Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling instelling commissie bestuurlijke evaluatie AIVD[Regeling vervallen per 01-12-2004.]

Geldend van 17-03-2004 t/m 30-11-2004

Regeling instelling commissie bestuurlijke evaluatie AIVD

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-12-2004]

Er is een commissie bestuurlijke evaluatie AIVD (hierna te noemen: de commissie).

Artikel 2 [Vervallen per 01-12-2004]

De commissie heeft tot taak een bestuurlijke evaluatie te maken met betrekking tot de wettelijke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen van de AIVD en de wijze waarop de AIVD daar in de aan verandering onderhevige praktijk mee omgaat en hierover een advies uit te brengen dat aanbevelingen bevat gericht op het toekomstig functioneren van de AIVD.

Artikel 3 [Vervallen per 01-12-2004]

De commissie bestaat uit zes leden.

Artikel 4 [Vervallen per 01-12-2004]

  • 1 De commissie brengt haar advies uiterlijk 31 oktober 2004 ter kennis van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies van de evaluatie is de commissie opgeheven.

Artikel 5 [Vervallen per 01-12-2004]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-12-2004]

Met betrekking tot het kennisnemen van informatie afkomstig van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst door de commissie geldt een separate regeling.

Artikel 7 [Vervallen per 01-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 maart 2004 en vervalt met ingang van 1 december 2004.

Artikel 8 [Vervallen per 01-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling commissie bestuurlijke evaluatie AIVD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf