Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaatverlening directeur Waarborgfonds Zorgsector

Geldend van 15-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2003, nr. CZ/B-2440828, houdende de verlening van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector met betrekking tot de uitvoering van een drietal garantieregelingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector en bij diens afwezigheid of verhindering voor de duur van die afwezigheid of verhindering, aan de plaatsvervangend directeur wordt de bevoegdheid verleend om namens de minister de taken en bevoegdheden genoemd in de ‘Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958’, de ‘Rijksregeling Dagverblijven voor Gehandicapten inzake erkenning, subsidiëring verlening van garanties en toezicht’ Hoofdstuk IV, artikel 33 t/m 45 en de ‘Rijksregeling Gezinsvervangende Tehuizen voor Gehandicapten’ Hoofdstuk III, artikel 25 t/m 34 uit te oefenen.

Artikel 2

De ondertekening van stukken luidt:

‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze:

de directeur van het Waarborgfonds van de Zorgsector,’;

respectievelijk:

‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze:

de plaatsvervangend directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector,’.

Artikel 3

  • 1 Het Waarborgfonds verstrekt aan de minister alle gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de taken en bevoegdheden.

  • 2 Het Waarborgfonds signaleert tijdig of er problemen zijn die aan de minister moeten worden voorgelegd en informeert de minister hieromtrent.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Voor akkoord
de

directeur

van het Waarborgfonds voor de Zorgsector

H.J. Bellers

de

plaatsvervangend directeur

van het Waarborgfonds voor de Zorgsector

H.J. Verdegaal