Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verlening volmacht UWV

Geldend van 01-04-2004 t/m heden

Regeling verlening volmacht UWV

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verleent aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is te Amsterdam, de volmacht om in het kader van de uitvoering van de volgende regelingen namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gevestigd te Amsterdam

Regelingen: het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel, het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, alsmede hoofdstuk III, hoofdstuk IV en hoofdstuk VI, artikel 44, van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekspersoneel.

Artikel 2

UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 3

UWV is bevoegd tot het doorverlenen van volmacht aan bij UWV in dienst zijnde functionarissen op de wijze zoals nader geregeld in het interne mandaatbesluit van UWV.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2004.

Namens de Staat der Nederlanden,
de

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven