Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005[Regeling vervallen per 01-07-2005.]

Geldend van 01-07-2004 t/m 30-06-2005

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005

Geacht college, geacht bestuur,

1. Inleiding [Vervallen per 01-07-2005]

In deze circulaire ga ik in op het huurbeleid voor 2004. Het huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 is een voortzetting van het beleid zoals dat ook voor de voorgaande periode gold. Met dien verstande dat de van toepassing zijnde parameters gewijzigd zijn als gevolg van het gemiddelde inflatiepercentage over de afgelopen vijf jaar (1999 t/m 2003). Aangezien de maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2003 ontdooid zijn, treft u hierbij tevens de herziene maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2004 voor deze woonruimten aan (bijlage I). Volledigheidshalve zijn ook de tabellen met de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2002 voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen bijgevoegd, deze grenzen blijven ongewijzigd (bijlage II).

Bij de afspraken over het huurbeleid tot 2005 is vastgelegd dat de verouderingsaftrek uit het woningwaarderingsstelsel in 3 jaar zal worden afgebouwd tot 0. Als gevolg daarvan kunnen er per 1 juli 2004 geen verouderingspunten meer in mindering worden gebracht op het totale puntenaantal. Voorts treft u in bijlage III de huurontwikkeling in het jaar 2003 aan.

De Tweede Kamer heeft een motie (bijlage IV) van het lid Van Bochove c.s. aangenomen waarbij de regering wordt verzocht om in het overleg met de koepels van huurders en verhuurders, zoals dit thans gaande is over het huurbeleid voor de lange termijn, erop aan te dringen dat de koepels hun leden oproepen om vrijwillig tot een zo matig mogelijke huurvaststelling per 1 juli 2004 te komen. Ik kan mij in deze motie vinden. Iedereen in het land ondervindt op dit moment de invloed van de slechtere economische ontwikkeling. Vele groepen zien hun besteedbaar inkomen dalen. Langs deze weg wil ik de oproep nog eens benadrukken en roep ik de individuele verhuurders op om te komen tot een zo matig mogelijke huurvaststelling.

2. Het huurprijsbeleid voor 2004 en de huurparameters [Vervallen per 01-07-2005]

In de brief van 14 september 2001 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2000/01, 27 926, nr. 1) heeft voormalig staatssecretaris Remkes de hoofdlijnen van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002 uiteengezet. Dit bestaat uit 5 maatregelen (A tot en met E). Dit huurbeleid zal ook in 2004 worden voortgezet.

De wijze van aanpassing van de parameters voor de periode tot 1 juli 2005 ligt vast in de wet- en regelgeving voor deze periode. Onderstaand volgen puntsgewijs de daaruit voortvloeiende parameters voor het huurjaar 2004/2005.

A. Inflatiepercentage: 3% [Vervallen per 01-07-2005]

Onder het inflatiepercentage wordt hier verstaan het gemiddelde inflatiepercentage over de laatste vijf kalenderjaren1.

Het gemiddelde inflatiepercentage over de jaren 1998 tot en met 2002 bedroeg 3,0%. Dit percentage was gebaseerd op het jaarlijkse percentage van 2,0 in 1998, 2,2 in 1999, 2,6 in 2000, 4,5 in 2001 en 3,5 in 2002.

Op grond van de huurprijsregelgeving is voor de bepaling van het gemiddelde over vijf jaar het cijfer bepalend dat het CBS in januari van elk jaar in de Staatscourant publiceert. Het CBS heeft op 9 september 2003 het cijfer over 2002 gecorrigeerd naar 3,4 %. Aangezien echter de correctie van het inflatiecijfer heeft plaatsgevonden na het moment waarop het nieuwe huurverhogingsjaar ingaat, leidt dit wat betreft de huurverhogingen per 1 juli 2003 niet meer tot bijstellingen.

Voor het jaar 2004 ben ik bij de bepaling van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar voor 2003 wel uitgegaan van het door het CBS bijgestelde percentage over 2002 van 3,4 %.

Rekening houdend met het bovenstaande komt de gemiddelde inflatie over de afgelopen 5 jaar (rekenkundig afgerond) uit op 3%.

B. Maximale huurverhoging: Voor de periode tot 1 juli 2005 [Vervallen per 01-07-2005]

In artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) is bepaald dat bij ministeriële regeling het maximale huurverhogingspercentage wordt vastgesteld. De hiertoe in bijlage V bij de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte opgenomen zogenoemde staffelgrenzen (zie de linker kolom van onderstaande tabel 1) worden jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde inflatiepercentage als hierboven onder A beschreven. Deze indexering resulteert in onderstaande staffelgrenzen. De correctie van het inflatiecijfer voor het jaar 2002 heeft geen invloed gehad op de staffelgrenzen aangezien deze in de rekenkundige afronding wegvalt.

Tabel 1. staffelgrenzen

Geldende huurprijs per 30 juni 2004 van de maximale huurprijsgrens in procenten

Maximale huurverhoging per 1 juli

Meer dan 74- tot en met 100%2:

3%

Meer dan 64- tot en met 74:

4% (3% + 1 procentpunt)

Meer dan 54- tot en met 64:

4,5% (3% + 1,5 procentpunten)

Tot en met 54: 3

5% (3% + 2 procentpunten)

C. Maximale huurprijsnorm [Vervallen per 01-07-2005]

Voor sociale verhuurders is in het Besluit beheer sociale-huursector vastgelegd dat op instellingsniveau een maximum gesteld wordt aan de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging. Dit maximum zal voor de periode tot 1 juli 2005 0,4% boven de gemiddelde inflatie van 3% liggen als beschreven onder A (3 + 0,4 = 3,4%).

Het gaat daarbij uitsluitend om de jaarlijkse huurverhoging bij zittende huurders van woningen die een zelfstandige woonruimte vormen. Effecten op de gemiddelde huurverhoging als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe verhuringen en huurverhogingen als gevolg van woningverbeteringen tellen niet mee.

D. De maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten [Vervallen per 01-07-2005]

Met ingang van 1 juli 2004 worden de maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten verhoogd met het gemiddelde inflatiepercentage over de afgelopen vijf jaar (3%) en worden afgerond op een hele eurocent naar boven. De maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen blijven bevroren op het niveau per 1 juli 2002.

E. Geen verouderingsaftrek meer per 1 juli 2004 [Vervallen per 01-07-2005]

Op basis van het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw) is de verouderingsaftrek bij zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen per 1 juli 2004 naar 0 punten teruggebracht.

Het vervallen van de verouderingsaftrek per 1 juli 2004 doet niets af aan de verplichting van de verhuurder om de woning in goede staat te houden. Wanneer de huurder gebreken aan de woning constateert dan heeft hij de mogelijkheid op grond van artikel 16 van de (Uhw) een procedure bij de huurcommissie te starten, nadat hij eerst de verhuurder van het gebrek in kennis heeft gesteld. Wanneer de huurcommissie constateert dat er sprake is van een gebrek dat voorkomt in de categorieën A, B of C van bijlage II bij het Bhw kan de huur tot het tijdstip van herstel van dat gebrek worden verlaagd tot maximaal ten laagste 20% respectievelijk 30% of 40% van de maximale huurprijsgrens. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe huurrecht per 1 augustus 2003 is het nieuw dat de door de huurcommissie uitgesproken lagere huurprijs in gaat op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanzegging door de huurder aan de verhuurder is verzonden, voor zover de periode tussen de aanzegging en het verzoekschrift niet langer is dan 6 maanden. De datum van indiening van het verzoekschrift is dan ook niet meer bepalend.

F. Huurprijsliberalisatie [Vervallen per 01-07-2005]

De maximale huurgrens huursubsidie (artikel 13, eerste lid, onder a, van de Huursubsidiewet) wordt per 1 juli 2004 € 597,54. Aangezien artikel 3, tweede lid, van de Uhwartikel 2 van het Bhw wat betreft de liberalisatiegrens verwijst naar deze grens in de Huursubsidiewet, zal de liberalisatiegrens per 1 juli 2004 eveneens € 597,54 bedragen. Dit bedrag is nog onder voorbehoud.

De huurprijsliberalisatie geldt niet voor huurovereenkomsten die vóór 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen, met uitzondering van huurovereenkomsten waarop de interim-huurliberalisatiemaatregel van toepassing was. Onder deze interim-maatregel, van kracht van 1 juli 1989 tot 1 juli 1994, vallen huurovereenkomsten met betrekking tot zelfstandige woningen die voor het eerst op of na 1 juli 1989 werden bewoond en waarvoor bij de aanvang van de bewoning een huurprijs was overeengekomen, die uitsteeg boven de maximale huurprijs waarbij individuele huursubsidie werd toegekend.

In de volgende tabel is per jaargang, dat is de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar tot en met 1993, de geldende huurliberalisatiegrens opgenomen zoals in de interim-maatregel is aangegeven. Daarnaast is aangegeven hoe hoog de huurliberalisatiegrens voor de opvolgende jaren is.

Tabel 2. huurliberalisatiegrenzen

Huurliberalisatiegrens

Interim-maatregel

Nieuwe maatregel

Jaargang

Huurprijs

Jaargang

Huurprijs

1989

≥ f 750,00 (€ 340,34)

   

1990

> f 775,00 (€ 351,68)

   

1991

> f 820,00 (€ 372,10)

   

1992

> f 865,42 (€ 392,71)

   

1993

> f 913,33 (€ 414,45)

   
   

1994

> f 963,75 (€ 437,33)

   

1995

> f 1.007,50 (€ 457,18)

   

1996

> f 1.047,92 (€ 475,53)

   

1997

> f 1.085,00 (€ 492,35)

   

1998

> f 1.085,00 (€ 492,35)

   

1999

> f 1.107,00 (€ 502,33)

   

2000

> f 1.149,00 (€ 521,39)

   

2001

> f 1.193,00 (€ 541,36)

   

2002

€ 565,44

   

2003

€ 585,24

   

2004

€ 597,54

G. Subsidie-afbraak percentage [Vervallen per 01-07-2005]

Evenals de voorgaande jaren wordt het subsidie-afbraakpercentage voor het jaar 2003 op 3,8 gesteld. Dit percentage is alleen van belang voor de woonruimten waarvan de verbintenissen van het Rijk jegens de betrokken verhuurders uit hoofde van geldelijke steun die van rijkswege is verleend, nog niet zijn beëindigd. Dit geldt deels voor de woningen van niet-winstbeogende instellingen en voor een zeer gering deel van de woonwagens en standplaatsen.

H. Vereisten aanzegging huurverhogingen 2004 (motiveringsplicht) [Vervallen per 01-07-2005]

De motiveringsplicht (puntentelling en toelichting onderhoud en verbeteringen) blijft van toepassing voor huurprijswijzigingen boven de gemiddelde inflatie. Deze motiveringsplicht (behoudens de puntentelling) geldt overigens niet voor onzelfstandige woonruimten.

Een voorstel tot een huurverhoging met meer dan het gemiddelde inflatiepercentage van 3% dient te voldoen aan de vormvereisten, bedoeld in artikel 252, zesde lid, onder f, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) (motiveringsplicht). De uiterste termijn voor het aanbieden van het huurverhogingsvoorstel (inclusief de motivering) dient wederom te geschieden ten minste twee maanden voorafgaande aan de voorgestelde ingangsdatum: voor huurverhogingen per 1 juli 2004 dus uiterlijk op 30 april 2004. Bovendien merk ik op dat de huurcommissie in gevallen dat haar om een uitspraak wordt verzocht vanwege een (door de huurcommissie terecht opgevat) bezwaar van de huurder tegen een onvolledige motivering, het ontbreken daarvan of het aantoonbaar niet ingaan op de extra motiveringseisen, op grond van artikel 252, eerste lid, van Boek 7 van het BW, het voorgestelde huurverhogingspercentage zal terugbrengen tot het gemiddelde inflatiepercentage. De formulieren die de verhuurder kan gebruiken om de huurverhoging aan te zeggen en te motiveren, zijn ook te downloaden via internet (www.minvrom.nl). Ten slotte merk ik op dat het de verhuurder vrij staat om het formulier zelf (geautomatiseerd) aan te maken mits alle elementen van het voorgeschreven formulier maar op het formulier terug te vinden zijn.

Mij is gebleken dat er ten aanzien van de extra motiveringsplicht (onderhouds- en verbeteringsbeleid) enige onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot het al dan niet inhoudelijk toetsen van deze extra motivering. Allereerst is de invoering van de extra motiveringsplicht per 1 juli 2001 niet een gevolg van de slechte naleving van de motiveringsplicht in het jaar 2000, maar vloeit deze voort uit de wens dat de individuele huurder duidelijk inzicht krijgt in het huurprijsbeleid en het onderhouds- en verbeteringsbeleid dat op zijn woning van toepassing is.

De ingevulde formulieren met betrekking tot de extra motivering worden door de huurcommissie slechts marginaal getoetst. Uit de aanscherping van de motiveringsplicht en uit de uitspraak van voormalig staatssecretaris Remkes dat de huurcommissies bij bezwaren van huurders, die zich richten tegen een onvolledige motivering, het ontbreken daarvan of het aantoonbaar niet ingaan op de motiveringseisen, het voorgestelde huurverhogingpercentage zullen terugbrengen tot het inflatiepercentage, mag niet geconcludeerd worden dat hiermee een inhoudelijke beoordeling van de motivering aan de orde is.

I. Verwachte gemiddelde huurstijging per 1 juli 2004 [Vervallen per 01-07-2005]

Rekening houdend met eerdergenoemde parameters bij de verschillende staffelgrenzen en de maximale huurprijsnorm voor de sociale verhuurders, verwacht ik dat de gemiddelde huurstijging voor het jaar 2004 op 3,2% zal uitkomen.

J. Vervallen Rappelprocedure [Vervallen per 01-07-2005]

Op 1 augustus 2003 is het nieuwe huurrecht in werking getreden. Onder dit nieuwe recht vervalt de rappelprocedure via de huurcommissie indien de huurder de voorgestelde huurverhoging niet betaalt. De verhuurder kan de huurder zelf rechtstreeks met een aangetekende brief rappelleren. Wanneer de huurder dan nog niet betaalt kan een procedure bij de huurcommissie worden gestart. Aangezien deze procedure per 1 juli 2004 voor het eerst geldt, breng ik deze procedure nog eens onder uw aandacht.

3. Huursubsidieparameters 2004 [Vervallen per 01-07-2005]

De kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrenzen zullen met de verwachte gemiddelde huurstijging worden geïndexeerd (3,2%). Hierop zal 0,1 procentpunt, zijnde het verschil tussen de gerealiseerde huurverhoging van 3,1% en de verwachte gemiddelde huurverhoging van 3,2%, van het afgelopen jaar, als correctie in mindering worden gebracht. De maximale huurgrens huursubsidie (artikel 13, eerste lid, onder a, van de Huursubsidiewet) wordt geïndexeerd met de inflatie over het jaar 2003 (2,1%). De op deze basis berekende nieuwe huursubsidieparameters bedragen per 1 juli 2004:

Tabel 3. huursubsidieparameters

De kwaliteitskortingsgrens

€ 326,86

De aftoppingsgrens 1- en 2- persoonshuishoudens

€ 467,84

De aftoppingsgrens 3- en meerpersoonshuishoudens

€ 501,38

De maximale huurgrens huursubsidie

€ 597,54

Over de wijzigingen van de overige huursubsidieparameters voor het komende tijdvak zal ik u bij afzonderlijke circulaire, die naar verwachting in de tweede helft van februari zal verschijnen, informeren. De bovengenoemde bedragen zijn dan ook voorlopig tot de definitieve bedragen zijn vastgesteld.

4. Samenvattend overzicht huurparameters [Vervallen per 01-07-2005]

Maximaal huurstijgingspercentage per woning:

Meer dan 74 tot en met 100% van de maximale huurprijsgrens

3%

Meer dan 64 tot en met 74% van de maximale huurprijsgrens

4%

Meer dan 54 tot en met 64% van de maximale huurprijsgrens

4,5%

Vanaf 0 tot en met 54% van de maximale huurprijsgrens

5%

Huur gelijk aan of lager dan € 178,45 en lager dan 54% van de maximale huurprijsgrens

€ 13,61

per maand

Overige parameters

Maximale huurprijsnorm (op instellingsniveau) sociale verhuurders

3,4%

Stijging maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen

0%

Stijging maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten

3%

Percentage waarboven motivering is vereist

3%

Subsidie-afbraakpercentage

3,8%

5. Het huurprijsbeleid vanaf 2005 [Vervallen per 01-07-2005]

In de brief aan de Tweede Kamer van 29 oktober 2003 (Kamerstukken II 2003/04, 27 926, nr. 14) over het huurbeleid voor de langere termijn heb ik de doelstelling voor het huurbeleid vanaf 1 juli 2005 uiteengezet. De stagnerende bouwproductie, het investeringsklimaat in de huursector, het gebrek aan doorstroming met daaraan gekoppeld de geringe mogelijkheden voor starters, studenten, ouderen en lage inkomensgroepen, het in het algemeen oplopen van de wachtlijsten voor een huurwoning, de omvang van de onrechtmatige onderverhuur in sommige steden, het zijn allemaal signalen die wijzen op een gebrekkig functionerende woningmarkt.

Om die reden wil ik - naast de acties om de woningproductie te verhogen - het tot nog toe gevoerde huurbeleid opnieuw tegen het licht houden. Een verruiming van het huurbeleid kan een belangrijke impuls vormen om de woningmarkt weer in beweging te brengen en investeringen in de huursector op gang te brengen. Een adequaat vangnet voor huurders die ondersteuning nodig hebben voor hun woonuitgaven vormt daarbij echter een onlosmakelijk element.

Een verruiming van het huurbeleid kan niet zonder garanties voor de betaalbaarheid op termijn. Bij de uitwerking van de voorstellen zoals genoemd in de brief aan de Tweede Kamer wil ik deze dan ook uitdrukkelijk toetsen aan de in die brief genoemde criteria.

Ik zal dan ook zo snel mogelijk met de betrokken partijen - waaronder de organisaties van huurders en verhuurders - in contact treden over de aangegeven contouren van het huurbeleid voor de langere termijn en de verdere uitwerking daarvan.

Ik streef ernaar om in het voorjaar van 2004 uitgewerkte voorstellen aan de Tweede Kamer te zenden. Aangezien het huidige huurbeleid doorloopt tot en met 30 juni 2005, zullen deze voorstellen betrekking hebben op de periode vanaf 1 juli 2005.

6. Voorlichting [Vervallen per 01-07-2005]

Deze circulaire zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

7. Tot slot [Vervallen per 01-07-2005]

De circulaire MG 2003-02 over het huurbeleid voor de periode 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 vervalt met ingang van 1 juli 2004.

Hoogachtend,
de

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Adressen en telefoonnummers [Vervallen per 01-07-2005]

Directie stad en regio

Postbus 30941

2500 GX Den Haag

tel. 070 - 3393939

Het secretariaat van de huurcommissies

Postbus 16495

2500 BL Den Haag

tel. 0800 - 4887243 (0800-huurcie)

fax. 070 - 3754200

Bijlage I. Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2004 [Vervallen per 01-07-2005]

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2004
punten bedrag

1

1,70

2

3,38

3

5,07

4

6,75

5

8,44

6

10,13

7

11,81

8

13,50

9

15,19

10

16,88

11

18,55

12

20,24

13

21,93

14

23,61

15

25,31

16

26,98

17

28,67

18

30,36

19

32,05

20

33,73

21

35,42

22

37,10

23

38,79

24

40,47

25

42,16

26

43,85

27

45,54

28

47,22

29

48,91

30

50,59

31

52,28

32

53,97

33

55,64

34

57,33

35

59,02

36

60,71

37

62,39

38

64,08

39

65,77

40

67,46

41

69,15

42

70,82

43

72,51

44

74,19

45

75,88

46

77,56

47

79,25

48

80,94

49

82,63

50

84,31

51

86,00

52

87,69

53

89,38

54

91,06

55

92,75

56

94,42

57

96,11

58

97,80

59

99,48

60

101,17

61

102,86

62

104,55

63

106,23

64

107,92

65

109,61

66

111,30

67

112,97

68

114,66

69

116,35

70

118,03

71

119,72

72

121,40

73

123,09

74

124,78

75

126,47

76

128,15

77

129,84

78

131,52

79

133,21

80

134,89

81

136,58

82

138,27

83

139,95

84

141,64

85

143,32

86

145,01

87

146,70

88

148,39

89

150,06

90

151,75

91

153,44

92

155,13

93

156,81

94

158,50

95

160,19

96

161,88

97

163,55

98

165,24

99

166,93

100

168,62

101

170,30

102

171,98

103

173,67

104

175,36

105

177,05

106

178,73

107

180,42

108

182,11

109

183,79

110

185,48

111

187,16

112

188,84

113

190,53

114

192,22

115

193,90

116

195,59

117

197,28

118

198,97

119

200,65

120

202,34

121

204,03

122

205,72

123

207,38

124

209,08

125

210,76

126

212,45

127

214,14

128

215,82

129

217,51

130

219,20

131

220,89

132

222,57

133

224,26

134

225,94

135

227,62

136

229,31

137

230,99

138

232,69

139

234,37

140

236,06

141

237,74

142

239,43

143

241,12

144

242,81

145

244,48

146

246,17

147

247,86

148

249,55

149

251,22

150

252,92

151

254,60

152

256,29

153

257,97

154

259,66

155

261,35

156

263,04

157

264,72

158

266,40

159

268,09

160

269,78

161

271,47

162

273,15

163

274,83

164

276,53

165

278,21

166

279,89

167

281,58

168

283,26

169

284,95

170

286,64

171

288,32

172

290,01

173

291,70

174

293,39

175

295,06

176

296,76

177

298,44

178

300,13

179

301,80

180

303,49

181

304,37

182

305,24

183

306,12

184

306,99

185

307,87

186

308,74

187

309,60

188

310,49

189

311,35

190

312,23

191

313,10

192

313,98

193

314,84

194

315,72

195

316,60

196

317,47

197

318,35

198

319,22

199

320,09

200

320,96

201

321,84

202

322,71

203

323,59

204

324,44

205

325,33

206

326,19

207

327,08

208

327,95

209

328,83

210

329,69

211

330,57

212

331,44

213

332,32

214

333,19

215

334,06

216

334,93

217

335,81

218

336,68

219

337,57

220

338,43

221

339,30

222

340,17

223

341,05

224

341,92

225

342,79

226

343,67

227

344,54

228

345,41

229

346,29

230

347,17

231

348,03

232

348,92

233

349,78

234

350,66

235

351,52

236

352,41

237

353,27

238

354,15

239

355,02

240

355,89

241

356,77

242

357,64

243

358,52

244

359,39

245

360,27

246

361,13

247

362,01

248

362,88

249

363,76

250

364,63

251

365,50

252

366,38

253

367,24

254

368,13

255

368,99

256

369,87

257

370,73

258

371,62

259

372,48

260

373,37

261

374,23

262

375,11

263

375,97

264

376,86

265

377,73

266

378,60

267

379,48

268

380,35

269

381,22

270

382,09

271

382,97

272

383,83

273

384,72

274

385,58

275

386,46

276

387,34

277

388,21

278

389,08

279

389,96

280

390,83

281

391,70

282

392,57

283

393,45

284

394,32

285

395,20

286

396,07

287

396,94

288

397,81

289

398,69

290

399,56

291

400,43

292

401,30

293

402,18

294

403,05

295

403,93

296

404,80

297

405,67

298

406,55

299

407,42

300

408,30

301

409,17

302

410,05

303

410,91

304

411,78

305

412,66

306

413,53

307

414,41

308

415,28

309

416,15

310

417,02

311

417,91

312

418,77

313

419,65

314

420,52

315

421,40

316

422,26

317

423,15

318

424,01

319

424,88

320

425,76

321

426,63

322

427,51

323

428,37

324

429,26

325

430,12

326

431,00

327

431,87

328

432,75

329

433,61

330

434,50

331

435,36

332

436,24

333

437,11

334

437,99

335

438,86

336

439,73

337

440,61

338

441,47

339

442,35

340

443,22

341

444,10

342

444,97

343

445,85

344

446,72

345

447,59

346

448,47

347

449,34

348

450,22

349

451,09

350

451,96

351

452,82

352

453,71

353

454,57

354

455,45

355

456,32

356

457,20

357

458,07

358

458,95

359

459,82

360

460,69

361

461,56

362

462,44

363

463,31

364

464,18

365

465,06

366

465,93

367

466,80

368

467,68

369

468,55

370

469,42

371

470,30

372

471,17

373

472,04

374

472,92

375

473,79

376

474,66

377

475,54

378

476,41

379

477,29

380

478,15

381

479,04

382

479,90

383

480,79

384

481,65

385

482,52

386

483,39

387

484,27

388

485,14

389

486,02

390

486,90

391

487,76

392

488,64

393

489,51

394

490,39

395

491,25

396

492,13

397

493,00

398

493,88

399

494,75

400

495,63

401

496,49

402

497,36

403

498,25

404

499,11

405

499,99

406

500,86

407

501,74

408

502,60

409

503,49

410

504,35

411

505,23

412

506,10

413

506,98

414

507,85

415

508,73

416

509,60

417

510,46

418

511,35

419

512,21

420

513,09

421

513,95

422

514,84

423

515,70

424

516,59

425

517,46

426

518,33

427

519,20

428

520,08

429

520,95

430

521,83

431

522,69

432

523,57

433

524,44

434

525,31

435

526,19

436

527,06

437

527,93

438

528,81

439

529,68

440

530,56

441

531,43

442

532,30

443

533,17

444

534,05

445

534,92

446

535,80

447

536,68

448

537,54

449

538,42

450

539,29

451

540,16

452

541,03

453

541,91

454

542,78

455

543,65

456

544,53

457

545,40

458

546,27

459

547,15

460

548,03

461

548,89

462

549,77

463

550,64

464

551,52

465

552,39

466

553,27

467

554,13

468

555,00

469

555,88

470

556,75

471

557,64

472

558,49

473

559,38

474

560,24

475

561,13

476

561,99

477

562,87

478

563,73

479

564,62

480

565,48

481

566,37

482

567,24

483

568,10

484

568,98

485

569,85

486

570,73

487

571,60

488

572,48

489

573,34

490

574,22

491

575,09

492

575,97

493

576,83

494

577,72

495

578,59

496

579,46

497

580,34

498

581,21

499

582,08

500

582,95

501

583,83

502

584,69

503

585,57

504

586,44

505

587,32

506

588,20

507

589,07

508

589,94

509

590,81

510

591,69

511

592,56

512

593,43

513

594,31

514

595,18

515

596,04

516

596,93

517

597,80

518

598,67

519

599,54

520

600,42

521

601,29

522

602,17

523

603,04

524

603,91

525

604,78

526

605,66

527

606,53

528

607,42

529

608,28

530

609,16

531

610,02

532

610,90

533

611,77

534

612,64

535

613,52

536

614,39

537

615,26

538

616,14

539

617,02

540

617,88

541

618,77

542

619,63

543

620,51

544

621,38

545

622,26

546

623,12

547

624,00

548

624,87

549

625,74

550

626,61

551

627,49

552

628,37

553

629,23

554

630,12

555

630,98

556

631,86

557

632,73

558

633,61

559

634,47

560

635,35

561

636,22

562

637,10

563

637,98

564

638,85

565

639,72

566

640,58

567

641,47

568

642,33

569

643,22

570

644,08

571

644,96

572

645,82

573

646,71

574

647,58

575

648,46

576

649,33

577

650,20

578

651,07

579

651,95

580

652,82

581

653,68

582

654,56

583

655,43

584

656,31

585

657,19

586

658,06

587

658,93

588

659,80

589

660,68

590

661,55

591

662,42

592

663,30

593

664,17

594

665,04

595

665,92

596

666,80

597

667,66

598

668,54

599

669,41

600

670,28

601

671,15

602

672,03

603

672,90

604

673,78

605

674,65

606

675,52

607

676,39

608

677,27

609

678,15

610

679,02

611

679,90

612

680,76

613

681,64

614

682,51

615

683,38

616

684,26

617

685,12

618

686,00

619

686,87

620

687,76

621

688,62

622

689,50

623

690,36

624

691,25

625

692,11

626

693,00

627

693,86

628

694,74

629

695,60

630

696,49

631

697,36

632

698,22

633

699,11

634

699,97

635

700,85

636

701,72

637

702,60

638

703,46

639

704,35

640

705,21

641

706,09

642

706,97

643

707,84

644

708,71

645

709,59

646

710,46

647

711,32

648

712,20

649

713,07

650

713,95

651

714,82

652

715,70

653

716,56

654

717,44

655

718,32

656

719,19

657

720,07

658

720,93

659

721,81

660

722,68

661

723,56

662

724,43

663

725,30

664

726,16

665

727,05

666

727,92

667

728,80

668

729,67

669

730,54

670

731,41

671

732,29

672

733,16

673

734,03

674

734,91

675

735,78

676

736,65

677

737,54

678

738,40

679

739,27

680

740,15

681

741,02

682

741,89

683

742,77

684

743,64

685

744,51

686

745,39

687

746,26

688

747,14

689

748,00

690

748,89

691

749,75

692

750,64

693

751,50

694

752,38

695

753,24

696

754,12

697

754,99

698

755,87

699

756,73

700

757,61

701

758,49

702

759,36

703

760,24

704

761,10

705

761,98

706

762,85

707

763,73

708

764,60

709

765,48

710

766,34

711

767,22

712

768,10

713

768,96

714

769,85

715

770,71

716

771,59

717

772,45

718

773,34

719

774,20

720

775,08

721

775,95

722

776,83

723

777,70

724

778,58

725

779,45

726

780,32

727

781,20

728

782,07

729

782,94

730

783,80

731

784,69

732

785,55

733

786,44

734

787,31

735

788,18

736

789,05

737

789,93

738

790,80

739

791,67

740

792,55

741

793,42

742

794,29

743

795,17

744

796,04

745

796,90

746

797,78

747

798,66

748

799,53

749

800,41

750

801,28

>750

4

Bijlage II [Vervallen per 01-07-2005]

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2004
punten bedrag

40

161,41

41

165,44

42

169,48

43

173,51

44

177,54

45

181,58

46

185,62

47

189,65

48

193,69

49

197,72

50

201,75

51

205,79

52

209,83

53

213,86

54

217,90

55

221,93

56

225,97

57

230,00

58

234,04

59

238,07

60

242,11

61

246,14

62

250,17

63

254,21

64

258,24

65

262,28

66

266,32

67

270,35

68

274,38

69

278,42

70

282,45

71

286,49

72

290,53

73

294,56

74

298,59

75

302,63

76

306,66

77

310,70

78

314,74

79

318,77

80

322,80

81

327,23

82

331,66

83

336,09

84

340,52

85

344,95

86

349,38

87

353,81

88

358,24

89

362,67

90

367,10

91

371,53

92

375,96

93

380,39

94

384,82

95

389,25

96

393,68

97

398,11

98

402,54

99

406,97

100

411,40

101

415,83

102

420,26

103

424,69

104

429,12

105

433,55

106

437,98

107

442,41

108

446,84

109

451,27

110

455,70

111

460,13

112

464,56

113

468,99

114

473,42

115

477,85

116

482,28

117

486,71

118

491,14

119

495,57

120

500,00

121

504,43

122

508,86

123

513,29

124

517,72

125

522,15

126

526,58

127

531,01

128

535,44

129

539,87

130

544,30

131

548,73

132

553,16

133

557,59

134

562,02

135

566,45

136

570,87

137

575,31

138

579,73

139

584,17

140

588,59

141

593,03

142

597,45

143

601,89

144

606,31

145

610,75

146

615,17

147

619,61

148

624,03

149

628,47

150

632,89

151

637,33

152

641,75

153

646,19

154

650,61

155

655,05

156

659,47

157

663,91

158

668,33

159

672,77

160

677,19

161

681,63

162

686,05

163

690,48

164

694,91

165

699,34

166

703,77

167

708,21

168

712,63

169

717,07

170

721,49

171

725,93

172

730,35

173

734,79

174

739,21

175

743,65

176

748,07

177

752,51

178

756,93

179

761,37

180

765,79

181

770,23

182

774,65

183

779,09

184

783,51

185

787,95

186

792,37

187

796,81

188

801,23

189

805,67

190

810,09

191

814,52

192

818,95

193

823,38

194

827,81

195

832,24

196

836,67

197

841,10

198

845,53

199

849,96

200

854,39

201

858,82

202

863,25

203

867,68

204

872,11

205

876,54

206

880,97

207

885,40

208

889,83

209

894,26

210

898,69

211

903,12

212

907,55

213

911,98

214

916,41

215

920,84

216

925,27

217

929,70

218

934,13

219

938,56

220

942,99

221

947,42

222

951,85

223

956,28

224

960,71

225

965,14

226

969,57

227

974,00

228

978,43

229

982,86

230

987,29

231

991,72

232

996,15

233

1000,58

234

1005,01

235

1009,44

236

1013,87

237

1018,30

238

1022,73

239

1027,16

240

1031,59

241

1036,02

242

1040,45

243

1044,88

244

1049,31

245

1053,74

246

1058,17

247

1062,59

248

1067,03

249

1071,45

250

1075,89

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2004
punten bedrag

40

171,87

41

176,17

42

180,47

43

184,77

44

189,06

45

193,36

46

197,65

47

201,95

48

206,25

49

210,54

50

214,84

51

219,14

52

223,44

53

227,73

54

232,03

55

236,32

56

240,62

57

244,92

58

249,22

59

253,51

60

257,81

61

262,10

62

266,40

63

270,70

64

274,99

65

279,29

66

283,59

67

287,89

68

292,18

69

296,48

70

300,77

71

305,07

72

309,37

73

313,67

74

317,96

75

322,26

76

326,55

77

330,85

78

335,15

79

339,44

80

343,74

81

348,09

82

353,12

83

357,82

84

362,51

85

367,20

86

371,89

87

376,58

88

381,27

89

385,96

90

390,66

91

395,35

92

400,04

93

404,73

94

409,42

95

414,11

96

418,81

97

423,50

98

428,19

99

432,88

100

437,57

101

442,26

102

446,96

103

451,65

104

456,34

105

461,03

106

465,72

107

470,41

108

475,10

109

479,80

110

484,49

111

489,18

112

493,87

113

498,57

114

503,25

115

507,95

116

512,64

117

517,33

118

522,02

119

526,71

120

531,40

121

536,10

122

540,79

123

545,48

124

550,17

125

554,86

126

559,56

127

564,24

128

568,94

129

573,63

130

578,32

131

583,01

132

587,70

133

592,39

134

597,09

135

601,78

136

606,47

137

611,16

138

615,85

139

620,55

140

625,24

141

629,93

142

634,62

143

639,31

144

644,00

145

648,70

146

653,38

147

658,08

148

662,77

149

667,46

150

672,15

151

676,84

152

681,54

153

686,23

154

690,92

155

695,61

156

700,30

157

704,99

158

709,69

159

714,37

160

719,07

161

723,76

162

728,45

163

733,14

164

737,84

165

742,53

166

747,22

167

751,91

168

756,60

169

761,29

170

765,98

171

770,68

172

775,37

173

780,06

174

784,75

175

789,44

176

794,13

177

798,83

178

803,52

179

808,21

180

812,90

181

817,59

182

822,28

183

826,97

184

831,67

185

836,36

186

841,05

187

845,74

188

850,44

189

855,12

190

859,82

191

864,51

192

869,20

193

873,89

194

878,58

195

883,27

196

887,97

197

892,66

198

897,35

199

902,04

200

906,73

201

911,43

202

916,11

203

920,81

204

925,50

205

930,19

206

934,88

207

939,58

208

944,26

209

948,96

210

953,65

211

958,34

212

963,03

213

967,72

214

972,42

215

977,11

216

981,80

217

986,49

218

991,18

219

995,87

220

1000,57

221

1005,25

222

1009,95

223

1014,64

224

1019,33

225

1024,02

226

1028,71

227

1033,41

228

1038,10

229

1042,79

230

1047,48

231

1052,17

232

1056,86

233

1061,56

234

1066,24

235

1070,94

236

1075,63

237

1080,32

238

1085,01

239

1089,71

240

1094,40

241

1099,09

242

1103,78

243

1108,47

244

1113,16

245

1117,85

246

1122,55

247

1127,24

248

1131,93

249

1136,62

250

1141,31

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2004
punten bedrag

1

4,04

2

8,08

3

12,11

4

16,15

5

20,18

6

24,22

7

28,25

8

32,29

9

36,32

10

40,36

11

44,39

12

48,43

13

52,46

14

56,50

15

60,53

16

64,57

17

68,60

18

72,64

19

76,67

20

80,71

21

84,74

22

88,78

23

92,81

24

96,85

25

100,88

26

104,92

27

108,95

28

112,99

29

117,02

30

121,06

31

125,09

32

129,12

33

133,16

34

137,20

35

141,23

36

145,27

37

149,30

38

153,33

39

157,37

40

161,41

41

165,44

42

169,48

43

173,51

44

177,54

45

181,58

46

185,62

47

189,65

48

193,69

49

197,72

50

201,75

51

205,79

52

209,83

53

213,86

54

217,90

55

221,93

56

225,96

57

230,00

58

234,04

59

238,07

60

242,11

61

246,14

62

250,17

63

254,21

64

258,24

65

262,28

66

266,32

67

270,35

68

274,38

69

278,42

70

282,45

71

286,49

72

290,53

73

294,56

74

298,59

75

302,63

76

306,66

77

310,70

78

314,74

79

318,77

80

322,80

81

327,23

82

331,66

83

336,09

84

340,52

85

344,95

86

349,38

87

353,81

88

358,24

89

362,67

90

367,10

91

371,53

92

375,96

93

380,39

94

384,82

95

389,25

96

393,68

97

398,11

98

402,54

99

406,97

100

411,40

101

415,83

102

420,26

103

424,69

104

429,12

105

433,55

106

437,98

107

442,41

108

446,84

109

451,27

110

455,70

111

460,13

112

464,56

113

468,99

114

473,42

115

477,85

116

482,28

117

486,71

118

491,14

119

495,57

120

500,00

121

504,43

122

508,86

123

513,29

124

517,72

125

522,15

126

526,58

127

531,01

128

535,44

129

539,87

130

544,30

131

548,73

132

553,16

133

557,59

134

562,02

135

566,45

136

570,87

137

575,31

138

579,73

139

584,17

140

588,59

141

593,03

142

597,45

143

601,89

144

606,31

145

610,75

146

615,17

147

619,61

148

624,03

149

628,47

150

632,89

151

637,33

152

641,75

153

646,19

154

650,61

155

655,05

156

659,47

157

663,91

158

668,33

159

672,77

160

677,19

161

681,63

162

686,05

163

690,48

164

694,91

165

699,34

166

703,77

167

708,21

168

712,63

169

717,07

170

721,49

171

725,93

172

730,35

173

734,79

174

739,21

175

743,65

176

748,07

177

752,51

178

756,93

179

761,37

180

765,79

181

770,23

182

774,65

183

779,09

184

783,51

185

787,95

186

792,37

187

796,81

188

801,23

189

805,67

190

810,09

191

814,52

192

818,95

193

823,38

194

827,81

195

832,24

196

836,67

197

841,10

198

845,53

199

849,96

200

854,39

201

858,82

202

863,25

203

867,68

204

872,11

205

876,54

206

880,97

207

885,40

208

889,83

209

894,26

210

898,69

211

903,12

212

907,55

213

911,98

214

916,41

215

920,84

216

925,27

217

929,70

218

934,13

219

938,56

220

942,99

221

947,42

222

951,85

223

956,28

224

960,71

225

965,14

226

969,57

227

974,00

228

978,43

229

982,86

230

987,29

231

991,72

232

996,15

233

1000,58

234

1005,01

235

1009,44

236

1013,87

237

1018,30

238

1022,73

239

1027,16

240

1031,59

241

1036,02

242

1040,45

243

1044,88

244

1049,31

245

1053,74

246

1058,17

247

1062,59

248

1067,03

249

1071,45

250

1075,89

>250

5

Bijlage III. De huurprijsontwikkeling in 2003 [Vervallen per 01-07-2005]

Het huurbeleid per 1 juli 2003 vloeit voort uit afspraken voor de periode 2002 t/m 2004. In deze termijn zijn vijf maatregelen van kracht waarop het jaarlijkse huuronderzoek zich heeft gericht. In het kort geef ik u enkele bevindingen van het onderzoek naar de huurprijsontwikkeling in het huurjaar 2003 toegespitst op vijf maatregelen te weten:

 • 1. De huurprijsverhoging per 1 juli 2003 (de maximale huurprijsverhoging is gerelateerd aan de afstand tussen het niveau van de actuele huurprijs en de maximale huurprijsgrens);

 • 2. het gemiddelde inflatiepercentage (over 1998 t/m. 2002);

 • 3. de maximale huurprijsnorm voor sociale verhuurders;

 • 4. het per 1 juli 2003 weer indexeren met het gemiddelde inflatiepercentage van de maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten;

 • 5. de afbouw van de verouderingsaftrek voor zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen (maximaal 10 respectievelijk 3,3 punten).

Op deze vijf punten ga ik in het kort in.

Ad 1.

De maximale huurverhoging per 1 juli 2003 was afhankelijk van de verhouding tussen de werkelijk betaalde huurprijs en de maximale huurprijsgrens zoals vastgelegd in de huurverhogingstabel en bedraagt maximaal 3% tot 5% (staffeling). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verhuurders binnen de gestelde kaders zijn gebleven. Voorzien was een gemiddelde huurstijging van 3,2% exclusief harmonisatie. Landelijk gezien is men uitgekomen op 3,1%.

Ad 2.

Er werd bij de maximale huurstijgingspercentages in 2003 uitgegaan van het vijfjaarlijks gemiddelde inflatiepercentage zodat tussentijdse schokken in het percentage worden getemperd. Het gemiddelde inflatiepercentage over de periode 1998 t/m 2002 bedroeg 3%.

Ad 3.

Voor de sociale verhuurders was in 2003 vastgelegd dat de gemiddelde huurstijging voor zelfstandige woonruimten (maximale huurprijsnorm) op instellingsniveau niet meer mag bedragen dan 3,4%. Uit het onderzoek naar de huurstijging blijkt dat de corporaties gemiddeld op landelijk niveau niet volledig gebruik hebben gemaakt van de hun toegestane ruimte: de gemiddelde huurverhoging bij de sociale verhuurders is uitgekomen op 3,2%. Daarbij moet bedacht worden dat de maximale huurprijsnorm geldt voor iedere corporatie afzonderlijk. In het huuronderzoek is een inschatting gemaakt van de huurprijsnorm van de sector als geheel. De exacte cijfers per corporatie zijn pas af te leiden uit de jaarverslagen 2003.

Ad 4.

Met ingang van 1 juli 2002 zijn de maximale huurprijsgrenzen voor alle woningen, woonwagens en standplaatsen bevroren. Een effect van de bevriezing van de maximale huurprijsgrenzen is dat de verhuurders bij nieuwe verhuringen de huurprijzen vaker optrekken tot boven de liberalisatiegrens, om zodoende geen hinder meer te ondervinden van de beperkingen aan de huurstijging. Vooral commerciële verhuurders maken van deze mogelijkheid gebruik.

Alleen voor onzelfstandige woonruimten zijn de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2003 ontdooid. Nagenoeg alle commerciële verhuurders (97%) die deze eenheden verhuren hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de ontdooiing hen biedt. Bij de sociale verhuurders is dit beduidend lager.

Ad 5.

De afbouw van de verouderingsaftrek gaf de verhuurders ruimte om de huren van kwalitatief goede oudere woningen meer te differentiëren. Dit uiteraard wel binnen de gestelde kaders in de huurverhogingstabel. Zo'n 80% van de verhuurders heeft de extra ruimte die ontstaat vanwege de afbouw benut.

De resultaten van het door Companen uitgevoerde onderzoek heb ik, tezamen met de brief over het huurbeleid voor de langere en korte termijn, op 29 oktober 2003 (Kamerstukken II 2003/04, 27 926, nr. 14) naar de Tweede Kamer gezonden.

Op grond van de ontwikkelingen per 1 juli 2003 kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde huurstijging exclusief harmonisatie ineens, conform het streven van de regering, ongeveer op het gemiddelde inflatieniveau over de afgelopen 5 jaar is uitgekomen (3,1% ==< 3%). Verwacht werd een gemiddelde huurstijging exclusief harmonisatie ineens van 3,2%. De gemiddelde huurstijging over 2003 inclusief harmonisatie ineens (bij nieuwe verhuringen) bedroeg 3,3%. Het harmonisatie effect is daarmee uitgekomen op 0,2%. De sociale verhuurders hebben procentueel gezien de huurprijzen het meest geharmoniseerd, gemiddeld 11,3% tegen 8,4% bij de commerciële verhuurders. Dit is te verklaren uit het feit dat de ruimte tot de maximale huurprijsgrens door de commerciële verhuurders in het verleden reeds meer is gebruikt dan door de sociale verhuurders.

De huurstijging in 2003 is bovengemiddeld geweest in het westen van het land, in de provincies Noord-Holland (3,6%), Utrecht (3,4%) en Flevoland (3,4%). De laagste gemiddelde huurstijging heeft zich voorgedaan in de provincies Zeeland (2,9%), Friesland (3,0%) en Overijssel (3,0%). Deze cijfers zijn inclusief het effect van huurharmonisatie ineens. Ook in de grote steden is het beeld dat de huurverhoging bovengemiddeld ligt. Daarbij is een verschil te constateren tussen commerciële en sociale verhuurders. Bij commerciële verhuurders bedroegen de huurverhogingen (inclusief harmonisatie ineens) in de grote steden respectievelijk: Amsterdam (2,5%), Den Haag (3,5%), Rotterdam (3,2%), Utrecht (3,6%). Bij sociale verhuurders lagen deze percentages op: Amsterdam (4,1%), Den Haag (3,4%), Rotterdam (3,5%), Utrecht (3,4%).

Als wordt gekeken naar de huurstijgingen over de verschillende huurklassen (zie tabel) blijkt dat de gemiddelde huurstijging voor de laagste huurklasse (tot € 176,43) 2,4% is geweest, in de hoogste huurklasse (tot € 585,24) bedroeg dit percentage 3,5.

Tabel. Aandeel huurwoningen, de gemiddelde huurstijging naar huurprijsklasse 2003

Huurprijsklasse

Aandeel

Huurstijging inclusief harmonisatie ineens

in %

in €

Tot € 176,43

2%

2,4

3,11

€ 176,43 tot € 317,03

31%

3,3

8,25

€ 317,03 tot € 453,77

52%

3,3

12,00

€ 453,77 tot € 486,30

5%

3,2

14,32

€ 486,30 tot € 585,24

7%

3,4

16,47

Vanaf € 585,24

3%

3,5

22,16

Totaal

100%

3,3

11,44

Bron: CBS-huurenquête, bewerking Companen.

Bijlage IV. 29 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2004 [Vervallen per 01-07-2005]

Nr. 68 Motie van het lid Van Bochove c.s. [Vervallen per 01-07-2005]

Voorgesteld 11 december 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet een meer marktconform huurbeleid wenst per 1 juli 2005, waardoor de huurmarkt beter zal functioneren en waarbij tevens een structurele oplossing zal worden gezocht voor de betaalbaarheid voor huurders met lage inkomens;

voorts overwegende, dat per 1 juli 2004 voor het laatst het huidige kortetermijnbeleid van toepassing is en er tevens op die datum op de huursubsidie zal worden bezuinigd;

verzoekt de regering in het nadere overleg met partijen over de vormgeving van het lange-termijnbeleid, partijen op te roepen om vrijwillig tot een zo matig mogelijke huurvaststelling per 1 juli 2004 te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

Hofstra

Van der Ham.

 • ^ [1]

  Uitgangspunt hiervoor zijn de, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van 1 juli, ieder jaar in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentages (2,2, 2,6, 4,5, 3,4 en 2,1), waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn verhoogd.

 • ^ [2]

  Wanneer de huurprijs op of nabij de maximale huurprijsgrens ligt, is de huurstijging 0% dan wel een percentage dat maximaal als uitkomst heeft de maximale huurprijsgrens.

 • ^ [3]

  Naast deze staffel geldt voor woningen met een huur gelijk aan of lager dan het bedrag van de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Huursubsidiewet zijnde € 178,45 per maand én lager dan 54% van de maximale huurprijsgrens een huurverhoging van maximaal € 13,61 per maand.

 • ^ [4]

  De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 0,87 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal van de woonruimte verminderd, met 750, en bij de verkregen uitkomst € 801,28 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd 750 punten) op te tellen.

 • ^ [5]

  De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 4,44 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1075,89 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.