Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Besluit instandhouding schaapskuddes en [...] natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren[Regeling vervallen per 23-12-2004.]

Geldend van 24-12-2003 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2004 Besluit instandhouding schaapskuddes en Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2004 wordt voor aanvragen op grond van het Besluit instandhouding schaapskuddes vastgesteld op € 70.518,–.

Artikel 2 [Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2004 wordt voor aanvragen op grond van het Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren vastgesteld op € 677.500,–.

Artikel 3 [Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman