Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Omzetbelasting, financieel beheer van bewonersgelden[Regeling vervallen per 02-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 23-08-2006.]

Geldend van 25-02-2004 t/m 22-08-2006

Omzetbelasting, financieel beheer van bewonersgelden

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit komt inhoudelijk nagenoeg overeen met het Besluit van 5 maart 1996, nr. VB96/90. Omdat het in de praktijk voorkomt dat het financiële beheer van bewonersgelden formeel wordt ondergebracht in een afzonderlijke stichting terwijl de feitelijke beheerswerkzaamheden ten behoeve van de bewoners onverminderd door de betreffende zorginstelling worden verricht, is onderhavige goedkeuring tot die situatie uitgebreid.

  • 1. Mij hebben vragen bereikt over de heffing van omzetbelasting ten aanzien van het financiële beheer van zogenoemde bewonersgelden door instellingen die vallen onder de in art. 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) opgenomen vrijstelling (hierna te noemen: zorginstellingen). Het gaat hier om het (tegen vergoeding) beheren van gelden van langdurig in deze zorginstellingen verblijvende personen (de bewoners) die zelf niet in staat zijn hun vermogensrechtelijke belangen waar te nemen. De beheerswerkzaamheden bestaan uit het dagelijkse beheer van de inkomende en uitgaande gelden van de bewoners, zoals het aanvragen en innen van uitkeringen, het betalen van doorlopende kosten (eigen bijdrage AWBZ, verzekeringen en dergelijke), het uitbetalen van zak- en kleedgeld enzovoort. Het beleggen van het vermogen van de bewoners valt buiten dit financiële beheer. Voor het verrichten van de beheerstaak is de goedkeuring van de voor de bewoners benoemde curator of bewindvoerder vereist.

    Ik kan mij ermee verenigen dat ten aanzien van het financiële beheer van bewonersgelden de in art. 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet OB opgenomen vrijstelling wordt toegepast, voor zover dit beheer geschiedt op niet-winstbeogende basis. Dit geldt ook als het hier bedoelde financiële beheer formeel is ondergebracht bij een afzonderlijke stichting, doch de betrokken zorginstelling de feitelijke beheerswerkzaamheden blijft verrichten, mits het gaat om het financiële beheer van personen die in de eigen zorginstelling opgenomen zijn (geweest). In dit verband acht ik van belang dat het onderhavige beheer in feite een verlengstuk vormt van de reguliere verpleging en verzorging van de langdurig in de desbetreffende inrichtingen verblijvende personen.

  • 2. Dit besluit treedt vanaf heden in werking. Omdat het besluit van 5 maart 1996, nr. VB96/90, zijn belang heeft verloren wordt het per heden ingetrokken.