Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit subsidieplafond en aanvulling beleidsvoornemen Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken voor het Matra Projecten Programma[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 31-12-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 18 december 2003, nr. DZO-UM/6190/2003, tot vaststelling van een subsidieplafond en tot aanvulling van een beleidsvoornemen op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Projecten Programma

De Staatssecretaris van Europese Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 5 maart 2004.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma, versie juli 2002, met dien verstande dat ingaande 2004 het landenoverzicht in paragraaf 3.2. dient te worden gelezen als: Belarus, Bulgarije, Kroatië, Oekraïne, Roemenië, de Russische Federatie, Servië en Montenegro en Turkije

Deze handleiding is geplaatst op de internetsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en is tevens op te vragen bij de directie DZO/UM, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze handleiding is geplaatst op de internetsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en is tevens op te vragen bij de directie DZO/UM, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:

de Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe