Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten–lastendienst NFI

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van 19 december 2003, nr. 5259698/503, tot instelling van de baten–lastendienst Nederlands Forensisch Instituut

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten–lastendienst komt te luiden: Nederlands Forensisch Instituut.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten–lastendienst NFI.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2003

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

De

Minister

van Financiën

G. Zalm