Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Intrekkingsbesluit instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten

Geldend van 23-01-2004 t/m heden

Intrekking Besluit instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel I

Het overlegplatform tolk- en vertaaldiensten wordt opgeheven.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 31 december 2003

De

Minister

van Justitie
namens deze:
de

Projectdirecteur Tolken en Vertalers

,

C.J. van Dijk