Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling bijdragen kosten heffingskortingen 2004[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 24-02-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 2004, nr. SV/F&W/04/27004, houdende de vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2004

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 44a, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling geraamde totale kosten voor heffingskortingen [Vervallen per 01-01-2006]

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 44a, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, bedragen in het jaar 2004: € 30.269.200.000.

Artikel 2. Hoogte bijdragen in kosten heffingskortingen [Vervallen per 01-01-2006]

De bijdrage in de kosten van de heffingskortingen bedraagt voor het jaar 2004 met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 44a, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen per fonds:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 2.606.900.000;

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 189.900.000;

  • c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: € 5.409.400.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 april 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte