Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit doormandatering Arbeidsinspectie betreffende opleggen bestuurlijke boete ex artikelen 33 en 34 Arbeidsomstandighedenwet 1998[Regeling vervallen per 01-10-2004.]

Geldend van 03-07-2004 t/m 30-09-2004

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2004, nr. AI/IO/2004/33875, houdende doormandatering door de Directeur Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie aan het Hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van bevoegdheden betreffende het opleggen van een bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 33 en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2004]

Het Hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie wordt machtiging en mandaat verleend voor het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de bij artikel 1.3 van de Aanwijzigingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-regelgeving aan de Directeur Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie toegekende bevoegdheden, genoemd in de artikelen 34, 1e en 5e lid, 35, 2e tot en met 5e lid, 37, 1e en 3e lid, 38, 2e lid, 39, 1e lid, en 40, 1e lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998.

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-2004]

Van het bepaalde in artikel 1 zijn uitgezonderd:

  • a. Beschikkingen, inhoudende dat geen boete wordt opgelegd (de zgn. nul-boeteoplegging);

  • b. Concept-kennisgevingen en/of concept-beschikkingen waarover geen eensluidend oordeel bestaat tussen het Hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete en de teamleider van de inspecteur die het boeterapport heeft aangezegd.

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 mei 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

Algemeen directeur van de Arbeidsinspectie

,

P.J. Huijzendveld