelingen van het Kadaster in het RIO ruimtelijke ordening en geo-informatie en het opstellen van een basisselectiedocument.

Het BSD is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van archiefbescheiden door de organisatie, alsmede het wettelijk voorgeschreven instrument voor de selectie in de rijks- en provinciale archieven. In het BSD is aan iedere handeling een waardering gegeven voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die betrekking hebben op die handeling. Alvorens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het BSD vaststelt, hoort deze de Raad voor Cultuur. Na vaststelling van het BSD kan de procedure voor enerzijds de overbrenging van de bescheiden naar het Algemeen Rijksarchief en anderzijds de vernietiging van de bescheiden worden uitgevoerd.

Het BSD bestaat uit een korte beschrijving van het beleidsterrein en de actoren, een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde selectiecriteria en de lijst van gewaardeerde handelingen, voorafgegaan door een toelichting op de lijst.

Reikwijdte van het basisselectiedocument [Vervallen per 22-05-2015]

Het BSD is voorzien van voorstellen voor de waardering van de handelingen van:

Actoren onder de zorg van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

de minister van VROM;

de Contactcommissie betreffende Landmeetkundige en Kartografische Aangelegenheden,

de Raad voor Vastgoedinformatie,

de Centrale Kaarteringsraad.

Actoren onder de zorg van de minister van Financiën:

de minister van Financiën.

Actoren onder de zorg van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers:

de Dienst voor het Kadaster en de Openbare registers,

de Raad van Toezicht,

de Raad van Bestuur,

de Bewaarder,

de Gebruikersraad.

Het BSD is voorgelegd en/of besproken met:

Van de zijde van het ministerie van VROM:

H. Eisma, medewerker Archief- en Informatiecentrum,

Mw. ir. S.M.E.C. Knispel, beleidsmedewerkster Directoraat-Generaal Ruimte,

Drs. P. Sierdsma, senior medewerker Archief- en Informatiecentrum.

Van de zijde van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers:

J.H.C Beij, plaatsvervangend directeur Financiën en Control,

J.W. Boks, beleidsadviseur Informatievoorziening,

Mr. W. Louwman, hoofd Openbare Registers en Kadaster,

Mw. mr. G.W. Luten, beleidsmedewerkster Bureau Raad van Bestuur,

Mr. L.G.N. Marchesini, hoofd Bureau Raad van Bestuur.

Van de zijde van de Rijksarchiefdienst:

A.A. Mietes, medewerker Verwerven, Nationaal Archief,

L. Oldersma, hoofd collectie Ryksargyf Fryslân.

Het beleidsterrein [Vervallen per 22-05-2015]

Het beleidsterrein geo-informatie betreft het vastleggen en bijhouden van gegevens die betrekking hebben op registergoederen en het gebruik van de ruimte. Ook het beschikbaar stellen van deze gegevens in diverse vormen (zoals uittreksels uit de registers en de kadastrale kaarten) vormt een onderdeel van deze taak van de rijksoverheid. De minister van VROM is aangewezen als coördinerend minister op het terrein van de geo-informatie. De gegevens van registergoederen worden bijgehouden door de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, vanaf 1994 een Zelfstandig Bestuursorgaan.

Het ministerie zelf beschikt uit hoofde van zijn taken over zeer veel gegevens betreffende het gebruik van de ruimte. Deze gegevens zijn van belang voor het ontwikkelen van het beleid van de ruimtelijke ordening.

Het vastleggen en bijhouden van gegevens van betreffende registergoederen door het Kadaster wordt niet alleen gedaan ten behoeve van de eigen overheidstaak, maar heeft ook tot doel derden (burgers) te voorzien van betrouwbare informatie. Overigens betreffen registergoederen niet alleen vastgoed, maar ook schepen en luchtvaartuigen en de rechten en beperkingen op registergoederen.

Actoren [Vervallen per 22-05-2015]

Minister van Financiën [Vervallen per 22-05-2015]

De minister van Financiën was tot 1974 verantwoordelijk voor de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Vervallen per 22-05-2015]

De minister van VROM is vanaf 1974 verantwoordelijk voor de geo-informatie. Hij wordt daarbij ambtelijk ondersteund door de Rijksplanologische Dienst. De minister is verantwoordelijk voor de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers.

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers [Vervallen per 22-05-2015]

De Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers maakte tot 1973 deel uit van het ministerie van Financiën. De oorsprong van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers lag bij de inning van de grondbelasting. In 1926 werd het Kadaster overgeheveld van de administratie van de directe belastingen naar de administratie van de registratie, waartoe de bewaringen van de Hypotheken behoorden. Daarmee werden twee functies die van overheidswege werden uitgeoefend: de registratie van onroerende goed en de bewaring van de openbare (hypothecaire) registers in één dienst samengevoegd. De kadastrale registratie ging tevens fungeren als toegang op de openbare registers.

De inrichting van de kadastrale kaarten en registers werd in 1957 geregeld bij de ‘Algemene instructie regelende de Dienst van het Kadaster’ van 1 augustus 1957. Tot 1970 maakte het Kadaster deel uit van de Belastingdienst. In dat jaar werd de dienst een zelfstandige dienst binnen het verband van het ministerie van Financiën.

Bij KB van 4 juni 1973 (Stb. 272) kwam de dienst onder verantwoordelijkheid van de minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De taken van de dienst hadden nauwelijks meer een relatie met de beleidsterreinen van het ministerie van Financiën en des te meer met de beleidsterreinen van het ministerie van VROM. Zo wordt bij de ruimtelijke ordening gebruik gemaakt van de gegevens van het Kadaster, bijvoorbeeld bij ruilverkavelingen.

In 1994 werd de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers verzelfstandigd bij Wet van 14 februari 1994 (Stb. 125), houdende verzelfstandiging van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers (Organisatiewet Kadaster), art. 2.1. Vanaf die datum heet de dienst de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers.

Met het oog op de nieuwe positie van het Kadaster en de op het Kadaster betrekking hebbende bevoegdheden van de minister ten aanzien van het Kadaster, stelde de minister een aantal hoofdregels voor de verdeling van bevoegdheden op: de vaststelling van voorschriften die aan derden verplichtingen opleggen of rechten geven of die de kwaliteit van de vervulling van de wettelijke taken betreffen, blijft een bevoegdheid van de minister, evenals de vaststelling van voorschriften in verband met de uitvoering van verdragen. De dienst kreeg de bevoegdheid uitvoeringsvoorschriften die de bedrijfsvoering van het kadaster betreffen vast te stellen.

De dienst heeft een door de minister van VROM benoemde Raad van Toezicht. De minister van VROM benoemt ook, op voordracht van de Raad van Toezicht, het Bestuur van de Dienst. Het Bestuur heeft de leiding over de dienst, de Raad oefent toezicht uit op de Dienst.

De Dienst is georganiseerd in kringen. Elke kring heeft een kantoor van de Dienst. Het Bestuur bepaalt welke gemeenten tot een kring behoren. Het hoofdkantoor van de Dienst is gevestigd in Apeldoorn.

De taken van de Dienst zijn:

 • het houden van de openbare registers, de kadastrale registratie, kadastrale kaarten en daaraan ten grondslag liggende bescheiden,

 • Het houden en bijwerken van een net van coördinatiepunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting bestaande uit punten van de eerste, tweede en derde orde, alsmede uit hoofdpunten;

De Dienst verleent ook assistentie aan de ruilverkavelingen. Deze assistentie bestaat uit:

 • een inventarisatie van de aard en omvang van de rechten

 • het maken van een plan van toedeling

 • het opstellen van de kostenverdeling en

 • het tot stand brengen van de akte van toedeling.

Daarnaast behoorde de vernieuwing van de kadastrale registratie en de kaart als gevolg van de ruilverkaveling tot de taak van de Dienst.

Centrale Kaarteringsraad [Vervallen per 22-05-2015]

Voor het vervaardigen van de grootschalige basiskaart van Nederland werd in 1976 bij KB van 9 juli de Centrale Kaarteringsraad ingesteld. Deze raad adviseerde over het te voeren beleid met betrekking tot de grootschalige basiskaart. De Raad is in 1991 opgeheven toen het Samenwerkingsverband voor de Grootschalige Basiskaart van Nederland werd opgericht. In 1977 werden in elke provincie een Provinciale Kaarteringscommissie ingesteld, die fungeerde als overlegorgaan voor betrokkenen en de raad van advies diende.

Contactcommissie betreffende Landmeetkundige en Kartografische Aangelegenheden [Vervallen per 22-05-2015]

In 1974 werd door de minister van VROM, mede namens de ministers van Defensie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de Contactcommissie betreffende Landmeetkundige en Kartografische Aangelegenheden (CCLK) ingesteld ter bevordering van een optimale coördinatie van de activiteiten op landmeetkundig en cartografisch gebied van het Kadaster, de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat, de Topografische Dienst (Defensie) en de Cultuurtechnische Dienst (later Landinrichtingsdienst, daarna Dienst Landelijk Gebied) (Landbouw).

De commissie is een interdepartementale commissie. In de commissie zitten de hoofden en plaatsvervangend hoofden van de genoemde diensten. In 1990 wordt de doelstelling van de commissie omschreven als: CCLK is een overlegorgaan waarin de gemeenschappelijke belangen van de Rijksdiensten op landmeetkundig en cartografisch gebied worden besproken Ook komen vraagstukken van strategische aard aan de orde, zoals perspectief van het vakgebied, personeelsbehoefte etc. Vanaf 1993 maakt de Hydrografisch Dienst deel uit van de commissie.

In 1992 werd het Geodetisch Platform opgericht waarin het overleg tussen het CCLK en de Vereniging van bedrijven in Geodesie, Landmeetkunde, Fotogrammetrie, Hydrografie, Kartografie en Vastgoeddiensten (VNBG) werd geformaliseerd.

Raad voor Vastgoedinformatie / Stichting Ravi [Vervallen per 22-05-2015]

In 1984 werd een voorlopige Raad voor Vastgoedinformatie ingesteld door de coördinerend minister, de minister van VROM. Deze adviesraad werd ingesteld om de minister bij te staan bij de uitvoering van zijn coördinerende taak. In 1991, met de inwerkingtreding van de Kadasterwet kreeg de instelling van de Raad een wettelijke basis. De Raad bestond uit vertegenwoordigers van gebruikers en verzamelaars van vastgoedinformatie, waaronder de rijksoverheid, provincies, gemeenten, het notariaat, waterschappen en nutsbedrijven. De Raad verstrekte adviezen over alle aspecten van de vastgoedinformatie, over koppeling van registraties, over bekostiging van het Kadaster, over de waardebepaling van onroerend goed, etc.

In 1994 werd de Raad omgevormd in de Stichting Ravi, Overlegorgaan voor Vastgoedinformatie. De adviestaak voor de coördinerend minister bleef gehandhaafd. Deze taak werd in een convenant vormgegeven. De Stichting had als doelstelling: ‘het bevorderen van een goede vastgoed- en ruimtelijke informatievoorziening ten behoeve van publieke taken tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. De Ravi streeft er naar een gezaghebbend en onafhankelijk overlegorgaan te zijn. Daarbij neemt de Ravi het initiatief om kennis en ervaring van de overheidswereld, het bedrijfsleven, de wetenschapswereld en het internationale GI-netwerk bij elkaar te brengen en in te zetten.’

De deelnemers aan het Overlegorgaan zijn het ministerie van VROM, het CBS, het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO), de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie, het ministerie van LNV, het ministerie van V&W, het Nationaal Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen/TNO, de Rijksgebouwendienst (RGD), het ministerie van Defensie/Topografische dienst, de Unie van Waterschappen, de VNG. De RPD is waarnemer namens de minister. Voorts kent het Ravi ook een bedrijvenplatform.

De Stichting Ravi is geen archiefvormer in de zin van de Archiefwet 1995.

Doelstellingen van de selectie [Vervallen per 22-05-2015]

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen van overheidsorganen, die vallen onder de werking van de artikelen 1, 23, 27 en 41 van de Archiefwet 1995 (Stb. 276). Het betreft alle neerslag van de betreffende handelingen, of het nu digitale gegevensbestanden of papier betreft, en of de gegevens zich nu in een archief, in een bibliotheek, op een afdeling automatisering of bij de beleidsambtenaren of lijnmanagers zelf bevinden.

De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:

 • archiefbescheiden die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief door het overheidsorgaan dat deze gegevens beheert;

 • archiefbescheiden die hiervoor niet in aanmerking komen.

Zoals de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij de behandeling van de nieuwe Archiefwet in de Tweede Kamer (13 april 1994) heeft gemeld, is het basisselectiedocument opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT, die luidt: ‘het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen’. Door het Convent van rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring’.

In dit BSD wordt deze selectie doelstelling geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein geo-informatie. De handelingen van de verschillende organen worden gewaardeerd en geselecteerd op basis van hun bijdrage aan de realisering van de hierboven geformuleerde doelstelling. Bij de selectie is derhalve aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor dienen te worden overgebracht ten einde het handelen van de (rijks)overheid met betrekking tot de ruimtelijke ordening op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Selectiecriteria [Vervallen per 22-05-2015]

Bij de selectie van handelingen kan een aantal criteria worden onderscheiden dat op elk beleidsterrein of onderdeel van zo’n terrein van toepassing is. Daarnaast zijn er per beleidsterrein een aantal specifieke criteria aan te wijzen.

Voor het (deel) beleidsterrein geo-informatie zijn de handelingen die de registratie van registergoederen en het onderhouden van de driepuntsmeting en de grootschalige basiskaart van Nederland betreffen te beschouwen als een basisregistratie. Een basisregistratie bevat gegevens die voor historisch onderzoek van blijvend belang zijn. De gegevens op het terrein van de geo-informatie betreffen het eigendom en de rechten van de grond en opstallen. Deze gegevens zijn cruciaal voor de reconstructie van het handelen van de overheid en van de ingezetenen van Nederland. Daarom is aan de selectiecriteria een specifiek selectiecriterium toegevoegd.

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het rapport institutioneel onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde (positief geformuleerde) selectiecriteria. Positief geformuleerd wil zeggen dat de criteria aangeven van welke handelingen de neerslag dient te worden overgebracht naar het rijksarchief nadat de wettelijke vastgestelde overbrengingstermijn van 20 jaar is verstreken. Hiermee wordt het BSD geen bewaarlijst maar blijft een selectielijst (in de zin van art.5, Archiefwet 1995). In het BSD wordt namelijk aangegeven van welke handelingen de neerslag niet behoeft te worden overgebracht en van welke handelingen dat wel moet. De beslissing hierover wordt echter bepaald door positieve criteria. Hetgeen voldoet aan de selectiecriteria dient te worden overgebracht en is gewaardeerd met een (B)ewaren; de neerslag van handelingen die niet aan de hieronder weergegeven selectiecriteria voldoen, wordt gewaardeerd met een (V)ernietigen. ‘Vernietigen’ betekent: niet overbrengen van de neerslag van het handelen naar de Rijksarchiefdienst. De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het overheidsbeleid op hoofdlijnen. Ingeval van ‘vernietigen’ is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer verantwoordelijk voor de vernietiging van deze neerslag.

Omdat op dit beleidsterrein de basisregistratie van overwegend belang kan worden geacht, zijn handelingen die de inrichting en organisatie van de dienst en het vaststellen van de vorm en inhoud van bepaalde in te schrijven feiten, van reproducties e.d. met een V gewaardeerd. Er is een keuze gemaakt voor het blijvend bewaren van de basisregistratie en van de handelingen die het beleid en de organisatie op uitsluitend hoofdlijnen betreffen.

Algemene selectiecriteria [Vervallen per 22-05-2015]

Handelingen die worden gewaardeerd met een B(ewaren) [Vervallen per 22-05-2015]

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agenda vorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doel einden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op de (her) inrichting van organisatie belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Bijzonder selecticriterium [Vervallen per 22-05-2015]

7. Handelingen die betrekking hebben op de registratie van basisgegevens betreffende registergoederen en het vastleggen van gegevens betreffende de ruimte van Nederland.

Toelichting: Bijvoorbeeld registers, kadastrale registratie, basiskaart, driehoeksmeting.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Vaststelling van het Basisselectiedocument [Vervallen per 22-05-2015]

Op 22 mei 2003, 3 juli 2003 en 1 mei 2003 is het ontwerp-BSD door respectievelijke aan de Staatssecretaris van OCenW aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 2 juli 2003 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het ministerie van VROM, het Kadaster en het ministerie van Financiën, het ministerie van OCenW en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant.

Tijdens het driehoeksoverleg was, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, ook een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Bovendien werd tijdens de terinzagelegging een reactie ontvangen van het Kadaster.

Op 7 januari 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2003.6426/5), hetwelk, naast enkele tekstuele correcties, aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

 • Handeling 139. De waardering van de handeling wordt aangevuld met: kwartaal- en maandverslagen worden vernietigd.

 • Handeling 145: de waardering wordt gewijzigd van V naar B 1,5.

Daarop werd het BSD op 14 mei 2004 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vastgesteld voor de Minister van Financiën (C/S/04/820), de Minister van VROM (C/S/04/821) en de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (C/S/04/822).

De selectielijsten [Vervallen per 22-05-2015]

De selectielijsten zijn geordend per actor. In het RIO is de bevoegde minister beschreven als Minister belast met geo-informatie. In het BSD zijn de handelingen geordend naar de bevoegde ministers, de minister van Financiën (tot 1974) en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vanaf 1974)

De handelingen in het BSD houden hetzelfde nummer als in het RIO.

Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk selectiecriterium is toegepast. De aanduiding ‘V’ staat voor ‘vernietigen’, waarbij tevens is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien, kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen gedurende welke bescheiden worden bewaard is een verantwoordelijkheid van de zorgdrager, in dit geval de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van Financiën en de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris ziet toe op de daadwerkelijke invulling ervan.

Actor: minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vanaf 1974) [Vervallen per 22-05-2015]

Algemeen [Vervallen per 22-05-2015]

135.

Handeling: Het voorbereiden en (mede-)vaststellen, van het beleid betreffende geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: Beleidsnota’s

Opmerkingen: De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de ministerraad en de Staten-Generaal.

Onder deze handeling valt ook:

 • het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein;

 • het voorbereiden van een standpunt in de ministerraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming betreffende het beleidsterrein;

 • het voeren van overleg met/het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende het beleidsterrein;

 • het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie);

 • het aan een externe adviescommissie verzoeken om advies betreffende het beleidsterrein;

 • het informeren (voorlichten) van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het beleidsterrein;

 • het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument).

Waardering B (1)

136.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving betreffende geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: O.a. Kadasterwet, Organisatiewet Kadaster

Waardering B (1)

137.

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden of van commissies uit de Kamers van de Staten-Generaal betreffende geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: Brieven, nota’s en notities.

Waardering B (2,3)

138.

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers van de Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: Brieven, notities

Opmerkingen: Zie ook het BSD `Behoorlijk behandeld’ betreffende de behandeling van klachten door de Nationale Ombudsman.

Waardering B (2,3)

139.

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: Jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering Jaarverslagen B (2,3). Kwartaal- en maandverslagen V, termijn 6 jaar.

140.

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met andere rechtspersonen betreffende geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: Convenanten, waaronder die met de Stichting Ravi, overlegorgaan voor vastgoedinformatie.

Waardering: B (5)

141.

Handeling: Het verstrekken op aanvraag van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het terrein van de geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: Beschikkingen

Waardering: V, termijn 6 jaar

144.

Handeling: Het geven van voorlichting over geo-informatie.

Periode: 1974–

Product: Voorlichtingsmateriaal.

Waardering: V, termijn 5 jaar. Een exemplaar van elk eindproduct blijft bewaard.

149.

Handeling: Het geven van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en andere gegevens.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 26 en 31.3

Periode: 1994–

Product: Beschikking

Opmerkingen: De opdracht wordt verstrekt aan een openbaar accountant. De kosten van het onderzoek zijn voor de dienst.

Waardering: V, termijn 6 jaar

150.

Handeling: Het goedkeuren van de jaarrekening van de dienst.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 28.2

Periode: 1994–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 15 jaar na het goedkeuren van de rijksrekening VROM.

154.

Handeling: Het opdragen van taken aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, anders dan door de Kadasterwet of een andere wet bepaald.

Grondslag: Kadasterwet, art. 3.2

Periode: 1992–

Product: Besluit

Opmerkingen: Het besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

Waardering: B (5)

155.

Handeling: Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar aan de Raad van toezicht betreffende beslissingen over het verrichten van andere werkzaamheden dan die bij of krachtens de wet- en regelgeving en beslissingen over het (mede-)oprichten van een rechtspersoon of deelname in een vennootschap.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 13.2

Periode: 1994–

Product: Verklaring

Waardering: B (5)

157.

Handeling: Het instellen van een commissies, raden en overlegorganen betreffende geo-informatieaangelegenheden.

Periode: 1974–

Product: Beschikking

Opmerkingen: Betreft o.m.:

 • Contactcommissie betreffende landmeetkundige en cartografische aangelegenheden,

 • Raad voor vastgoedinformatie.

Waardering: B (4)

Handelingen betreffende de inrichting van de organisatie van het kadaster en de openbare registers [Vervallen per 22-05-2015]

N.B. De handelingen voor de inwerkingtreding van de Kadasterwet betreffende de inrichting van de organisatie, worden beschreven in het concept basiselectiedocument betreffende de organisatie van de rijksdienst

161.

Handeling: Het benoemen, schorsen of ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van toezicht.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 4.1 en 10.1

Periode: 1994–

Product: Beschikking

Opmerking: De minister neemt een besluit op voordracht van de Raad van Toezicht.

Waardering: V, termijn 20 jaar

163.

Handeling: Het goedkeuren van de bezoldigingsregeling voor leden van de Raad van bestuur.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 5

Periode: 1994–

Product: Besluit. Beschikking

Waardering: V, termijn 6 jaar na invoering van een nieuwe bezoldigingsregeling.

165.

Handeling: Het toekennen van een bezoldiging aan leden van de Raad van toezicht ten laste van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 15

Periode: 1994–

Product: Beschikking

Opmerkingen: Van deze handeling maakt ook het toekennen van een vergoeding voor onkosten deel uit.

Waardering: V, termijn 6 jaar na invoering van een nieuwe bezoldigingsregeling.

176.

Handeling: Het bepalen dat het bestuur gegevens in de vorm van een periodieke rapportage moet verstrekken.

Periode: 1994–

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 31.2

Product: Besluit

Waardering: B (3)

178.

Handeling: Het vaststellen van tarieven voor commerciële producten en diensten.

Periode: 1974–

Product: O.a. Tarieven en voorwaarden voor de levering van commerciële producten en diensten Kadaster 1996 (Stc. 1995, 251)

Waardering: V, termijn 6 jaarna vervanging van de tarieven.

179.

Handeling: Het bepalen welke kantoren van de dienst de registratie van schepen, resp. luchtvaartuigen houden, welk kantoor als hoofdkantoor voor deze registratie zal fungeren en welke de regels voor het hoofdkantoor zijn.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 4.1

Periode: 1974–1994

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

180.

Handeling: Het bepalen van de kringen en vestigingsplaatsen van de kantoren van de dienst, de verplichtingen van de bewaarders, de openingstijden van de kantoren en de verdere organisatie van de dienst.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 4.2

Periode: 1974–1994

Product: Amvb, besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb of het besluit.

181.

Handeling: Het regelen van de taak, samenstelling en werkwijze van de Raad voor vastgoedinformatie, alsmede van de wijze van benoeming van de leden en hun zittingsduur.

Grondslag: Kadasterwet, art. 5.5

Periode: 1991–1994

Product: Amvb

Waardering: B (4)

182.

Handeling: Het benoemen van de voorzitter, secretaris en leden en plaatsvervangende en/of adviserende leden van de Raad voor vastgoedinformatie.

Grondslag: Kadasterwet, art. 5.4

Periode: 1991–1994

Product: KB

Waardering: V, termijn 20 jaar

183.

Handeling: Het benoemen van de bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers aan elk kantoor van de dienst.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 6.1

Periode: 1974–1994

Product: KB

Waardering: V, termijn 5 jaarna het benoemen van een opvolger.

N.B. In het personeelsdossier blijft een kopie van deze stukken tot 75 jaar na geboortedatum bewaard.

184.

Handeling: Het stellen van regels voor de waarneming van de bewaarder bij diens afwezigheid.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 6.3

Periode: 1974–1994

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

185.

Handeling: Het belasten van andere ambtenaren dan de bewaarders met het verstrekken van inlichtingen en van afschriften of uittreksels.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 101

Periode: 1974 –1994

Product: Besluit of regeling

Waardering: V, termijn 5 jaar na beëindiging van de delegatie van een ambtenaar.

N.B. In het personeelsdossier blijft een kopie van deze stukken tot 75 jaar na geboortedatum bewaard.

187.

Handeling: Het in overeenstemming met de minister van LNV aanwijzen van een ambtenaar die de Landinrichtingscommissie moet bijstaan.

Grondslag: Landinrichtingswet, art. 30.2

Periode: 1945–

Product: Besluit of beschikking

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit of de beschikking.

Handelingen betreffende het stellen van regels voor het houden van het kadaster, de registers en de grootschalige basiskaart [Vervallen per 22-05-2015]

190.

Handeling: Het stellen van regels omtrent de kadastrale aanduiding van onroerende zaken en appartementsrechten.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 2

Periode: 1974–

Product: O.a. Besluit splitsing in appartementsrechten (Stb. 1972, 468); Kadasterbesluit

Waardering: B (5)

191.

Handeling: Het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan de bewaarder.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 7.2

Periode: 1974–1994

Product: Besluit

Waardering: B (5)

192.

Handeling: Het nader regelen uit welke registers de registers van onroerende goederen, schepen en luchtvaartuigen bestaan.

Periode: 1974–

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 8.2

Product: Amvb

Waardering: B (5)

193.

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de openbare registers, alsmede van de gevallen waarin in de registers door de bewaarder aantekeningen, waaronder ook doorhalingen van inschrijvingen, kunnen worden gemaakt en de aard en de wijze van de aantekeningen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 8.2 en .3

Periode: 1974–1994

Product: Besluit

Waardering: B (5)

194.

Handeling: Het regelen van de vervanging van de openbare registers door afschriften in dubbel in de vorm van, door de dienst vervaardigde, mechanische reproducties.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 9.1

Periode: 1974–1994

Product: Besluiten.

Opmerking: De besluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant. De procedure staat beschreven in de Instructie microfotografie.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

196.

Handeling: Het stellen van nadere regels voor de uitvoering van de Kadasterwet en het Kadasterbesluit

Periode: 1974–1994

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 4, 7.1c, 8.2 en 3, 11.6, 12.3, 14.4, 15.3 en 4 en 6, 16, 17, 44.2, 48.2 en 4, 49.2, 51, 52.2, 71, 72, 75.3, 76.2 en 7, 79, 80, 91.1, 82, 83, 99.2, 102.2 en 4, 111.1, 115 en 116.1 en 2; Kadasterbesluit, art. 4.1, 5, 6.1 en 2, 7, 10.1, 11.3, 12.1, 13.1, 16.3, 17, 38 en 39.

Product: O.a. Kadasterregeling 1994; Organisatieregeling Kadaster 1994; Regeling teboekgestelde luchtvaartschepen 1994; Regeling teboekgestelde schepen 1994

Opmerking: Het gaat hier om uitvoeringsvoorschriften, zoals betreffende de vormgeving van de registers, de wijze van bijwerking en de interne administratieve gang van zaken. Deze bevoegdheid werd bij de verzelfstandiging in 1994 aan de dienst toegekend.

Waardering: B (5)

197.

Handeling: Het stellen van regels over het kantoor waaraan stukken voor de inschrijving van schepen en luchtvaartuigen moeten worden aangeboden.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 10.3 en .4

Periode: 1974–

Product: O.a. Maatregel teboekgestelde schepen 1992

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de maatregel.

198.

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de verklaring van eensluidendheid voor de vereiste stukken ten behoeve van inschrijving van een feit in de openbare registers en het bepalen wie de verklaring moet ondertekenen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 11.3

Periode: 1974–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

199.

Handeling: Het bepalen dat in bijzondere gevallen geen afschrift van het stuk, vereist voor inschrijving van een feit in de openbare registers, hoeft te worden aangeboden en dat de dienst zelf een afschrift maakt.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 11.4

Periode: 1974–

Product: Beschikking

Opmerkingen: De minister kan bepalen dat een door de dienst gemaakte afschrift een in dubbel vervaardigde mechanische reproductie is (art. 11.7)

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de beschikking..

200.

Handeling: Het stellen van regels voor de vereisten waaraan tekeningen, die deel uitmaken van de stukken voor inschrijving, moeten voldoen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 11.5

Periode: 1974–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

201.

Handeling: Het stellen van regels voor het aanbrengen van een verwijzing op een ter inschrijving aangeboden stuk dat betrekking heeft op een eerder ingeschreven stuk.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 19

Periode: 1974–

Product: Regeling

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de regeling.

202.

Handeling: Het stellen van regels over de wijze waarop de plaatselijke aanduiding in het ter inschrijving aangeboden stuk wordt vermeld.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 20.2

Periode: 1974–

Product: Regeling

Opmerkingen: Het betreft inschrijving van feiten betreffende een onroerend goed of appartementsrecht.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de regeling.

203.

Handeling: Het stellen van regels over het onderscheiden van rubrieken van schepen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 21.2

Periode: 1974–

Product: O.a. Maatregel teboekgestelde schepen 1992

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de maatregel.

204.

Handeling: Het stellen van regels voor de vereisten waaraan stukken ter inschrijving van andere feiten dan vermeld in art. 24–40 moeten voldoen voor zover dat al niet is geregeld bij deze of een andere wet.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 45.1

Periode: 1974–

Product: O.a. Kadasterbesluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van een besluit.

205.

Handeling: Het stellen van eisen voor algemene voorwaarden, modelreglementen en andere stukken ter inschrijving die niet op een bepaald registergoed betrekking hebben, met als doel daar in andere stukken naar te kunnen verwijzen en het stellen van regels over de wijze waarop moet worden verwezen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 46.3

Periode: 1974–

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

206.

Handeling: Het besluiten dat de gegevens zoals genoemd in het tweede lid onder a en b van artikel 48.2 van de Kadasterwet van toepassing zijn op erfdienstbaarheden.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 48.3

Periode: 1974–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

207.

Handeling: Het aanwijzen van publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen om inlichtingen ten behoeve van de bijhouding van de kadastrale registratie en kadastrale kaarten te verstrekken en het stellen van regels voor het verstrekken van inlichtingen door die rechtspersonen en andere lichamen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 54.3, art. 87.1.b en c, art. 94.1 a en b

Periode: 1974–

Product: KB / Amvb

Opmerkingen: Het gaat hier om publiekrechtelijke organisaties en lichamen, waarvan de inlichtingen over bijvoorbeeld de wettelijke woonplaats of het overlijden van personen die eigenaar of rechthebbende zijn van een onroerend goed, schepen of luchtvaartuigen afkomstig moeten zijn willen deze feiten worden ingeschreven in de registers.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het KB of de Amvb..

208.

Handeling: Het bepalen van de gevallen waarin de dienst bevoegd is een onderzoek van vernieuwing in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de gegevens betreffende de rechtstoestand, de grootte en de feitelijke gesteldheid van een onroerende zaak.

Grondslag: Kadasterwet, art. 74

Periode: 1992–

Product: Amvb

Opmerkingen: Als uit het onderzoek blijkt dat de gegevens niet overeenkomen, dan vindt vernieuwing van de kadastrale registratie en kadastrale kaarten plaats.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

209.

Vervallen

211.

Handeling: Het besluiten dat bij de registratie van schepen en luchtvaartuigen bepaalde gegevens moeten worden opgenomen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 85.2.l en art, 92.2.l

Periode: 1974–

Product: Besluiten

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

212.

Handeling: Het stellen van regels voor het bijhouden van de registratie van schepen en luchtvaartuigen ingeval het aangeboden stuk ter inschrijving onverenigbaar is met de in de registratie vermeld staande gegevens betreffende dat schip of luchtvaartuig.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 89.2, art. 96.2

Periode: 1974–

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

213.

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de kennisgevingen en beslissingen op bezwaarschriften betreffende de bijwerking van de registratie van schepen.

Grondslag: Kadasterwet, art. 91.3 en art. 98.3

Periode: 1992–

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

214.

Handeling: Het vaststellen van regels voor de gevallen waarin op verzoek van de belanghebbende te velde inlichtingen uit de kadastrale kaarten en bescheiden kan worden verstrekt.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 102.3

Periode: 1974–

Product: Regeling

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de regeling.

215.

Handeling: Het in overleg met betrokkenen stellen van regels over de wijze waarop door de Dienst voor het kadaster en de openbare Registers grote hoeveelheden gegevens uit de kadastrale registratie aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen kunnen worden verstrekt.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 104.2

Periode: 1974–

Product: O.a. Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de regeling.

216.

Handeling: Het stellen van regels voor de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een permanente aansluiting kan worden verkregen op de geautomatiseerde kadastrale registratie.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 105.1

Periode: 1988–

Product: Besluit

Opmerkingen: Hieronder valt ook het onder voorwaarden verlenen van de bevoegdheid aan de gemeenten tot het verstrekken van gegevens aan derden uit de geautomatiseerde registratie.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

219.

Handeling: Het stellen van regels voor het kadastraal recht.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 108.1

Periode: 1974–

Product: O.a. Besluit kadastraal recht 1994; Besluit kadastrale tarieven 1994

Waardering: V, termijn 6 jaar na verval / wijziging van de regeling.

220.

Handeling: Het vaststellen van vergoedingen voor door de Rijksdienst verrichte werkzaamheden (kadastraal recht) en het stellen van regels voor de wijze waarop de vergoeding wordt voldaan of verrekend.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 108

Periode: 1974–

Product: O.a. Besluit kadastraal recht 1994; Besluit kadastrale tarieven 1994

Waardering: V, termijn 6 jaar na verval / wijziging van de regeling.

221.

Handeling: Het vaststellen van gevallen waarin en verrichtingen waarvoor geen kadastraal recht is verschuldigd.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 109

Periode: 1974–

Product: O.a. Besluit kadastraal recht 1994; Besluit kadastrale tarieven 1994

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

Handelingen betreffende het houden van de registers [Vervallen per 22-05-2015]

222.

Handeling: Het samenstellen van een overzicht van de soorten van gegevens in de kadastrale registratie, de registratie van schepen en van luchtvaartuigen en op de door de dienst gehouden kaarten.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.3

Periode: 1974–

Product: Publicatie in de Staatscourant

Waardering: B (7)

238.

Handeling: Het in bijzondere gevallen verlenen van vermindering, teruggaaf of vrijstelling van kadastraal recht.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art 110

Periode: 1974–1994

Product: Beschikking

Waardering: V, termijn 6 jaar

Actor: Contactcommissie betreffende Landmeetkundige en Kartografische Aangelegenheden [Vervallen per 22-05-2015]

158.

Handeling: Het adviseren van de minister en het Kadaster inzake de coördinatie van de werkzaamheden van de dienst van het Kadaster en de openbare registers, de Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat, de Topografische dienst en de dienst Landelijk gebied en betreffende de gemeenschappelijke belangen van deze diensten.

Grondslag: Beschikking 092001 van 20-10-1974 van de minister van VROM

Periode: 1974–

Product: Notulen, nota’s

Waardering: B (1)

Actor: Raad voor Vastgoedinformatie [Vervallen per 22-05-2015]

159.

Handeling: Het adviseren van de Minister van VROM op het terrein van de geo-informatie.

Grondslag: Kadasterwet, art. 5.1 (vanaf 1991)

Periode: 1984–1994

Product: Advies

Waardering: B (1)

Actor: Centrale Kaarteringsraad [Vervallen per 22-05-2015]

188.

Handeling: Het adviseren van de minister over het te voeren beleid betreffende de grootschalige basiskaart van Nederland.

Grondslag: KB 410 van 9 juli 1975 van de minister van VRO

Periode: 1976–1991

Product: Advies

Waardering: B (1)

Actor: minister van Financiën (tot 1974) [Vervallen per 22-05-2015]

Algemeen [Vervallen per 22-05-2015]

135.

Handeling: Het voorbereiden en (mede-)vaststellen, van het beleid betreffende geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: Beleidsnota’s

Opmerkingen: De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de ministerraad en de Staten-Generaal.

Onder deze handeling valt ook:

 • het voeren van overleg met andere betrokken actoren op het beleidsterrein;

 • het voorbereiden van een standpunt in de ministerraadsvergaderingen voor beraad en besluitvorming betreffende het beleidsterrein;

 • het voeren van overleg met/het leveren van bijdragen aan het overleg met het Staatshoofd betreffende het beleidsterrein;

 • het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie);

 • het aan een externe adviescommissie verzoeken om advies betreffende het beleidsterrein;

 • het informeren (voorlichten) van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het beleidsterrein;

 • het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument).

Waardering: B (1)

136.

Handeling: Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetgeving betreffende geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: O.a. Kadasterwet, Organisatiewet Kadaster

Waardering: B (1)

137.

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden of van commissies uit de Kamers van de Staten-Generaal betreffende geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: Brieven, nota’s en notities.

Waardering: B (2,3)

138.

Handeling: Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers van de Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: Brieven, notities

Opmerkingen: Zie ook het BSD ‘Behoorlijk behandeld’ betreffende de behandeling van klachten door de Nationale Ombudsman.

Waardering: B (2,3)

139.

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen betreffende geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: Jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

Waardering: Jaarverslagen B (2,3). Kwartaal- en maandverslagen V, termijn 5 jaar.

140.

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met andere rechtspersonen betreffende geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: Convenanten

Waardering: B (5)

141.

Handeling: Het verstrekken op aanvraag van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het terrein van de geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: Beschikkingen

Waardering: V, termijn 6 jaar

144.

Handeling: Het geven van voorlichting over geo-informatie.

Periode: 1945–1973

Product: Voorlichtingsmateriaal.

Waardering: V, termijn 5 jaar. Een exemplaar van elk eindproduct blijft bewaard.

157.

Handeling: Het instellen van een commissies, raden en overlegorganen betreffende geo-informatieaangelegenheden.

Periode: 1945–1973

Product: Beschikking

Waardering: B (4)

Handelingen betreffende de inrichting van de organisatie van het kadaster en de openbare registers [Vervallen per 22-05-2015]

N.B. De handelingen voor de inwerkingtreding van de Kadasterwet betreffende de inrichting van de organisatie, worden beschreven in het concept basisselectiedocument betreffende de organisatie van de rijksdienst.

178.

Handeling: Het vaststellen van tarieven voor commerciële producten en diensten.

Periode: 1945–1973

Product:

Waardering: V, termijn 6 jaar na vervanging van de tarieven.

179.

Handeling: Het bepalen welke kantoren van de dienst de registratie van schepen, resp. luchtvaartuigen houden, welk kantoor als hoofdkantoor voor deze registratie zal fungeren en van de regels voor dat hoofdkantoor.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

180.

Handeling: Het bepalen van de kringen en vestigingsplaatsen van de kantoren van de dienst, de verplichtingen van de bewaarders, de openingstijden van de kantoren en de verdere organisatie van de dienst.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Amvb, besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb of het besluit.

183.

Handeling: Het benoemen van de bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers aan elk kantoor van de dienst.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: KB

Waardering: V, termijn 5 jaar na het benoemen van een opvolger.

N.B. In het personeelsdossier blijft een kopie van deze stukken tot 75 jaar na geboortedatum bewaard.

184.

Handeling: Het stellen van regels voor de waarneming van de bewaarder bij diens afwezigheid.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

185.

Handeling: Het belasten van andere ambtenaren dan de bewaarders met het verstrekken van inlichtingen en van afschriften of uittreksels.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluit of regeling

Waardering: V, termijn 5 jaar na beëindiging van de delegatie van een ambtenaar.

N.B. In het personeelsdossier blijft een kopie van deze stukken tot 75 jaar na geboortedatum bewaard.

187.

Handeling: Het in overeenstemming met de minister van LNV aanwijzen van een ambtenaar die de Landinrichtingscommissie moet bijstaan.

Grondslag: Landinrichtingswet, art. 30.2

Periode: 1945–1973

Product: Besluit of beschikking

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit of de beschikking.

Handelingen betreffende het stellen van regels voor het houden van het kadaster, de registers en de grootschalige basiskaart [Vervallen per 22-05-2015]

190.

Handeling: Het stellen van regels omtrent de kadastrale aanduiding van onroerende zaken en appartementsrechten.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: O.a. Besluit splitsing in appartementsrechten (Stb. 1972, 468

Waardering: B (5)

191.

Handeling: Het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan de bewaarder.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluit

Waardering: B (5)

192.

Handeling: Het nader regelen uit welke registers de registers van onroerende goederen, schepen en luchtvaartuigen bestaan.

Periode: 1945–1973

Grondslag:

Product: Amvb

Waardering: B (5)

193.

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de openbare registers, alsmede van de gevallen waarin in de registers door de bewaarder aantekeningen, waaronder ook doorhalingen van inschrijvingen, kunnen worden gemaakt en de aard en de wijze van de aantekeningen.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluit

Waardering: B (5)

194.

Handeling: Het regelen van de vervanging van de openbare registers door afschriften in dubbel in de vorm van, door de dienst vervaardigde, mechanische reproducties.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluiten.

Opmerking: De besluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant. De procedure staat beschreven in de Instructie microfotografie.

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van het besluit.

196.

Handeling: Het stellen van uitvoeringsvoorschriften, zoals betreffende de vormgeving van de registers, de wijze van bijwerking en de interne administratieve gang van zaken.

Periode: 1945–1973

Opmerking: Het gaat hier om uitvoeringsvoorschriften, zoals betreffende de vormgeving van de registers, de wijze van bijwerking en de interne administratieve gang van zaken. De bevoegdheid van de minister werd eerst in 1989 in de Kadasterwet vastgelegd. Deze bevoegdheid werd bij de verzelfstandiging in 1994 aan de dienst toegekend.

Waardering: B (5)

197.

Handeling: Het stellen van regels over het kantoor waaraan stukken voor de inschrijving van schepen en luchtvaartuigen moeten worden aangeboden.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product:

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de regeling.

198.

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de verklaring van eensluidendheid voor de vereiste stukken ten behoeve van inschrijving van een feit in de openbare registers en het bepalen wie de verklaring moet ondertekenen.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van het besluit.

199.

Handeling: Het bepalen dat in bijzondere gevallen geen afschrift van het stuk, vereist voor inschrijving van een feit in de openbare registers, hoeft te worden aangeboden en dat de dienst zelf een afschrift maakt.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Beschikking

Opmerking:

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / verwijzing van de beschikking.

200.

Handeling: Het stellen van regels voor de vereisten waaraan tekeningen, die deel uitmaken van de stukken voor inschrijving, moeten voldoen.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van het besluit.

201.

Handeling: Het stellen van regels voor het aanbrengen van een verwijzing op een ter inschrijving aangeboden stuk dat betrekking heeft op een eerder ingeschreven stuk.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Regeling

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de regeling.

202.

Handeling: Het stellen van regels over de wijze waarop de plaatselijke aanduiding in het ter inschrijving aangeboden stuk wordt vermeld.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Regeling

Opmerkingen: Het betreft inschrijving van feiten betreffende een onroerend goed of appartementsrecht.

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de regeling.

203.

Handeling: Het stellen van regels over het onderscheiden van rubrieken van schepen.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product:

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de regeling.

205.

Handeling: Het stellen van eisen voor algemene voorwaarden, modelreglementen en andere stukken ter inschrijving die niet op een bepaald registergoed betrekking hebben, met als doel daar in andere stukken naar te kunnen verwijzen en het stellen van regels over de wijze waarop moet worden verwezen.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

207.

Handeling: Het aanwijzen van publiekrechtelijke rechtspersonen of andere lichamen aan wie een deel van de overheidstaak is opgedragen om inlichtingen ten behoeve van de bijhouding van de kadastrale registratie en kadastrale kaarten te verstrekken en het stellen van regels voor het verstrekken van inlichtingen door die rechtspersonen en andere lichamen.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: KB / Amvb

Opmerkingen: Het gaat hier om publiekrechtelijke organisaties en lichamen, waarvan de inlichtingen over bijvoorbeeld de wettelijke woonplaats of het overlijden van personen die eigenaar of rechthebbende zijn van een onroerend goed, schepen of luchtvaartuigen afkomstig moeten zijn willen deze feiten worden ingeschreven in de registers.

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van het KB of de Amvb.

211.

Handeling: Het besluiten dat bij de registratie van schepen en luchtvaartuigen door hem bepaalde gegevens moeten worden opgenomen.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluiten

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van het besluit.

212.

Handeling: Het stellen van regels voor het bijhouden van de registratie van schepen en luchtvaartuigen ingeval het aangeboden stuk ter inschrijving onverenigbaar is met de in de registratie vermeld staande gegevens betreffende dat schip of luchtvaartuig.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

214.

Handeling: Het vaststellen van regels voor de gevallen waarin op verzoek van de belanghebbende te velde inlichtingen uit de kadastrale kaarten en bescheiden kan worden verstrekt.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Regeling

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de regeling.

215.

Handeling: Het in overleg met betrokkenen stellen van regels over de wijze waarop door de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers grote hoeveelheden gegevens uit de kadastrale registratie aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen kunnen worden verstrekt.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product:

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de regeling.

219.

Handeling: Het stellen van regels voor het kadastraal recht.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product:

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van de regeling.

220.

Handeling: Het vaststellen van vergoedingen voor door de Rijksdienst verrichte werkzaamheden (kadastraal recht) en het stellen van regels voor de wijze waarop de vergoeding wordt voldaan of verrekend.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product:

Waardering: V, termijn 6 jaar na verval / wijziging van de regeling.

221.

Handeling: Het vaststellen van gevallen waarin en verrichtingen waarvoor geen kadastraal recht is verschuldigd.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 10 jaar na verval / wijziging van het besluit.

Handelingen betreffende het houden van de registers [Vervallen per 22-05-2015]

222.

Handeling: Het samenstellen van een overzicht van de soorten van gegevens in de kadastrale registratie, de registratie van schepen en van luchtvaartuigen en op de door de dienst gehouden kaarten.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Publicatie in de Staatscourant

Waardering: B (7)

238.

Handeling: Het in bijzondere gevallen verlenen van vermindering, teruggaaf of vrijstelling van kadastraal recht.

Grondslag:

Periode: 1945–1973

Product: Beschikking

Waardering: V, termijn 6 jaar

Actor: Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers [Vervallen per 22-05-2015]

N.B. In een aantal handelingen staan als actoren de Raad van toezicht, de Raad van Bestuur, Bewaarder en/of Gebruikersraad vermeld. In de grondslag van deze handelingen is dan sprake van deze te onderscheiden colleges/functionarissen.

Algemeen [Vervallen per 22-05-2015]

142.

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen betreffende geo-informatie.

Periode: 1945–

Product: Brieven

Waardering: V, termijn 3 jaar

143.

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van medewerking ten behoeve van door de Nationale Ombudsman ingestelde onderzoeken.

Periode: 1982–

Grondslag: Wet nationale ombudsman, hoofdstuk II

Product: Brieven

Waardering: B (3)

144.

Handeling: Het geven van voorlichting over geo-informatie.

Periode: 1945–

Product: Voorlichtingsmateriaal.

Waardering: V, termijn 3 jaar. Een exemplaar van elk eindproduct blijft bewaard.

145.

Actor: Raad van toezicht

Handeling: Het goedkeuren van beslissingen van de Raad van bestuur.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 13.1

Periode: 1994–

Product: Besluit

Opmerkingen: Het betreft hier o.m. goedkeuring voor beslissingen betreffende in dit artikel omschreven zaken. Voor een aantal goedkeuringen dient de Raad van toezicht aan de minister om een verklaring van geen bezwaar te vragen.

Waardering: B (1,5)

146.

Actor: Raad van toezicht / Raad van bestuur

Handeling: Het goedkeuren en vaststellen van een begroting.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 21 en 23

Periode: 1994–

Product: Begroting

Opmerking: Van de handeling maakt deel uit het voorstellen aan de minister tot wijziging van kadastraal recht en het overleg met de gebruikersraad over deze voorstellen.

Voor de verzelfstandiging van de dienst viel de rijksdienst onder het regime van de rijksbegroting, zie daarvoor de handelingen van het BSD Rijksbegroting.

Waardering: V, termijn 6 jaar

147.

Actor: Raad van toezicht / Raad van bestuur

Handeling: Het vaststellen van een meerjarenbeleidsplan.

Grondslag: O.a. Organisatiewet Kadaster, art. 22.1 en 23.1

Periode: 1945–

Product: Meerjarenbeleidsplan

Opmerkingen: Van deze handeling maakt het wijzigen van het meerjarenbeleidsplan deel uit. Deze wijziging kan worden vastgesteld om de verplichte goedkeuring van de minister voor het beleidsplan te verkrijgen. Ook het overleg met de gebruikersraad over het plan behoort tot deze handeling.

Waardering: B (1)

148.

Actor: Raad van toezicht / Raad van bestuur

Handeling: Het opstellen en vaststellen van de jaarrekening.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 25 en 27

Periode: 1994–

Product: Jaarrekening

Opmerking: Het openbaar maken van de jaarrekening maakt deel uit van de handeling.

Opmerking: Voor de verzelfstandiging van de dienst viel de rijksdienst onder het regime van de rijksbegroting, zie daarvoor de handelingen van het BSD Rijksbegroting.

Waardering: V, termijn 6 jaar

151.

Actor: Raad van toezicht / Raad van bestuur

Handeling: Het opstellen en vaststellen van het jaarverslag.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 27

Periode: 1994–

Product: Jaarverslag

Waardering: B (3)

152.

Actor: Raad van bestuur / Raad van toezicht

Handeling: Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen.

Periode: 1994–

Product: Overeenkomsten

Waardering: V, termijn 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

153.

Actor: Raad van bestuur / Raad van toezicht

Handeling: Het (mede-)oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen of deelnemen in vennootschappen.

Periode: 1994–

Product: Akten, notulen, e.d.

Opmerking: Van deze handeling maakt het uitoefenen van bestuurslidmaatschappen of aandeelhouderschap in privaatrechtelijke rechtspersonen deel uit.

Waardering: B (4)

156.

Actor: Gebruikersraad

Handeling: Het adviseren van het bestuur van de dienst.

Periode: 1994–

Grondslag: Organisatiewet Kadaster, art. 16

Product: Advies

Waardering: V, termijn 5 jaar

Handelingen betreffende de inrichting van de organisatie van het kadaster en de openbare registers [Vervallen per 22-05-2015]

N.B. De handelingen voor de inwerkingtreding van de Kadasterwet betreffende de inrichting van de organisatie, worden beschreven in het concept basisselectiedocument betreffende de organisatie van de rijksdienst

160.

Actor: Raad van toezicht

Handeling: Het voordragen aan de minister van VROM van leden van de Raad van bestuur en van de Raad van toezicht.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 4.2 en 3 en art. 11

Periode: 1994–

Product: Voordracht

Opmerkingen: Onder deze handeling valt ook het voorzien in de waarneming van de functie van een lid van de Raad van Bestuur, alsmede het adviseren van de minister bij het schorsen of ontslaan van leden van de Raad van bestuur.

Onder deze handeling valt ook het overleg met het medezeggenschapsorgaan.

Waardering: V, termijn 5 jaar

162.

Actor: Raad van toezicht

Handeling: Het vaststellen van de bezoldigingsregeling voor leden van de Raad van bestuur.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 5

Periode: 1994–

Product: Regeling

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de regeling.

164.

Actor: Raad van toezicht

Handeling: Het schorsen van de leden van de Raad van bestuur.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 6.1

Periode: 1994–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar

166.

Actor: Raad van toezicht

Handeling: Het vaststellen van het reglement voor de werkwijze van de Raad van toezicht.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 14.2

Periode : 1994–

Product : Reglement

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het reglement.

167.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het instellen van een Gebruikersraad.

Periode: 1994–

Grondslag: Organisatiewet Kadaster, art. 16

Product: Reglement

Waardering: B (4)

168.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het vaststellen van de hoofdlijnen van de inrichting van de dienst.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 17

Periode: 1994–

Product: Reglement inrichting organisatie Kadaster

Waardering: B (4)

169.

Actor: Raad van bestuur / Raad van toezicht

Handeling: Het vaststellen van nadere voorschriften betreffende het personeel.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 18

Periode : 1994–

Product : Reglement

Opmerkingen: Het gaat hier om voorschriften voor zover niet geregeld in de Ambtenarenwet en daarmee samenhangende regelgeving. Het personeel van de dienst is ambtenaar in de zin van die wet. De voorschriften betreffen o.m. aanstelling, schorsing en ontslag, bezoldiging, verloven, e.d.

Als de Raad van bestuur nalatig is, dan verricht de Raad van toezicht deze handeling.

Waardering: B (5)

170.

Handeling: Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

Periode : 1994–

Product : Contracten, formulieren, brieven, e.d. (P-dossier)

Opmerking: Hieronder valt aanstelling, schorsing en ontslag van personeel; beheersbeslissingen betreffende personeelsleden, het vaststellen en betalen van salarissen en onkosten.

Waardering: V, termijn 5 jaar na overlijden of 10 jaar na bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

171.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het vaststellen van de werkwijze voor het financieel beheer en de administratieve organisatie van de dienst.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 20.2

Periode : 1994–

Product : Reglement

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het reglement.

172.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het voeren van het financieel beheer.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 20.1

Periode: 1994–

Product: Financiële administratie

Waardering: V, termijn 5 jaar

173.

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid.

Periode: 1994–

Product: Beleidsplan

Waardering: V, termijn 5 jaar na het vervallen van het beleidsplan.

174.

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

Periode: 1994–

Product: Overeenkomsten

Waardering: V, termijn 5 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

175.

Handeling: Het verzorgen van de inrichting van de gebouwen en bedrijfsruimten van de dienst.

Periode: 1994–

Product: Contracten, plannen, plattegronden, beleidsplannen, voorraad- en magazijnadministratie, brieven

Opmerking: Hieronder wordt verstaan:

 • inrichting van de werkplekken en gemeenschappelijke ruimten,

 • aanschaf en verstrekking van kantoorbenodigdheden en andere middelen,

 • beveiliging van mensen, gebouwen, ruimtes, goederen en middelen.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van contracten.

177.

Handeling: Het opstellen van periodieke rapportages aan de minister.

Grondslag: Organisatiewet kadaster, art. 31

Periode: 1994–

Product: Verslagen

Waardering: B (3)

178.

Actor: Raad van Bestuur

Handeling: Het vaststellen van tarieven voor commerciële producten en diensten.

Periode: 1945–

Product: O.a. Tarieven en voorwaarden voor de levering van commerciële producten en diensten Kadaster 1996 (Stc. 1995, 251)

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de tarieven.

179.

Actor: Dienst van het Kadaster en de Openbare registers/Raad van bestuur (vanaf 1994)

Handeling: Het bepalen welke kantoren van de dienst die de registratie van schepen, resp. luchtvaartuigen houden, welk als hoofdkantoor voor deze registratie zal fungeren en van de regels voor dat hoofdkantoor.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 4.1

Periode: 1994–

Product: Amvb

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb.

180.

Actor: Raad van bestuur (vanaf 1994)

Handeling: Het bepalen van de kringen en vestigingsplaatsen van de kantoren van de dienst, de verplichtingen van de bewaarders, de openingstijden van de kantoren en de verdere organisatie van de dienst.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 4.2

Periode: 1994–

Product: Amvb, besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de Amvb of het besluit.

183.

Actor: Raad van Bestuur

Handeling: Het benoemen van de bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers aan elk kantoor van de dienst.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 6.1

Periode: 1994–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na het benoemen van een opvolger.

184.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het stellen van regels voor de waarneming van de bewaarder bij diens afwezigheid.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 6.3

Periode: 1994–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

185.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het belasten van andere ambtenaren dan de bewaarders met het verstrekken van inlichtingen en van afschriften of uittreksels.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 101

Periode: 1994–

Product: Besluit of regeling

Waardering: V, termijn 5 jaar na beëindiging van de delegatie van een ambtenaar.

N.B. In het personeelsdossier blijft een kopie van deze stukken tot 75 jaar na geboortedatum bewaard.

186.

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het verstrekken van inlichtingen uit kadastrale kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden en inlichtingen betreffende het net van coördinatiepunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 103.2

Periode: 1945–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 1 jaar na verval / wijziging van het besluit.

Handelingen betreffende het stellen van regels voor het houden van het kadaster, de registers en de grootschalige basiskaart [Vervallen per 22-05-2015]

191.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan de bewaarder.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 7.2

Periode: 1994–

Product: Besluit

Waardering: B (5)

193.

Actor: Raad van Bestuur

Handeling: Het vaststellen van de vorm van de openbare registers, alsmede van de gevallen waarin in de registers door de bewaarder aantekeningen, waaronder ook doorhalingen van inschrijvingen, kunnen worden gemaakt en de aard en de wijze van de aantekeningen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 8.2 en .3

Periode: 1994–

Product: Besluit

Waardering: B (5)

194.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het regelen van de vervanging van de openbare registers door afschriften in dubbel in de vorm van, door de dienst vervaardigde, mechanische reproducties.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 9.1

Periode: 1994–

Product: Besluiten

Opmerking: De besluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant. De procedure staat beschreven in de Instructie microfotografie.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

195.

Actor: Raad van bestuur

Handeling: Het vaststellen van regels voor de vervaardiging van afschriften van stukken waarvan de inschrijving is geweigerd.

Grondslag: Kadasterwet, art. 15.5

Periode: 1945–

Product: Besluit, regeling

Waardering: B (7)

196.

Actor: Raad van bestuur (vanaf 1994)

Handeling: Het stellen van nadere regels voor de uitvoering van de Kadasterwet en het Kadasterbesluit.

Periode: 1994–

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 4, 7.1c, 8.2 en 3, 11.6, 12.3, 14.4, 15.3 en 4 en 6, 16, 17, 44.2, 48.2 en 4, 49.2, 51, 52.2, 71, 72, 75.3, 76.2 en 7, 79, 80, 91.1, 82, 83, 99.2, 102.2 en 4, 111.1, 115 en 116.1 en 2; Kadasterbesluit, art. 4.1, 5, 6.1 en 2, 7, 10.1, 11.3, 12.1, 13.1, 16.3, 17, 38 en 39.

Product: O.a. Kadasterregeling 1994; Organisatieregeling Kadaster 1994; Regeling teboekgestelde luchtvaartschepen 1994; Regeling teboekgestelde schepen 1994

Opmerking: Het gaat hier om uitvoeringsvoorschriften, zoals betreffende de vormgeving van de registers, de wijze van bijwerking en de interne administratieve gang van zaken. Deze bevoegdheid werd bij de verzelfstandiging in 1994 aan de dienst toegekend.

Waardering: B (5)

206.

Handeling: Het besluiten dat de gegevens zoals genoemd in het tweede lid onder a en b van artikel 48.2 van de Kadasterwet van toepassing zijn op erfdienstbaarheden.

Grondslag: Kadasterwet, art. 48.3

Periode: 1994–

Product: Besluit

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

210.

Actor: Raad van Bestuur

Handeling: Het vaststellen van regels voor het vermelden van bijhoudingen in akten van vernieuwing.

Grondslag: Kadasterwet 77.3

Periode: 1992–

Product: Regeling

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de regeling.

217.

Handeling: Het stellen van regels voor verstrekking van gegevens d.m.v. een permanente aansluiting op de geautomatiseerde kadastrale registratie.

Grondslag: O.a. Kadasterbesluit, art. 36

Periode: 1988–

Product: Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van de regeling.

218.

Handeling: Het beslissen over verzoeken tot massale gegevensverstrekking.

Grondslag: O.a. Kadasterbesluit, art. 36; Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie art. 1

Periode: 1945–

Product: Besluit

Opmerking: Hieronder valt ook het overleg met belanghebbenden over het buiten beschouwing laten van bepaalde soorten mutaties en/of gegevens, over de termijn waarbinnen de verstrekking plaatsvindt, het keuren van de apparatuur, een aanvraag voor een permanente aansluiting op de geautomatiseerde registratie.

Waardering: V, termijn 5 jaar na verval / wijziging van het besluit.

220.

Actor: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (vanaf 1994)

Handeling: Het vaststellen van vergoedingen voor door de Rijksdienst verrichte werkzaamheden (kadastraal recht) en het stellen van regels voor de wijze waarop de vergoeding wordt voldaan of verrekend.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 108

Periode: 1945–

Product: O.a. Besluit kadastraal recht 1994; Besluit kadastrale tarieven 1994

Waardering: V, termijn 6 jaar na verval / wijziging van de regeling.

Handelingen betreffende het houden van de registers [Vervallen per 22-05-2015]

222.

Handeling: Het samenstellen van een overzicht van de soorten van gegevens in de kadastrale registratie, de registratie van schepen en van luchtvaartuigen en op de door de dienst gehouden kaarten.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.3

Periode: 1945–

Product: Publicatie in de Staatscourant

Waardering: B (7)

223.

Actor: Bewaarder

Handeling: Het houden en bijwerken van openbare registers waarin feiten die van belang zijn voor de rechtstoestand van registergoederen worden ingeschreven.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1a, 7.1a

Periode: 1945–

Product: Registers

Opmerkingen: Onder het houden wordt hier verstaan: het inschrijven van feiten, het maken van aantekeningen en doorhalingen, het bewaren van de registers. Van deze handeling maakt o.a. deel uit het de aanbieder van stukken opmerkzaam maken op feiten die niet overeenstemmen met de inschrijving, het rechthebbenden in kennis stellen van de inschrijving van akten.

Bijwerken vindt plaats als bijhouden of als vernieuwing. De procedures voor bijwerking staan beschreven in de Kadasterwet, art. 57–73. De procedures voor vernieuwing staan beschreven in de Kadasterwet, art. 74–78.

Waardering: B (7), de voorstukken en/of hulpregisters wordenna 10 jaar vernietigd.

224.

Handeling: Het besluiten tot splitsing of samenvoeging van percelen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 73.1

Periode: 1945–

Product: Besluit

Opmerking: In het Kadasterbesluit, art. 21–23 staan de gevallen beschreven wanneer de dienst kan besluit tot splitsing of samenvoeging.

Waardering: B (7), de voorstukken en/of hulpregisters worden na 10 jaar vernietigd.

225.

Handeling: Het maken van een voorstel van vernieuwing en het beslissen over een vernieuwing.

Grondslag: Kadasterwet, art. 76 en 77

Periode: 1991–

Product: Relaas van bevindingen, besluit

Opmerkingen: Van de handeling maakt het onderzoek van vernieuwing deel uit. Als er door de ambtenaar een besluit is genomen, dan wordt er een akte van vernieuwing opgemaakt door een notaris, die vervolgens wordt ingeschreven in de openbare registers.

Waardering: B (7), de voorstukken en/of hulpregisters worden na 10 jaar vernietigd.

226.

Actor: Bewaarder

Handeling: Het houden en bijwerken van kadastrale registratie en vervaardigen, houden en bijwerken van kadastrale kaarten en daaraan ten grondslag liggende bescheiden.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1b, 7.1b

Periode: 1945–

Product: Register en kaarten

Opmerkingen: Onder het houden wordt hier verstaan: het inschrijven van feiten, het maken van aantekeningen en doorhalingen, het bewaren van de registers.

Waardering: B (7)

227.

Handeling: Het vervaardigen, houden en bijwerken van een grootschalige basiskaart van Nederland, of als de minister dat bepaalt, andere kaarten.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1c en art. 49.1

Periode: 1975–1994

Product: Grootschalige basiskaart

Waardering: B (7), de voorstukken en/of hulpregisters worden na 10 jaar vernietigd.

228.

Handeling: Het in stand houden van een net van coördinatiepunten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting bestaande uit punten van de eerste, tweede en derde orde, alsmede uit hoofdpunten.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1.e

Periode: 1945–

Product: kaarten, databases?

Waardering: B (7), de voorstukken en/of hulpregisters worden na 10 jaar vernietigd.

229.

Actor: Bewaarder

Handeling: Het houden en bijhouden van een registratie voor schepen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1.e, 7.1d

Periode: 1945–

Product: Register, al dan niet geautomatiseerd.

Opmerkingen: Onder het houden wordt hier verstaan: het inschrijven van feiten, het maken van aantekeningen en doorhalingen, het bewaren van de registers.

Waardering: B (7)

230.

Actor: Bewaarder

Handeling: Het houden en bijhouden van een registratie voor luchtvaartuigen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1.f, 7.1e

Periode: 1945–

Product: Register, al dan niet geautomatiseerd.

Opmerkingen: Onder het houden wordt hier verstaan: het inschrijven van feiten, het maken van aantekeningen en doorhalingen, het bewaren van de registers.

Waardering: B (7)

231.

Actor: Bewaarder

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen omtrent gegevens die de dienst heeft verkregen in het kader van zijn taak.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1g (f), 102.4; Monumentenwet 1988, art. 9.1

Periode: 1945–

Product: Afschriften, uittreksels getuigschriften, certificaten

Opmerking: Het betreft hier ook het kennis geven aan bevoegde instanties van bepaalde gegevens, zoals op basis van de Monumentenwet.

Waardering: V, termijn 5 jaar

232.

Actor: Bewaarder

Handeling: Het verlenen van inzage in de registers en de kadastrale registratie en het verstrekken van bewijzen van ontvangst, afschriften, uittreksels, getuigschriften, certificaten over inschrijvingen en teboekstellingen en het niet bestaan van inschrijvingen en teboekstellingen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 3.1g (f), art. 99, art. 102, art. 106, art. 107; Maatregel teboekgestelde schepen 1992, art. 9; Regeling teboekgestelde schepen 1994, art. 21

Periode: 1945–

Product: Afschriften, uittreksels, getuigschriften, certificaten, bewijzen van ontvangst.

Waardering: V, termijn 5 jaar

233.

Handeling: Het verrichten van metingen ten behoeve van de bijhouding van de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 57

Periode: 1945–

Product: Relaas/ (gewijzigde registratie)

Opmerkingen: De rijksdienst stuurt een kennisgeving aan belanghebbenden als de meting heeft geleid tot wijziging of aanvulling van de gegevens, behalve als het gaat om een wijziging als gevolg van een akte van toedeling volgens de Reconstructiewet Midden-Delfland, de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën en de Landinrichtingswet.

Waardering: V, termijn 1 jaar na verwerking

234.

Handeling: Het beslissen over een verzoek om een onderzoek in te stellen naar de aanwas of afslag van een onroerende zaak (afslag) art. 29, dan wel 35 van Boek 5 van het BW).

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 66

Periode: 1945–

Product: Besluit

Opmerkingen: Als de Rijksdienst afwijzend beschikt, kan de verzoeker een bezwaarschrift indienen.

Waardering: V, termijn 10 jaar

235.

Handeling: Het doen van een onderzoek naar de aanwas of afslag van een onroerende zaak afslag (art. 29, dan wel 35 van Boek 5 van het BW).

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 67

Periode: 1945–

Product: Relaas/bijhouding van de registers

Opmerkingen: Een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden op verzoek van een belanghebbende, of op initiatief van de rijksdienst.

Waardering: B (7)

236.

Actor: Directeur / Bewaarder

Handeling: Het beslissen over een bezwaarschrift op een bijwerking van de kadastrale registers en kadastrale kaarten.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 60 (zie ook art. 69) vanaf 1993 art. 56b

Periode: 1945–

Product: Besluit

Opmerkingen: Hieronder vallen ook de activiteiten die de ambtenaar dient te verrichten wanneer een belanghebbende na afwijzing van een bezwaarschrift in beroep gaat.

Waardering: V, termijn 10 jaar

237.

Handeling: Het verrichten van werkzaamheden voor de instandhouding en verbetering van de afbakening van de gemeenschappelijk grenzen met Duitsland en België en bij grenscorrecties het opmeten en afbakenen.

Grondslag: O.a.Kadasterbesluit, art. 2a

Periode: 1945–

Product: Verslagen, rapporten, kaartmateriaal

Opmerkingen: Van de handeling maakt ook het overdragen van bescheiden betreffende gebieden die van Nederland zijn overgegaan naar een andere staat.

Waardering: B (7)

238.

Handeling: Het in bijzondere gevallen verlenen van vermindering, teruggaaf of vrijstelling van kadastraal recht.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art 110

Periode: 1994–

Product: Beschikking

Waardering: V, termijn 6 jaar

239.

Handeling: Het beslissen over het herstel van misslagen bij de bijwerking van de kadastrale registratie, de kaarten en de betreffende bescheiden en bij de bijwerking van de registratie van schepen en van luchtvaartuigen op verzoek van belanghebbenden.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 112, art. 113 en art. 114.

Periode: 1945–

Product: Beslissing

Opmerkingen: Bij een afwijzing van het verzoek kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Waardering: V, termijn 10 jaar

240.

Handeling: Het verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie aan gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 105.1, Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie

Periode: 1945–

Product: Databestanden, dubbelen van registers.

Opmerkingen: Van deze handeling maakt deel uit: het beslissen over verzoeken om gegevensverstrekking, of om aansluiting op de geautomatiseerde registratie, het keuren van apparatuur.

Waardering: V, termijn 2 jaar

241.

Handeling: Het beslissen over een verzoek voor schadevergoeding als gevolg van door de uitvoering van de taken door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 84.4

Periode: 1945–

Product: Beschikking

Opmerkingen: Zie ook art. 11.7

Waardering: V, termijn 10 jaar

242.

Actor: Bewaarder

Handeling: Het beslissen bij welk kantoor een schip teboekgesteld staat.

Periode: 1945–

Grondslag: O.a. Maatregel teboekgestelde schepen 1992

Product: Besluit

Opmerking: Onderdeel van deze handeling is het uitoefenen van toezicht op de kantoren inzake de registratie van schepen en het laten vernietigen van brandmerken die niet op een schip horen voor te komen.

Waardering: V, termijn 5 jaar

243.

Actor: Directeur / Bewaarder

Handeling: Het voeren van verweer in (administratief)rechterlijke procedures.

Periode: 1945–

Grondslag: O.a. Kadasterwet, art. 37. 2, art. 56d.4 en 5

Product: Nota’s

Waardering: V, termijn 10 jaar na het vonnis