Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)

Geldend van 13-02-2004 t/m heden

Wet van 17 december 2003 tot wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten enkele wijzigingen van wetstechnische of ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging Leerplichtwet 1969

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]

Artikel IA. Wijziging Les- en cursusgeldwet

[Red: Wijzigt de Les- en cursusgeldwet.]

Artikel II. Wijziging Monumentenwet 1988

[Red: Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Artikel III. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel IV. Wijziging Wet geluidhinder

[Red: Wijzigt de Wet geluidhinder.]

Artikel V. Wijziging Wet medezeggenschap onderwijs 1992

[Red: Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.]

Artikel VI. Wijziging Wet op belastingen van rechtsverkeer

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel VII. Wijziging Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel VIIA. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VIIB. Toekomstige wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VIII. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht

[Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel IX. Wijziging Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel X. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel XI. Wijziging Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel XII. Wijziging Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel XIII. Wijziging Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra).]

Artikel XIIIA. Wijziging Wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs).]

Artikel XIV. Wijziging Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]

Artikel XV. Wijziging Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

[Red: Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]

Artikel XVI. Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs onder werking van de Wet op het onderwijstoezicht

Artikel XVIIA. Naamswijzigingen ministeries

[Red: Wijzigt diverse regelingen op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW.]

Artikel XVIII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt bepaald dat artikel XIII terugwerkt tot en met 1 augustus 1998 en de artikelen VI, VIII, onderdeel B, en IX, onderdeel E, terugwerken tot en met 1 augustus 2003, met dien verstande dat:

Artikel XIX. Vervallen van een bepaling van de Les- en cursusgeldwet

[Red: Wijzigt de Les- en cursusgeldwet.]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 2003

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner