Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit BOA NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000[Regeling vervallen per 21-09-2015.]

Geldend van 21-01-2004 t/m 20-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 13 januari 2004, kenmerk 5255342/DBZ/03, strekkende tot wijziging categoriale beschikking NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken ministers;

Gelezen het verzoek van de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland van 29 oktober 2003;

Gelet op:

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 21-09-2015]

[Red: Wijzigt het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2000.]

Artikel II [Vervallen per 21-09-2015]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren die in dienst zijn van de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel III [Vervallen per 21-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 13 januari 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

A.A.A.M. Huldy