Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol

Geldend van 24-01-2004 t/m heden

Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 8.25, derde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Als gevallen waarin de exploitant van de luchthaven Schiphol luchthavenluchtverkeer ten behoeve van de militaire luchtvaart moet toelaten op de luchthaven Schiphol, worden aangewezen:

  • a. regeringsvluchten,

  • b. humanitair noodzakelijke vluchten,

  • c. operationeel noodzakelijke vluchten en vluchten in bondgenootschappelijk verband, en

  • d. vluchten uit hoofde van een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel 2

Het besluit van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 17 juni 1985, kenmerk LT/L23043, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen