Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2006 en 2007[Regeling vervallen per 01-08-2007.]

Geldend van 01-10-2003 t/m 31-07-2007

Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2006 en 2007

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op:

● de Regeling aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr. 18a van 25 juli 2001 en

● de Regeling profielen 2000, Uitleg Gele katern nr 9 van 29 maart 2000,

Besluit

Artikel 1. Aanwijzing vwo [Vervallen per 01-08-2007]

Bij de centrale examens vwo van 2006 respectievelijk 2007 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 1.

Artikel 2. Aanwijzing havo [Vervallen per 01-08-2007]

Bij de centrale examens havo van 2006 respectievelijk 2007 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 2.

Artikel 3. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2003.

Artikel 7. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2006 en 2007.

De

voorzitter van de CEVO

,

drs. J. Bouwsma

Bijlage 1 [Vervallen per 01-08-2007]

Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2006 respectievelijk 2007 geen vragen worden gesteld

1. Wiskunde A1 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Domein Ea, Grafen en Matrices (109-121)

N.b. uit de Regeling profielen 2000 worden tevens de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

 • Eindterm 3 vervalt.

 • In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

 • Eindterm 13 vervalt.

Domein Cg, discrete analyse

 • Eindtermen 23 en 24 vervallen

Domein Fa: Statistiek en kansrekening

Het Subdomein ’het toetsen van hypothesen’ (eindtermen 147 tot en met 150) vervalt als verplicht onderdeel. Het komt dus in elk geval niet aan de orde in het centraal examen. (voor het overige zij verwezen naar Uitleg Gele katern nr 9, pg 28, van 28 maart 2000)

2. Wiskunde A1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Domein Ea, matrices en grafen

N.b. uit de Regeling profielen 2000 worden tevens de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

 • Eindterm 3 vervalt.

 • In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

 • Eindterm 13 vervalt.

Domein D (g): Meetkunde

Het subdomein ’Ruimtelijke objecten’ vervalt.

3. Wiskunde B1 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Uit de Regeling profielen 2000 wordt de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

4. Wiskunde B1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Uit de Regeling profielen 2000 worden de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

Voor het centraal examen èn het schoolexamen vervallen:

 • een deel van het Domein Gb, ’Voortgezette meetkunde’, te weten: het subdomein Beginselen van de analytische meetkunde (eindtermen 140 tot en met 144) alsmede uit het subdomein Meetkundige plaatsen en kegelsneden de eindtermen 151, 152 en 153

 • een deel van het domein Hb, ’Voortgezette analyse’ te weten de subdomeinen Sommeerbare rijen (eindtermen167, 168, 169), Irrationale getallen (eindtermen 170, 171 en 172) en Limieten en functies (eindtermen 173, 174,175)

5. Natuurkunde 1 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Subdomein E4, Elektromagnetisch spectrum

6. Natuurkunde 1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Subdomein E4, Elektromagnetisch spectrum

7. Scheikunde 1 [Vervallen per 01-08-2007]

Domein H (eindtermen 182 t/m 202 voor zover ze tot de stof voor Scheikunde 1 behoren).

2006

2007 (zelfde als in 2004)

Van Domein B, Stoffen, structuur en binding de subdomeinen Toepassingen, Processen/reacties, Atoombouw en periodiek systeem, Bindingstypen en eigenschappen (1-25), voorzover behorend tot het programma van scheikunde 1

8. Scheikunde 1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006

Van Domein H het subdomein reacties (eindtermen 191 t/m202

2007 (zelfde als in 2004)

Van Domein B, Stoffen, structuur en binding de subdomeinen Toepassingen, Processen/reacties en Atoombouw en periodiek systeem (1-11)

9. Biologie 1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006: (dezelfde subdomeinen als in 2005)

 • subdomein C1 Levenscyclus en erfelijke informatie (eindterm 27 t/m 40)

 • subdomein C2 Levenscyclus van de mens (eindterm 41 t/m 59).

2007

 • subdomein B2, Structuren van soort en populatie (eindtermen 7 t/m 13)

 • subdomein B3, Structuren van organismen (eindtermen 14 t/m 17)

 • subdomein D2, Metabolisme van planten (eindtermen 84 t/m 96).

10. Economie 1 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-18; 15 behoort niet tot het programma van Economie1) Domein P, Sociale zekerheid (77-83)

11. Economie 1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Domein O, Onderontwikkeling (67-76) Domein P, Sociale zekerheid (77-83)

12. Aardrijkskunde [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Subdomein G3, Ontwikkeling van het leven (eindterm 30) (zelfde subdomein als in 2005)

13. Management en organisatie [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007 (dezelfde subdomeinen als in eerdere jaren)

 • Subdomein B1, Interne organisatie (2-5)

 • Subdomein C1, Rechtsvormen (8)

 • Subdomein D1, Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

 • Subdomein E1, Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-27)

 • Subdomein G1, Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (56-57)

Bijlage 2 [Vervallen per 01-08-2007]

Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen havo in 2006 en 2007 geen vragen worden gesteld

1. Wiskunde A1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Subdomein F3, Bundels van grafieken en 3-dimensionale grafieken (71-72)

 • Subdomein G3, De binomiale verdeling (87-90)

2. Wiskunde B1 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Subdomein E4, periodieke functies (64-73)

3. Wiskunde B1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Subdomein H2, periodieke functies 2 (99-103)

N.b. Het subdomein E4 behoort dus wel tot de examenstof van wiskunde B 1,2

4. Natuurkunde 1 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Subdomein C1, Beeld en geluid waarnemen (22-27)

5. Natuurkunde 1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

Subdomein C2, Eigentrillingen en golven (28-33)

N.b. Het subdomein C1 behoort dus wel tot de examenstof van natuurkunde 1,2

6. Scheikunde [Vervallen per 01-08-2007]

De beperking in de c.e.-stof voor scheikunde is in 2006 en 2007 dezelfde als in 2004 en 2005

 • Subdomein B1 toepassingen (anorganisch) (eindtermen 1 en 2)

 • Subdomein C1 toepassingen van synthetische polymeren (eindtermen 14, 15, 16)

 • Subdomein C3 structuren van koolstofverbindingen Van dit subdomein betreft de aanwijzing in hoofdzaak de eindtermen 41 en 43 (organische naamgeving), waarover geen vragen gesteld zullen worden. De examinering kan wel betrekking hebben op de andere eindtermen van dit subdomein, met de volgende aantekeningen:

  • van eindterm 38 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan structuurformules voor verbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep: (Dus bijvoorbeeld geen diënen en diolen.)

  • van eindterm 39 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan koolstofverbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep (Dus geen esters, maar wel bijvoorbeeld 2-propanol en 2-chloorpropaan, maar niet 2-methylpropaan.)

   N.b.: het proces van polymerisatie (eindterm 30 van subdomein C2) moet wel gekend worden.

 • Subdomein D3 structuren van biochemische stoffen (eindtermen 53 t/m 56)

  (i.v.m. organische naamgeving)

 • Subdomein E3 evenwichten (eindtermen 68, t/m 71) In verband hiermee worden ook over de eindtermen 61, 67 83, 92 en 96 geen vragen gesteld, zal wat betreft de eindtermen 89, 90 en 95 de vraagstelling geen betrekking op zwakke zuren en zwakke basen en zal bij eindterm 95 ook niet naar buffers worden gevraagd. Tenslotte wordt aan eindterm 99 toegevoegd: gebruikmakend van de betrekking pH + pOH = 14,00 (bij 298 K). N.B.

  In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplossingen van sterke en zwakke zuren:

  • een oplossing van salpeterzuur weergeven als H+ + NO3-

  • een oplossing van azijnzuur weergeven als H+ + CH3COO-

  • een oplossing van koolzuur weergeven als (2) H+ + CO3

  In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplos-singen van sterke en zwakke basen:

 • een oplossing van natriumhydroxide weergeven als Na+ + OH-

 • een oplossing van natriumacetaat weergeven als Na+ + CH3COO-

 • een oplossing van ammoniak (ammonia) weergeven als NH3

 • een oplossing van natriumcarbonaat weergeven als (2) Na+ + CO32-

 • Subdomein G1 toepassingen (eindtermen 85 en 86)

 • Subdomein H1 toepassingen (100 t/m 105)

 • Subdomein B1 toepassingen (anorganisch) (eindtermen 1 en 2)

 • Subdomein C1 toepassingen van synthetische polymeren (eindtermen 14, 15, 16)

 • Subdomein C3 structuren van koolstofverbindingen Van dit subdomein betreft de aanwijzing in hoofdzaak de eindtermen 41 en 43 (organische naamgeving), waar-over geen vragen gesteld zullen worden. De examine-ring kan wel betrekking hebben op de andere eindter-men van dit subdomein, met de volgende aantekenin-gen:

  • van eindterm 38 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan structuurformules voor verbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep: (Dus bijvoorbeeld geen diënen en diolen.)

  • van eindterm 39 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan koolstofverbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep (Dus geen esters, maar wel bijvoorbeeld 2-propanol en 2-chl-oorpropaan, maar niet 2-methylpropaan.)

   N.b.: het proces van polymerisatie (eindterm 30 van subdomein C2) moet wel gekend worden.

 • Subdomein D3 structuren van biochemische stoffen (eindtermen 53 t/m 56)

  (i.v.m. organische naamgeving)

 • Subdomein E3 evenwichten (eindtermen 68, t/m 71) In verband hiermee worden ook over de eindtermen 61, 67 83, 92 en 96 geen vragen gesteld, zal wat betreft de eindtermen 89, 90 en 95 de vraagstelling geen betrek-king op zwakke zuren en zwakke basen en zal bij eind-term 95 ook niet naar buffers worden gevraagd. Tenslotte wordt aan eindterm 99 toegevoegd: gebruik-makend van de betrekking pH + pOH = 14,00 (bij 298 K). N.B.

  In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplossingen van sterke en zwakke zuren:

  • een oplossing van salpeterzuur weergeven als H+ + NO3-

  • een oplossing van azijnzuur weergeven als H+ + CH3COO-

  • een oplossing van koolzuur weergeven als (2) H+ + CO32-

In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplossingen van sterke en zwakke basen:

 • een oplossing van natriumhydroxide weergeven als Na+ + OH-

 • een oplossing van natriumacetaat weergeven als Na+ + CH3COO-

 • een oplossing van ammoniak (ammonia) weergeven als NH3

 • een oplossing van natriumcarbonaat weergeven als (2) Na+ + CO3

 • Subdomein G1 toepassingen (eindtermen 85 en 86)

 • Subdomein H1 toepassingen (100 t/m 105)

7. Biologie [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • subdomein B3 Cellen van planten en dieren (eindtermen 15 t/m 20)

 • subdomein C3 Deling groei en ontwikkeling van cellen (eindtermen 49 t/m 56)

 • subdomein E5 Regeling van lichaamsfuncties bij de mens (eindtermen 140 t/m 157)

8. Economie 1 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14-17, voor zo ver behorend tot het programma van economie1)

 • Domein F, Bankwezen (24-26, voor zover behorend tot het programma van economie 1)

 • Domein P, Sociale zekerheid (83-89)

9. Economie 1,2 [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Domein F, Bankwezen (24-26)

 • omein O, Onderontwikkeling (75-82)

10. Aardrijkskunde [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Subdomein D3, veranderingen in het natuurlijk milieu op langere termijn (eindterm 17)

11. Management en organisatie [Vervallen per 01-08-2007]

2006 en 2007

 • Subdomein B1, Interne organisatie (2-5)

 • Subdomein C1, Rechtsvormen (8)

 • Subdomein D1, Marketing van niet-commerciële organi-saties (16-18)

 • Subdomein E1, Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-26)

 • Subdomein G1, Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (43-44)

De

voorzitter van de CEVO

,

drs. J. Bouwsma