Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat [...] 1945–2001 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geldend van 18-08-2004 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 november 2003, nr. arc-2003.6257/3);

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Selectielijsten

Minister van Verkeer en Waterstaat

1. Handeling: Integraal waterstaatsbeleid en algemene handelingen

917

Handeling: Het voorbereiden, (mede)vaststellen, coördineren en evalueren van integraal waterstaatsbeleid.

Periode: 1945–

Waardering: B (1)

920

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen inzake het waterstaatsbeleid of onderdelen ervan.

Periode: 1945–

Waardering: B (3)

921

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van de Kamers der Staten Generaal inzake het waterstaatsbeleid of onderdelen ervan.

Periode: 1945–

Waardering: B (2,3)

922

Handeling: Het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de Staten Generaal, aan overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten van burgers inzake het waterstaatsbeleid of onderdelen ervan.

Periode: 1945–

Waardering: B (3)

923

Handeling: Het beslissen op beroepsschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake het waterstaatsbeleid en het voeren van verweer in beroepsschriftenprocedures voor de Raad van State en/of kantonrechter.

Periode: 1945–

Waardering: B (3)

924

Handeling: Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het waterstaatsbeleid of onderdelen ervan.

Periode: 1945–

Waardering: V, 1 jr.

925

Handeling: Het instellen en opheffen van vaste commissies ter voorbereiding van het waterstaatsbeleid of onderdelen ervan.

Periode: 1945–

Waardering: B (1)

926

Handeling: Het instellen en opheffen van ad-hoc commissies en werkgroepen ter voorbereiding van het waterstaatsbeleid of onderdelen ervan.

Periode: 1945–

Waardering: B (1)

927

927

Periode: 1945–

Waardering: V, 5 jr.

2. Handeling: Verkeersveiligheid

2.1. Handeling: De bestuurlijke ontwikkelingen

1

Handeling: Het instellen van de Directie Verkeersveiligheid (DVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Periode: 1974–1975

Waardering: B (4)

2

Handeling: Het opzetten en onderhouden van de interdepartementale overlegstructuur voor de verkeersveiligheid door middel van de Centrale Commissie voor de Verkeersveiligheid (CCVV) en de Interdepartementale Stuurgroep verkeersveiligheidsbeleid (ISVV).

Periode: 1975–

Waardering: B (4)

3

Handeling: Het instellen en opheffen van de Permanente Contactgroep voor de Verkeersveiligheid (PCGV) en het instellen van het Overlegorgaan Verkeersveiligheid (OVV).

Periode: 1974–1996

Waardering: B (4)

4

Handeling: Het instellen van de Raad voor de Verkeersveiligheid.

Periode: 1977–1981

Waardering: B (4)

5

Handeling: Het voordragen van leden, voorzitters en secretarissen voor de Raad voor de Verkeersveiligheid ter benoeming door de Kroon.

Periode: 1977–1996

Waardering: B (4)

6

Handeling: Het goedkeuren van het Reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Verkeersveiligheid.

Periode: 1981–1996

Waardering: B (4)

7

Handeling: Het evalueren van de bestaande bestuurlijke organisatie van de verkeersveiligheid.

Periode: 1975–

Waardering: B (4)

8

Handeling: Het opzetten van een geregionaliseerde structuur van de verkeersveiligheidszorg onder andere door middel van het afsluiten van convenanten met Gedeputeerde Staten om te komen tot inrichting van Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid.

Periode: 1980–

Waardering: B (4)

9

Handeling: Het bemannen van verkeersveiligheidsgroepen die de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid ondersteunend en adviserend bijstaan.

Periode: 1980–1988

Waardering: V, 5 jr.

10

Handeling: Het goedkeuren van werkplannen van Regionale Organen Verkeersveiligheid.

Periode: 1981–

Waardering: V, 10 jr.

11

Handeling: Het leveren van financiële bijdragen aan Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid.

Periode: 1991–

Waardering: V, 10 jr.

13

Handeling: Het maken van bestuurlijke afspraken met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met betrekking tot de decentralisatie van de verkeersveiligheid.

Periode: 1992–

Waardering: B (4)

14

Handeling: Het opzetten van een financieringsstructuur voor de verkeersveiligheid in verband met de overheveling van taken en bevoegdheden naar de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid en de vervoerregio's.

Periode: 1992–

Waardering: B (4)

15

Handeling: Het reorganiseren van het departementale verkeersveiligheidsbestel.

Periode: 1986–

Waardering: B (4)

16

Handeling: Het subsidiëren van particuliere organisaties op het gebied van verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

17

Handeling: Het vaststellen van nota's met betrekking tot de kerntaken van particuliere organisaties werkzaam op het terrein van de verkeersveiligheid.

Periode: 1992–

Waardering: B (5)

18

Handeling: Het opstellen van subsidievoorwaarden voor de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), alsmede het jaarlijks ter beschikking stellen van doelsubsidies aan de SWOV.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

19

Handeling: Het jaarlijks toetsen van de kwaliteit van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van de door de minister aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid verstrekte doelsubsidies.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

20

Handeling: Het afsluiten van projectovereenkomsten met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

2.2. Handeling: Het internationale overleg

21

Handeling: Het bieden van een platform, Verkeer en Waterstaat-breed, waarbinnen het internationaal overleg betreffende de verkeersveiligheid wordt voorbereid en geëvalueerd.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

22

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de vergaderingen van de Raad van de Europese Gemeenschap met betrekking tot onderwerpen de verkeersveiligheid aangaande.

Periode: 1957–

Waardering: B (1)

23

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in ad hoc werkgroepen die door de Commissie van de Europese Gemeenschap zijn ingesteld met betrekking tot het communautair verkeersveiligheidsbeleid.

Periode: 1957–

Waardering: B (1)

24

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de bijeenkomsten in het kader van de Working Party on Road Traffic Safety (WP-1) ter amendering van de Europese Overeenkomsten tot aanvulling van de verdragen van Wenen inzake het wegverkeer en inzake verkeerstekens.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

25

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in bijeenkomsten van het Road Safety Committee (CSR), ter voorbereiding van resoluties van de Ministerraad van de Conférence Européene des Ministres de Transports (CEMT).

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

26

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de vergaderingen van (sub)commissies binnen de Benelux, waarin verkeersveiligheidsaangelegenheden aan de orde komen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

2.3. Handeling: De totstandkoming van het verkeersveiligheidsbeleid

27

Handeling: Het laten uitvoeren van beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek op het gebied van de verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1/3)

28

Handeling: Het uitvoeren van beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek op het gebied van de verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1/3)

29

Handeling: Het opstellen van het meerjarenonderzoeksprogramma verkeersveiligheid.

Periode: 1991–

Waardering: B (1)

30

Handeling: Het toetsen van de programma's voor anticiperend onderzoek en de basisproducten van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV).

Periode: 1992–1996

Waardering: V, 1 jr.

31

Handeling: Het opstellen van nota's en meerjarenplannen met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Periode: 1965–

Waardering: B (1)

38

Handeling: Het van rijkswege inbrengen van bijdragen en standpunten met betrekking tot de regionale verkeersveiligheid binnen de Regionale Organen Verkeersveiligheid.

Periode: 1980–

Waardering: V, 5 jr.

39

Handeling: Het toetsen van regionale verkeers- en vervoersplannen en SVV-projecten op hun effecten op de verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

40

Handeling:Het voorbereiden van (wijzigingen op) de wegenverkeerswet in verband met verkeersveiligheidskwesties.

Periode:

Waardering: Vervallen

41

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's op basis van de Wegenverkeerswet met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Periode:

Waardering: Vervallen

43

Handeling: Het overeenstemmen met de minister van Justitie, het Openbaar Ministerie en politieorganisaties over het opsporings- en vervolgingsbeleid met betrekking tot snelheidsovertredingen en overtredingen van de alcoholbepalingen en met betrekking tot het innemen van rijbewijzen in verband met alcoholmisbruik en (notoire) snelheidsovertreding (vorderingenbeleid).

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

2.4. Handeling: Het rijbewijsstelsel

45

Handeling: Het aanwijzen van gemachtigden die bevoegd zijn om verklaringen van rijvaardigheid af te geven en het aanpassen en evalueren van deze machtigingen.

Periode: 1950–

Waardering: V, 1 jr.

46

Handeling: Het vaststellen van eisen voor de theorie- en praktijkexamens voor rijbewijzen.

Periode: 1950–

Waardering: B (1)

47

Handeling: Het vaststellen van tarieven, procedures en formulieren ten behoeve van de uitvoering van het rijbewijsstelsel.

Periode: 1950–

Waardering: B (1)

913

Handeling: Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van (wijzigingen op) de Wet rijonderricht motorrijtuigen.

Periode: 1974–

Waardering: B (1)

48

Handeling: Het vaststellen bij AMvB van eisen van bekwaamheid tot het geven van rijonderricht.

Periode: 1974–1994

Waardering: B (1)

49

Handeling: Het aanwijzen van diploma's waaruit de bekwaamheid tot het geven van rijonderricht blijkt.

Periode: 1974–1994

Waardering: B (1)

50

Handeling: Het vaststellen van tarieven, aanvraagprocedures en modellen van documenten ten behoeve van de afgifte van instructiebewijzen, diploma's en ontheffingen met betrekking tot het geven van rijonderricht met motorrijtuigen.

Periode: 1974–

Waardering: B (1)

51

Handeling: Het goedkeuren van examenreglementen van instanties die diploma's waaruit de bekwaamheid tot het geven van rijonderricht blijkt, afgeven.

Periode: 1974–

Waardering: V, 5 jr.

52

Handeling: Het houden van toezicht op de afgifte van diploma's, getuigschriften en certificaten waaruit de bekwaamheid tot het geven van rijonderricht blijkt.

Periode: 1974–

Waardering: V, 5 jr.

53

Handeling: Het op aanvraag afgeven van instructiebewijzen aan personen die voldoen aan eisen van bekwaamheid tot het geven van rijonderricht.

Periode: 1974–1994

Waardering: V, 5 jr.

916

Handeling: Het stellen van nadere regels voor het verkrijgen van ontheffing om rijinstructie te mogen geven zonder een door de minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven instructiebewijs.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

54

Handeling: Het verlenen en intrekken van tijdelijke en permanente ontheffingen om rij-instructie te mogen geven zonder een door de minister afgegeven instructiebewijs.

Periode: 1974–1994

Waardering: V, 5 jr.

55

Handeling: Het op verzoek afnemen van staatsexamens ter verkrijging van diploma's waaruit de bekwaamheid tot het geven van rijonderricht blijkt.

Periode: 1974–1994

Waardering: V, 5 jr.

56

Handeling: Het aanwijzen van deskundigen die op verzoek van een door het CBR afgewezen kandidaat aan een herexamen zullen onderwerpen.

Periode: 1950–1989

Waardering: V, 5 jr.

57

Handeling: Het vaststellen van tarieven en procedures ten behoeve van de aanvragen voor herkeuringen van CBR-examens.

Periode: 1950–

Waardering: V, 5 jr.

58

Handeling: Het stellen van nadere regelingen (bij of krachtens AMvB) met betrekking tot de instelling, taken en samenstelling van een commissie van advies aangaande vorderingen ex art. 18 Wegenverkeerswet.

Periode: 1978–1996

Waardering: B (1)

59

Handeling: Het benoemen van de leden van de commissie van advies aangaande vorderingen ex art. 18 Wegenverkeerswet.

Periode: 1979–1996

Waardering: B (1)

60

Handeling: Het stellen van nadere regelingen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het afgeven van vorderingen aan rijbewijshouders om zich te onderwerpen aan een onderzoek naar rijvaardigheid dan wel -bekwaam⁠heid.

Periode: 1951–

Waardering: B (1)

61

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het beleid met betrekking tot de vordering van rijvaardigheidsonderzoeken.

Periode: 1935–

Waardering: B (1)

62

Handeling: Het doen uitvoeren, naar aanleiding van een vordering ex art. 18, van een geschiktheids- en/of een rijvaardigheidsonderzoek.

Periode: 1951–1993

Waardering: V, 20 jr.

63

Handeling: Het aanwijzen van keurende artsen in verband met herkeuringen rijbewijs.

Periode: 1978–

Waardering: V, 5 jr.

64

Handeling: Het beoordelen of een vordering terecht door de politie is ingesteld.

Periode: 1978–1996

Waardering: V, 20 jr.

2.5. Handeling: Maatregelen en beleidsuitvoering

67

Handeling: Het aangeven van doelgroepen en de aan die doelgroepen over te brengen boodschappen en het selecteren en financieren van uitvoerders van de voorlichting.

Periode: 1975–

Waardering: B (5)

68

Handeling: Het opstellen en verspreiden van publieksvoorlichting ter informatie van het publiek en om het verkeersgedrag te beïnvloeden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) 1 exemplaar, rest V, 5 jr.

69

Handeling: Het opstellen van een strategisch plan verkeers- en vervoerseducatie in basis-, speciaal- en voorgezet onderwijs.

Periode: 1991–

Waardering: B (1)

70

Handeling: Het opzetten van een overlegstructuur waarin Verkeer en Waterstaat samen met actoren uit het onderwijsveld aangelegenheden met betrekking tot de verkeerseducatie aan de orde kan stellen.

Periode: –

Waardering: B (4)

71

Handeling: Het vaststellen van subsidieregelingen ten behoeve van het verkeersveiligheidsbeleid van lagere overheden.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

72

Handeling: Het opstellen van richtlijnen, prioriteitenschema's en criteria met betrekking tot het verlenen van subsidies aan lagere overheden.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

73

Handeling: Het verlenen van bijdragen (uitkeringen, subsidies, startpremies, resultaatpremies en aanmoedigingsprijzen) aan lagere overheden in het kader van het regionaal verkeersbeleid.

Periode: 1977–

Waardering: V, 10 jr.

75

Handeling: Het overdragen van kennis met betrekking tot de verbetering van de regionale verkeersveiligheid.

Periode: 1975–

Waardering: V, 1 jr.

76

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van instrumenten (basisproducten) die bij de beleidsuitvoering van de verkeersveiligheid gebruikt worden.

Periode: 1975–

Waardering: B (5)

77

Handeling: Het opzetten, financieren, begeleiden en evalueren van proef- en demonstatieprojecten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

78

Handeling: Het verzorgen van voorlichting aan de lagere overheden en andere partners op het terrein van de verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) exemplaar eindproduct, rest V, 10 jr.

79

Handeling: Het maken van afspraken met de auto- en (brom)fietsbranches en verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de verkeersveiligheid van hun producten en diensten.

Periode: 1990–

Waardering: B (1)

3. Handeling: Integraal waterbeheer

3.1. Handeling: Beleidsplanning

80

Handeling: Het uitvoeren van beleidsanalytische studies met betrekking tot de waterhuishouding in Nederland.

Periode: 1977–

Waardering: B (1)

81

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen (eventueel samen met andere ministers) van de nota’s waterhuishouding en van andere nota's die de beleidsvoornemens voor het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer presenteren.

Periode: 1968–

Waardering: B (1)

83

Handeling: Het opstellen en vaststellen van beheersplannen voor oppervlaktewateren in beheer van het Rijk.

Periode: 1990–

Waardering: B (1)

84

Handeling: Het opstellen en vaststellen van indicatieve meerjarenprogramma's (IMP's) met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Periode: 1975–1989

Waardering: B (1)

86

Handeling: Het opstellen en vaststellen van beheers- en kwaliteitsplannen voor oppervlaktewateren in beheer van het Rijk.

Periode: 1981–1989

Waardering: B (1)

794

Handeling: Het beoordelen van provinciale plannen voor de waterhuishouding.

Periode: –

Waardering: V, 1 jr.

88

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan Provinciale Staten omtrent provinciale plannen voor de waterhuishouding.

Periode: 1980–

Waardering: B (1)

89

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan Provinciale Staten omtrent de inhoud van provinciale plannen voor het grondwaterbeheer ex art. 8 Grondwaterwet.

Periode: –

Waardering: Vervallen

90

Handeling: Het overleggen met regionale overheden over de inhoud van provinciale en andere regionale plannen voor de waterhuishouding.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

91

Handeling: Het doen van beleidsvoorbereidend onderzoek naar de toestand, de verbetering en de verontreinigingsbronnen van de waterkwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

92

Handeling: Het participeren in internationale onderzoeksprogramma's met betrekking tot de waterhuishouding.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

98

Handeling: Het opstellen van nota's en andere beleidsondersteunende documenten met betrekking tot het regionale beheer van rijkswateren.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

99

Handeling: Het opstellen van regionale plannen ten behoeve van het beheer van rijkswateren.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

3.2. Handeling: De coördinatie van het Noordzeebeleid

101

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot aangelegenheden die de Noordzee raken.

Periode: 1999–

Waardering: B (1)

3.3. Handeling: Voorbereiden van de regelgeving

812

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Waterstaatswet 1900.

Periode: 1900–

Waardering: B (1)

897

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB of Koninklijke Besluiten ter uitvoering van bepalingen van de Waterstaatswet 1900.

Periode: 1917–

Waardering: B (1)

105

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

106

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter uitvoering van bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

107

Handeling: Het vaststellen van grenswaarden voor het inbrengen van aangewezen stoffen in oppervlaktewateren en het vaststellen van regels ten aanzien van het meten van die stoffen voor zover het gaat om de uitvoering van internationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Periode: 1981–

Waardering: B (1)

108

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister waaronder milieubeheer ressorteert, vaststellen van normen met betrekking tot het verlenen van subsidies ter tegemoetkoming in de kosten van maatregelen tot het tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren aan diegenen die tot het treffen van die maatregelen gehouden zijn.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

109

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister waaronder milieubeheer ressorteert, goedkeuren van provinciale verordeningen met betrekking tot onderwerpen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1981–

Waardering: B (1)

113

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet verontreiniging zeewater.

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

114

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB’s ter aanwijzing van stoffen die onder het regime van de Wet verontreiniging zeewater vallen.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

115

Handeling: Het opstellen van nadere regelingen ter vaststelling van procedures ten behoeve van de aanmelding van aan op zee lozende afvalverwerkers aangeboden partijen afvalstoffen of afgewerkte olie en ter vaststelling van procedures ten behoeve van verzoeken om ontheffing of wijziging van bepalingen van de Wet Verontreiniging Zeewater.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

116

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Grondwaterwet.

Periode:

Waardering: B (1)

117

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter uitvoering van de Grondwaterwet.

Periode: 1981–

Waardering: B (1)

118

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan Provinciale Staten met betrekking tot de inhoud van de provinciale grondwaterplannen ex art. 8 van de Grondwaterwet.

Periode: 1981–1990

Waardering: B (1)

119

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet op de waterhuishouding.

Periode: 1979–

Waardering: B (1)

120

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter uitvoering van de Wet op de waterhuishouding.

Periode: 1989–

Waardering: B (1)

809

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan Provinciale Staten omtrent de inhoud van provinciale verordeningen met betrekking tot de waterhuishouding.

Periode: 1989–

Waardering: B (1)

810

Handeling: Het beoordelen van provinciale verordeningen met betrekking tot de waterhuishouding.

Periode: 1989–

Waardering: V, 1 jr.

3.4. Handeling: Maatregelen

131

Handeling: Het sturen van waterbeheerders bij het ontwerp, de aanleg en de verbetering van rioolwaterzuiveringsinstallaties door middel van het verlenen van subsidies uit de Uitkeringsregeling WVO en door middel van het verbinden van voorwaarden aan af te geven vergunningen in het kader van de WVO.

Periode: 1970–

Waardering: B (5)

132

Handeling: Het doen van onderzoek naar de technologische mogelijkheden van de zuivering van afvalwater.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

134

Handeling: Het lokaliseren van diffuse bronnen die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging van oppervlaktewateren.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr.

135

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van methoden en technieken ten behoeve van het onderzoek naar de verontreiniging van oppervlaktewateren.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

136

Handeling: Het sluiten van bestuursakkoorden met ministers en overheden met betrekking tot de voorkoming van verontreiniging.

Periode: 1987–

Waardering: B (1)

137

Handeling: Het leveren van bijdragen aan de sanering van de lozingen van veenkoloniaal afvalwater.

Periode: 1975–1985

Waardering: B (1)

140

Handeling: Het opstellen van richtlijnen met betrekking tot het gebruik van koelwater uit rivieren en kanalen ten behoeve van de afgifte van vergunningen aan elektriciteitscentrales.

Periode: 1985–

Waardering: B (1)

142

Handeling: Het terugdringen van de emissie van schadelijke stoffen door speerpuntbedrijven door middel van het afgeven van vergunningen en gedoogbeschikkingen, het stellen van voorwaarden aan de WVO-vergunningen, het verlenen van subsidies en het afsluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten en convenanten met deze bedrijven.

Periode: 1970–2001

Waardering: B (5)

814

Handeling: Het terugdringen van de emissie van verontreinigende stoffen door middel van het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten en convenanten met bedrijven en bedrijfstakken.

Periode: 1989–

Waardering: V, 30 jr.

143

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het beleid met betrekking tot de afgifte van WVO-vergunningen aan scheepswerven.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

144

Handeling: Het opzetten van een structuur voor het inzamelen van chemisch afval langs de rijksbinnenwateren.

Periode: 1992–

Waardering: V, 1 jr.

783

Handeling: Het inzamelen en verwerken van chemisch afval langs rijksbinnenwateren.

Periode: 1992–

Waardering: V, 30 jr.

145

Handeling: Het voorbereiden van een heffingenstelsel voor de binnenvaart ten behoeve van de inzameling van chemisch afval.

Periode: 1992–2000

Waardering: B (1)

146

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het RWS-beleid met betrekking tot de verlening van WVO-vergunningen.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

815

Handeling: Het stellen van regels aan meldingen van niet-vergunningplichtige lozingen in oppervlaktewateren.

Periode: 1993–

Waardering: B (5)

895

Handeling: Het beoordelen van meldingen van niet-vergunningplichtige lozingen in oppervlaktewateren.

Periode: 1993–

Waardering: V, 5 jr.

147

Handeling: Het afgeven, wijzigen of weigeren van vergunningen voor lozingen van verontreinigende stoffen op rijkswateren of daaraan gelijk gestelde wateren.

Periode: 1970–

Waardering: V, 10 jr.

148

Handeling: Het verlenen van schadevergoedingen aan vergunninghouders wier vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken.

Periode: 1970–

Waardering: V, 7 jr.

149

Handeling: Het aanwijzen van rijkswateren en havens die in open verbinding staan met rijkswateren, waarvoor de bevoegdheid om vergunningen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren af te geven, aan Gedeputeerde Staten of aan besturen van andere openbare lichamen wordt gedelegeerd.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

150

Handeling: Het adviseren met betrekking tot het verlenen van vergunningen door lagere overheden voor lozingen op oppervlaktewateren.

Periode: 1980–

Waardering: Bij geen bezwaar: V, 5 jr. Bij bezwaar: V, 30 jr.

816

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan vergunningverlenende instanties met betrekking tot aanvragen tot verlening, wijziging of intrekking van een lozingsvergunning.

Periode: 1993–

Waardering: V, 30 jr.

151

Handeling: Het opstellen van adviezen (ambtsberichten) aan de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State met betrekking tot beroepen op beschikkingen genomen door de minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1970–

Waardering: V, 1 jr.

154

Handeling: Het , in overeenstemming met de minister waaronder milieubeheer ressorteert, afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffingen van het verbod om afvalstoffen in zee te lozen en het stellen van voorwaarden aan deze ontheffingen.

Periode: 1975–

Waardering: B (5)

156

Handeling: Het bepalen, in overeenstemming met de minister waaronder milieubeheer ressorteert, dat delen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer niet van toepassing zijn op de verlening of wijziging van een ontheffing van het verbod om afvalstoffen in zee te lozen.

Periode: 1975–

Waardering: B (5)

817

Handeling: Het vaststellen van regels voor het verlenen van subsidies voor het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren.

Periode: 1971–

Waardering: B (1)

158

Handeling: Het opleggen van heffingsaanslagen aan degenen die verontreinigende stoffen inbrengen in rijkswateren.

Periode: 1970–

Waardering: V, 10 jr.

796

Handeling: Het bepalen dat voor afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen die in rijkswateren worden gebracht door bedrijven in het kader van een werk dat in beheer is bij een openbaar lichaam, niet het openbaar lichaam, maar degenen die deze stoffen op het werk lozen aan de heffing is onderworpen.

Periode: 1970–

Waardering: V, 10 jr.

159

Handeling: Het verlenen van subsidies voor het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren aan diegenen die tot het treffen van die maatregelen zijn gehouden.

Periode: 1970–

Waardering: V, 7 jr.

818

Handeling: Het aanwijzen van gebieden voor experimenten waarbij de verontreinigingsheffing wordt gebaseerd op het waterverbruik.

Periode: 2001–2006

Waardering: V, 5 jr.

160

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot de verontreiniging van waterbodems.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

161

Handeling: Het inventariseren van de verontreiniging van de waterbodems van de rijkswateren en het opstellen van saneringsprogramma’s voor vervuilde waterbodems.

Periode: 1987–

Waardering: B (5)

162

Handeling: Het opstellen van een handleiding voor de sanering van waterbodems.

Periode: 1992

Waardering: B (1)

905

Handeling: Het vaststellen en verlenen van subsidie aan lagere overheden voor het opstellen van baggerplannen.

Periode: 2000– 2002

Waardering: V, 7 jr.

163

Handeling: Het laten uitgaan van een algemene oproep aan bedrijven om plannen te ontwikkelen en in te dienen voor de sanering van een aantal locaties van vervuilde waterbodems en het instellen van een beoordelingscommissie voor deze plannen.

Periode: 1987–1988

Waardering: V, 1 jr.

165

Handeling: Het uitvoeren van saneringen van vervuilde waterbodems, kuststroken en oevers van oppervlaktewateren.

Periode: 1987–

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

819

Handeling: Het beoordelen en eventueel bijsturen van saneringen van waterbodems, kuststroken of oevers van oppervlaktewateren door derden.

Periode: 1997–

Waardering: V, 30 jr.

166

Handeling: Het doen van aanschrijvingen aan WVO-vergunninghouders tot verwijdering van verontreinigd bodemsediment en het beoordelen van de wijze waarop deze verwijdering zal geschieden.

Periode: –

Waardering: Vervallen

167

Handeling: Het verhalen van (een gedeelte van) de kosten van waterbodemsaneringen op de vervuilers.

Periode: 1990–

Waardering: V, 7 jr.

168

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot sanering van waterbodems en de opslag van verontreinigde baggerspecie.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

820

Handeling: Het doen van onderzoek naar (alternatieven voor) sanering van waterbodems, kust en oevers van oppervlaktewateren.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

169

Handeling: Het afsluiten van een bestuursakkoord met het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het gebruik van baggerspeciedepots.

Periode: 1992–

Waardering: B (1)

170

Handeling: Het aanleggen en verbeteren van bergingslocaties voor baggerspecie.

Periode: 1983–

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

821

Handeling: Het beheren en onderhouden van baggerspeciedepots.

Periode: 1983–

Waardering: B (5) neerslag activiteiten a, e en h van Activiteitenlijst, rest V

171

Handeling: Het ontwikkelen van een beheersvorm voor baggerspeciedepots.

Periode: –

Waardering: Vervallen

172

Handeling: Het verspreiden, bergen en zuiveren van verontreinigde baggerspecie.

Periode: 1983–

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

173

Handeling: Het doen van onderzoek naar veelbelovende reinigings- en saneringstechnieken ten behoeve van het hergebruik van baggerspecie, de berging van specie en het opzetten van demonstratieprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven.

Periode: 1988–

Waardering: V, 5 jr.

174

Handeling: Het stimuleren van het hergebruik van baggerspecie door middel van het aangeven van kansrijke toepassingsmogelijkheden van (on)verwerkte baggerspecie.

Periode: 1993–

Waardering: B (1)

822

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot aanvragen tot verlening of wijziging van een vergunning om grondwater aan de bodem te mogen onttrekken.

Periode: 1993–

Waardering: B (5)

823

Handeling: Het formuleren en vaststellen van beleid met betrekking tot de waterkwantiteit van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

180

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om water te mogen lozen of onttrekken aan oppervlaktewateren in beheer bij het rijk.

Periode: 1989–

Waardering: V, 5 jr.

181

Handeling: Het vaststellen van peilbesluiten voor rijkswateren.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

182

Handeling: Het afsluiten en wijzigen van waterakkoorden met andere waterbeheerders.

Periode: 1989–

Waardering: B (5)

183

Handeling: Het voorbereiden en afgeven van aanwijzingen aan waterbeheerders omtrent de vaststelling of wijziging van een waterakkoord.

Periode: 1989–

Waardering: B (5)

184

Handeling: Het ontwerpen en uitvoeren van waterstaatswerken ten behoeve van het waterkwantiteitsbeheer van rijks- en andere wateren.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

798

Handeling: Het beheren en onderhouden van waterstaatswerken ten behoeve van waterkwantiteitsbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

799

Handeling: Het buiten werking stellen, slopen of wijzigen van de bestemming van waterstaatswerken ten behoeve van waterkwantiteitsbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

898

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met andere waterbeheerders met betrekking tot de subsidiëring van werken ten behoeve van het waterkwantiteitsbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

899

Handeling: Het goedkeuren van bestekken en principeplannen van door waterbeheerders uitgevoerde werken ten behoeve van het waterkwantiteitsbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na

900

Handeling: Het verlenen van subsidies en het betaalbaarstellen van de kosten die door waterbeheerders gemaakt worden bij de uitvoering van werken ten behoeve van het waterkwantiteitsbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na

801

Handeling: Het leveren van bijdragen aan werken ten behoeve van derden in Nederland.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1/5) beleidsadviezen, rest V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

185

Handeling: Het vaststellen van bodemprofielen voor het waterhuishoudkundig hoofdsysteem en de vaargeulen voor de kust.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

186

Handeling: Het vaststellen van het stroomvoerende en het waterbergende deel van de onderdelen van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

915

Handeling: Het (leveren van bijdragen aan het) begrenzen en vaststellen van rivierstroomgebieden.

Periode: 2000–

Waardering: B (1)

188

Handeling: Het opstellen van lozings- en stuwprogramma's ten behoeve van de af- en doorvoer van water via sluizen, gekanaliseerde rivieren en kanalen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

189

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van (automatische) meetnetten en rekenmodellen ten behoeve van het kwantitatief waterbeheer.

Periode: –

Waardering: Vervallen

190

Handeling: Het opstellen van draaiboeken ten behoeve van de afvoer van water en ijs uit het landelijk hoofdwatersysteem.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

192

Handeling: Het paraat houden van een ambtelijke structuur ten behoeve van de buitengewone rivierencorrespondentie.

Periode: (1945)–1995

Waardering: B (4)

193

Handeling: Het treffen van tijdelijke maatregelen in de sfeer van peilbeheer, doorspoeling en wateronttrekking in tijden van watertekort en van extreem hoge watertoevoer.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

194

Handeling: Het, in buitengewone omstandigheden, geven van schriftelijk opdrachten aan kwantiteitsbeheerders met betrekking tot het afvoeren of aanvoeren van water naar of uit oppervlaktewateren in beheer bij het rijk.

Periode: 1989–

Waardering: B (6)

195

Handeling: Het, in buitengewone omstandigheden, geven van algemene voorschriften met betrekking tot het afvoeren, aanvoeren, lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewateren in beheer bij het rijk.

Periode: 1989–

Waardering: B (6)

196

Handeling: Het verlenen van schadevergoedingen aan degene die ten gevolge van de toepassing van maatregelen uit de Wet op de waterhuishouding onevenredig zware schade lijdt.

Periode: 1989–

Waardering: V, 7 jr.

197

Handeling: Het, op verzoek van een waterbeheerder, opleggen van een verplichting aan openbare lichamen om schade ten gevolge van de toepassing van de Wet op de waterhuishouding in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Periode: 1989–

Waardering: V, 7 jr.

198

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij geschillen omtrent de naleving van een waterakkoord tussen deelnemers aan dat akkoord worden beslecht.

Periode: 1989–

Waardering: B (5)

199

Handeling: Het doen van onderzoek naar de verzilting van de Nederlandse binnenwateren.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) verslagen en geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

200

Handeling: Het ontwikkelen van methoden ter bestrijding van de verzilting van de Nederlandse binnenwateren.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

201

Handeling: Het uitvoeren van werken bij schutsluizen ter bestrijding van de verzilting.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

202

Handeling: Het afsluiten van een bestuursovereenkomst Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) met de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en een aantal provincies.

Periode: 1992

Waardering: V, 5 jr.

203

Handeling: Het opstellen van beheers- en beleidsplannen voor het herstel van watersystemen.

Periode: 1989–

Waardering: B (1)

204

Handeling: Het uitvoeren en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van gebiedsgerichte natuurontwikkelingsprojecten in de nabijheid van rijkswateren.

Periode: 1989–

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

205

Handeling: Het aanbrengen en herstellen van vispassages in rijkswateren of daaraan gelijkgestelde wateren.

Periode: 1989–

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

206

Handeling: Het opzetten van proefprojecten voor het herstel van watersystemen.

Periode: 1989–

Waardering: V, 5 jr.

207

Handeling: Het opzetten en uitvoeren van projecten voor milieuvriendelijke oevers.

Periode: 1989–

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

208

Handeling: Het tezamen met de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toekennen van subsidies in het kader van de subsidieregeling voor proefprojecten eutrofiëringsbestrijding.

Periode: 1985–1991

Waardering: V, 5 jr.

210

Handeling: Het tezamen met de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toekennen van subsidies in het kader van de subsidieregeling voor proefprojecten op het gebied van de waterhuishoudkundige regeneratie van verdroogde bos- en natuurgebieden.

Periode: 1991

Waardering: V, 5 jr.

212

Handeling: Het tezamen met de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toekennen van subsidies in het kader van de REGIWA-regeling.

Periode: 1992

Waardering: V, 5 jr.

216

Handeling: Het begeleiden van proefprojecten eutrofiëring, verdroging, natuurvriendelijke oevers en integraal waterbeheer.

Periode: 1985–

Waardering: V, 5 jr.

3.5. Handeling: Handhaving, calamiteiten en symposia

217

Handeling: Het vormgeven aan het handhavingsbeleid door middel van het uitvoeren van evaluaties, het opstellen van richtlijnen, beleidsnota's en plannen en het ontwikkelen van cursussen voor WVO- handhavers.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

218

Handeling: Het plegen van overleg met de minister van Justitie met betrekking tot de handhavingsaspecten van de waterkwaliteitswetten.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

219

Handeling: Het mede opzetten van landelijke, provinciale en regionale bestuurlijke samenwerkingsstructuren ten behoeve van de handhaving van de waterkwaliteitswetten.

Periode: 1970–

Waardering: B (4)

220

Handeling: Het plegen van overleg met andere bij de handhaving van de waterkwaliteitswetten betrokken overheidsorganen: het Openbaar Ministerie, de politie, de gemeenten, de waterschappen en de provincies.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

221

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de waterwetten bepaalde of bevolene.

Periode: 1970–

Waardering: B (4)

222

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van gedoogbeschikkingen met betrekking tot het zonder WVO- of WVZW-vergunning lozen van afvalstoffen.

Periode: 1970–

Waardering: V, 30 jr.

223

Handeling: Het voeren van rechtsgedingen in het kader van de handhaving van de waterkwaliteitswetten.

Periode: 1970–

Waardering: V, 30 jr.

224

Handeling: Het opleggen van dwangsommen aan overtreders van de waterkwaliteitswetten.

Periode: 1990–

Waardering: V, 5 jr.

225

Handeling: Het toepassen van bestuursdwang en het doen van aanschrijvingen waarin met bestuursdwang wordt gedreigd.

Periode: 1970–

Waardering: B (5) Speerpuntbedrijven, rest V, 5 jr.

825

Handeling: Het afgeven van verklaringen van ongenoegzaamheid aan openbare lichamen die verontreinigd oppervlaktewater lozen op rijkswateren of daaraan gelijk gestelde wateren.

Periode: 1970–

Waardering: B (5)

226

Handeling: Het intrekken van vergunningen voor lozingen van verontreinigende stoffen op rijkswateren of daaraan gelijk gestelde wateren.

Periode: 1970–

Waardering: V, 30 jr.

227

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de verontreinigingswetten en de daarop gebaseerde regelgeving.

Periode: 1970–

Waardering: V, 1 jr.

229

Handeling: Het maken van bezwaar, in overeenstemming met de minister waaronder milieubeheer ressorteert, tegen het voornemen van buitenlandse instanties om gevaarlijke afvalstoffen binnen Nederlands grondgebied te brengen.

Periode: 1975–

Waardering: V, 30 jr.

231

Handeling: Het opzetten en onderhouden van meldingsstructuren om tijdig te kunnen reageren op calamiteiten die bedreigend kunnen zijn voor de waterkwaliteit.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

232

Handeling: Het opstellen van calamiteiten- en bestrijdingsplannen en het opstellen van regelingen terzake.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

233

Handeling: Het bouwen, inrichten en onderhouden van vaartuigen ter bestrijding van waterverontreinigingen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

234

Handeling: Het aanschaffen van bestrijdingsmiddelen voor waterverontreinigingen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

235

Handeling: Het opruimen van waterverontreinigingen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

236

Handeling: Het op derden verhalen van kosten voor het opruimen van waterverontreinigingen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr.

237

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met andere waterbeheerders, verontreinigingsbestrijders en andere instanties over het gebruik van middelen ter bestrijding van de waterverontreiniging en over de verdeling van de kosten en de inspanningen naar rato van de betrokken belangen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

238

Handeling: Het opzetten en onderhouden van berichtendiensten met betrekking tot het waterbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (4)

239

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de berichtendiensten met betrekking tot het waterbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

240

Handeling: Het verstrekken van informatie met betrekking tot het waterbeheer door middel van de berichtendiensten.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

826

Handeling: Het organiseren van nationale symposia met betrekking tot de waterhuishouding.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

827

Handeling: Het deelnemen aan nationale symposia met betrekking tot de waterhuishouding.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

4. Handeling: Internationale aspecten van het waterbeheer

241

Handeling: Het voorbereiden van verdragen en overeenkomsten met betrekking tot het internationaal waterbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

242

Handeling: Het coördineren, binnen de Rijkswaterstaat, van het internationale overleg op het gebied van het waterbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

4.1. Handeling: Europese Unie (EU)

243

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het CIM-EG-overleg.

Periode: 1958–

Waardering: V, 5 jr.

245

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het Permanente Vertegenwoordiger instructie overleg.

Periode: 1958–

Waardering: V, 5 jr.

246

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Raadswerkgroep Milieu met betrekking tot waterbeheer aangelegenheden.

Periode: 1958–

Waardering: B (1)

247

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het Milieuraaddossier van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Periode: 1958–

Waardering: V, 5 jr.

248

Handeling: Het opstellen en inbrengen van deskundige bijdragen in de ad hoc werkgroepen van de Commissie van de Europese Gemeenschap ter voorbereiding van richtlijnen, verordeningen en andere communautaire beleidsdocumenten op het gebied van het waterbeheer.

Periode: 1967–

Waardering: B (1)

249

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in begeleidingswerkgroepen voor de implementatie van richtlijnen, het oprichten van communautaire instellingen en de uitvoering van communautaire actieprogramma's.

Periode: 1967–

Waardering: B (1)

250

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de technische comités van de Commissie van de Europese Gemeenschap ter voorbereiding van besluiten in het kader van de aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheid om uitvoeringsregelingen van richtlijnen vast te stellen.

Periode: 1967–

Waardering: B (1)

251

Handeling: Het opstellen en toezenden van verslagen aan de Commissie van de Europese Gemeenschap in het kader van richtlijnen op het gebied van het waterbeheer.

Periode: 1967–

Waardering: B (1)

4.2. Handeling: Economic Commission for Europes (ECE)

252

Handeling: Het vaststellen van de instructies voor de Nederlandse delegaties naar de Committee on Waterproblems (–1987), de Senior Advisors to ECE Governements on Environmental and Water Problems (SAEWP) (1987–1993) en het Committee on Environmental Policy (CEP) (1994–).

Periode: 1947–

Waardering: B (1)

254

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Working Party on Water Problems (WPWP) in overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Periode: 1987–1996

Waardering: B (1)

256

Handeling: Het organiseren van in Nederland plaatsvindende ECE-seminars met betrekking tot het waterbeheer.

Periode: 1947–

Waardering: V, 1 jr.

257

Handeling: Het leveren van bijdragen in ECE-seminars met betrekking tot het waterbeheer.

Periode: 1947–

Waardering: V, 1 jr.

258

Handeling: Het behandelen van verdragen die in het kader van de Economic Commission for Europe met betrekking tot het waterbeheer tot stand komen.

Periode: 1947–

Waardering: B (1)

4.3. Handeling: Internationale verdragen

260

Handeling: Het opstellen van het ministerdossier voor de ministerconferenties in het kader van OSCOM/PARCOM (tot 1993) en OSPAR(COM) (vanaf 1994).

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

261

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de bijeenkomsten van naar Commissie van Parijs (PARCOM), Commissie van Oslo (OSCOM) en OSPAR(COM), ter vaststelling van besluiten, aanbevelingen, rapportages en jaarverslagen.

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

262

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de bijeenkomsten van werkgroepen en (sub-)comités ressorterende onder de PARCOM/OSPARCOM (tot 1993) en OSPAR(COM) (vanaf 1994).

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

263

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de bijeenkomsten van de werkgroepen die onder Technical Working Group (TWG), Standing Committee for Scientific Advise (SACSA) of de Joint SACSA/TWG (JST) ressorteren.

Periode: 1978–

Waardering: B (1)

264

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de consultatieve vergaderingen van de Londen Conventie '72.

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

265

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de technische werkgroepen van de Londen Conventie '72.

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

266

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de werkgroepen in het kader van het verdrag van Bonn ter voorbereiding en coördinatie van de bestrijding in internationaal verband van olie en andere schadelijke stoffen in de Noordzee.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

828

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Meeting of Parties van de UN/ECE Water Convention.

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

830

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de organisaties en werkgroepen ressorterende onder de Meeting of Parties van de UN/ECE Water Convention.

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

4.4. Handeling: Verenigde Naties (VS)

267

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten met betrekking tot het aspect water in wereldwijde milieuconferenties.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

268

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in werkgroepen en commissies die in het kader van het VN-milieubeleid zijn ingesteld.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

4.5. Handeling: Internationale Rijn Commissie (IRC)

269

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het CIM-IRC- en CIM-Rijnministersconferentie-overleg.

Periode: 1950–

Waardering: V, 5 jr.

271

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de werkgroepen en de subwerkgroepen van de Internationale Rijncommissie (IRC).

Periode: 1950–

Waardering: B (1)

272

Handeling: Het informeren van de Internationale Rijncommissie (IRC) over lozingen, metingen, verontreinigingsgevallen, de voortgang van de uitvoering van de Rijnovereenkomsten.

Periode: 1967–

Waardering: V, 5 jr.

4.6. Handeling: Noordzeeministersconferentie (NZCM)

273

Handeling: Het opstellen van het dossier voor de minister van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de Noordzeeministersconferenties en de interim Noordzeeconferenties.

Periode: 1984–

Waardering: B (1)

275

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Preparatory Meetings of Senior Officials (PMSO) ten behoeve van de Noordzeeministersconferenties.

Periode: 1984–

Waardering: B (1)

276

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de technisch-wetenschappelijke en de beleidswerkgroepen en subwerkgroepen die ten behoeve van de internationale voorbereiding van de Noordzeeministersconferenties zijn ingesteld.

Periode: 1984–

Waardering: B (1)

277

Handeling: Het organiseren van de Noordzeeministersconferenties die in Nederland plaats hebben.

Periode: 1984–

Waardering: B (1)

4.7. Handeling: De Waddenzee

278

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de vergaderingen van de Senior Officials en de Trilateral Working Group van de Trilaterale Regeringsconferentie over de Bescherming van de Waddenzee.

Periode: 1983–

Waardering: B (1)

4.8. Handeling: Het Maas-Schelde-overleg

279

Handeling: Het voorbereiden van verdragen tussen Nederland en België en tussen Nederland en de Belgische gewesten met betrekking tot het waterbeheer van de Schelde en de Maas.

Periode: 1960–1993

Waardering: B (1)

280

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Technische Maas- en Scheldecommissies.

Periode: 1983–

Waardering: B (1)

281

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Internationale Commissie voor de bescherming van de Maas (ICBM) tegen verontreiniging en in de Internationale Commissie voor de bescherming van de Schelde (ICBS) tegen verontreiniging.

Periode:

Waardering: Vervallen

282

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de werkgroepen van de Internationale Commissie voor de bescherming van de Maas tegen verontreiniging en van de Internationale Commissie voor de bescherming van de Schelde tegen verontreiniging.

Periode:

Waardering: Vervallen

831

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Internationale Commissie ter Bescherming van de Maas (ICBM).

Periode: 1994–

Waardering: B (1)

832

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de werkgroepen van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Maas (ICBM).

Periode: 1994–

Waardering: B (1)

833

Handeling: Het informeren van de Internationale Commissie ter bescherming van de Maas (ICBM) over lozingen, metingen, verontreinigingsgevallen, de voortgang van overeenkomsten met betrekking tot het beheer van de Maas.

Periode: 1994–

Waardering: V, 5 jr.

834

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Internationale Commissie ter Bescherming van de Schelde (ICBS).

Periode: 1994–

Waardering: B (1)

835

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de werkgroepen van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Schelde (ICBS).

Periode: 1994–

Waardering: B (1)

836

Handeling: Het informeren van de Internationale Commissie ter bescherming van de Schelde (ICBS) over lozingen, metingen, verontreinigingsgevallen, de voortgang van overeenkomsten met betrekking tot het beheer van de Schelde.

Periode: 1994–

Waardering: V, 5 jr.

4.9. Handeling: Bilaterale overlegstructuren

283

Handeling: Het plegen van incidenteel overleg met Europese mogendheden met betrekking tot het waterbeheer in de grensstreek.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

284

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de vergaderingen van de Permanente Grenswater Commissie Nederland-Duitsland.

Periode: 1963–

Waardering: B (1)

285

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de vergaderingen van de werkgroepen en (sub-)commissies van de Permanente Grenswater Commissie Nederland-Duitsland.

Periode: 1963–

Waardering: B (1)

286

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Eemscommissie en de daaronder ressorterende ad hoc werkgroepen.

Periode: 1963–

Waardering: B (1)

287

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Belgisch-Nederlandse Commissie voor de grensoverschrijdende onbevaarbare waterlopen.

Periode: 1974–1996

Waardering: B (1)

837

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in het Nederlands-Vlaams Integraal Waterbeheer Overleg.

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

838

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in het Nederlands-Waals wateroverleg.

Periode: 1998–

Waardering: B (1)

839

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in Nederlands-Belgische bekken- en stroomgebiedcomités.

Periode: 1994–

Waardering: B (5)

4.10. Handeling: Internationale samenwerking

840

Handeling: Het vaststellen van beleidsnota’s en actieprogramma’s met betrekking tot de Nederlandse inzet in het buitenland op het gebied van waterbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

841

Handeling: Het afsluiten van bilaterale samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van waterbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

288

Handeling: Het leveren van Nederlandse bijdragen in buitenlandse waterhuishoudkundige projecten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

289

Handeling: Het organiseren van internationale symposia met betrekking tot de waterhuishouding.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

290

Handeling: Het deelnemen aan internationale symposia met betrekking tot de waterhuishouding.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

5. Handeling: Winning van oppervlaktedelfstoffen

5.3. Handeling: De totstandkoming van het landelijke beleid

292

Handeling: Het vaststellen van beleidsnota's met betrekking tot het landelijke ontgrondingenbeleid.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

293

Handeling: Het maken van bestuurlijke afspraken met het IPO of afzonderlijke provincies om de winning van een bepaalde hoeveelheid oppervlaktedelfstof in een bepaalde periode mogelijk te maken (taakstelling).

Periode: 1980–

Waardering: B (1)

294

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wetgeving op het terrein van de ontgrondingen.

Periode: 1960–

Waardering: B (1)

295

Handeling: Het voorbereiden van een heffing op de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Periode: 1991–

Waardering: B (1)

296

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter nadere regeling omtrent ontgrondingen.

Periode: 1965–

Waardering: B (1)

297

Handeling: Het goed- of afkeuren van provinciale verordeningen betreffende ontgrondingen.

Periode: 1971–1996

Waardering: B (1) bij bezwaar, anders V, 10 jr.

843

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan Gedeputeerde Staten inzake een aanvraag of wijziging van een vergunning of machtiging voor ontgronding.

Periode: 1997–

Waardering: B (5)

5.4. Handeling: Het ontgrondingenbeleid voor rijkswateren

311

Handeling: Het vaststellen van regionale beleidsplannen, ontgrondingsplannen en projectplannen met betrekking tot de winning van oppervlaktedelfstoffen uit rijkswateren.

Periode: 1974–

Waardering: B (1)

314

Handeling: Het in overleg met de provincies afwegen en formuleren van de keuzen tussen winning van oppervlaktedelfstoffen uit locaties op het land en de winning uit rijkswateren.

Periode: 1987–

Waardering: B (1)

315

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten binnen het internationaal overleg met betrekking tot oppervlaktedelfstoffenwinning en -voorziening.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

316

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken en weigeren van vergunningen om ontgrondingen in rijkswateren uit te mogen voeren die primair gericht zijn op de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

317

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken en weigeren van vergunningen om ontgrondingen in rijkswateren uit te mogen voeren die niet primair gericht zijn op de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr.

318

Handeling: Het sluiten van (privaatrechtelijke) overeenkomsten met producenten van oppervlaktedelfstoffen met betrekking tot de winning van oppervlaktedelfstoffen in rijkswateren.

Periode: 1980–

Waardering: B (5)

319

Handeling: Het al dan niet instemmen met door Gedeputeerde Staten af te geven vergunningen voor ontgrondingen in winterbedden van rivieren en stromen.

Periode: 1971–1999

Waardering: B (5) bij bezwaar, anders V, 5 jr.

320

Handeling: Het adviseren van vergunningverlenende instanties met betrekking tot door hen af te geven vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet in verband met de relatie die deze vergunningen hebben tot het landelijk beleid.

Periode: 1965–

Waardering: B (1)

321

Handeling: Het verlenen van machtigingen om in afwachting van een vergunning reeds met ontgrondingswerkzaamheden te mogen starten.

Periode: 1971–

Waardering: V, 30 jr.

322

Handeling: Het bevelen van gehele of gedeeltelijke staking van ontgrondingswerkzaamheden die op basis van een door de minister afgegeven vergunning worden uitgevoerd.

Periode: 1971–

Waardering: V, 5 jr.

323

Handeling: Het op kosten van de overtreder doen wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige toestand herstellen van hetgeen wordt gemaakt, gesteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen in strijd met de Ontgrondingenwet, een krachtens deze wet vastgestelde regeling of gegeven bevel dan wel in strijd met een voorwaarde aan een vergunning voor ontgronding verbonden.

Periode: 1971–1996

Waardering: V, 7 jr.

324

Handeling: Het verlenen van schadevergoedingen aan belanghebbenden die door een ontgronding onevenredig zwaar getroffen zijn.

Periode: 1971–

Waardering: V, 30 jr.

325

Handeling: Het verplichten van openbare lichamen om kosten die gemaakt worden in verband met schadevergoedingen aan belanghebbenden die door een ontgronding onevenredig zwaar getroffen worden, geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Periode: 1971–

Waardering: V, 7 jr.

327

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van de Ontgrondingenwet.

Periode: 1971–1996

Waardering: B (4)

328

Handeling: Het aanleggen en beheren van overslagdepots ten behoeve van de tijdelijke opslag van zeezand.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

5.5. Handeling: Onderzoek en kennisverspreiding

329

Handeling: Het doen van onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van primaire en secundaire grondstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

330

Handeling: Het doen van onderzoek naar de bevordering van een maatschappelijk zo verantwoord mogelijke winning van oppervlaktedelfstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

331

Handeling: Het doen van onderzoek naar de bevordering van een zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

845

Handeling: Het adviseren over en het leveren van informatie ter stimulering van een zo zuinig mogelijk gebruik van grondstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

332

Handeling: Het opzetten, evalueren en begeleiden van proef- en demonstratieprojecten met betrekking tot de toepassing van alternatieve materialen in de weg- en waterbouw.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

846

Handeling: Het opleggen van een gedoogplicht aan rechthebbenden van gronden of wateren om onderzoek plaats te laten vinden.

Periode: 1997–

Waardering: V, 20 jr.

847

Handeling: Het doen van onderzoek naar de aanwezigheid van oppervlaktedelfstoffen in Nederland.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) rapporten, rest V, 5 jr.

848

Handeling: Het leveren van bijdragen aan technische en milieuhygiënische certificering van secundaire grondstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

6. Handeling: Waterkeringen

6.1. Handeling: Het landelijke waterkeringenbeleid

338

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de wetgeving op het gebied van de waterkeringen.

Periode: 1953–

Waardering: B (1)

339

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's waarin de werkingssfeer van de Wet op de waterkering, de dijkringen, gewijzigd wordt.

Periode: 1996–

Waardering: B (1)

849

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB’s ter wijziging van de werkingssfeer van de Deltawet grote rivieren.

Periode: 1995–

Waardering: B (5)

340

Handeling: Het vaststellen van beleidsnota's met betrekking tot de verdediging van het land tegen het water.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

341

Handeling: Het rapporteren naar aanleiding van bestuurlijk overleg van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de kustverdediging.

Periode: 1989

Waardering: B (1)

919

Handeling: Het instellen, samenstellen en opheffen van de Technische adviescommissie voor de waterkeringen (TAW).

Periode: 1965–

Waardering: B (4)

6.2. Handeling: Kennis en stimulering

344

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot onderzoek naar kustontwikkeling en waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

345

Handeling: Het periodiek opstellen van onderzoeksprogramma's voor kustontwikkeling en waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

346

Handeling: Het doen van algemeen, beleidsondersteunend onderzoek naar kustontwikkeling.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) onderzoeksrapporten, rest V, 5 jr.

347

Handeling: Het doen van algemeen, beleidsondersteunend onderzoek naar waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) onderzoeksrapporten, rest V, 5 jr.

850

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in comités en werkgroepen die zich in het kader van de Europese Commissie bezighouden met beperking van overstromingsrisico’s.

Periode: 1967–

Waardering: B (1)

348

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de bijeenkomsten in het kader van de IPCC Coastal Zone Management Subgroup (CZMS).

Periode: 1988–

Waardering: B (1)

349

Handeling: Het voeren van het secretariaat van het IPCC-CZMS.

Periode: 1988–1997

Waardering: Teruggave of B (5)

350

Handeling: Het opstellen en inbrengen van bijdragen en standpunten in internationale fora en onderzoeksprogramma's met betrekking tot kustbeheer en waterkeringen, anders dan in het kader van de IPCC/CZMS en het plegen van overleg met andere departementen ter agendering van de kustproblematiek in de internationale overlegfora en onderzoeksprogramma's waarin zij participeren.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

351

Handeling: Het organiseren van internationale seminars, studies en andere wetenschappelijke samenwerkingsvormen met betrekking tot de kustproblematiek.

Periode: 1988–

Waardering: V, 5 jr.

352

Handeling: Het leveren van Nederlandse bijdragen aan waterkerings- en kustverdedigingsprojecten in andere landen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

6.3. Handeling: Beheer, aanleg en onderhoud

354

Handeling: Het participeren in de Provinciale Overlegorganen voor Waterkeringen.

Periode: 1989–

Waardering: V, 5 jr.

355

Handeling: Het houden van het oppertoezicht op de toestand van de Nederlandse waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

356

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's waarin, ter wijziging of aanvulling van art. 3, lid 1 van de Wet op de waterkering, per dijkring de gemiddelde kans op een overschrijding van de hoogste waterstand of een overstroming wordt vastgelegd.

Periode: 1996–

Waardering: B (1)

357

Handeling: Het voor daarvoor aangegeven plaatsen vaststellen van de relatie tussen hoogwaterstanden en overschrijdingskansen daarvan, die door beheerders bij het bepalen van het waterkerend vermogen van primaire waterkeringen in acht dienen te worden genomen.

Periode: 1996–

Waardering: B (5)

358

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen voor het ontwerp, het beheer, het onderhoud en de beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen.

Periode: 1965–

Waardering: B (1)

363

Handeling: Het opstellen van urgentie-indelingen ten behoeve van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet.

Periode: 1973–

Waardering: B (1)

364

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een voortschrijdend uitvoeringsprogramma voor werken in het kader van de Deltawet.

Periode: 1982–

Waardering: B (1)

901

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter goedkeuring van provinciale plannen voor de aanleg, wijziging of verbetering van primaire waterkeringen.

Periode: 1963–1996

Waardering: V, 20 jr.

367

Handeling: Het goedkeuren van principeplannen voor deltawerken die door dijkbeheerders worden opgesteld.

Periode: 1960–

Waardering: V, 20 jr.

368

Handeling: Het verlenen van voorschotten aan beheerders van waterkeringen ter uitvoering van werken in het kader van de Deltawet.

Periode: 1958–

Waardering: V, 7 jr

369

Handeling: Het vaststellen van bestekken voor deltawerken die opgesteld worden door de dijkbeheerders.

Periode: 1960–

Waardering: V, 20 jr.

370

Handeling: Het verlenen van subsidies en het betaalbaarstellen van de gelden gemoeid met de kosten die door de beheerders van waterkeringen gemaakt worden bij de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet.

Periode: 1958–

Waardering: V, 7 jr

371

Handeling: Het vaststellen van subsidieregelingen voor de rivierdijkversterking.

Periode: 1945–1993

Waardering: B (1)

372

Handeling: Het vaststellen van urgentieschema’s voor de versterking van rivierdijken.

Periode: 1975–1994

Waardering: B (1)

374

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een voortschrijdend uitvoeringsprogramma voor de versterking van de rivier- en IJsselmeerdijken.

Periode: 1983–1994

Waardering: B (1)

376

Handeling: Het goedkeuren van basisplannen voor de versterking van rivierdijken die opgesteld worden door de dijkbeheerders en het afgeven van principebesluiten met betrekking tot de gedeeltelijke financiering door de rijksoverheid.

Periode: 1965–1994

Waardering: V, 5 jr.

377

Handeling: Het goedkeuren van principeplannen voor de versterking van rivierdijken.

Periode: 1965–1994

Waardering: V, 20 jr.

851

Handeling: Het adviseren van dijkbeheerders over plannen voor de versterking van rivierdijken.

Periode: 1995–

Waardering: V, 1 jr.

378

Handeling: Het verlenen van voorschotten van 10% ten behoeve van werkzaamheden in het kader van de versterking van rivierdijken.

Periode: 1964–1994

Waardering: V, 7 jr

379

Handeling: De goedkeuring van bestekken voor de versterking van rivierdijken.

Periode: 1965–1994

Waardering: V, 20 jr.

380

Handeling: Het verlenen van subsidies en het betaalbaarstellen van de kosten die door de beheerders van rivierdijken gemaakt worden bij de uitvoering van versterkingswerken.

Periode: 1965–1994

Waardering: V, 7 jr.

381

Handeling: Het afsluiten van bestuursovereenkomsten met het IPO in verband met de decentralisatie Rijkstaken op het gebied van waterkeringssubsidies.

Periode: 1992–

Waardering: B (5)

382

Handeling: Het voorbereiden van de goedkeuring door de regering van plannen ter uitvoering van de afsluiting van zeearmen en daarmee in verbinding staande open wateren en ter uitvoering van andere werken, zeewaarts van deze afsluitingen.

Periode: 1958–

Waardering: B (5)

383

Handeling: Het vaststellen van ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van versterkingen van waterkeringen langs de Nederlandse kust.

Periode: 1958–

Waardering: B (5)

384

Handeling: Het uitvoeren van werken ter verdediging van het land tegen hoge stormvloeden.

Periode: 1953–

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

852

Handeling: Het aanleggen en verbeteren van primaire waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

385

Handeling: Het vaststellen van overzichtskaarten waarop de ligging van primaire waterkeringen in rijksbeheer is aangegeven.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

386

Handeling: Het vaststellen van een legger waarin is omschreven waaraan de waterkeringen in rijksbeheer moeten voldoen wat betreft richting, vorm, afmeting en constructie.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

387

Handeling: Het bijhouden van een technisch beheersregister van waterkeringen in beheer bij het Rijk, waarin de voor het behoud van het waterkerend vermogen kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand nader zijn omschreven.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

388

Handeling: Het inspecteren van de bij het rijk in beheer zijnde waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

389

Handeling: Het doen van onderhoudswerkzaamheden aan waterkeringen in beheer bij het rijk.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

803

Handeling: Het buitenwerking stellen, slopen of wijzigen van de bestemming van waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

390

Handeling: Het vaststellen van de basiskustlijn.

Periode: 1992–

Waardering: B (1)

391

Handeling: Het bepalen van de ligging van de kust.

Periode:

Waardering: Vervallen

392

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een voortschrijdend vijfjarenplan voor de bestrijding van de structurele erosie van de kust.

Periode: 1991–

Waardering: B (1)

393

Handeling: Het vaststellen van jaarlijkse planningen voor de uitvoering van werken ter bestrijding van de structurele erosie van de kust.

Periode: 1991–

Waardering: B (1)

394

Handeling: Het uitvoeren van werken om de landinwaartse verplaatsing van de kustlijn tegen te gaan.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

395

Handeling: Het doen van onderzoek (voorbereidend en evaluerend) naar het effect van strand- en oeversuppleties.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

6.4. Handeling: Schadevergoedingen en compensaties

401

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wettelijke regelingen met betrekking tot schadevergoedingen en andere tegemoetkomingen tengevolge van in het kader van de Deltawet uitgevoerde werken.

Periode: 1958–

Waardering: B (1)

403

Handeling: Het vaststellen van de waardevermeerdering of -vermindering, tengevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet, van buitendijkse gronden en wateren.

Periode: 1958–

Waardering: V, 5 jr.

406

Handeling: Het aanwijzen van een bureau waarbij oesterkwekers die daarvoor in aanmerking denken te komen een aanvraag tot tegemoetkoming kunnen indienen in verband met de in het kader van de Deltawet uitgevoerde werken.

Periode: 1966

Waardering: B (4)

407

Handeling: Het vaststellen van normen volgens welke de kostprijs van de oestervoorraden wordt bepaald.

Periode: 1968

Waardering: B (1)

408

Handeling: Het vaststellen van de bedragen van de tegemoetkomingen die aan oesterkwekers worden toegekend, het verlenen van voorschotten en het betaalbaarstellen van de tegemoetkomingen.

Periode: 1966

Waardering: V, 7 jr.

411

Handeling: Het tezamen met de minister waaronder Sociale Zaken ressorteert, vaststellen van de wijze waarop de Deltaschadewet zal worden uitgevoerd, met name de overdracht van beschikkingsbevoegdheid aan de lagere overheden.

Periode: 1971–1972

Waardering: B (1)

414

Handeling: Het treffen van voorzieningen ten behoeve van belanghebbenden als tegemoetkoming in geleden schade ten gevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet.

Periode: 1971–

Waardering: V, 20 jr.

415

Handeling: Het verlenen van tegemoetkomingen aan bedrijven die onevenredig zwaar getroffen worden door de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet.

Periode: 1971–

Waardering: V, 20 jr.

416

Handeling: Het verlenen van tegemoetkomingen aan werknemers die ten gevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet zonder werk raken.

Periode: 1971–1972

Waardering: V, 20 jr.

417

Handeling: Het behandelen van kwesties in verband met beroepen die in het kader van art. 7 leden 1 t/m 5, Deltawet, de Wet schade oesterkwekers en de Deltaschadewet worden ingesteld.

Periode: 1966–

Waardering: V, 20 jr.

6.5. Handeling: Calamiteiten

853

Handeling: Het geven van bevelen ter verdediging van waterkeringen bij dreigend gevaar voor overstroming.

Periode: 1994–

Waardering: B (6)

418

Handeling: Het houden van oefeningen ter beproeving van de inzet van personeel en materieel bij plotseling optredend gevaar voor bij het rijk in beheer zijnde waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

419

Handeling: Het geven van opdrachten aan Gedeputeerde Staten om waterkeringbeheerders te gelasten oefeningen te houden ter beproeving van de inzet van personeel en materieel bij plotseling optredend gevaar.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

420

Handeling: Het vaststellen van alarmeringspeilen voor waterstanden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

421

Handeling: Het inrichten en operationeel houden van berichtendiensten ten behoeve van de alarmering bij hoogwater.

Periode: (1945–)

Waardering: B (4)

422

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de berichtendiensten voor de alarmering bij hoogwater.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

423

Handeling: Het verstrekken van informatie over de waterstanden na overschrijding van de alarmeringspeilen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

6.6. Handeling: De muskusrattenbestrijding

918

Handeling: Het instellen, samenstellen en opheffen van het Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding (PCOM).

Periode: 1987–1994

Waardering: B (4)

429

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het landelijk beleid met betrekking tot de bestrijding van de muskusrat in verband met de bescherming van de waterkeringen.

Periode: 1980–1994

Waardering: B (1)

430

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de muskusrat.

Periode: 1980–

Waardering: B (1)

431

Handeling: Het doen van onderzoek ten behoeve van de bestrijding van de muskusrat en de voorkoming van de door deze dieren veroorzaakte schade.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) eindrapporten, rest V, 5 jr.

433

Handeling: Het vaststellen, na overleg met de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van de rijksbijdragen in de kosten van de bestrijding van de muskusrat door de provincies.

Periode: 1985–1994

Waardering: B (1)

434

Handeling: Het houden van toezicht op de muskusrattenbestrijding door de provincies.

Periode: 1985–1994

Waardering: B (1)

435

Handeling: Het vaststellen van het maximum aantal muskusrattenbestrijders dat per provincie gesubsidieerd zal worden.

Periode: 1985–1994

Waardering: B (1)

436

Handeling: Het afsluiten van bestuursovereenkomsten met het Interprovinciaal Overleg met betrekking tot de bestrijding van muskusratten.

Periode: –

Waardering: Vervallen

6.7. Handeling: Handhaving

437

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's waarin bepalingen zijn opgenomen die betrekking hebben op het gebruik van waterkeringen die bij het rijk in beheer zijn.

Periode: 1891–1996

Waardering: B (1)

439

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om op bij het rijk in beheer zijnde waterkeringen enig werk uit te voeren of op of nabij deze waterkeringen andere activiteiten zoals omschreven in de betreffende bepalingen uit het Rijksrivierdijken-reglement en het Rijkszeeweringenreglement te ondernemen.

Periode: 1937–1996

Waardering: V, 20 jr.

440

Handeling: Het geven van bevelen en aanwijzingen aan personen met betrekking tot de handhaving van het Rijksrivierdijkenreglement en het Rijkszeeweringenreglement.

Periode: 1937–1996

Waardering: V, 10 jr.

7. Handeling: Infrastructuur

7.1. Handeling: Internationaal overleg

443

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, met betrekking tot reglementen voor de Rijnvaart en met betrekking tot de bestrijding van milieuverontreiniging door Rijnschepen.

Periode: 1955–

Waardering: B (1)

444

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de comités en werkgroepen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, met betrekking tot reglementen voor de Rijnvaart en met betrekking tot de bestrijding van milieuverontreiniging door Rijnschepen.

Periode: 1955–

Waardering: B (1)

445

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Inland Transport Committee-werkgroepen ter voorbereiding van uniforme (verkeers)reglementen en technische richtlijnen voor infrastructurele werken.

Periode: 1947–

Waardering: B (1)

446

Handeling: Het leveren van Nederlandse onderzoeksbijdragen in de werkgroep WP5 van de Inland Transport Committee.

Periode: 1947–

Waardering: V, 1 jr.

447

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de comités en werkgroepen die zich in het kader van de Commissie van de EU bezig houden met infrastructuuraangelegenheden.

Periode: 1967–

Waardering: B (1)

448

Handeling: Het leveren van bijdragen ten behoeve van de Nederlands inbreng in het Europese aanbestedingenbeleid.

Periode: 1967–

Waardering: B (1)

449

Handeling: Het leveren van Nederlandse bijdragen aan de EU kaderprogramma's op het gebied van de verkeerstechnologie.

Periode: 1967–

Waardering: V, 5 jr.

450

Handeling: Het leveren van bijdragen aan de totstandkoming van de West European Road Directors meeting en het Europese vaarwegenplatform en daarmee samenhangende instituties.

Periode: 1992–

Waardering: B (1)

451

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de West European Road Directors meeting en het Europese vaarwegenplatform.

Periode: 1992–

Waardering: B (1)

452

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen in de technische werkgroepen van de Permanent International Association of Road Congresses (PIARC) en de Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC).

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

453

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de Permanente Internationale Commissie van de PIARC.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

454

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de comités en werkgroepen van de Conférence Européenne des Ministres de Transports (CEMT).

Periode: 1954–

Waardering: B (1)

455

Handeling: Het plegen van overleg met de buurlanden België en Duitsland met betrekking tot de afstemming van wegenplannen en met het buurland België met betrekking tot vaarwegaangelegenheden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

456

Handeling: Het plegen van overleg met de buurlanden België en Duitsland met betrekking tot de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

457

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten ten behoeve van de vaststelling van de Road Transport Research-programma’s van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Periode: 1968–

Waardering: B (1)

458

Handeling: Het leveren van Nederlandse bijdragen aan onderzoeken binnen de Road Transport Research-programma’s van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Periode: 1968–

Waardering: V, 5 jr.

459

Handeling: Het leveren van Nederlandse onderzoeksbijdragen in het kader van internationale netwerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

7.2. Handeling: Beleidsplanning, planning en financiering

460

Handeling: Het opstellen van de Structuurschema's Verkeer en Vervoer.

Periode: 1975–1990

Waardering: B (1)

461

Handeling: Het doen van anticiperend onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen van het verkeer en vervoer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) eindrapporten, rest V, 5 jr.

464

Handeling: Het leveren van bijdragen in infrastructurele beleidsplannen van lagere overheden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

465

Handeling: Het opstellen van de Structuurschema's Hoofdwegennet.

Periode: 1960–1975

Waardering: B (1)

466

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet Uitkeringen Wegen en de Wet op het Rijkswegenfonds.

Periode: –

Waardering: Vervallen

467

Handeling: Het opstellen van rijkswegenplannen.

Periode: 1966–1993

Waardering: B (1)

469

Handeling: Het aanwijzen van wegen die geacht worden te voorzien in op het rijkswegenplan geplaatste wegverbindingen die nog niet voor het verkeer zijn opengesteld.

Periode: 1968–1993

Waardering: B (1)

470

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's waarin nadere regelingen worden gesteld met betrekking tot de inrichting van de wegenplannen en de aard van de daarin op te nemen wegen.

Periode: 1965–1993

Waardering: B (1)

471

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij door de provincies opgestelde secundaire wegenplannen worden goed- of afgekeurd.

Periode: 1968–1992

Waardering: B (5) bij bezwaar, anders V, 5 jr.

472

Handeling: Het opstellen van uitvoeringsprogramma's voor de aanleg van rijkswegen.

Periode: 1960–

Waardering: B (1)

473

Handeling: Het (mede) opstellen van regionale plannen voor verkeer en vervoer.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

474

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het voortschrijdend Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport met betrekking tot weginfrastructuurprojecten die door de Rijkswaterstaat ter hand zullen worden genomen.

Periode: 1990–

Waardering: V, 1 jr.

902

Handeling: Het leveren van bijdragen aan de categorisering van het Nederlandse wegennet.

Periode: 1997

Waardering: B (1)

475

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet uitkeringen wegen.

Periode: 1956–1993

Waardering: B (1)

914

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) een AMvB waarin nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van de Wet uitkering wegen.

Periode: 1966–1993

Waardering: B (1)

476

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter goed- of afkeuring van provinciale verordeningen die de verdeling van de gelden van de subsidies in het kader van de Wet uitkeringen wegen over de onderhoudsplichtigen regelen.

Periode: 1968–1993

Waardering: B (5) bij bezwaar, anders V, 5 jr.

478

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van de verhouding volgens welke de provincies meedelen in de subsidies in het kader van de Wet uitkeringen wegen.

Periode: 1966–1993

Waardering: B (1)

903

Handeling: Het vaststellen, wijzigen en verlenen van subsidies aan provincies voor de aanleg en onderhoud van niet bij het Rijk in beheer zijnde wegen.

Periode: 1967–

Waardering: V, 7 jr. na

479

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet op het Rijkswegenfonds.

Periode: 1961–1993

Waardering: B (1)

480

Handeling: Het verlenen van subsidies aan lagere overheden ten behoeve van aanleg, verbetering en onderhoud van wegen, oeververbindingen en fietspaden.

Periode: 1976–1993

Waardering: V, 7 jr.

481

Handeling: Het vaststellen van subsidieregelingen ten behoeve van aanleg en verbetering van infrastructurele werken van lagere overheden.

Periode: 1965–

Waardering: B (1)

482

Handeling: Het verlenen van subsidies aan lagere overheden ten behoeve van aanleg en verbetering van infrastructurele werken.

Periode: 1967–

Waardering: V, 7 jr.

483

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet op het Mobiliteitsfonds.

Periode: 1986–1993

Waardering: B (1)

484

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) een AMvB waarin nadere regelingen worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van de Wet op het Mobiliteitsfonds.

Periode: 1988–1989

Waardering: B (1)

485

Handeling: Het verlenen van subsidies aan lagere overheden ten behoeve van de bereikbaarheid voor goederenvervoer en zakelijk personenvervoer van de Randstad.

Periode: 1989–1993

Waardering: V, 7 jr.

486

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het beleid met betrekking tot private financiering en exploitatie van infrastructuurprojecten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

487

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met particuliere organisaties met betrekking tot de private financiering en exploitatie van infrastructuurprojecten en het evalueren van deze private financieringen en exploitaties.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

488

Handeling: Het opstellen van structuurschema's en algemene beleidsnota's ten behoeve van het op middellange en lange termijn te voeren beleid op het gebied van vaarwegen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

489

Handeling: Het opstellen van beleidsnota's over het te voeren beleid inzake het beheer van de rijksvaarwegen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

490

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met lagere overheden met betrekking tot het beheer door die lagere overheden van delen van het hoofdvaarwegennet.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

491

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het voortschrijdend meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), met betrekking tot de vaarweginfrastructuurprojecten die door de Rijkswaterstaat ter hand zullen worden genomen.

Periode: 1990–

Waardering: V, 1 jr.

805

Handeling: Het verlenen van subsidies aan lagere overheden ten behoeve van aanleg, verbetering en onderhoud van vaarwegen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr.

492

Handeling: Het opstellen van de Zeehavennota uit 1966 en van de Structuurschema's zeehavens.

Periode: 1960–1989

Waardering: B (1)

495

Handeling: Het afsluiten van convenanten met alle partners die in een zeehavengebied samenwerken.

Periode: 1988–

Waardering: B (1)

496

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wetten waarbij infrastructurele rijkswaterstaatswerken in beheer of onderhoud worden gegeven bij lagere overheden.

Periode: –

Waardering: Vervallen

497

Handeling: Het voorbereiden van koninklijke besluiten waarbij infrastructurele rijkswaterstaatswerken, van niet-nationaal belang en bij wederzijdse overeenstemming, in beheer of in onderhoud worden gegeven bij lagere overheden.

Periode: –

Waardering: Vervallen

501

Handeling: Het departementaal voorbereiden van de Wet uitkering wegen.

Periode: –

Waardering: Vervallen

7.3. Handeling: De vaststelling van tracés

506

Handeling: Het opstellen van buitenwettelijke regelingen voor de vaststelling van infrastructurele tracés.

Periode: (1945)–1990

Waardering: B (1)

507

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wetgeving met betrekking tot de vaststelling van tracés van infrastructurele werken.

Periode: 1985–

Waardering: B (1)

508

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter uitvoering van bepalingen uit de Tracéwet.

Periode: 1993–

Waardering: B (1)

509

Handeling: Het opstellen en bijhouden van een handleiding projectnota's ten behoeve van de opstelling van projectnota's in een tracéprocedure.

Periode: 1984–

Waardering: V, 5 jr.

510

Handeling: Het opstellen van conceptstartnotities ten behoeve van de voorgenomen aanleg van infrastructurele werken.

Periode: (1945)–1987

Waardering: B (5)

511

Handeling: Het opstellen van startnotities ten behoeve van de voorgenomen aanleg van infrastructurele werken.

Periode: 1987–

Waardering: B (5)

513

Handeling: Het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de inhoud van project-trajectnota's voor de aanleg van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

514

Handeling: Het opstellen van tracé-, project- en trajectnota/MER's met betrekking tot voorgenomen aanleg of wijziging van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

515

Handeling: Het voorlichten van belanghebbenden met betrekking tot voorgenomen infrastructurele werken die in een project-, tracé- of trajectnota zijn gepresenteerd.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

518

Handeling: Het opstellen van ontwerptracébesluiten en gewijzigde ontwerptracébesluiten en het plegen van bestuurlijk overleg naar aanleiding van deze ontwerpbesluiten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

519

Handeling: Het vaststellen van tracébesluiten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

520

Handeling: Het opstellen van toelichtende nota's bij bestemmingsplannen bij niet tracé- en MER-plichtige infrastructurele werken.

Periode: –

Waardering: Vervallen

7.4. Handeling: Infrastructurele werken

521

Handeling: Het leveren van bijdragen aan het opstellen van technische voorschriften betreffende het bouwen en de staat van bestaande bouwwerken door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

522

Handeling: Het leveren van bijdragen ten behoeve van de totstandkoming van regelgeving met betrekking tot aanbestedingen, mededinging en uitvoering van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

523

Handeling: Het vaststellen van procedures volgens welke binnen de RWS aanbestedingen worden behandeld.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

524

Handeling: Het opstellen van systematieken en methoden ten behoeve van de aanbesteding van werken en de opstelling van bestekken en contracten met betrekking tot de uitvoering van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

525

Handeling: Het opstellen van jaarlijkse statistische overzichten met betrekking tot opdrachten die door de Rijkswaterstaat in het kader van de Coördinatierichtlijn van de EG zijn geplaatst.

Periode: 1997–

Waardering: V, 5 jr.

526

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het RWS beleid met betrekking tot het verlenen van schadevergoedingen bij rechtmatige overheidsdaad.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

527

Handeling: Het nemen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van het maken van geheime onderlinge afspraken door aannemers.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

528

Handeling: Het opstellen van richtlijnen voor aanleg en onderhoud van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

529

Handeling: Het opstellen van richtlijnen met betrekking tot aanleg en beheer van vaarwegen.

Periode: 1977–

Waardering: B (1)

531

Handeling: Het doen van anticiperend onderzoek naar nieuwe technologieën, toe te passen bij de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

904

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wet- en regelgeving met betrekking tot de aanleg en de exploitatie van infrastructurele werken en voorzieningen door derden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

532

Handeling: Het maken van afspraken met lagere overheden en andere beheersinstanties met betrekking tot aanleg en verbetering van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr.

533

Handeling: Het maken van afspraken met lagere overheden en andere beheersinstanties met betrekking tot beheer en onderhoud van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr.

534

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het RWS beleid inzake de kwaliteitseisen aan aannemers en andere toeleveranciers.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

535

Handeling: Het leveren van bijdragen aan werkgroepen van normalisatie-instituten en andere organisaties waarbinnen niet-bindende normen worden voorbereid.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

536

Handeling: Het opstellen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de werkgroepen van CEN en CENELEC met betrekking tot de totstandkoming van bindende normen op het gebied van infrastructuur en bouw.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

537

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het RWS-beleid met betrekking tot eigen octrooien en octrooien van derden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

538

Handeling: Het aanvragen van octrooien.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

842

Handeling: Het verlenen, wijzigen of opheffen van licenties aan derden voor het verrichten van werkzaamheden onder octrooien in het bezit van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr.

539

Handeling: Het aanvechten van octrooien van derden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

540

Handeling: Het aanleggen en verbeteren van kunstwerken ten behoeve van de verkeersinfrastructuur.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

541

Handeling: Het aanleggen en verbeteren van vaarwegen en havens.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

542

Handeling: Het bouwen van overzetveren.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

543

Handeling: Het aanleggen en verbeteren van wegen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

544

Handeling: Het aanbrengen en verbeteren van verkeersvoorzieningen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

545

Handeling: Het aanbrengen en verbeteren van voorzieningen aan infrastructurele werken ten behoeve van landschap, natuur en milieu.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

928

Handeling: Het medewerken aan de (ver-)plaatsing of aanpassing van buis- en andere leidingen, kabels, rails etc.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

929

Handeling: Het verrichten van nazorg-werkzaamheden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

800

Handeling: Het leveren van bijdragen aan infrastructurele projecten in andere landen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1/5) beleidsadviezen, rest V, zie H13 voor termijnen.

546

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het te voeren beleid met betrekking tot het onderhoud van infrastructurele werken en voorzieningen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

547

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van methoden en technieken ten behoeve van het onderhoud van infrastructurele werken en voorzieningen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

548

Handeling: Het opstellen van beheersplannen voor het onderhoud van infrastructurele werken en voorzieningen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

549

Handeling: Het doen van inspecties aan infrastructurele werken en voorzieningen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

550

Handeling: Het doen van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele werken en voorzieningen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

551

Handeling: Het ijsvrij maken van infrastructurele werken en voorzieningen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

552

Handeling: Het opruimen van wrakken in rijkswateren en in de territoriale wateren van Nederland.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

553

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om voorwerpen of goederen van wrakken waarvan een besluit tot opruiming is afgegeven, te verwijderen of om op een zodanig wrak te verblijven.

Periode: 1934–

Waardering: V, 5 jr.

554

Handeling: Het overdragen van geborgen materialen aan burgemeesters ter openbare of onderhandse verkoop.

Periode: 1934–1991

Waardering: V, 7 jr.

555

Handeling: Het verkopen van geborgen materialen.

Periode: 1991–

Waardering: V, 7 jr.

556

Handeling: Het verhalen van kosten die gemaakt zijn bij de opruiming van wrakken op degenen die daarvoor wettelijk aansprakelijk zijn.

Periode: 1934–

Waardering: V, 7 jr.

557

Handeling: Het bedienen van sluizen, bruggen, overzetveren en andere waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

558

Handeling: Het geven van aanwijzingen en voorschriften aan gebruikers van rijkswaterwegen en havens.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

912

Handeling: Het toekennen van schadevergoedingen aan derden voor de compensatie van geleden schade door het in gebreke blijven als beheerder van rijkswaterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: Bij toekenning: V, 7 jr. anders: V, 1 jr.

559

Handeling: Het afsluiten van mantelovereenkomsten met leveranciers van auto's, dienstkleding, gladheidbestrijdingsmiddelen en ander materiaal.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

560

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met beheerders van leidingen, kabels, rails en andere objecten die bij de uitvoering van waterstaatswerken aangeraakt kunnen worden door verplaatsing of wijziging van deze objecten.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

7.5. Handeling: Het gebruik van de infrastructuur

561

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wegenverkeerswet.

Periode: 1930–

Waardering: B (1)

562

Handeling: Het gesloten verklaren voor motorrijtuigen van openbare wegen.

Periode: 1981–1989

Waardering: B (5)

563

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB’s ter uitvoering van de Wegenverkeerswet.

Periode: 1935–

Waardering: B (1)

790

Handeling: Het nemen van besluiten en maatregelen ter regulering van het verkeer.

Periode: 1950–

Waardering: V, 5 jr.

855

Handeling: Het goedkeuren van besluiten van gemeentebesturen en Gedeputeerde Staten tot het aanwijzen van wegen als voorrangswegen.

Periode: 1966–1990

Waardering: B (5) bij bezwaar, anders V, 10 jr.

564

Handeling: Het geven van nadere voorschriften met betrekking tot het stellen van eisen aan wegvoertuigen.

Periode: 1950–

Waardering: B (1)

856

Handeling: Het vaststellen van voorschriften en regels op basis van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Periode: 1966–

Waardering: B (1)

857

Handeling: Het aanwijzen van wegen waar rij- of trekdieren of vee zonder toezicht mogen lopen.

Periode: 1990–

Waardering: V, 20 jr.

858

Handeling: Het vaststellen van regels met betrekking tot voorwaarden die door lagere overheden gesteld kunnen worden bij het verlenen van een ontheffing op basis van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Periode: 1966–1990

Waardering: B (1)

859

Handeling: Het verlenen van ontheffing van verbodsbepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Periode: 1966–

Waardering: V, 20 jr.

565

Handeling: Het opstellen van (wijzigingen op) vaarreglementen voor de binnenvaart en het voorbereiden van (wijzigingen op) de AMvB's ter vaststelling van deze reglementen.

Periode: –

Waardering: B (1)

566

Handeling: Het vaststellen van nadere voorschriften en regelingen ter uitvoering van het Binnenvaartpolitiereglement.

Periode: 1983–

Waardering: B (1)

788

Handeling: Het opmaken van een proces-verbaal naar aanleiding van overtredingen van vaarreglementen voor de binnenvaart.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

567

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen en ontheffingen op basis van reglementen voor vaarwegen en vaartuigen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

795

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij (rijks)vaarwegen aan het openbaar scheepvaartverkeer worden onttrokken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) voor rijksvaarwegen, V, 5 jr. voor niet-rijksvaarwegen

568

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het beleid ten aanzien van de verkeersbeheersing op de rijkswegen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

569

Handeling: Het doen van anticiperend onderzoek ten behoeve van de verkeersbeheersing.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

570

Handeling: Het opzetten en evalueren van pilot- en proefprojecten om te komen tot een betere benutting van de verkeersinfrastructuur.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

571

Handeling: Het treffen van technische maatregelen om te komen tot een betere benutting van de bestaande weginfrastructuur.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

573

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter vaststelling van bepalingen ter bescherming van 's Rijks waterstaatswerken.

Periode: (1945)–1996

Waardering: B (1)

575

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om met ankers of andere voorwerpen vistuig te plaatsen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

576

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om in, op, onder of boven kanalen werken uit te voeren.

Periode: (1945)–1996

Waardering: V, 5 jr.

577

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om over kanaal- en havengronden welke geen openbare wegen zijn met paarden of voertuigen te rijden of op deze gronden vee te weiden.

Periode: (1945)–1996

Waardering: V, 5 jr.

578

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen en ontheffingen om op uitzonderlijke wijze gebruik te maken van rijkswegen anders dan ten behoeve van het hebben van een benzinestation of een restaurant langs het hoofdwegennet.

Periode: (1945)–1996

Waardering: V, 5 jr.

579

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om in rijkswateren te baggeren of baggervaartuigen in het vaarwater te laten ankeren.

Periode: 1934–1996

Waardering: B (5) voor zover het ontgrondingen t.b.v. oppervlaktedelfstoffen betreft, anders , V 20 jr.

906

Handeling: Het verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren van vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het storten, plaatsen of neerleggen van vaste stoffen in, op of bij rijkswaterstaatswerken.

Periode: 1934 – 1996

Waardering: V, 20 jr.

580

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Rivierenwet.

Periode: (1945)–1999

Waardering: B (1)

581

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter nadere uitwerking van artikelen van de Rivierenwet.

Periode: (1945)–1999

Waardering: B (1)

582

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om werkzaamheden uit te voeren, installaties in te richten etc. binnen zomer- of winterbed van rivieren en het aangeven van termijnen waarbinnen, na aflopen van de vergunning, het opgerichte moet worden afgebroken.

Periode: (1945)–1999

Waardering: V, 5 jr.

583

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen om aan gedeelten van het water van een rivier of een stroom een nieuwe stroombaan te geven.

Periode: (1945)–1999

Waardering: B (5)

584

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Verkeerswet tegen de lintbebouwing.

Periode: (1945)–1996

Waardering: B (1)

585

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter aanwijzing van ambtenaren die opsporingsbevoegdheid hebben en die bevoegd zijn tot het uitoefenen van bestuursdwang.

Periode: (1945)–1996

Waardering: V, 5 jr.

586

Handeling: Het vaststellen van de grens van nieuw aangelegde rijkswegen.

Periode: (1945)–1996

Waardering: V, 30 jr.

587

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffingen van het verbod om binnen zekere grenzen van een rijksweg een gebouw op te richten, geheel te vernieuwen, te veranderen of uit te breiden of om op een rijksweg uitwegen of werken dienende tot uitweg te maken of te hebben.

Periode: (1945)–1996

Waardering: V, 5 jr.

589

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wegenwet.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

590

Handeling: Het geven van de bestemming ‘openbare weg’ aan wegen die bij het rijk in beheer zijn.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr.

591

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij rijkswegen aan het openbaar verkeer worden onttrokken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

592

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij goedkeuring wordt verleend aan besluiten van Provinciale Staten om wegen die bij Provincies of waterschappen in beheer zijn of onder toezicht staan, aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

593

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) een AMvB waarin nadere regelingen omtrent de inrichting en de wijze van opstellen van wegenleggers worden gegeven.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

785

Handeling: Het adviseren aan gemeenten betreffende de vaststelling van de wegenlegger.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

594

Handeling: Het instellen van tollen op wegen, bruggen en tunnels in beheer bij het rijk.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

595

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij concessies, octrooien en andere rechten op tollen op openbare wegen worden opgeheven.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

804

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij concessies, octrooien en andere rechten op tollen op wegen, kanalen, bruggen, sluizen, en water- of landovergangen worden verleend, gewijzigd of ingetrokken.

Periode: 1811–1999

Waardering: B (5)

596

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het beleid met betrekking tot voorzieningen langs het hoofdwegennet.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

597

Handeling: Het aanwijzen van locaties voor benzinepompen en wegrestaurants.

Periode: 1972–

Waardering: V, 30 jr.

601

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunningen aan benzineverkoopmaatschappijen en exploitanten van voorzieningen langs het hoofdwegennet om hun bedrijf langs de weg te kunnen uitoefenen.

Periode: (1945)–1996

Waardering: V, 30 jr.

911

Handeling: Het verlenen van goedkeuring voor het plaatsen van aanduidingsborden langs wegen in beheer bij het Rijk.

Periode: 1981–

Waardering: V, 5 jr.

603

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met de ANWB met betrekking tot de door de ANWB te verzorgen bewegwijzering en het beschikbaar stellen van de daartoe benodigde gelden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

604

Handeling: Het begeleiden van de ANWB werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van bewegwijzering.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

605

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met ANWB en KPN met betrekking tot de aanleg en het beheer van het praatpalennet.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

860

Handeling: Het vaststellen van regels voor het toepassen van incident management op autosnelwegen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

861

Handeling: Het toepassen van incident management op wegen in beheer bij Rijkswaterstaat in samenwerking met o.a. politie, brandweer, ambulancediensten, bergingsbedrijven, deskundigen, hulpverleningsdiensten en verzekeraars.

Periode: 1999–

Waardering: V, 5 jr.

862

Handeling: Het in samenspraak met het betrokken bedrijfsleven zorgdragen voor centrale meldpunten voor personen- en vrachtautoberging.

Periode: 1999–

Waardering: B (4)

863

Handeling: Het maken van afspraken met bergingsbedrijven en hun deskundigen die kunnen worden ingezet in het kader van incident management voor vrachtauto’s .

Periode: 1999–

Waardering: V, 5 jr.

864

Handeling: Het zorgdragen voor de totstandkoming van een erkenningsregeling voor bergingsbedrijven en een erkenningsregeling voor deskundigen.

Periode: 1999–

Waardering: B (5)

865

Handeling: Het instellen van een (voorlopige) commissie van toezicht vrachtautoberging.

Periode: 1999–

Waardering: B (4)

866

Handeling: Het treffen van disciplinaire maatregelen tegen ingeschakelde bergingsbedrijven, deskundigen, het CMI of CMV.

Periode: 1999–

Waardering: V, 5 jr.

867

Handeling: Het verhalen van afhandelingskosten op de eigenaar/houder van een vrachtauto of een personenauto als gevolg van een incident.

Periode: 1999–

Waardering: V, 7 jr. na

7.6. Handeling: Veren

606

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot veren.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

607

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Verenwet.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

608

Handeling: Het beslissen over het al dan niet vervallenverklaren van een veerrecht indien Gedeputeerde Staten van een provincie zich met elkander over de noodzaak daarvan niet verstaan.

Periode: (1945)–1993

Waardering: B (5)

868

Handeling: Het opheffen van veerrechten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

609

Handeling: Het opheffen van overzetveren in rijksbeheer.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

610

Handeling: Het voeren van overleg en het maken van afspraken met provincies, gemeenten en exploitanten met betrekking tot de zoute veren in Zeeland en bij de Waddeneilanden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

611

Handeling: Het aanleggen en verbeteren van veerhavens en aanleginrichtingen ten behoeve van de Zeeuwse veren en van de veren van en naar de Waddeneilanden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

612

Handeling: Het onderhouden van veerhavens en aanleginrichtingen ten behoeve van de Zeeuwse veren en van de veren van en naar de Waddeneilanden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, zie H13 voor termijnen.

8. Handeling: Landaanwinning en landinrichting

8.1. Handeling: De organisatie van de landaanwinning

613

Handeling: Het vormgeven aan de organisatie van de Zuiderzeewerken, de landinrichting en het privaatrechtelijk beheer over de drooggevallen gronden.

Periode: 1920–1997

Waardering: B (4)

8.3. Handeling: De besluitvorming met betrekking tot de droogmakingen

622

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Zuiderzeewet.

Periode: 1913–1916

Waardering: B (1)

629

Handeling: Het opstellen van plannen voor door de rijksoverheid uit te voeren landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

630

Handeling: Het formuleren en vaststellen van beleidsvoornemens met betrekking tot de inpolderingen door de rijksoverheid in beleidsnota's.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

631

Handeling: Het voeren van overleg met betrokken partijen over de wenselijkheid van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

632

Handeling: Het voorbereiden van regeringsbeslissingen inzake de inpolderingen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

8.4. Handeling: Wetenschappelijk onderzoek

633

Handeling: Het opstellen van proefplannen voor de uitvoering van landbouwkundig onderzoek.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

634

Handeling: Het doen van landbouwkundig onderzoek.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

635

Handeling: Het doen van bodemkundig onderzoek door middel van boringen en sonderingen en andere waarnemingen, en het verwerken van de resultaten in kaarten, staten en teksten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

636

Handeling: Het doen van onderzoek ten behoeve van de verbetering van de bodemstructuur van de gronden in de nieuw aangewonnen polders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

637

Handeling: Het doen van methodologisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en verbetering van analysemethoden voor bodemonderzoek.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

638

Handeling: Het doen van botanisch veldonderzoek in de drooggemaakte polders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

639

Handeling: Het doen van botanisch onderzoek ten behoeve van de onkruid- en parasietenbestrijding.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

640

Handeling: Het doen van microbiologisch onderzoek naar het verloop van de bacteriologische processen in de bodem.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

641

Handeling: Het doen van fauna-onderzoek in het IJsselmeergebied

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

642

Handeling: Het doen van sociaal-economisch onderzoek.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

643

Handeling: Het ontwikkelen van werkwijzen en productieprocessen ten behoeve van werkzaamheden bij de inrichting van drooggevallen polders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

644

Handeling: Het doen van oudheidkundig veldonderzoek.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

645

Handeling: Het conserveren van oudheidkundige voorwerpen.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

646

Handeling: Het beheren van de musea in de IJsselmeerpolders en het Geologisch reservaat P. v.d. Laan.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

647

Handeling: Het publiceren van archeologische onderzoeksresultaten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

8.5. Handeling: De uitvoering van de werken

648

Handeling: Het opstellen van plannen ter uitvoering van landaanwinningswerken.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

650

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van werkhavens in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

651

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van dijken in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5) neerslag activiteiten a, en h van Activiteitenlijst, rest V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen.

652

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van uitwateringssluizen in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

653

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van schutsluizen in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

654

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van kanalen, tochten en andere vaarwegen in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

655

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van gemalen in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

656

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van havens in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

657

Handeling: Het aanleggen van kavelsloten in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

658

Handeling: Het ontwerpen en aanleggen van wegen in het kader van landaanwinningsprojecten.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, m.u.v. werken die voldoen aan object-bewaarcriteria. Zie H13 voor termijnen

8.6. Handeling: Schaderegelingen

659

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Zuiderzeesteunwet.

Periode: 1922–

Waardering: B (1)

660

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter uitvoering van (bepalingen van) de Zuiderzeesteunwet.

Periode: 1925–

Waardering: B (1)

661

Handeling: Het instellen van plaatselijke commissies voor de Zuiderzeesteunwet.

Periode: 1925–1997

Waardering: B (4)

662

Handeling: Het benoemen en ontslaan van leden en functionarissen voor de Generale Commissie en voor de plaatselijke commissies.

Periode: 1925–1997

Waardering: B (4)

664

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Generale Commissie met betrekking tot aangelegenheden de Zuiderzeesteunwet betreffende.

Periode: 1925–1997

Waardering: B (1)

665

Handeling: Het verlenen van vergoedingen aan scholen ten behoeve van het nijverheidsonderwijs in verband met de negatieve uitwerking die de ontwikkeling van het IJsselmeergebied op de sociaal-economische omstandigheden van de Zuiderzeevissersbevolking en anderen heeft gehad.

Periode: 1932–1996

Waardering: B (5)

666

Handeling: Het beschikken op aanvragen van personen om een vergoeding ten behoeve van het volgen van een opleiding voor een handwerk.

Periode: 1932–1976

Waardering: B (5)

667

Handeling: Het beschikken op aanvragen voor tegemoetkomingen aan ondernemers die door de ontwikkeling van het IJsselmeergebied geschaad worden, ten behoeve van de verplaatsing of omvorming van bestaande bedrijven of het stichten van nieuwe bedrijven.

Periode: 1932–1976

Waardering: B (5)

668

Handeling: Het beschikken op aanvragen voor tegemoetkomingen aan ondernemers die ten gevolge van de ontwikkeling van het IJsselmeergebied schade hebben opgelopen, ten behoeve van het aannemen van een werkkring of het elders ter hand nemen van arbeid of bedrijf.

Periode: 1932–1976

Waardering: B (5)

669

Handeling: Het beschikken op aanvragen voor de toekenning van tegemoetkomingen voor waardevermindering van vissersvaartuigen en netwerk, welke voor de IJsselmeervisserij gebezigd zijn.

Periode: 1925–

Waardering: B (5)

670

Handeling: Het beschikken op aanvragen voor krediet aan leden van de Zuiderzeevissersbevolking en anderen die door de ontwikkeling van het IJsselmeergebied schade ondervinden, ten behoeve van de voortzetting, verplaatsing of aanpassing van bedrijven of voor de inrichting van nieuwe bedrijven.

Periode: 1932–1976

Waardering: B (5)

672

Handeling: Het beschikken op aanvragen voor de verlening van geldelijke steun aan belanghebbenden en hun gezinnen of anderszins van hun afhankelijke personen (dit laatste naar het oordeel van de minister) die door de uitvoering van de Zuiderzeewerken inkomen derven.

Periode: 1925–

Waardering: B (5)

673

Handeling: Het beschikken op aanvragen voor schadevergoeding in verband met de verdroging in het randgebied van de Noordoostpolder.

Periode: –1997

Waardering: V, 5 jr.

8.7. Handeling: De inrichting van het drooggevallen land

674

Handeling: Het ontwerpen en vaststellen van plannen voor het toekomstige gebruik van de poldergronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

675

Handeling: Het vaststellen van namen voor geografische objecten en waterstaatswerken.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

676

Handeling: Het aanschaffen van machines en dieren ten behoeve van landontginningswerkzaamheden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

677

Handeling: Het aanleggen en onderhouden van begreppelingen, drainage- en infiltratiesystemen en het uitvoeren van mechanische grondverbeteringswerkzaamheden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

678

Handeling: Het opstellen van zaaiplannen voor het in cultuur nemen van pas aangewonnen gronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

679

Handeling: Het opstellen van beplantingsplannen voor bomen en bossen op de pas aangewonnen gronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

680

Handeling: Het opzetten van grootschalige staatsbedrijven voor de tijdelijke exploitatie van de pas aangewonnen gronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

681

Handeling: Het grootschalig inzaaien en beplanten van pas aangewonnen gronden ten behoeve van de bodemrijping.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

682

Handeling: Het oogsten en verkopen of anderszins benutten van de landbouwproducten die bij de tijdelijke exploitatie geproduceerd worden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

683

Handeling: Het inrichten van arbeiderskampen voor de landarbeiders werkzaam in het kader van het tijdelijk beheer van de pas aangewonnen gronden van de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

684

Handeling: Het vaststellen van standaard arbeidsvoorwaarden voor arbeiders werkzaam bij de RIJP en haar voorgangers.

Periode: 1931–1997

Waardering: B (1)

685

Handeling: Het te werk stellen van landarbeiders ten behoeve van het tijdelijk beheer van de pas aangewonnen gronden van de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

686

Handeling: Het medisch keuren en behandelen van werknemers

Periode: 1941–1997

Waardering: V, 5 jr.

688

Handeling: Het opstellen van plannen voor de infrastructuur in de aan te leggen polders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

689

Handeling: Het ontwerpen van bedrijfsgebouwen, pachterswoningen en landarbeiderswoningen voor te stichten landbouwbedrijven.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

690

Handeling: Het bouwen van bedrijfsgebouwen, pachterswoningen en landarbeiderswoningen.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

691

Handeling: Het tijdelijk exploiteren van te verpachten landbouwbedrijven.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

692

Handeling: Het exploiteren van landbouwbedrijven in de polders van het IJsselmeergebied.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

696

Handeling: Het opstellen van uitgifteplannen voor de verpachting van de gronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

697

Handeling: Het vaststellen van algemene selectiecriteria voor pachters.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

698

Handeling: Het formuleren van het uitgiftebeleid.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

699

Handeling: Het opstellen van algemene pachtvoorwaarden ten behoeve van de uitgifte van gronden in de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

701

Handeling: Het in verkoop, tijd- of erfpacht uitgeven van agrarische bedrijven in de IJsselmeerpolders.

Periode: 1933–1997

Waardering: B (5)

702

Handeling: Het vaststellen van het beleid voor de omzetting van tijdpacht in erfpacht en verkoop.

Periode: 1962–1997

Waardering: B (1)

703

Handeling: Het omzetten van tijdpacht van cultuurgronden in erfpacht en verkoop.

Periode: 1962–1997

Waardering: V, 5 jr.

704

Handeling: Het verpachten van los land t.b.v. de agrarische sector.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

705

Handeling: Het houden van jachttoezicht in de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

706

Handeling: Het verhuren van jachtpercelen en visgronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

707

Handeling: Het vaststellen van het vestigingsbeleid met betrekking tot middenstandsbedrijven en andere niet-agrarische bedrijven.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

708

Handeling: Het uitgeven in erfpacht van gronden voor woningen, winkelpanden en andere bedrijfsgebouwen en voor recreatieve voorzieningen in de IJsselmeerpolders.

Periode: 1932–1997

Waardering: B (5) tot 1955, daarna V, 5 jr.

709

Handeling: Het uitgeven in erfpacht van grond aan kerkgenootschappen, voor de bouw van kerken, parochiehuizen, patronaatsgebouwen etc.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5) tot 1955, daarna V, 5 jr.

710

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vestigingsvergunningen voor bedrijven.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

711

Handeling: Het vaststellen van het woningtoewijzingsbeleid in de IJsselmeerpolders.

Periode: 1934–1997

Waardering: B (1)

712

Handeling: Het verhuren van woningen en bedrijfsgebouwen.

Periode: 1934–1997

Waardering: V, 5 jr.

713

Handeling: Het verkopen van woningen in de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

714

Handeling: Het ontwerpen van dorpen in de Wieringermeerpolder en in de Noordoostpolder.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

715

Handeling: Het opstellen van structuurplannen voor stedelijke gebieden in de zuidelijke IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

716

Handeling: Het aanleggen van dorpen en stedelijke voorzieningen in de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

717

Handeling: Het opstellen en evalueren van ontwikkelings- inrichtings- en beheersplannen ten behoeve van natuur- en landschaps- en recreatie-ontwikkeling.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

718

Handeling: Het inrichten van natuurgebieden, bossen en recreatiegebieden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

719

Handeling: Het inrichten van sport- en recreatievoorzieningen.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

720

Handeling: Het ontwikkelen en geven van cursussen en opleidingen over landinrichting in het kader van internationale samenwerkingsprojecten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) ontwikkelen van cursussen/opleidingen, V, 5 jr. het geven van cursussen/ opleidingen

721

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in internationale fora voor landinrichting, landschapsontwikkeling, natuurontwikkeling en stedenbouw.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

8.8. Handeling: Voorlichting

722

Handeling: Het opstellen van de jaarlijkse algemene adviescirculaire aan de pachters in de Wieringermeer.

Periode: 1934–1941

Waardering: B (5)

723

Handeling: Het beoordelen van de jaarlijks tweemaal door de pachters op te sturen bouw- en bemestingsplannen.

Periode: 1934–1941

Waardering: V, 5 jr.

724

Handeling: Het opstellen van de jaarlijkse enquête onder de pachters van de Wieringermeer en het verwerken van de resultaten.

Periode: 1934–1941

Waardering: B (5)

725

Handeling: Het geven van voorlichtingsavonden voor pachters.

Periode: 1934–1997

Waardering: V, 5 jr.

726

Handeling: Het organiseren van cursussen voor pachters.

Periode: 1935–1997

Waardering: V, 5 jr.

727

Handeling: Het geven van individuele adviezen aan pachters.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

728

Handeling: Het uitgeven van tijdschriften van voorlichtende aard.

Periode: 1923–1997

Waardering: B (3)

729

Handeling: Het incidenteel publiceren van boekwerken van voorlichtende aard.

Periode: (1945)–1977

Waardering: B (5)

8.9. Handeling: Particuliere organisaties

730

Handeling: Het subsidiëren van particuliere instellingen ten behoeve van activiteiten die verband houden met de ontwikkeling en inrichting van nieuw aangewonnen land.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5)

8.10. Handeling: Droogmakerijen en landinrichting

731

Handeling: Het voorbereiden van concessies voor landaanwinningen en andere droogmakerijen door anderen dan de rijksoverheid ten behoeve van de ontwikkeling of exploitatie van de drooggelegde gronden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

732

Handeling: Het voorbereiden van concessies voor landaanwinningen en andere droogmakerijen door anderen dan de rijksoverheid, anders dan voor de ontwikkeling of exploitatie van de drooggevallen gronden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr.

733

Handeling: Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van landaanwinningsprojecten of andere vormen van droogmakerijen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

734

Handeling: Het opstellen van plannen ten behoeve van de uitvoering van landaanwinningsprojecten of andere vormen van droogmakerijen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

9. Handeling: Meten en registreren

869

Handeling: Het vaststellen van beleid over verkrijging, aansturing en gebruik van basisinformatie binnen Rijkswaterstaat.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

9.1. Handeling: Basisproducten

735

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van basisgegevenssystemen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

736

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op de verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

737

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op het gebruik en de toestand van de infrastructuur.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

738

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de bij het rijk in beheer zijnde oppervlaktewateren en het Nederlandse grondwater.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

739

Handeling: Het verzamelen van gegevens betreffende de ligging van de kustlijn en het profiel van de oevers en kustverdedigingswerken, beneden en boven de zeespiegel, en betreffende de getijdenbeweging en de zeespiegel.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na gereedkomen handeling 743.

740

Handeling: Het verwerken van gegevens in basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op de verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) bestanden die gebruikt worden bij de uitvoering van te bewaren handelingen, rest V, 5 jr.

741

Handeling: Het verwerken van gegevens in basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op de het gebruik en de toestand van de infrastructuur.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) bestanden die gebruikt worden bij de uitvoering van te bewaren handelingen, rest V, 5 jr.

742

Handeling: Het verwerken van gegevens in basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de bij het rijk in beheer zijnde oppervlaktewateren en het Nederlandse grondwater.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) bestanden die gebruikt worden bij de uitvoering van te bewaren handelingen, rest V, 5 jr.

743

Handeling: Het verwerken van gegevens betreffende de ligging van de kustlijn en het profiel van de oevers en kustverdedigingswerken, beneden en boven de zeespiegel, en betreffende de getijdenbeweging en de zeespiegel.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) bestanden die gebruikt worden bij de uitvoering van te bewaren handelingen, rest V, 5 jr.

744

Handeling: Het publiceren en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op de verkeersveiligheid.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

745

Handeling: Het publiceren en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op het gebruik en de toestand van de infrastructuur.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

746

Handeling: Het publiceren en beschikbaar stellen van gegevens uit de basisgegevensverzamelingen die betrekking hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de bij het rijk in beheer zijnde oppervlaktewateren en het Nederlandse grondwater.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

747

Handeling: Het publiceren en beschikbaar stellen van gegevens betreffende de ligging van de kustlijn en het profiel van de oevers en kustverdedigingswerken, beneden en boven de zeespiegel, en betreffende de getijdenbeweging en de zeespiegel.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

748

Handeling: Het leveren van ad hoc informatie uit de bij de Rijkswaterstaat in beheer zijnde gegevensverzamelingen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

749

Handeling: Het verzamelen van fotografisch materiaal ter documentatie van de werkzaamheden van de Rijkswaterstaat.

Periode: (1945–)

Waardering: Vervallen

752

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van reken- en simulatiemodellen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

753

Handeling: Het ontwikkelen, verbeteren en operationeel houden van (geautomatiseerde) meet- en registratiemethoden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

754

Handeling: Het verzamelen van gegevens betreffende de waterstaatkundige toestand van Nederland ten behoeve van de waterstaatskaart.

Periode: 1864–1994

Waardering: V, 1 jr.

755

Handeling: Het verwerken van gegevens met betrekking tot de waterstaatkundige toestand van Nederland in de waterstaatskaart.

Periode: 1864–1994

Waardering: B (5)

756

Handeling: Het publiceren van de waterstaatskaart van Nederland.

Periode: 1864–1994

Waardering: B (5)

757

Handeling: Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de samenstelling van de rivierkaarten en de kust- en oeverkaarten.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

758

Handeling: Het verwerken van gegevens over de rivieren, kust en oever in rivierkaarten en kust- en oeverkaarten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

759

Handeling: Het publiceren van de rivierkaarten en de kust- en oeverkaarten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

760

Handeling: Het beheren van een stelsel van peilmerken ter bepaling van hoogtegegevens van Nederland in verband met het Normaal Amsterdams Peil.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

761

Handeling: Het verwerken van gegevens betreffende het NAP-stelsel.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

762

Handeling: Het publiceren van gegevens betreffende de NAP-peilmerken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

870

Handeling: Het verzamelen van hoogtegegevens van Nederland.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr.

871

Handeling: Het verwerken van hoogtegegevens van Nederland in basisgegevensverzamelingen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

872

Handeling: Het publiceren en beschikbaar stellen van hoogtegegevens van Nederland.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

763

Handeling: Het verzamelen van gegevens over de zwaartekracht in Nederland.

Periode: 1991–

Waardering: V, 1 jr.

764

Handeling: Het verwerken van gegevens over de zwaartekracht in Nederland.

Periode: 1991–

Waardering: B (5)

765

Handeling: Het publiceren van gegevens over de zwaartekracht in Nederland.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5) geaccumuleerde overzichten, rest V, 1 jr.

766

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten met betrekking geodetische aangelegenheden in de daarvoor relevante internationale fora.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

9.2. Handeling: De stimulering van remote sensing

771

Handeling: Het vaststellen van de werkprogramma's voor de Begeleidingscommissie Remote Sensing door middel van machtiging van de door deze commissie ingediende werkprogramma's.

Periode: 1978–1985

Waardering: B (1)

774

Handeling: Het vaststellen van nationale remote sensing programma's.

Periode: 1985–

Waardering: B (1)

11. Handeling: Beheer en toezicht rijkswaterstaatswerken

572

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wetgeving ter bescherming van rijkswaterstaatswerken.

Periode: –

Waardering: B (1)

874

Handeling: Het verlenen, wijzigen, intrekken en weigeren van vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het storten, plaatsen of neerleggen van vaste stoffen in, op of bij rijkswaterstaatswerken.

Periode: 1997–

Waardering: V, 20 jr.

588

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met organisaties die veelvuldig ingrijpen in rijkswaterstaatswerken (aanrakingen) met betrekking tot vergunningverlening en gebruik.

Periode: (1945–)

Waardering: Raamovereenkomsten: V, 20 jr. Overeenkomsten: V, 5 jr.

875

Handeling: Het voorbereiden van AMvB’s waarbij de heffing van leges wordt geregeld met betrekking tot de vergunningverlening voor het uitvoeren van werkzaamheden en het storten, plaatsen of neerleggen van vaste stoffen in, op of bij rijkswaterstaatswerken.

Periode: 1997–

Waardering: B (5)

876

Handeling: Het aanwijzen van rijkswaterstaatswerken waarvoor een beperking of verbod op de toegang geldt.

Periode: 1997–

Waardering: V, 20 jr.

877

Handeling: Het wijzigen van de interne organisatie met betrekking tot het beheer van waterstaatswerken en interne beheersgrenzen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (4)

878

Handeling: Het binnen de eigen beheersorganisatie overdragen van het beheer van (delen van) rijkswaterstaatswerken bij reorganisaties.

Periode: (1945–)

Waardering: B (4)

806

Handeling: Het goedkeuren van maatregelen van Gedeputeerde Staten van provincies ter voorkoming, beperking en bestrijding van de gevolgen van door oorlogsomstandigheden veroorzaakte beschadigingen van waterstaatswerken en belemmeringen in het gebruik van deze werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (4)

910

Handeling: Het verlenen van bijdragen en het betaalbaarstellen van de kosten die door de lagere overheden gemaakt worden in het kader van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd.

Periode: 1952–

Waardering: V, 7 jr.

11.1. Handeling: Handhaving

879

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op rijkswaterstaatswerken.

Periode: 1997–

Waardering: B (4)

441

Handeling: Het houden van toezicht op rijkswaterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

574

Handeling: Het vaststellen en innen van een bedrag ter vergoeding van schade aangebracht door derden aan rijkswaterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr.

438

Handeling: Het aanwijzen van ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld in voor Rijkswaterstaat relevante wetgeving, die bevoegd zijn tot het uitoefenen van bestuursdwang.

Periode: 1891–

Waardering: B (4)

442

Handeling: Het uitoefenen van bestuursdwang met betrekking tot de bescherming van rijkswaterstaatswerken.

Periode: 1981–

Waardering: V, 10 jr.

880

Handeling: Het uitbrengen van verslag aan de minister van Justitie over zaken betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij het DG Rijkswaterstaat.

Periode: 1995–

Waardering: B (3)

11.2. Handeling: Overdracht van beheer aan lagere overheden

396

Handeling: Het voorbereiden van wetten waarbij rijkswaterstaatswerken in beheer of in onderhoud worden gegeven bij lagere overheden.

Periode: 1900–

Waardering: B (5)

397

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij rijkswaterstaatswerken, van niet-nationaal belang en bij wederzijdse overeenstemming, in beheer of in onderhoud worden gegeven bij lagere overheden.

Periode: 1932–

Waardering: B (5)

498

Handeling: Het voorbereiden van wetten waarbij waterstaatswerken die in beheer of in onderhoud zijn bij lagere overheden, in beheer en onderhoud bij het rijk worden gebracht.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

499

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij waterstaatswerken, van niet-nationaal belang en bij wederzijdse overeenstemming, die in beheer of in onderhoud zijn bij lagere overheden, in beheer of in onderhoud bij het rijk worden gebracht.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

398

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij waterkeringen in het belang van de afsluiting van zeearmen en daarmee in verband staande werken in beheer of in onderhoud bij het rijk worden genomen en van Koninklijke Besluiten waarbij deze waterkeringen weer onder beheer of onderhoud van de oorspronkelijke beheerders worden gebracht.

Periode: 1958–

Waardering: B (5)

784

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij goedkeuring wordt verleend aan besluiten van Provinciale Staten om waterstaatswerken die bij de provincie in beheer of in onderhoud zijn, aan andere lagere overheden over te dragen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

789

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij goedkeuring wordt verleend aan besluiten van Provinciale Staten om waterstaatswerken die bij andere lagere overheden in beheer of in onderhoud zijn, aan de provincie over te dragen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr.

896

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet herverdeling wegenbeheer.

Periode: 1980–

Waardering: B (1)

503

Handeling: Het voorbereiden van het Koninklijk Besluit waarin de datum wordt vastgesteld waarop de overdracht van wegen tussen de diverse overheden in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer zal plaats hebben.

Periode: 1992

Waardering: B (1)

502

Handeling: Het afsluiten van overeenkomsten met lagere overheden opdat een waterstaatswerk, in afwijking van de werkingssferen van wetten en Koninklijke Besluiten ter overdracht van waterstaatswerken, in beheer of in onderhoud bij het Rijk dan wel bij de betreffende lagere overheid zal komen.

Periode: 1992–

Waardering: B (5)

399

Handeling: Het plegen van bestuurlijk overleg met provincies en andere lagere overheden over de decentralisatie van het beheer of het onderhoud van rijkswaterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

504

Handeling: Het overdragen van het beheer of het onderhoud van rijkswaterstaatswerken aan lagere overheden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr.

505

Handeling: Het verlenen van subsidies aan lagere overheden in verband met de overdracht van het beheer of het onderhoud van waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr.

12. Handeling: Bevoegdheden ten opzichte van andere overheden en privaatrechtelijke personen

12.1. Handeling: Doorvoering van het landelijke waterstaatsbeleid

792

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij goedkeuring wordt verleend aan provinciale besluiten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de waterstaat

Periode: 1962–1993

Waardering: B (1)

881

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter schorsing of vernietiging van provinciale besluiten die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de waterstaat.

Periode: 1962–

Waardering: B (1)

100

Handeling: Het leveren van zienswijzen en reacties op ontwerpen of concepten van beleids- en planvorming door lagere overheden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) bij bezwaar, anders V, 1 jr.

907

Handeling: Het leveren van zienswijzen en reacties op ontwerpen of concepten van beleids- en planvorming door andere rijksoverheden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) bij bezwaar, anders V, 1 jr.

908

Handeling: Het leveren van zienswijzen en reacties op ontwerpen, startnotities of projectnota’s met betrekking tot de uitvoering van werken door de andere overheden en particuliere personen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) bij bezwaar, anders V, 1 jr.

909

Handeling: Het leveren van zienswijzen, advies of reacties op ontwerp-besluiten of verordeningen van andere overheden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) bij bezwaar, anders V, 1 jr.

811

Handeling: Het adviseren van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State door middel van ambtsberichten met betrekking tot beroepen op beschikkingen die niet door de minister van Verkeer en Waterstaat zijn afgegeven maar wel betrekking hebben op het beleidsterrein Waterstaat.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

12.2. Handeling: Ingrijpen in rechtsverhoudingen ten behoeve van derden

882

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter verlening van concessie voor het uitvoeren en instandhouden van werken door derden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

883

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter vordering van vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen op basis van verordeningen van lagere overheden, die nodig zijn voor de uitvoering van openbare werken van derden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

793

Handeling: Het opleggen van de verplichting tot het gedogen door privaatrechtelijke personen van de aanleg en instandhouding van openbare werken door derden.

Periode: 1928–

Waardering: V, 20 jr.

802

Handeling: Het op verzoek van derden voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter onteigening van onroerende zaken of beperkte rechten die nodig zijn voor de uitvoering van werken door derden ten behoeve van de aanleg, verbetering of onderhoud van waterstaatswerken en de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr.

813

Handeling: Het adviseren van de Dienst der Domeinen inzake eigendom en bezit van onroerende goederen en rechten van derden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 5 jr.

12.3. Handeling: Bevoegdheden ten opzichte van openbare lichamen

125

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het regeringsbeleid met betrekking tot de functie en de structuur van het waterschapsbestel.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

126

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Waterschapswet.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

127

Handeling: Het goedkeuren van besluiten van Gedeputeerde Staten tot het instellen of opheffen van waterschappen en tot vaststelling en wijziging van reglementen van waterschappen.

Periode: 1991–

Waardering: B (4) bij bezwaar, anders V, 5 jr.

786

Handeling: Het adviseren van waterschappen en hoogheemraadschappen met betrekking tot het opstellen van keuren en reglementen.

Periode: 1991–

Waardering: V, 5 jr.

128

Handeling: Het bij AMvB treffen van voorzieningen terzake van het opheffen of instellen van waterschappen en het vaststellen en wijzigen van reglementen van waterschappen, bij provinciaal verzuim.

Periode: 1991–

Waardering: B (4)

884

Handeling: Het bij provinciaal verzuim voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij het toezicht op interprovinciale waterschappen geregeld wordt.

Periode: 1992–

Waardering: B (4)

885

Handeling: Het vaststellen van een verrekening in de kosten bij het overdragen van het beheer van waterstaatswerken van provincies naar waterschappen, bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen.

Periode: 1999–

Waardering: V, 7 jr.

787

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten waarbij goedkeuring wordt verleend aan de vaststelling van de verontreinigingsheffing door waterschappen c.q. hoogheemraadschappen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr.

129

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de dagelijkse besturen van waterschappen belast met de verdediging tegen zeewater, water van het IJsselmeer of oppervlaktewater van de grote rivieren.

Periode: 1900–1991

Waardering: V, 5 jr.

886

Handeling: Het voorbereiden van AMvB’s ter vaststelling of wijziging van een kiesreglement voor waterschappen.

Periode: 1999–

Waardering: B (4)

130

Handeling: Het benoemen, schorsen en ontslaan van voorzitters van waterschappen.

Periode: 1900–1991

Waardering: B (4)

887

Handeling: Het voorbereiden van AMvB’s ter vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van voorzitters van waterschappen.

Periode: 1992–

Waardering: B (5)

888

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter (her)benoeming van voorzitters van waterschappen.

Periode: 1992–

Waardering: B (5)

889

Handeling: Het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen tot instelling van een openbaar lichaam met een of meerdere lagere overheden.

Periode: 1950–

Waardering: B (4)

797

Handeling: Het goedkeuren van besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincies tot deelneming aan, wijziging van en opheffing van gemeenschappelijke regelingen waarbij openbare lichamen worden ingesteld.

Periode: 1950–1984

Waardering: B (4) bij bezwaar, anders V, 5 jr.

890

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, indienen van verzoeken bij Gedeputeerde Staten tot het geven van aanwijzingen aan lagere overheden tot deelneming aan, wijziging van of opheffing van een gemeenschappelijke regeling.

Periode: 1984–

Waardering: B (4)

891

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geven van aanwijzingen aan lagere overheden tot deelneming aan, wijziging van of opheffing van een gemeenschappelijke regeling, bij provinciaal verzuim.

Periode: 1984–

Waardering: B (4)

892

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, indienen van verzoeken bij Gedeputeerde Staten tot het geven van aanwijzingen aan openbare lichamen die door middel van een gemeenschappelijke regeling tot stand zijn gekomen.

Periode: 1994–

Waardering: V, 10 jr.

893

Handeling: Het, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geven van aanwijzingen aan door middel van gemeenschappelijke regelingen ingestelde openbare lichamen, bij provinciaal verzuim.

Periode: 1994–

Waardering: B (5)

13. Activiteiten bij de realisatie van werken

Activiteit: De activiteiten hebben standaard een vernietigingstermijn. Deze is 1, 7, 20 of 30 jaar, afhankelijk van de verantwoordingstermijn die voor de betreffende activiteiten geldt. De verantwoordingstermijn gaat pas in als het project financieel afgewikkeld is. De term financiële afwikkeling geeft aan dat alle nazorgactiviteiten gereed zijn en de laatste facturen zijn afgewikkeld. Deze periode van tussen het praktische einde van een project en de laatste financiële afronding kan oplopen tot 2 à 3 jaar. Hierna gaat de betreffende vernietigingstermijn in. Voor de activiteiten met een financieel aspect betekent dit in de praktijk meestal een vernietigingstermijn van 10 jaar (7 + 3) na einde project.

Periode: –

Waardering: –

Activiteit: Veel werken zijn of kunnen in de toekomst historisch waardevol zijn. De criteria uit bijlage 1 zijn opgesteld om dat in samenwerking met het Nationaal Archief te bepalen. Als één of meerdere van deze criteria van toepassing zijn, komen een aantal activiteiten voor permanente bewaring in aanmerking. Het gaat om de volgende activiteiten: .3, .4, .6, .7, .8, .9, .13, .15, .16, .17, .24, .25, .27, .29, .30, .39, .40, .45, .46, .49

Periode: –

Waardering: –

13.2. Activiteit: Verkenning en planstudie

.1

Activiteit: Het verlenen van een interne projectopdracht voor de mogelijke aanleg of verbetering van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.2

Activiteit: Het onderzoeken van de mogelijke aanleg of verbetering van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.3

Activiteit: Het nemen van besluiten tot het opnemen van een mogelijke aanleg of verbetering van infrastructurele werken in de planstudietabel van de MIT/SNIP.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na onherroepelijk worden besluit (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.4

Activiteit: Het opstellen van (concept-)startnotities ten behoeve van de voorgenomen aanleg of verbetering van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr. na publicatie (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.5

Activiteit: Het opstellen van projectplannen ten behoeve van de voorgenomen aanleg, verbetering of onderhoud van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project

.6

Activiteit: Het (mede) opstellen van richtlijnen met betrekking tot de inhoud van project- of trajectnota's voor de aanleg of verbetering van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr. na publicatie (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.7

Activiteit: Het opstellen van tracé-, project- en trajectnota/MER's met betrekking tot voorgenomen aanleg of verbetering van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr. na publicatie (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.8

Activiteit: Het (mede) opstellen van ontwerp-tracébesluiten en gewijzigde ontwerp-tracébesluiten en het plegen van bestuurlijk overleg naar aanleiding van deze ontwerpbesluiten.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na onherroepelijk worden tracébesluit (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.9

Activiteit: Het (mede) vaststellen van project- of tracébesluiten.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na onherroepelijk worden tracébesluit (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

13.3. Activiteit: Onderzoek, meting en inspectie

.10

Activiteit: Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de aanleg of verbetering van waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.11

Activiteit: Het verzamelen en leveren van meetgegevens ten behoeve van de aanleg en verbetering waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project

.12

Activiteit: Het verrichten van inspectie in het kader van het beheer en onderhoud van waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na acceptatie nieuw inspectierapport

13.4. Activiteit: Ontwerp

.13

Activiteit: Het formuleren en vastleggen van functionele en technische uitgangspunten voor het ontwerp.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).; Overig: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

.14

Activiteit: Het maken van een voorontwerp.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

.15

Activiteit: Het opstellen van plannen ten behoeve van het ontwerp van waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).; Overig: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

.16

Activiteit: Het maken van een definitief ontwerp.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).; Overig: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

13.5. Activiteit: Contractvoorbereiding

.17

Activiteit: Het verlenen van toestemming om te beginnen met de voorbereiding van de uitvoering van een infrastructureel werk.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na onherroepelijk worden besluit (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.18

Activiteit: Het vaststellen van een strategie ten aanzien de benadering van de markt.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.19

Activiteit: Het maken van (deel)ramingen voor de kosten van een aan te besteden werk/project.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

.20

Activiteit: Het op minnelijke wijze verwerven van grond en zakelijke rechten ten behoeve van de uitvoering van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: Overeenkomsten en contracten: V, 7 jr. na verkoop grond/zakelijke rechten; Overige documenten: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.21

Activiteit: Het voorbereiden van oplegging van een gedoogplicht dan wel het voorbereiden van onteigeningen ten behoeve van waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: Gedoogplicht: V, 20 jr. na onherroepelijk worden beschikking; Onteigening: V, 20 jr. na rechterlijke uitspraak

.22

Activiteit: Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die nodig zijn voor de opzet van het werk volgens het bestek.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na afloop geldigheidstermijn vergunning of ontheffing

.23

Activiteit: Het aanvragen van subsidie in het kader van de aanleg of verbetering van waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.24

Activiteit: Het aanvragen van goedkeuring van lagere overheden om nieuwe werken uit te voeren.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.25

Activiteit: Het sluiten van overeenkomsten met andere overheden met betrekking tot de uitvoering van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na vervallen of vervanging bestuursovereenkomst (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.26

Activiteit: Het selecteren en uitnodigen van inschrijvers of onderhandelingspartners bij aanbestedingen met voorafgaande selectie, bij onderhandse aanbestedingen en bij onderhandelingsprocedures.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.27

Activiteit: Het voor inschrijving beschikbaar stellen van bestekken c.q. contracten en het opstellen van nota’s van inlichtingen ter nadere invulling of wijziging van de bestekken van openbaar, onderhands of met voorafgaande selectie aanbestede werken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).; Overig: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project

.28

Activiteit: Het openbaar aanbesteden van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.29

Activiteit: Het verlenen van opdrachten aan inschrijvers op een aanbesteed werk.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).; Overig: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

13.6. Activiteit: Contractuitvoering

.30

Activiteit: Het verlenen van toestemming voor de start van het daadwerkelijk uitvoeren van een project.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na onherroepelijk worden besluit (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.31

Activiteit: Het afsluiten van wijzigingsovereenkomsten met aannemers van uitbestede werken.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

.32

Activiteit: Het opstellen van plannen ten behoeve van de uitvoering van werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.33

Activiteit: Het aanschaffen van materiaal ten behoeve van de uitvoering van aanleg, beheer en onderhoud van RWS-objecten.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.34

Activiteit: Het toezien op en registreren van de levering en het gebruik van materialen en producten.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.35

Activiteit: Het toezien op en registreren van de levering en het gebruik van (bouw-)grondstoffen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 30 jr. na financiële afwikkeling project.

.36

Activiteit: Het behandelen van financiële claims van aannemers.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.37

Activiteit: Het behandelen van klachten en bezwaren van belanghebbenden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na schikking of onherroepelijk worden rechterlijke uitspraak

.38

Activiteit: Het op aanvraag toekennen van schadevergoedingen ten behoeve van de compensatie van geleden schade ten gevolge van door de RWS uitgevoerde activiteiten, die redelijkerwijze niet geheel ten laste van de aanvrager mag komen.

Periode: (1945–)

Waardering: Bij toekenning: V, 7 jr. na onherroepelijk worden beschikking.; Bij weigering: V, 1 jr. na onherroepelijk worden beschikking.

.39

Activiteit: Het voeren van rechtsgedingen met belanghebbenden in verband met de uitvoering van waterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na schikking of onherroepelijk worden rechterlijke uitspraak (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.40

Activiteit: Het vaststellen van de opleveringsgereedheid van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 20 jr. na onherroepelijk worden besluit (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

13.7. Activiteit: Projectbeheersing

.41

Activiteit: Het maken van (deel-)projectplanningen.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.42

Activiteit: Het houden van toezicht op de uitvoering van werken door derden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.43

Activiteit: Het bijhouden en vastleggen van gemaakte afwegingen en afwijkingen gedurende de loop van een project.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.44

Activiteit: Het borgen van kwaliteit door middel van toetsingen, audits en steekproeven bij uitvoering van werken door derden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project.

.45

Activiteit: Het verrichten van tussentijdse rapportages betreffende de voortgang van een (deel-) project.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr. na financiële afwikkeling project (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.46

Activiteit: Het geven van een naam aan rijkswaterstaatswerken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop (werken die voldoen aan de criteria uit bijlage 1: B).

.47

Activiteit: Het aankondigen van voorgenomen infrastructurele werken en het voorlichten van belanghebbenden daaromtrent.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project.

.48

Activiteit: Het voeren van intern en extern project-overleg.

Periode: (1945–)

Waardering: Aanleg en verbetering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop; Overig: V, 1 jr. na financiële afwikkeling project

13.8. Activiteit: Overdracht

.49

Activiteit: Het overdragen van uitgevoerde werken.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 1 jr. na buitengebruikstelling, vervanging of sloop (werken die voldoen aan de criteria uit 1: B).

Actoren die onder de archiefverantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat vallen

Adviescommissie/Adviesraad (Lelystad)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1980

Waardering: B (1)

Adviescommissie/Adviesraad en Dagelijks Adviescommissie (DAC, Almere)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1977–1984

Waardering: B (1)

Adviescommissie en Dagelijks Adviescommissie (Zeewolde)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1980–1984

Waardering: B (1)

Adviescommissie ex art. 4 Regeling nadeelcompensatie Rijkswaterstaat en de voorgangers daarvan

930

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aanvragen voor schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad ten gevolge van werken die door de RWS worden uitgevoerd.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 7 jr.

Adviesraad en Dagelijks Adviescommissie (Dronten)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1967–1972

Waardering: B (1)

Algemene Beraadsgroep Koelwater

141

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot koelwateraangelegenheden.

Periode: 1973–1981

Waardering: B (1)

Begeleidingscommissie Remote Sensing (BCRS)

770

Handeling: Het opstellen van onderzoeksplannen en prioriteiten voor applicatieonderzoeken remote sensing.

Periode: 1976–1985

Waardering: B (1)

772

Handeling: Het doen van onderzoek op het terrein van de remote sensing.

Periode: 1978–1986

Waardering: B (1)

773

Handeling: Het aanschaffen van materiaal ten behoeve van onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van remote sensing.

Periode: 1978–1996

Waardering: V, 7 jr.

Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS)

775

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een voortschrijdend meerjarenprogramma ter uitvoering van het nationale remote sensing programma en van de begroting voor dit programma.

Periode: 1986–

Waardering: B (1)

776

Handeling: Het beoordelen, coördineren en uitbesteden van de onderzoeksprojecten in het kader van de Nationale Remote Sensing Programma's en het beheer van de instrumentenpool.

Periode: 1986–

Waardering: B (1)

777

Handeling: Het evalueren van de Nationale Remote Sensing Programma's.

Periode: 1986–

Waardering: B (1)

778

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de voor de ontwikkeling van de remote sensing relevante internationale fora.

Periode: 1986–

Waardering: B (1)

873

Handeling: Het adviseren over zaken met betrekking tot Remote Sensing.

Periode: 1996

Waardering: V, 10 jr.

Beoordelingscommissie Sanering Waterbodem

164

Handeling: Het beoordelen van plannen voor de sanering van 4 locaties uit het Saneringsprogramma Waterbodem 1988–1989, ingediend naar aanleiding van een algemene oproep door de minister van Verkeer en Waterstaat om het bedrijfsleven te stimuleren nieuwe technieken te ontwikkelen.

Periode: 1988

Waardering: B (1)

Bestuurlijk Overleg Regionaal Integraal Waterbeheer

213

Handeling: Het adviseren van de ministers van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot projectaanvragen in het kader van de REGIWA-regeling.

Periode: 1992

Waardering: V, 5 jr.

214

Handeling: Het adviseren van de provincies met betrekking tot het totaalpakket aan subsidietoekenningen in het kader van de REGIWA-regeling.

Periode: 1993–1993

Waardering: V, 5 jr.

Bestuurlijk Overleg Integrale Eutrofiëringsbestrijding

209

Handeling: Het adviseren van de ministers van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot in het kader van de subsidieregeling voor proefprojecten eutrofiëringsbestrijding ingediende projectvoorstellen.

Periode: 1985–1991

Waardering: B (1)

Bureau onder de Blocq van Kuffeler

620

Handeling: Het vaststellen van de vermoedelijke verkoopwaarde der gronden, de kwestie van de schadeloosstelling van de Zuiderzeevissers en de deelname van de provincie Noord-Holland in de inpolderingskosten.

Periode: 1911–1914

Waardering: B (1)

Bureau SAMWAT

96

Handeling: Het beheren van een bestand met computerprogramma's ten behoeve van het waterbeheer.

Periode: 1988–1992

Waardering: B (1)

97

Handeling: Het bijhouden van een bestand met gegevens over onderzoeken op het gebied van waterbeheer.

Periode: 1988–1992

Waardering: B (1)

Centrale Commissie Verkeersveiligheid (CCVV)

32

Handeling: Het vormen van een interdepartementaal overlegplatform voor de coördinatie van het verkeersveiligheidsbeleid.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

Commissie Alternatieve Winplaatsen van Mergel in Zuid-Limburg

310

Handeling: Het verzamelen van gegevens op grond waarvan bepaald kan worden of andere winplaatsen dan het Plateau van Margraten reële opties zijn voor de winning van kalksteen ten behoeve van de cementklinkerbereiding door de NV ENCI.

Periode: 1983

Waardering: B (1)

Commissie Artikel 8 Deltawet

402

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot wettelijke regelingen betreffende tegemoetkoming in schade voor visserij en aanverwante bedrijven in verband met de uitvoering van de Deltawet.

Periode: 1971–1972

Waardering: B (1)

Commissie Bijdragen Verkeers- en Vervoersvoorzieningen (CBVV)

74

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aanvragen in het kader van de Bijdrageregeling verkeers- en vervoersvoorzieningen.

Periode: 1981–1988

Waardering: V, 5 jr.

Commissie Financieel Bestel Waterschappen

122

Handeling: Het adviseren van de regering over de mogelijkheden tot verbetering van de financiële situatie van de waterschappen in verband met de verandering van de taken van de waterschappen.

Periode: 1953–1963

Waardering: B (1)

Commissie Grondwaterbeheer (CGB)/Technische adviescommissie

176

Handeling: Het adviseren van Gedeputeerde Staten met betrekking tot aanvragen tot verlening of wijziging van een vergunning om grondwater aan de bodem te mogen onttrekken.

Periode: 1981–1992

Waardering: V, 1 jr.

177

Handeling: Het op verzoek van indieners van een aanvraag tot schadevergoeding op basis van artikel 35 van de Grondwaterwet, doen van onderzoek naar de gerechtvaardigdheid van die aanvraag.

Periode: 1981–1992

Waardering: V, 5 jr.

178

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften van betrokkenen naar aanleiding van adviezen door de Commissie uitgebracht over een verzoek tot schadevergoeding.

Periode: 1981–1992

Waardering: V, 5 jr.

Commissie Hofstee

695

Handeling: Het adviseren van de ministers van Financiën en van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de bestemming der domeingronden van de IJsselmeerpolders.

Periode: 1953–1959

Waardering: B (1)

Commissie Integraal Waterbeheer

94

Handeling: Het adviseren van en overleggen met bij het waterbeheer betrokken overheden over de uitvoering van het integraal waterbeheer.

Periode: 1995–

Waardering: B (1)

750

Handeling: Het uitwerken van een landelijk meetprogramma voor routinematig onderzoek van de waterkwaliteit.

Periode: 1980–

Waardering: B (5)

751

Handeling: Het jaarlijks rapporteren over de landelijke waterkwaliteit.

Periode: 1980–

Waardering: B (2)

Commissie inzake het bestuderen van de uitgifte der Zuiderzeegronden (Commissie Vissering)

694

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot de gewenste wijze van uitgifte van de nieuw gewonnen gronden.

Periode: 1926–1930

Waardering: B (1)

Commissie Landelijke Coördinatie Waterverdeling (LCW)

191

Handeling: Het landelijk coördineren van de afvoer van water uit de Rijntakken bij afwijkende omstandigheden.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

Commissie Lovink

625

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot de baten welke van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee mogen worden verwacht, waarbij de commissie in het bijzonder aandacht schenkt aan de wijze van verkaveling en de voordelen voor de omliggende provincies met betrekking tot de afwatering.

Periode: 1922–1924

Waardering: B (1)

Commissie Milieu en Industrie

133

Handeling: Het stimuleren van de ontwikkeling, door het bedrijfsleven, van technieken en processen die afvalwaterverontreiniging tegengaan door middel van het financieren van onderzoek.

Periode: 1985–1995

Waardering: V, 7 jr.

Commissie Muskusrattenbestrijding

424

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen volgens welke de bestrijding van de muskusrat zal worden uitgevoerd.

Periode: 1969–1986

Waardering: B (1)

Commissie Richtlijnen voor het Ontwerpen van Niet-Autosnelwegen (commissie RONA)

530

Handeling: Het opstellen van richtlijnen voor de aanleg en het ontwerp van verkeersinfrastructuurvoorzieningen buiten de sfeer van de autosnelwegen, ten aanzien van het veiligheidsaspect.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

Commissie Rivierdijken (Commissie Becht)

359

Handeling: Het opstellen van richtlijnen voor de aanleg en het ontwerp van verkeersinfrastructuurvoorzieningen buiten de sfeer van de autosnelwegen, ten aanzien van het veiligheidsaspect.

Periode: 1975–1977

Waardering: B (1)

Commissie schadebepaling griend-, riet- en biezenbedrijven

409

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat omtrent de grootte van de aan bedrijven te verlenen voorschotten op de te verwachten tegemoetkoming in schade krachtens de Deltaschadewet en omtrent de hoogte van die tegemoetkoming.

Periode: 1971–

Waardering: B (1)

Commissie ter evaluatie van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

808

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over de werking van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving.

Periode: 2000

Waardering: B (1)

Commissie ter voorziening in de verzorging van de culturele belangen van arbeiders en overig personeel, werkzaam bij de te maken inpolderingswerken in het IJsselmeer

687

Handeling: Het bemiddelen bij de verzorging van culturele evenementen in de arbeiderskampen van de

IJsselmeerpolders

Periode: 1937–1945

Waardering: B (5)

Commissie Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterking (Commissie Boertien)

361

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de bij het ontwerp van waterkeringen langs de rivierdijken te hanteren veiligheidsnormen.

Periode: 1992–1993

Waardering: B (1)

Commissie Vaarwegbeheerders (CVB)

529

Handeling: Het opstellen van richtlijnen met betrekking tot aanleg en beheer van vaarwegen.

Periode: 1977–1996

Waardering: B (1)

Commissie van Advies (Zuidelijke IJsselmeerpolders)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1955–

Waardering: B (1)

Commissie van Advies Art. 18a Wegenverkeerswet

65

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over aangelegenheden betreffende vorderingen aan rijbewijshouders om zich te onderwerpen aan onderzoeken naar de rijvaardigheid en naar de geschiktheid.

Periode: 1979–1996

Waardering: B (1)

66

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over:

Periode: 1979–1996

Waardering: V, 5 jr.

  • de vraag of een vordering aan een rijbewijshouder om zich te onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid of naar de geschiktheid stoelt op in die vordering omschreven feiten of omstandigheden;

  • aanvragen van rijbewijshouders om een nader onderzoek indien zij in het onderzoek in eerste instantie ongeschikt of onbekwaam zijn gebleken.

Commissie van Advies voor de Exploitatie van Bedrijven in Eigen Beheer in de IJsselmeerpolders

693

Handeling: Het adviseren van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën met betrekking tot de exploitatie van de Bedrijven in eigen beheer.

Periode: 1955–1986

Waardering: B (1)

Commissie Veiligheid Wegverkeer

37

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aanpassing van verkeerswetgeving in verband met de verkeersveiligheid.

Periode: 1954–1977

Waardering: B (1)

Commissie voor Waterbouwkundige werken

649

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over de vaststelling van plannen ter uitvoering van landaanwinningswerken.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

Commissie Waterbeheer 21e eeuw

791

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat en de Unie van waterschappen inzake de wenselijke waterhuishoudkundige inrichting van Nederland.

Periode: 1999–2000

Waardering: B (1)

Commissie Watersnood Maas (Commissie Boertien)

362

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat en de provincie Limburg met betrekking tot de te nemen maatregelen om ernstige wateroverlast tengevolge van hoogwaterstanden van de Maas te voorkomen.

Periode: 1994

Waardering: B (1)

Commissie Westerschelde

824

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over te nemen maatregelen ter compensatie van het verlies aan natuurwaarden door de verruiming van de vaarweg van de Westerschelde.

Periode: 1996–1997

Waardering: B (5)

Commissie Wortman

621

Handeling: Het opstellen van een kostenraming voor de uitvoering van de Zuiderzeewerken.

Periode: 1914

Waardering: B (1)

Commissie Zeehavenoverleg (CZHO)

493

Handeling: Het adviseren van de regering inzake het te voeren zeehavenbeleid en het vormen van een overlegplatform voor alle betrokken partijen.

Periode: 1968–1980

Waardering: B (1)

Coördinatiecommissie Snelheidslimieten (CCS)

44

Handeling: Het coördineren en interdepartementaal afstemmen van het rijksbeleid met betrekking tot de rijsnelheidslimieten.

Periode: 1988–1990

Waardering: B (1)

Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO)

94

Handeling: Het adviseren van en overleggen met bij het waterbeheer betrokken overheden over de uitvoering van het integraal waterbeheer.

Periode: 1973–1994

Waardering: B (1)

112

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot het opstellen van normen, procedures, tarieven, waterkwaliteitsklassen en andere technische en juridische aangelegenheden in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1973–1994

Waardering: B (1)

175

Handeling: Het inventariseren van de waterbodemkwaliteit van de regionale wateren in Nederland.

Periode: 1989–1991

Waardering: B (5)

750

Handeling: Het uitwerken van een landelijk meetprogramma voor routinematig onderzoek van de waterkwaliteit.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

751

Handeling: Het jaarlijks rapporteren over de landelijke waterkwaliteit.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

Dagelijkse Adviescommissie (Noordoostpolder)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1952–1962

Waardering: B (1)

Deltacommissie

342

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de te treffen waterstaatstechnische voorzieningen met betrekking tot de verdediging van de in 1953 door de watersnoodramp getroffen gebieden met inachtneming van alle daarbij betrokken belangen.

Periode: 1953–1956

Waardering: B (1)

Departementaal Coördinatiecentrum Verkeer en Waterstaat (DCC)

231

Handeling: Het opzetten en onderhouden van meldingsstructuren om tijdig te kunnen reageren op calamiteiten die bedreigend kunnen zijn voor de waterkwaliteit.

Periode: 1993–

Waardering: V, 10 jr.

DGM–Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma (DROP)

335

Handeling: Het doen van onderzoek naar de toepassing van alternatieve materialen in de bouw.

Periode: 1995–1999

Waardering: B (1)

336

Handeling: Het opstellen van een onderzoeksplan voor de toepassing van alternatieve materialen in de weg- en waterbouw.

Periode: 1995–1999

Waardering: B (1)

Dorpscommissie (Wieringermeerpolder)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1932–1934

Waardering: B (1)

Evaluatie Commissie NRSP

779

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot het gevoerde en te voeren overheidsbeleid met betrekking tot remote sensing aan de hand van een evaluatie van het Nationaal Remote Sensing Programma.

Periode: 1989

Waardering: B (1)

Export Platform Verkeer en Waterstaat

291

Handeling: Het vormen van een overlegplatform voor het bedrijfsleven en het departement van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de export van Nederlandse waterstaatkundige expertise.

Periode: 1980–

Waardering: B (1)

Gebruikersoverleg Hoofdwegennet

602

Handeling: Het vormen van een overlegplatform ten behoeve van de gestructureerde inbreng van de zijde van de weggebruikers(organisaties) van ideeën en suggesties ten aanzien van een zo efficiënt en comfortabel mogelijk gebruik van het hoofdwegennet en voor de terugkoppeling van plannen en wensen van de rijksoverheid dienaangaande.

Periode: 1973–

Waardering: B (1)

Generale Commissie (voor de Zuiderzeesteunwet)

663

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aangelegenheden de Zuiderzeesteunwet betreffende.

Periode: 1925–1997

Waardering: B (1)

Interdepartementaal Directeuren Overleg (IDON)

807

Handeling: Het vormen van een overlegplatform voor de interdepartementale afstemming van beleidsvoornemens met betrekking tot Noordzeeaangelegenheden.

Periode: 1999–

Waardering: B (1)

Interdepartementale Commissie van Overleg inzake Zeehavenaangelegenheden (ICOZA)

494

Handeling: Het vormen van een interdepartementaal platform voor de vaststelling van het zeehavenbeleid, voor de toetsing van regionaal beleid, voor het overleg met havenbeheerders en het bedrijfsleven en voor de ontwikkeling van kennis.

Periode: 1976–

Waardering: B (1)

Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzeeaangelegenheden (ICONA)

101

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot aangelegenheden die de Noordzee raken.

Periode: 1977–1999

Waardering: B (1)

102

Handeling: Het ambtelijk afronden van interdepartementaal beleidsoverleg met betrekking tot Noordzeeaangelegenheden.

Periode: 1977–1999

Waardering: B (1)

103

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van bewindslieden met betrekking tot Noordzeeaangelegenheden

Periode: 1977–1999

Waardering: B (1)

104

Handeling: Het leveren van bijdragen aan de uitvoering van beleidsvoornemens met betrekking tot de Noordzee.

Periode: 1977–1999

Waardering: B (5)

Interdepartementale Groep Verdroging

211

Handeling: Het adviseren van de ministers van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot projectaanvragen in het kader van de subsidieregeling voor proefprojecten op het gebied van de waterhuishoudkundige regeneratie van verdroogde bos- en natuurgebieden.

Periode: 1991

Waardering: B (1)

Interdepartementale Stuurgroep Verkeersveiligheid (ISVV)

33

Handeling: Het ambtelijk voorbereiden van het overleg binnen de Centrale Commissie Verkeersveiligheid (CCVV).

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

Interdepartementale Werkgroepen Wegenverkeerswetgeving

42

Handeling: Het interdepartementaal voorbereiden van (wijzigingen op) de wegenverkeerswet en van AMvB's op verkeersveiligheidsgebied.

Periode: –

Waardering: Vervallen

Interdepartementale Werkgroep Toepassing Afvalstoffen in de Bouwnijverheid en de Bouwmaterialenindustrie (ITABB)

335

Handeling: Het doen van onderzoek naar de toepassing van alternatieve materialen in de bouw.

Periode: 1988–1994

Waardering: B (1)

336

Handeling: Het opstellen van een onderzoeksplan voor de toepassing van alternatieve materialen in de weg- en waterbouw.

Periode: 1988–1994

Waardering: B (1)

337

Handeling: Het stimuleren van het gebruik van alternatieve materialen in de weg- en waterbouw door middel van het geven van voorlichting en de overdracht van kennis aan betrokkenen.

Periode: 1988–1994

Waardering: B (5) 1 exemplaar, rest V, 1 jr.

Interdepartementale Werkgroep voor de Ontgrondingen (IWO)

298

Handeling: Het voorbereiden van het landelijke beleid met betrekking tot de ontgrondingen door middel van adviezen aan de minister van Verkeer en Waterstaat en het opstellen van beleidsnota's.

Periode: 1981–

Waardering: B (1)

Interdepartementale Werkgroep Waterschapsfinanciën (Werkgroep Steenbeek)

123

Handeling: Het adviseren van de regering over de vraag of en in hoeverre de toestand van de waterschappen financiële maatregelen van de regering noodzakelijk maakt.

Periode: 1963–1966

Waardering: B (1)

Landdrosten van de openbare lichamen in de IJsselmeerpolders

616

Handeling: Het instellen van commissies en raden van advies voor de landdrost en het geven van nadere voorschriften betreffende de samenstelling en werkwijzen van deze commissies en raden.

Periode: 1946–1996

Waardering: B (5)

618

Handeling: Het binnen de IJsselmeerpolders uitoefenen van de bevoegdheden die normaliter aan de gemeentelijke en provinciale overheden toekomen.

Periode: 1942–1996

Waardering: B (1)

Landelijke Commissie voor de Coördinatie van het Ontgrondingenbeleid (LCCO)

299

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over de taakstellingen van de provincies en de rijksoverheid met betrekking tot het ontgrondingenbeleid.

Periode: 1976–

Waardering: B (1)

300

Handeling: Het fungeren als overlegplatform tussen Rijk en provincies met betrekking tot de totstandkoming van het landelijk beleid inzake ontgrondingen.

Periode: 1976–

Waardering: B (1)

333

Handeling: Het inventariseren van de totale behoeft aan oppervlaktedelfstoffen in Nederland.

Periode: 1976–

Waardering: B (1)

334

Handeling: Het op systematische wijze verzamelen van gegevens met betrekking tot de gewonnen hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.

Periode: 1976–

Waardering: B (1)

Landelijke Coördinatiecommissie Deltakringen (LCCD)

365

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de prioriteitsvolgorde voor de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet ten behoeve van het jaarlijks door de minister vast te stellen uitvoeringsprogramma en over onderwerpen van algemene aard met betrekking tot de uitvoering van de werken en het signaleren van knelpunten in de uitvoering.

Periode: 1983–1994

Waardering: B (1)

373

Handeling: Het opstellen van urgentieschema’s voor de versterking van rivierdijken.

Periode: 1975–1994

Waardering: B (1)

Landelijke Coördinatiecommissie Geohydrologisch Onderzoek

179

Handeling: Het coördineren van het onderzoek naar de winbare hoeveelheden grondwater.

Periode: 1985–

Waardering: B (1)

Nationale Havenraad (NHR)

493

Handeling: Het adviseren van de regering inzake het te voeren zeehavenbeleid en het vormen van een overlegplatform voor alle betrokken partijen.

Periode: 1986–

Waardering: B (1)

Nederlandse Interdepartementale Werkgemeenschap voor het Applicatieonderzoek van Remote Sensing (NIWARS)

768

Handeling: Het doen van applicatieonderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van remote sensing technieken.

Periode: 1971–1977

Waardering: V, 5 jr.

Overleggroep Bestrijding Muskusratten

426

Handeling: Het ontwerpen van de meest wenselijke organisatievorm voor de bestrijding van de muskusratten en, totdat die organisatievorm operationeel is, het coördineren van de bestrijding van de muskusratten.

Periode: 1981–1986

Waardering: B (4)

Overlegorganen Verkeer en Waterstaat/Overlegorgaan verkeersveiligheid (OVV)

35

Handeling: Het vormen van een landelijk platform waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van de veiligheid op de weg.

Periode: 1992–

Waardering: B (1)

37

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aanpassing van verkeerswetgeving in verband met de verkeersveiligheid.

Periode: 1992–1996

Waardering: B (1)

(Overlegorganen Verkeer en Waterstaat/) Overlegorgaan Waterbeheer en Noordzeeaangelegenheden (OWN)

894

Handeling: Het vormen van een platform voor overleg over het voorgenomen beleid inzake waterbeheer en Noordzeeaangelegenheden.

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

110

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van de goedkeuring van provinciale verordeningen met betrekking tot onderwerpen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1992–1995

Waardering: B (1)

(Overlegorganen Verkeer en Waterstaat/) (Permanent) Overlegorgaan Oppervlaktedelfstoffen

305

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de goedkeuring van provinciale verordeningen op het gebied van ontgrondingen.

Periode: 1967–1996

Waardering: B (1)

306

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de goedkeuring van provinciale verordeningen op het gebied van ontgrondingen.

Periode:

Waardering: Vervallen

844

Handeling: Het vormen van een platform voor overleg over het voorgenomen beleid inzake ontgrondingen en de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

312

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot voor rijkswateren op te stellen ontgrondingenplannen.

Periode: 1992–1996

Waardering: B (1)

313

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot voor rijkswateren op te stellen ontgrondingenplannen.

Periode: 1992–1996

Waardering: Vervallen

(Overlegorganen Verkeer en Waterstaat/) (Permanent) Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI)

462

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aangelegenheden aangaande de infrastructuur.

Periode: 1993–1996

Waardering: B (1)

854

Handeling: Het vormen van een platform voor overleg over het voorgenomen beleid over infrastructuuraangelegenheden.

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

516

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot voorgenomen werken, onder andere naar aanleiding door de COW of het OVI georganiseerde openbare en besloten (tot 1970) hoorzittingen.

Periode: 1993–1996

Waardering: B (1)

Pachtcommissie (Wieringermeer)

700

Handeling: Het adviseren van de minister van Financiën en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met betrekking tot de uitgifte in pacht van bedrijven in de Wieringermeerpolder.

Periode: 1934–1997

Waardering: B (1)

Periodiek Overleg Verkeer en Vervoer (POVV)

463

Handeling: Het vormen van een departementaal platform voor het bespreken van infrastructurele aangelegenheden.

Periode: 1990–

Waardering: B (1)

Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding (PCOM)/ Begeleidingscommissie Onderzoek Muskusrattenbestrijding (BOM)

428

Handeling: Het begeleiden en entameren van onderzoek ter bestrijding van de muskusrat.

Periode: 1986–1994

Waardering: B (1)

Permanent College van Overleg Muskusrattenbestrijding (PCOM)/Technische Commissie van Overleg Muskusrattenbestrijding (TCM)

427

Handeling: Het technisch coördineren van de landelijke muskusrattenbestrijding door middel van het voeren van overleg tussen rijk, provincies en waterschappen over met name de vraagstukken die betrekking hebben op de capaciteit van de bestrijding en de verdeling van het aantal vangers over de onderscheiden gebieden, ook met het oog op het tegengaan van verdere verspreiding van de muskusrat.

Periode: 1986–1994

Waardering: B (1)

Permanente Contactgroep voor de Verkeersveiligheid (PCGV)

34

Handeling: Het vormen van een landelijk overlegplatform voor de coördinatie van het verkeersveiligheidsbeleid.

Periode: 1974–1992

Waardering: B (1)

Poldercommissie voor algemene belangen (Noordoostpolder)

619

Handeling: Het adviseren van de landdrost en de Wieringermeerdirectie met betrekking tot het bestuur van de IJsselmeerpolders en Wieringermeerpolders.

Periode: 1946–1962

Waardering: B (1)

Raad van de Waterstaat

121

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat inzake het tot stand brengen van regelgeving op het gebied van de Nederlandse waterhuishouding, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Periode: 1952–1992

Waardering: B (1)

462

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aangelegenheden aangaande de infrastructuur.

Periode: 1952–1993

Waardering: B (1)

649

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over de vaststelling van plannen ter uitvoering van landaanwinningswerken.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

780

Handeling: Het op verzoek of uit eigen beweging adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Periode: 1951–1992

Waardering: B (1)

782

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de instelling van vaste en bijzondere commissies van de Raad van de Waterstaat.

Periode: 1951–1992

Waardering: B (1)

Raad van de Waterstaat/Commissie Grondwaterbeheer

82

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de inhoud van de nota’s waterhuishouding.

Periode: 1968–1992

Waardering: B (1)

Raad van de Waterstaat/Commissie van Overleg voor de Wegen (COW)

37

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aanpassing van verkeerswetgeving in verband met de verkeersveiligheid.

Periode: 1977–1992

Waardering: B (1)

468

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot het ontwerpen van (wijzigingen op) het Rijkswegenplan.

Periode: 1952–1992

Waardering: B (1)

516

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot voorgenomen werken, onder andere naar aanleiding door de COW of het OVI georganiseerde openbare en besloten (tot 1970) hoorzittingen.

Periode: (1945)–1996

Waardering: B (1)

Raad van de Waterstaat/Commissie voor de Ontgrondingen

303

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de uitvoering van de Ontgrondingenwet tot stand te brengen regelingen.

Periode: 1965–1984

Waardering: B (1)

305

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de goedkeuring van provinciale verordeningen op het gebied van ontgrondingen.

Periode: 1967–1992

Waardering: B (1)

326

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot bij de Kroon of bij de afdeling Geschillen van bestuur van de Raad van State ingediende beroepen tegen beschikkingen in het kader van de Ontgrondingenwet.

Periode: 1967–1996

Waardering: B (5) ENCI-dossier, rest V, 5 jr.

Raad van de Waterstaat/Commissie voor de Waterhuishouding

187

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aanpassingen in het rivieren- en zeearmenstelsel ten behoeve van de waterverdeling of het opzamelen van zoet water.

Periode: 1952–1992

Waardering: B (1)

Raad van de Waterstaat/Commissie voor de Waterverontreiniging

85

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat en van de minister waaronder milieubeheer ressorteert over de indicatieve meerjarenprogramma's met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Periode: 1974–1989

Waardering: B (1)

87

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat en van de minister waaronder milieubeheer ressorteert over de vaststelling van beheers- en kwaliteitsplannen voor oppervlaktewateren in beheer van het Rijk.

Periode: 1981–1989

Waardering: B (1)

110

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van de goedkeuring van provinciale verordeningen met betrekking tot onderwerpen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1970–1992

Waardering: B (1)

153

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot bij de Kroon of bij de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State ingestelde beroepen op beschikkingen in verband met vergunningen en schadevergoedingen.

Periode: 1970–1992

Waardering: V, 5 jr.

Raad van de Waterstaat/Commissie Oppervlaktedelfstoffen

301

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot in het kader van de oppervlaktedelfstoffen op te stellen landelijke beleidsnota's.

Periode: 1984–1992

Waardering: B (1)

303

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de uitvoering van de Ontgrondingenwet tot stand te brengen regelingen.

Periode: 1984–1992

Waardering: B (1)

312

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot voor rijkswateren op te stellen ontgrondingenplannen.

Periode: 1984–1992

Waardering: B (1)

(Raad van de Waterstaat/)Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

121

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat inzake het tot stand brengen van regelgeving op het gebied van de Nederlandse waterhuishouding, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Periode: 1992–

Waardering: B (1)

781

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot wettelijke regels die ten aanzien van het waterstaatsbestuur dienen te worden gesteld.

Periode: 1892–1992

Waardering: B (1)

Raad van de Waterstaat/Zuiderzeecommissie

627

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot regelingen betreffende het in gebruik brengen der drooggelegde gronden.

Periode: 1970–1992

Waardering: B (1)

Raad voor Verkeer en Waterstaat

37

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aanpassing van verkeerswetgeving in verband met de verkeersveiligheid.

Periode: 1978–1996

Waardering: B (1)

82

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de inhoud van de nota’s waterhuishouding.

Periode: 1992–

Waardering: B (1)

110

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van de goedkeuring van provinciale verordeningen met betrekking tot onderwerpen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1992–1995

Waardering: B (1)

121

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat inzake het tot stand brengen van regelgeving op het gebied van de Nederlandse waterhuishouding, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Periode: 1992–1996

Waardering: B (1)

462

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aangelegenheden aangaande de infrastructuur.

Periode: 1993–1996

Waardering: B (1)

Raad voor Verkeer en Waterstaat/Vaste commissie oppervlaktedelfstoffen

301

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot in het kader van de oppervlaktedelfstoffen op te stellen landelijke beleidsnota's.

Periode: 1992–1996

Waardering: B (1)

302

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot in het kader van de oppervlaktedelfstoffen op te stellen landelijke beleidsnota's.

Periode: –

Waardering: Vervallen

303

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de uitvoering van de Ontgrondingenwet tot stand te brengen regelingen.

Periode: 1992–1996

Waardering: B (1)

304

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de uitvoering van de Ontgrondingenwet tot stand te brengen regelingen.

Periode: –

Waardering: Vervallen

Regionale Commissie Noordoostelijk Nederland voor Cultureel Werk in Arbeiderskampen

687

Handeling: Het bemiddelen bij de verzorging van culturele evenementen in de arbeiderskampen van de IJsselmeerpolders.

Periode: 1946–1997

Waardering: B (5)

Regionale toetsingscommissie REGIWA

215

Handeling: Het toetsen van projectaanvragen in het kader van de REGIWA-regeling.

Periode: 1992–1995

Waardering: V, 5 jr.

Selectie Commissie Benzinestations langs Rijkswegen (CBR)

600

Handeling: Het adviseren van de minister van Economische Zaken met betrekking tot de selectie van benzinestationexploitanten.

Periode: 1973–

Waardering: B (5)

Staatscommissie Lorenz

626

Handeling: Het onderzoeken in hoeverre als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee en andere werken te verwachten is dat tijdens storm hogere waterstanden en een grotere golfslag dan thans het geval is, zullen voorkomen voor de kust van het vaste land en de Waddeneilanden

Periode: 1918–1926

Waardering: B (1)

Stichting Afvalstoffen Binnenvaart

783

Handeling: Het inzamelen en verwerken van chemisch afval langs rijksbinnenwateren.

Periode: 1992–

Waardering: V, 30 jr.

Studiecommissie Waterschappen (Diepdelverscommissie)

124

Handeling: Het onderzoeken van de functie en structuur van de waterschappen, waarbij mede de verhouding van deze instellingen tot andere openbare lichamen in aanmerking wordt genomen en dienaangaande aanbevelingen worden gedaan.

Periode: 1968–1974

Waardering: B (1)

Stuurgroep Beton- en Metselzand

309

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de taakstellingen voor beton- en metselzand.

Periode: 1984–1987

Waardering: B (1)

Stuurgroep Decentralisatie Natte Waterstaatswerken (Brokx nat)

400

Handeling: Het doen van voorstellen over de herverdeling van het beheer van natte waterstaatswerken tussen Rijk en lagere overheden en over een herziening van de financiële verhoudingen tussen de overheden op dat terrein.

Periode: 1988–1991

Waardering: B (1)

Stuurgroep Herziening Wegenbeheer (Brokx droog)

500

Handeling: Het doen van voorstellen over de herverdeling van het beheer van droge waterstaatswerken tussen Rijk en lagere overheden en over een herziening van de financiële verhoudingen tussen de overheden op dat terrein.

Periode: 1987–1990

Waardering: B (1)

Stuurgroep Nederlandse Interdepartementale Werkgemeenschap voor het Applicatieonderzoek van Remote Sensing (NIWARS)

767

Handeling: Het houden van toezicht op de uitvoering van de applicatieonderzoeken voor remote sensing die binnen de Nederlandse Interdepartementale Werkgemeenschap voor het Applicatieonderzoek van Remote Sensing (NIWARS) werden uitgevoerd.

Periode: 1971–1996

Waardering: V, 5 jr.

769

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de remote sensing.

Periode: 1971–1996

Waardering: B (1)

Stuurgroep Regionalisatie

12

Handeling: Het evalueren van de ROV-experimenten in de provincies Friesland en Drenthe.

Periode: 1982–1983

Waardering: B (1)

Stuurgroep Veenkoloniaal Afvalwater (STUVA)

138

Handeling: Het vormen van een overlegplatform voor de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen ten behoeve van de oplossing van het probleem van het veenkoloniaal afvalwater.

Periode: 1975–1985

Waardering: B (1)

139

Handeling: Het adviseren van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw en Visserij en het provinciaal bestuur van Groningen met betrekking tot de problematiek van het veenkoloniaal afvalwater.

Periode: 1975–1985

Waardering: B (1)

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)

343

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot aangelegenheden de waterkeringen betreffende.

Periode: 1966–

Waardering: B (1)

344

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot onderzoek naar kustontwikkeling en waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

347

Handeling: Het doen van algemeen, beleidsondersteunend onderzoek naar waterkeringen.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1) onderzoeksrapporten, rest V, 5 jr.

360

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de bij het ontwerp van waterkeringen langs het IJsselmeer te hanteren veiligheidsnormen.

Periode: 1985–1986

Waardering: B (1)

373

Handeling: Het opstellen van urgentieschema’s voor de versterking van rivierdijken.

Periode: 1975–1994

Waardering: B (1)

432

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot waterstaatstechnische aspecten van de bestrijding van de muskusrat.

Periode: 1965–

Waardering: B (1)

Technische Commissie Grondwaterbeheer

177

Handeling: Het op verzoek van indieners van een aanvraag tot schadevergoeding op basis van artikel 35 van de Grondwaterwet, doen van onderzoek naar de gerechtvaardigdheid van die aanvraag.

Periode: 1992–1994

Waardering: V, 5 jr.

178

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften van betrokkenen naar aanleiding van adviezen door de Commissie uitgebracht over een verzoek tot schadevergoeding.

Periode: 1992–1994

Waardering: V, 5 jr.

Voorbereidingscommissie Remote Sensing

769

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de remote sensing.

Periode: 1976–1978

Waardering: B (1)

Voorlopige Nationale Havenraad (VNHR)

493

Handeling: Het adviseren van de regering inzake het te voeren zeehavenbeleid en het vormen van een overlegplatform voor alle betrokken partijen.

Periode: 1980–1986

Waardering: B (1)

(Voorlopige) Raad voor de Verkeersveiligheid

36

Handeling: Het op verzoek of uit eigen beweging adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat en de ministers die het mede aangaat met betrekking tot de hoofdlijnen van het beleid inzake de veiligheid van het wegverkeer.

Periode: 1977–1996

Waardering: B (1)

Waddenzeecommissie

628

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot waterstaatkundige werken uit te voeren in de Waddenzee.

Periode: 1970–1980

Waardering: B (1)

Werkgroep Alternatieve Beleidslijnen Grind

308

Handeling: Het adviseren over alternatieve beleidslijnen met betrekking tot de winning van grind ten behoeve van de bepaling van het landelijk beleid zoals vastgelegd in de nota Gegrond ontgronden.

Periode: 1987–1988

Waardering: B (1)

Werkgroep Muskusrattenbestrijding

425

Handeling: Het coördineren op technisch niveau van de bestrijding van muskusratten door rijk, provincies en waterschappen.

Periode: 1976–1994

Waardering: B (5)

Werkgroep Toelaatbaar Zout Zand

307

Handeling: Het formuleren van normen en voorwaarden voor het gebruik van zeezand als bouwmateriaal.

Periode: 1984–1987

Waardering: B (1)

IJmeercommissie

624

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de werken die te IJmuiden en aan het Noordzeekanaal uitgevoerd dienen te worden ter verzekering van de inundatie (waterlinie).

Periode: 1919–1920

Waardering: B (1)

Zuiderzeecommissie voor defensiebelangen

623

Handeling: Het adviseren van de minister van oorlog ter voorbereiding van maatregelen verband houdende met de verdediging des lands in verband met de realisering van de Zuiderzeewerken.

Periode: 1918–1997

Waardering: B (1)

Zuiderzeeraad

627

Handeling: Het adviseren van de regering met betrekking tot regelingen betreffende het in gebruik brengen der drooggelegde gronden.

Periode: 1918–1970

Waardering: B (1)

649

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over de vaststelling van plannen ter uitvoering van landaanwinningswerken.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (1)

Actoren die niet onder de archiefverantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat vallen

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

160

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot de verontreiniging van waterbodems.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

168

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het rijksbeleid met betrekking tot sanering van vervuilde waterbodems en de opslag van verontreinigde baggerspecie in beleidsnota's, richtlijnen etc.

Periode: (1945–)

Waardering: B (1)

265

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten in de technische werkgroepen van de Londen Conventie '72.

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

507

Handeling:Het voorbereiden van (wijzigingen op) wetgeving met betrekking tot de vaststelling van tracés van infrastructurele werken.

Periode:1985–

Waardering: B (1)

513

Handeling:Het opstellen van richtlijnen met betrekking tot de inhoud van project- trajectnota's voor de aanleg van infrastructurele werken.

Periode: (1945–)

Waardering: B (5)

518

Handeling: Het opstellen van ontwerptracébesluiten en gewijzigde ontwerptracébesluiten en het plegen van bestuurlijk overleg naar aanleiding van deze ontwerpbesluiten.

Periode: 1994–

Waardering: B (5)

882

Handeling: Het voorbereiden van Koninklijke Besluiten ter verlening van concessie voor het uitvoeren en instandhouden van werken door derden.

Periode: (1945–)

Waardering: V, 10 jr.

Centrale Raad voor de Milieuhygiëne

85

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat en van de minister waaronder milieubeheer ressorteert over de indicatieve meerjarenprogramma's met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Periode: 1974–1989

Waardering: B (3)

87

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat en van de minister waaronder milieubeheer ressorteert over de vaststelling van beheers- en kwaliteitsplannen voor oppervlaktewateren in beheer van het Rijk.

Periode: 1981–1989

Waardering: B (3)

111

Handeling: Het adviseren van de minister waaronder milieubeheer ressorteert met betrekking tot in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vast te stellen AMvB's.

Periode: 1970–1996

Waardering: B (3)

Commissie voor de Milieueffectrapportage

512

Handeling: Het adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de inhoud van richtlijnen voor de opstelling van trajectnota's ten behoeve van de aanleg van infrastructurele werken.

Periode: 1979–

Waardering: B (3)

Coördinatiecommissie Internationale Milieuvraagstukken (CIM)

244

Handeling: Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen en standpunten met betrekking tot het waterbeheer ten behoeve van de vergaderingen van de Milieuraad van de EG.

Periode: 1958–

Waardering: B (1)

253

Handeling: Het vaststellen van de instructies voor de Nederlandse delegaties naar de Committee on Waterproblems (–1987), de Senior Advisors to ECE Governements on Environmental and Water Problems (SAEWP) (1987–1993) en het Committee on Environmental Policy (CEP) (1994–).

Periode: 1947–

Waardering: B (1)

255

Handeling: Het vaststellen van de instructies voor de Nederlandse delegaties naar de Working Party on Water Problems (WPWP), indien daar onderwerpen worden behandeld die van invloed zullen zijn op Nederland.

Periode: 1987–1996

Waardering: B (1)

259

Handeling: Het voorbereiden van de instructies voor de Nederlandse delegaties naar de Commissie van Parijs (PARCOM), de Commissie van Oslo (OSCOM) en de OSPAR(COM).

Periode: 1972–

Waardering: B (1)

829

Handeling: Het vaststellen van de instructies voor de Nederlandse delegaties naar de Meeting of Parties van de UN/ECE Water Convention en de daaronder ressorterende werkgroepen.

Periode: 1997–

Waardering: B (1)

270

Handeling: Het opstellen van de door Nederland in te brengen bijdragen en standpunten met betrekking tot het waterbeheer ten behoeve van de plenaire Internationale Rijncommissie-bijeenkomsten en ten behoeve van de Rijnministersconferenties.

Periode: 1950–

Waardering: B (1)

274

Handeling: Het opstellen van de instructies voor de delegaties naar de Noordzeeministersconferenties.

Periode: 1984–

Waardering: B (1)

Minister waaronder Milieubeheer ressorteert

81

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen (eventueel samen met andere ministers) van de nota’s waterhuishouding en van andere nota's die de beleidsvoornemens voor het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer presenteren.

Periode: 1968–

Waardering: B (1)

84

Handeling: Het opstellen en vaststellen van indicatieve meerjarenprogramma's (IMP's) met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater

Periode: 1975–1989

Waardering: B (1)

86

Handeling: Het opstellen en vaststellen van beheers- en kwaliteitsplannen voor oppervlaktewateren in beheer van het Rijk.

