Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling subsidieplafond en beleidsvoornemen voor het Matra Doelbijdragen Programma[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 31-12-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 18 december 2003, DZO-UM/6192/2003, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Doelbijdragen Programma

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 voor het Matra Doelbijdragen Programma het volgende subsidieplafond: € 200.000,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt met betrekking tot het Matra Doelbijdragen Programma het volgende beleidsvoornemen:

  • a. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen in aanmerking activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de staatssecretaris ter ondersteuning van de overgang naar pluriforme, democratische rechtstaat en/of het proces van toetreding tot de Europese Unie in landen in Midden- en Oost-Europa voor zover subsidiëring niet mogelijk is met de overige instrumenten van het Matra-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • b. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die betrekking hebben op de landen: Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Kroatië, Servië en Montenegro, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Belarus, Oekraïne, de Russische Federatie en Turkije.

  • c. Subsidie wordt slechts verleend aan rechtspersonen.

  • d. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste één jaar.

  • e. De subsidie per aanvraag bedraagt ten hoogste € 100.000,–.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken
namens deze:
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

P.P. van Wulfften Palthe