Periode: 1981–1989

Waardering: B (1)

105

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

106

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB's ter uitvoering van bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Periode: 1970–

Waardering: B (1)

107

Handeling: Het vaststellen van grenswaarden voor het inbrengen van aangewezen stoffen in oppervlaktewateren en het vaststellen van regels ten aanzien van het meten van die stoffen voor zover het gaat om de uitvoering van internationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Periode: 1981–

Waardering: B (1)

114

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) AMvB’s ter aanwijzing van stoffen die onder het regime van de Wet verontreiniging zeewater vallen.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

115

Handeling: Het opstellen van nadere regelingen ter vaststelling van procedures ten behoeve van de aanmelding van aan op zee lozende afvalverwerkers aangeboden partijen afvalstoffen of afgewerkte olie en ter vaststelling van procedures ten behoeve van verzoeken om ontheffing of wijziging van bepalingen van de Wet Verontreiniging Zeewater.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

155

Handeling: Het overeenstemmen met de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot diens afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffingen op het verbod om afvalstoffen in zee te lozen en het stellen van voorwaarden aan deze ontheffingen.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

157

Handeling: Het overeenstemmen met de minister van Verkeer en Waterstaat over diens besluit dat delen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer in aangewezen gevallen niet van toepassing zijn op de verlening of wijziging van een ontheffing van het verbod om afvalstoffen in zee te lozen.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

230

Handeling: Het overeenstemmen met de minister van Verkeer en Waterstaat in het maken van bezwaar tegen het voornemen van buitenlandse instanties om gevaarlijke afvalstoffen binnen Nederlands grondgebied te brengen.

Periode: 1975–

Waardering: B (1)

Rijksplanologische Commissie (RPC)

517

Handeling: Het adviseren van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over vast te stellen tracébesluiten.

Periode: (1945–)

Waardering: B (3)

Minister van Financiën

295

Handeling: Het voorbereiden van een heffing op de winning van oppervlaktedelfstoffen.

Periode: 1991–

Waardering: Zie handeling 19.2 (RIO Belastingver(h)effend).

404

Handeling: Het verrekenen van de waardevermeerdering of -vermindering, tengevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet, van buitendijkse gronden en wateren met de beheerders en eigenaars van die gronden en wateren op basis van wederzijdse overeenstemming dan wel op basis van een beschikking van de minister van Financiën.

Periode: 1958–

Waardering: V, 10 jr.

405

Handeling: Het laten maken van aantekeningen in de kadastrale legger van waardevermeerdering of -vermindering, tengevolge van werken in het kader van de Deltawet, van buitendijkse percelen.

Periode: 1958 – 1970

Waardering: V, 10 jr.

466

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet Uitkeringen Wegen en de Wet op het Rijkswegenfonds.

Periode: –

Waardering: Deze handeling is vervallen.

479

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) de Wet op het Rijkswegenfonds.

Periode: 1961–1993

Waardering: Zie handeling 15.276 (RIO Per slot van Rijksrekening).

613

Handeling: Het vormgeven aan de organisatie van de Zuiderzeewerken, de landinrichting en het privaatrechtelijk beheer over de drooggevallen gronden.

Periode: 1920–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

691

Handeling: Het tijdelijk exploiteren van te verpachten landbouwbedrijven.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.28 (RIO Zakelijk gezien).

692

Handeling: Het exploiteren van landbouwbedrijven in de polders van het IJsselmeergebied.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.28 (RIO Zakelijk gezien).

696

Handeling: Het opstellen van uitgifteplannen voor de verpachting van de gronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

697

Handeling: Het vaststellen van algemene selectiecriteria voor pachters.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

698

Handeling: Het formuleren van het uitgiftebeleid.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

699

Handeling: Het opstellen van algemene pachtvoorwaarden ten behoeve van de uitgifte van gronden in de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

701

Handeling: Het in verkoop, tijd- of erfpacht uitgeven van agrarische bedrijven in de IJsselmeerpolders.

Periode: 1933–1997

Waardering: Zie handelingen 39.8 (verkoop) en 39.17 (pacht) (RIO Zakelijk gezien).

702

Handeling: Het vaststellen van het beleid voor de omzetting van tijdpacht in erfpacht en verkoop.

Periode: 1962–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

703

Handeling: Het omzetten van tijdpacht van cultuurgronden in erfpacht en verkoop.

Periode: 1962–1997

Waardering: Zie handeling 39.17 (erfpacht) en 39.19 (pacht) (RIO Zakelijk gezien).

704

Handeling: Het verpachten van los land t.b.v. de agrarische sector.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.19 (RIO Zakelijk gezien).

705

Handeling: Het houden van jachttoezicht in de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

706

Handeling: Het verhuren van jachtpercelen en visgronden.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.23 (RIO Zakelijk gezien).

707

Handeling: Het vaststellen van het vestigingsbeleid met betrekking tot middenstandsbedrijven en andere niet-agrarische bedrijven.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

708

Handeling: Het uitgeven in erfpacht van gronden voor woningen, winkelpanden en andere bedrijfsgebouwen en voor recreatieve voorzieningen in de IJsselmeerpolders.

Periode: 1932–1997

Waardering: Zie handeling 39.17 (RIO Zakelijk gezien).

709

Handeling: Het uitgeven in erfpacht van grond aan kerkgenootschappen, voor de bouw van kerken, parochiehuizen, patronaatsgebouwen etc.

Periode: (1945)–1997

Waardering: B (5) tot 1955, daarna V, 5 jr.

710

Handeling: Het afgeven, wijzigen, intrekken of weigeren van vestigingsvergunningen voor bedrijven.

Periode: (1945)–1997

Waardering: V, 5 jr.

711

Handeling: Het vaststellen van het woningtoewijzingsbeleid in de IJsselmeerpolders.

Periode: 1934–1997

Waardering: Zie handeling 39.1 (RIO Zakelijk gezien).

712

Handeling: Het verhuren van woningen en bedrijfsgebouwen.

Periode: 1934–1997

Waardering: Zie handeling 39.22 (RIO Zakelijk gezien).

713

Handeling: Het verkopen van woningen in de IJsselmeerpolders.

Periode: (1945)–1997

Waardering: Zie handeling 39.8 (RIO Zakelijk gezien).

Ontvangers der directe belastingen

671

Handeling: Het innen van achterstallige termijnen inzake kredietverleningen ex art. 7 van de Zuiderzeesteunwet.

Periode: 1925–

Waardering: V, 10 jr.

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

429

Handeling: Het formuleren en vaststellen van het landelijk beleid met betrekking tot bestrijding van de muskusrat.

Periode: 1980–

Waardering: B (1)

430

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de muskusrat.

Periode: 1980–

Waardering: B (1)

434

Handeling: Het houden van toezicht op de muskusrattenbestrijding door de provincies.

Periode: 1985–1994

Waardering: B (1)

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

774

Handeling: Het vaststellen van nationale remote sensing programma's.

Periode: 1985–

Waardering: B (1)

Minister waaronder Cultuur ressorteert

562

Handeling: Het gesloten verklaren voor motorrijtuigen van openbare wegen.

Periode: 1981–1989

Waardering: B (5)

Minister waaronder Sociale Zaken ressorteert

410

Handeling: Het voorbereiden van (wijzigingen op) een AMvB ter periodieke aanpassing van de uitkeringen aan werknemers die ten gevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet werkeloos raken.

Periode: 1971–

Waardering: B (5)

412

Handeling: Het tezamen met de minister Van Verkeer en Waterstaat, vaststellen van de wijze waarop de Deltaschadewet zal worden uitgevoerd, met name de overdracht van beschikkingsbevoegdheid aan de lagere overheden.

Periode: 1971–1972

Waardering: B (5)

413

Handeling: Het vaststellen van nadere regelingen met betrekking tot het doen van uitkeringen aan werknemers die ten gevolge van de uitvoering van werken in het kader van de Deltawet zonder werk raken.

Periode: 1971–

Waardering: B (5)

Vervallen

Provinciale overheden

366

Handeling: Het verzorgen van bestuurlijk overleg en inspraak met betrekking tot de aanleg van deltawerken en het indienen van de projectaanvragen, bestekken etc. bij de minister van Verkeer en Waterstaat.

Periode: –

Waardering: Vervallen

375

Handeling: Het verzorgen van bestuurlijk overleg en inspraak met betrekking tot de versterking van rivierdijken en het indienen van de projectaanvragen, bestekken etc. bij de minister van Verkeer en Waterstaat.

Periode: –

Waardering: Vervallen

Provinciale Overlegorganen (POK’s)

353

Handeling: Het vormen van overlegplatforms voor de provincie, de waterschappen en het rijk ten behoeve van de bepaling van het beleid met betrekking tot de waterkeringen.

Periode:

Waardering: Vervallen

Provinciale Staten

477

Handeling: Het vaststellen van provinciale verordeningen die de verdeling van de gelden van de subsidies in het kader van de Wet uitkeringen wegen over de onderhoudsplichtigen regelen.

Periode: –

Waardering: Vervallen

Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater (STORA), sinds 1992 Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

95

Handeling: Het doen van onderzoek naar de technische en technologische aspecten van de behandeling van afvalwater.

Periode: –

Waardering: Vervallen

Bijlage 1 Schema wijzingen van in 1999 vastgestelde handelingen

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die zijn opgetreden ten opzichte van de in 1999 vastgestelde selectielijst. Per handeling is aangegeven om welke wijziging het gaat. Voor meer informatie omtrent de wijzigingen, wordt verwezen naar het actualisatierapport ‘Een aanpassing van de Waterstaat’.

Uitleg tabel

Ongewijzigd: Er is t.o.v. van het BSD 1999 geen enkele wijziging opgetreden

Redactionele wijziging: Er is t.o.v. van het BSD één (of meer) wijziging(en) opgetreden. Dit kunnen zijn:

  • 1. de naam van de actor is tekstueel gewijzigd

  • 2. de tekst van de handeling is tekstueel gewijzigd (b.v.: correctie typefouten, stroomlijning formulering, voluit schrijven van afkortingen etc.)

  • 3. de looptijd is gewijzigd.

  • 4. redactionele aanvullingen (bijv. extra opmerkingen)

Inhoudelijke wijziging: Er is t.o.v. van het BSD één (of meer) wijziging(en) opgetreden. Dit kunnen zijn:

  • 5. de actor is gewijzigd of er is een actor bijgekomen.

  • 6. de tekst van de handeling is inhoudelijk gewijzigd.

  • 7. de waardering is gewijzigd (b.v. B wordt V of v.v., de vernietigingstermijn wordt korter of langer of het selectiecriterium wijzigt).

  • 8. de handeling is vervallen.

De nummering van de wijzigingen verwijzen naar de nummering in onderstaande tabel.

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

1

X

               

2

   

X

           

3

   

X

X

         

4

X

               

5

     

X

         

6

     

X

         

7

       

X

       

8

   

X

           

9

X

               

10

X

               

11

X

               

12

X

               

13

     

X

         

14

     

X

         

15

       

X

       

16

 

X

 

X

X

       

17

       

X

       

18

 

X

X

 

X

       

19

   

X

X

X

       

20

   

X

X

X

       

21

       

X

 

X

   

22

   

X

 

X

       

23

   

X

 

X

       

24

   

X

X

X

       

25

   

X

X

X

       

26

X

   

X

X

       

27

X

   

X

X

       

28

X

   

X

         

29

X

               

30

   

X

X

X

       

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

31

X

     

X

       

32

X

     

X

       

33

   

X

X

         

34

X

               

35

 

X

   

X

       

36

     

X

X

       

37

     

X

X

X

 

X

 

38

   

X

           

39

     

X

         

40

               

X

41

               

X

42

               

X

43

 

X

 

X

         

44

     

X

X

       

45

     

X

X

       

46

       

X

       

47

       

X

       

48

     

X

X

       

49

     

X

X

       

50

       

X

       

51

       

X

       

52

   

X

 

X

       

53

     

X

X

       

54

     

X

X

       

55

     

X

X

       

56

       

X

       

57

                 

58

     

X

X

       

59

     

X

X

       

60

       

X

       

61

       

X

 

X

X

 

62

       

X

       

63

       

X

       

64

     

X

X

       

65

     

X

X

       

66

     

X

X

       

67

X

               

68

     

X

X

       

69

       

X

       

70

   

X

X

         

71

   

X

 

X

       

72

   

X

 

X

       

73

       

X

 

X

   

74

X

               

75

X

               

76

   

X

 

X

       

77

     

X

X

       

78

     

X

X

   

X

 

79

       

X

       

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

80

       

X

 

X

   

81

 

X

   

X

       

82

 

X

   

X

       

83

   

X

 

X

       

84

 

X

             

85

   

X

 

X

       

86

 

X

             

87

   

X

 

X

       

88

   

X

X

X

       

89

               

X

90

X

 

X

 

X

       

91

X

     

X

       

92

X

   

X

         

94

       

X

X

X

X

 

95

       

X

     

X

96

     

X

X

X

 

X

 

97

     

X

X

X

 

X

 

98

       

X

       

99

       

X

   

X

 

100

       

X

 

X

X

 

101

   

X

X

X

X

 

X

 

102

     

X

         

103

     

X

X

       

104

     

X

         

105

 

X

   

X

       

106

 

X

X

 

X

       

107

 

X

   

X

X

 

X

 

108

   

X

 

X

       

109

   

X

 

X

       

110

 

X

 

X

X

       

112

     

X

X

       

113

   

X

 

X

       

114

 

X

X

 

X

       

115

 

X

   

X

 

X

X

 

116

   

X

 

X

       

117

   

X

           

118

     

X

X

       

119

   

X

 

X

       

120

   

X

 

X

       

121

   

X

 

X

       

122

       

X

       

123

       

X

       

124

   

X

           

125

   

X

X

X

       

126

   

X

X

X

       

127

   

X

 

X

       

128

       

X

       

129

       

X

       

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

130

     

X

X

       

131

   

X

 

X

       

132

   

X

 

X

       

133

     

X

X

   

X

 

134

X

               

135

   

X

       

X

 

136

   

X

           

137

     

X

X

       

138

X

               

139

   

X

 

X

       

140

     

X

X

       

141

       

X

       

142

     

X

X

       

143

   

X

 

X

       

144

     

X

X

       

783

         

X

     

145

     

X

         

146

       

X

       

147

       

X

 

X

X

 

148

       

X

   

X

 

149

       

X

       

150

       

X

   

X

 

151

   

X

 

X

       

153

       

X

       

154

   

X

X

X

       

156

           

X

X

 

157

       

X

 

X

   

158

 

X

   

X

       

159

       

X

 

X

X

 

160

   

X

X

X

       

161

       

X

       

162

X

               

163

X

               

164

             

X

 

165

       

X

 

X

   

166

               

X

167

             

X

 

168

   

X

X

X

       

169

   

X

           

170

       

X

 

X

X

 

171

               

X

172

       

X

   

X

 

173

   

X

           

174

       

X

X

 

X

 

175

X

               

176

       

X

   

X

 

177

     

X

X

       

178

     

X

X

       

179

     

X

         

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

180

   

X

X

X

   

X

 

181

     

X

X

       

182

     

X

         

183

     

X

X

       

184

   

X

X

X

   

X

 

185

     

X

         

186

     

X

         

187

       

X

       

188

     

X

         

189

       

X

     

X

190

     

X

         

191

     

X

         

192

     

X

X

       

193

     

X

         

194

     

X

X

       

195

     

X

X

       

196

     

X

X

   

X

 

197

             

X

 

198

     

X

         

199

     

X

X

       

200

     

X

X

       

201

   

X

X

X

   

X

 

202

   

X

           

203

     

X

X

 

X

X

 

204

       

X

 

X

X

 

205

     

X

X

 

X

X

 

206

     

X

X

       

207

     

X

X

   

X

 

208

   

X

 

X

       

209

   

X

 

X

       

210

   

X

 

X

       

211

   

X

 

X

       

212

   

X

 

X

       

213

   

X

 

X

       

214

     

X

X

       

215

     

X

X

       

216

       

X

       

217

     

X

         

218

     

X

X

       

219

     

X

         

220

     

X

X

       

221

     

X

X

 

X

X

 

222

   

X

X

X

       

223

     

X

X

       

224

       

X

       

225

       

X

   

X

 

226

       

X

       

227

       

X

 

X

   

228

       

X

       

229

   

X

 

X

       

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

230

       

X

       

231

     

X

 

X

X

X

 

232

     

X

         

233

     

X

     

X

 

234

     

X

         

235

   

X

X

         

236

   

X

X

     

X

 

237

X

               

238

X

               

239

X

               

240

X

               

241

   

X

           

242

X

               

243

X

               

245

X

               

246

   

X

           

247

   

X

           

248

   

X

           

249

X

               

250

   

X

           

251

   

X

           

252

           

X

X

 

254

     

X

         

256

           

X

   

257

X

               

258

   

X

           

260

   

X

           

261

   

X

           

262

           

X

X

 

263

   

X

           

264

X

               

265

X

               

266

X

               

267

   

X

           

268

   

X

           

269

X

               

271

   

X

           

272

   

X

           

273

X

               

275

X

               

276

X

               

277

X

               

278

X

               

279

X

               

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

280

X

               

281

               

X

282

               

X

283

   

X

           

284

X

               

285

   

X

           

286

X

               

287

           

X

X

 

288

             

X

 

289

X

               

290

X

               

291

 

X

             

292

X

               

293

           

X

X

 

294

   

X

           

295

         

X

 

X

 

296

   

X

           

297

X

               

298

 

X

             

299

X

               

300

X

               

301

     

X

 

X

 

X

 

302

               

X

303

     

X

 

X

 

X

 

304

               

X

305

     

X

 

X

 

X

 

306

               

X

307

X

               

308

X

               

309

X

               

310

X

               

311

X

               

312

     

X

 

X

 

X

 

313

               

X

314

             

X

 

315

   

X

           

316

X

               

317

X

               

318

X

               

319

   

X

X

         

320

             

X

 

321

X

               

322

             

X

 

323

     

X

     

X

 

324

X

               

325

             

X

 

326

     

X

         

327

     

X

         

328

             

X

 

329

           

X

X

 

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

330

   

X

           

331

   

X

           

332

X

               

333

X

               

334

X

               

335

   

X

X

 

X

 

X

 

336

     

X

 

X

 

X

 

337

     

X

         

338

   

X

           

339

   

X

           

340

X

               

341

X

               

342

X

               

343

X

               

344

   

X

           

345

X

               

346

   

X

           

347

   

X

           

348

   

X

           

349

     

X

     

X

 

350

X

               

351

             

X

 

352

             

X

 

353

               

X

354

X

               

355

X

               

356

   

X

           

357

           

X

X

 

358

   

X

           

359

X

               

360

X

               

361

X

               

362

X

               

363

X

               

364

X

               

365

     

X

         

366

               

X

367

X

               

368

             

X

 

369

X

               

370

   

X

       

X

 

371

     

X

         

372

     

X

         

373

     

X

         

374

X

               

375

               

X

376

X

               

377

X

               

378

             

X

 

379

   

X

           

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

380

   

X

       

X

 

381

   

X

           

382

X

               

383

X

               

384

X

           

X

 

385

X

               

386

X

               

387

X

               

388

X

               

389

   

X

           

390

X

               

391

               

X

392

X

               

393

X

               

394

   

X

           

395

           

X

X

 

396

   

X

           

397

   

X

           

398

   

X

           

399

           

X

X

 

400

   

X

           

401

     

X

         

402

X

               

403

X

               

406

X

               

407

X

               

408

X

               

409

X

               

411

X

               

414

X

               

415

X

               

416

X

               

417

X

               

418

X

               

419

   

X

           

420

X

               

421

X

               

422

X

               

423

X

               

424

X

               

425

X

               

426

X

               

427

X

               

428

     

X

         

429

     

X

 

X

     

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

430

   

X

           

431

   

X

           

432

X

               

433

   

X

           

434

X

               

435

X

               

436

               

X

437

   

X

X

         

438

     

X

 

X

X

X

 

439

   

X

X

         

440

     

X

         

441

   

X

           

442

   

X

           

443

X

               

444

X

               

445

   

X

           

446

   

X

           

447

   

X

           

448

X

               

449

X

               

450

   

X

           

451

   

X

           

452

   

X

           

453

   

X

           

454

   

X

           

455

X

               

456

X

               

457

   

X

           

458

   

X

           

459

X

               

460

X

               

461

   

X

           

462

 

X

 

X

         

463

X

               

464

X

               

465

X

               

466

               

X

467

X

               

468

X

               

469

     

X

         

470

   

X

           

471

X

               

472

X

               

473

X

               

474

   

X

           

475

   

X

X

         

476

   

X

X

         

477

               

X

478

   

X

X

         

479

   

X

           

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

480

   

X

       

X

 

481

   

X

X

         

482

     

X

   

X

X

 

483

   

X

           

484

   

X

           

485

   

X

       

X

 

486

   

X

           

487

X

               

488

X

               

489

X

               

490

X

               

491

   

X

           

492

X

               

493

X

               

494

X

               

495

X

               

496

               

X

497

               

X

498

   

X

           

499

   

X

           

500

   

X

           

501

               

X

502

   

X

           

503

X

               

504

           

X

   

505

   

X

       

X

 

506

X

               

507

   

X

           

508

   

X

           

509

X

               

510

   

X

         

X

511

   

X

         

X

513

   

X

         

X

514

   

X

         

X

515

X

             

X

516

 

X

             

518

X

             

X

519

X

             

X

520

               

X

521

   

X

           

522

X

               

523

             

X

 

524

             

X

 

525

X

               

526

   

X

           

527

X

               

528

X

               

529

         

X

     

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

530

X

               

531

X

               

532

X

               

533

   

X

           

534

   

X

           

535

X

               

536

X

               

537

   

X

           

538

X

               

539

X

               

540

X

           

X

 

541

X

           

X

 

542

X

           

X

 

543

   

X

       

X

 

544

X

           

X

 

545

X

           

X

 

546

   

X

           

547

   

X

           

548

X

               

549

   

X

       

X

 

550

   

X

           

551

   

X

       

X

 

552

X

               

553

   

X

           

554

             

X

 

555

             

X

 

556

             

X

 

557

X

               

558

X

               

559

X

               

560

X

               

561

   

X

           

562

 

X

 

X

         

563

           

X

X

 

564

   

X

           

565

X

               

566

X

               

567

   

X

           

568

   

X

           

569

X

               

570

   

X

           

571

X

           

X

 

572

           

X

X

 

573

   

X

           

574

   

X

       

X

 

575

   

X

X

         

576

   

X

X

         

577

   

X

X

         

578

   

X

X

         

579

   

X

           

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

580

   

X

X

         

581

   

X

X

         

582

   

X

X

         

583

   

X

X

         

584

   

X

X

         

585

   

X

X

         

586

     

X

         

587

   

X

X

         

588

X

               

589

X

               

590

X

               

591

X

               

592

X

               

593

   

X

           

594

X

               

595

X

               

596

   

X

           

597

   

X

           

600

X

               

601

   

X

X

         

602

X

               

603

X

               

604

X

               

605

X

               

606

   

X

           

607

   

X

           

608

     

X

   

X

X

 

609

X

               

610

X

               

611

X

           

X

 

612

             

X

 

613

     

X

         

616

     

X

         

618

     

X

     

X

 

619

     

X

         

620

X

               

621

X

               

622

   

X

           

623

     

X

         

624

X

               

625

X

               

626

X

               

627

     

X

         

628

     

X

         

629

X

               

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

630

   

X

           

631

     

X

         

632

X

               

633

     

X

         

634

     

X

         

635

     

X

         

636

     

X

         

637

     

X

         

638

     

X

         

639

     

X

         

640

     

X

         

641

     

X

         

642

     

X

         

643

     

X

         

644

     

X

         

645

     

X

         

646

     

X

         

647

     

X

         

648

     

X

         

649

     

X

         

650

     

X

         

651

     

X

         

652

     

X

         

653

     

X

         

654

     

X

         

655

     

X

         

656

     

X

         

657

     

X

         

658

     

X

         

659

   

X

           

660

   

X

           

661

     

X

         

662

     

X

         

663

     

X

         

664

     

X

         

665

X

               

666

X

               

667

X

               

668

X

               

669

     

X

         

670

X

               

672

X

               

673

     

X

         

674

     

X

         

675

     

X

         

676

     

X

         

677

     

X

         

678

     

X

         

679

     

X

         

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

680

     

X

         

681

     

X

         

682

     

X

         

683

     

X

         

684

     

X

         

685

     

X

         

686

     

X

         

687

     

X

     

X

 

688

     

X

         

689

     

X

         

690

     

X

         

691

     

X

         

692

     

X

         

693

     

X

         

694

X

               

695

X

               

696

     

X

         

697

     

X

         

698

     

X

         

699

     

X

         

700

     

X

         

701

     

X

         

702

     

X

         

703

     

X

         

704

     

X

         

705

     

X

         

706

     

X

         

707

     

X

         

708

     

X

         

709

     

X

         

710

     

X

         

711

     

X

         

712

     

X

         

713

     

X

         

714

     

X

         

715

     

X

         

716

     

X

         

717

     

X

         

718

     

X

         

719

     

X

         

720

X

               

721

X

               

722

X

               

723

X

               

724

X

               

725

     

X

         

726

     

X

         

727

     

X

         

728

     

X

         

729

     

X

         

BSD

Ongewijzigd

Redactionele wijziging

Inhoudelijke wijziging

                   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

730

     

X

         

731

X

               

732

X

               

733

X

               

734

X

               

735

           

X

   

736

X

               

737

X

               

738

X

               

739

X

               

740

   

X

       

X

 

741

   

X

       

X

 

742

   

X

       

X

 

743

   

X

       

X

 

744

             

X

 

745

             

X

 

746

             

X

 

747

             

X

 

748

X

               

749

               

X

750